Jak na věc


lidové zvyky a obyčeje v měsíci lednu

480_013 Lidové kroje v Československu

    Lidová kultura a kroje v Československu - Karel Chotek. Řada úvah o llidovém umění a z toho plynoucí různosti uměleckých předmětů a krojů v různých oblastech Československa. Barevné obrazy Mánesa, Kašpara, Úprky a Syrového v textu, 37 vynikajících fotografií z krojovaných slavností v 30. letech 20. století. Jazyk český. Adobe PDF - 107 stran -  12,8 MB.
    Nauka o kroji - Renára Tyršová, R. Machová. Historie a vývoj oblečení od starého Egypta, Řecka, Říma, přes evropská historická období po secesi. Důraz na lidový kroj český a slovenský. Doplněno kapitolou o hygieně oděvů. 26 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 136 stran - 12,5 MB.
    Tento soubor obsahuje e-knihy:Naše lidové kroje, jejich vzory, střihy a zpracování - Šotková Blažena. Vzácné dílo českého národopisu. Obsahuje 8 dílů: Kroj plzeňský, Kroj kozácký, Kroj mladoboleslavský, Kroj chodský dolních vesnic, Kroj dětský, Kroj chodský postřekovský, Kroj litomyšlský, Kroj turnovský. Každý díl obsahuje podrobný popis kroje, jeho doplňky, střihy. ( střihy ve velikosti 1:1 k vytištění, přiloženy ve formátu GIF ), rozpis materiálu. Přiloženy barevné přílohy a černobílé fotografie. Fotografie: Jindřich Otto, Karel Šmirous a autorka. Jazyk český. Adobe PDF - 390 stran - 8 e-knih. 34 střihů.


480_007 Moravské národní písně

    Lidový kroj - Renáta Tyršová. Lidový kroj v Čechách na Moravě, ve Slezsku a na Slovensku. Popisy řady krojů s mnoha dnes již zapomenutými krajovými názvy části krojů a jejich konstrukci a úpravě. 16 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 71 stran - 7,9 MB.
    Tento soubor obsahuje e-knihy:Moravské národní písně - František Sušil. Sbírka moravského buditele a kněze Františka Sušila obsahuje 2559 textů a 1882 nápěvů lidových písní, včetně jejich variant, které F. Sušil zaznamenal v 276 obcích a 54 krajových oblastech po celém území Moravy i Opavského Slezska a Českého Těšínska v období od třicátých do šedesátých let 19. století. Kniha patří k základním pramenným dílům naší folkloristiky. Jazyk český. Adobe PDF - 779 stran - 36,3 MB.Národní tance na Moravě 1,2 - Bakešová, Běhálková, Janáček. Dvou a čtyřruční klavírní přepisy tanců, 1) Troják, Silnice, Kukačka, Tetka, Trojky, Starodávný, 2) Kalamajka, Holubička, Sekerečka, Rožek, Konopě, Čeladenský. Jsou zde zobrazeny rovněž jednoduché choreografické značky a popisy. Jazyk český. Adobe PDF - 26 stran - 1 MB.


480_042 Moravské Slovensko

    Die Hinterglasmalerai - Josef Vydra. Malba na skle. Lidové umění z československých sbírek. Kniha popisující toto lidové umění, jeho techniky, používané materiály a barviva a regionální specifika. Řada příkladů na 120 vyobrazeních. Jazyk německý. Adobe PDF - 213 stran - 38 MB.
    Jak se kdy v Čechách tancovalo - Čeněk Zíbrt, Dr. Základní (referenční) materiál k historii společenského tance v Českých zemích. Vývoj tance, nejstarší prameny, popisy tanců, tance vrchnosti, tance lidové. Nejrůznější předpisy a zákazy, pojené s provozováním tance, vlastenecké bály, zrození polky, používané hudební nástroje a další. 136 vyobrazení v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 439 stran - 10,6 MB.


480_016 Naše lidové kroje

    Tento soubor obsahuje e-knihy:Moravské Slovensko 1 + 2 - kolektiv. Rozsáhlé národopisné dílo základního významu. Přírodní ráz kraje a jeho osídlení. Hospodářská činnost obyvatelstva, ráz architektury staveb a urbanistických celků. Lidové výtvarné lidové umění, kroje, zvyky, slavnosti. 60 barevných obrázků a 493 vyobrazení, půdorysů atd. velmi názorně doplňují výklad, vyhovujících požadavkům vědeckým i uměleckým. PDF - 465 + 511 stran - 57 + 40 MB. Moravské Slovensko od XVII. století: dějepisné paměti a studie - František Augustin Slavík. Dějiny regionu dnes zvaného Slovácko od 17. století. Slovácký místopis, s mnoha podrobnostmi o životě tehdejší společnosti. Města a vesnice a vliv válek a živelných pohrom na počty obyvatel. Řada tabulek. Jazyk český. PDF - 79 stran - 1,6 MB. Kroje lidu moravského - Josef Klvaňa. Výňatek z publikace "Moravská čítanka". Popisuje některé ženské a mužské kroje z okolí Kojetína, Tovačova, Valašských klobouků, Lanžhota, Hrozenkova, Uherského Hradiště, Stráž
    Staročeské výroční obyčeje, pověry, slavnosti a zábavy - Čeněk Zíbrt. Staročeské výroční obyčeje, pověry, slavnosti a zábavy prostonárodní, pokud o nich vypravují písemné památky až po náš věk. Bohatý soupis svátků významných dnů a obyčejů, slavností a obřadů s nimi spojených. Obsah pod ikonou knihy. Jazyk český. Adobe PDF - 299 stran - 11,5 MB.
    Tento soubor obsahuje e-knihy:Svéráz v zemích Česko-Slovenských - Renáta Tyršová, Amalie Kožmínová. Vývoj kroje a jeho odrazy v dobové módě. Spolková činnost obrozenecká, umělecké osobnosti, které kroj zobrazovaly, či dotvářely. Popsány kroje a zvyky v regionech: Plzeňsko, Kralovice a Plassko, Sulisav, Klatovy, Prácheňsko, Chodsko, Blata. Řada obrazů v textu.Jazyk český. Adobe PDF - 274 stran - 34,6 MB.


480_010 Lidové kroje československé

    Tento soubor obsahuje e-knihy:Lidové kroje československé - Anna Hrabánková. Základní charakteristiky krojů s důrazem na ornamentiku jejich výzdoby. Probrány kroje: Chodský, Plzeňský, blatský, Hanácký, Uhersko-hradišťský, Vlčnovský, Kyjovský, Valašský, Lanžhotský, velecký, Píšťanský, Bošácký, Lubinský, Kroj z Nového města a Paty. Jazyk český. Adobe PDF - 21 stran - 3,8 MB.
    Československé lidové malířství na skle - N. Melniková-Papoušková. Kniha podobného zaměření. Popisuje historii, techniky a základní zobrazované motivy. 99 komentovaných vyobrazení. Jazyk český. Komentář jazyk francouzský. Adobe PDF - 99 stran - 14,5 MB.
    Lidové šperky západočeské - Ladislav Lábek. Vhodný doplněk k předešlé publikaci. Popsány různá spinadla, knoflíky, jehlice a další. Jejich původ, vývoj a postup výroby. 20 obrázků v textu, 4 fotografické přílohy. Jazyk český. Adobe PDF - 52 stran - 10 MB.
    PhDr.h.c. Renata Tyršová, rozená Fügnerová (1854-1937).  Manželka dr. Miroslava Tyrše, zakladatele Sokola. Uznávaná odbornice v oblasti národopisu, estetiky a výtvarných umění jak doma, tak i v krajanských spolcích.


480_009 Svéráz v zemích Česko-Slovenských

    Tento soubor obsahuje e-knihy:Český národní zpěvník - B. Václavek, R. Smetena. Publikace obsahuje kromě textů a notových záznamů 250 českých písní 19. století hlavně bibliografii zpěvníků, jejich autorů, vydavatelů a nakladatelů. 12 obrazových příloh. Jazyk Český. Adobe PDF - 468 stran - 9,5 MB.
    Veselé chvíle v životě lidu českého 1 - 8 - Čeněk Zíbrt, Dr. Vzácné dílo českého-slovenského národopisu. V osmi knihách jsou zde zachyceny slavnosti a obyčeje českého a slovenského lidu. Nalezneme zde popisky přástek, slavení masopustu, vítání jara, pomlázky, pojednání o Letnicích a dožínkách, zábavy na svatého Martina, svatého Ondřeje , Vánoc a při dalších příležitostech. Osmá kniha zachycuje již zaniklé (dosti drsné) lidové zábavy spojené s popisem obřadů při "popravách" některých hospodářských zvířat. Doplněno řadou obrázků a rozsáhlým poznámkovým aparátem. Jazyk český. 8 e-knih. Adobe PDF - 999 stran - 32,6 MB.


480_015 Československé lidové kroje

    Lidové kroje na Moravě před 100 lety - Wilhelm Horn. Die Volkstrachten in Mären vor 100 Jahren. Wilhelm Horn - malíř, fotograf, vydavatel fotočasopisu, nejvýznamnější osobnost počátků fotografie v českých zemích. Tato kniha zobrazuje soubor 24 kolorovaných litografií, které vytvořil 1836-37. Jedná se o jedny z prvních přesných vyobrazení moravských krojů. Jazyk německý. Adobe PDF - 30 stran - 10 MB.


480_004 Veselé chvíle v životě lidu...

    Tento soubor obsahuje e-knihy:Lidové kroje v Československu - Drahomíra Stránská. Výpravná publikace - 1. díl, zabývající se kroji v Čechách. Historie a popis krojů z různých regiónů, materiály, ze kterých byly zhotovovány kroje a doplňky. Základní střihy mnoha krojů na 88 vyobrazeních v textu, příklady krojů na 100 černobílých a barevných obrázcích. Jazyk český. Popisky obrázků - česky, rusky, anglicky, francouzsky. Adobe PDF - 383 stran - 24 MB.Lidové kroje československé - Josef Kazimour, Prof. Dr. Popis vyobrazení, střihy a výkresy 33 českých, moravských, slezských a slovenských krojů. 35 střihů, 148 výšivkových vzorů v příloze. 59 obrázků v textu, 11 barevných příloh, 25 střihů. Viz. podrobnosti. Jazyk český. Adobe PDF - 126 stran - 15,6 MB.Příručka lidopisného pracovníka - Drahomíra Stránská. Určeno těm, kteří se zabývají sbíráním lidových zvyků. Mnoho užitečných pokynů. Velmi rozsáhlá bibliografie. 18 obrazových a fotografických příloh. Stručný obsah pod ikonou knihy. Jazyk česk
    České světské písně zlidovělé - B. Václavek, R. Smetena. Kniha obsahuje dvacet zlidovělých písní se všemi dostupnými variantami textovými i hudebními, parodiemi atd., za každou písní je připojen seznam literatury a komentáře vydavatelů. 61 obrazových příloh. Jazyk český. Adobe PDF - 410 stran - 30 MB.
    Humor pražských chantanů. Sbírka kupletů, popěvků, scének, dellamací a sólových výstupů provozovaných v pražských kabaretech a scénách na začátku 20, století. Jazyk český. Adobe PDF - 277 stran - 4,8 MB.


480_021 Český národní zpěvník

    Tento soubor obsahuje e-knihy:Československé lidové kroje - Blažena Šotková. Československé lidové kroje v barevné fotografii. Fotografie od Karla Šmirouse. Vynikající publikace zobrazuje dějinný vývoj lidového kroje a jeho úlohu ve společenském životě. Regionální rozdělení krojů, jejich tvary a doplňky.  138 barevných a černobílých fotografií krojů ze všech regionů. Jazyk český. Adobe PDF - 222 stran - 26 MB.Volkstrachten in der Tschechoslowakei - německá verse knihy popsané výše. Adobe PDF - 222 pages - 26 MB. Le paysan Tchéque - Renáta Tyršová, Henri Hantich. Popsán vývoj českého kroje, jeho regionální varianty. Jednotlivé části krojů, výšivky, výrobky lidové tvořivosti a další předměty na 46 fotografiích a obrazech předních umělců. Jazyk Francouzský. Adobe PDF - 54 stran - 10 MB.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00