Jak na věc


les oběšených lišek

Arto Pasaliina – Les oběšených lišek

    Specifik hospodaření v příměstských pražských lesích je ovšem dále celá řada, mezi zajímavosti patří například zalesňování holin ještě v roce jejich vzniku (pro vyloučení podezření veřejnosti, že se „.... kácí les, aby se tam mohlo stavět..."). Obecně lze konstatovat, že poměr mezi „tradičními" lesnickými pracemi a pracemi souvisejícími s mimoprodukčními – rekreačními – funkcemi lesa činí asi 30:70 s tím, že zisk z prodeje dříví pokrývá jen malou část skutečných nákladů na péči o lesní majetek hl. m. Prahy, zbytek peněz na tuto péči pokrývá vlastník lesů hl. m. Praha, zastoupený odborem ochrany prostředí MHMP, ze svého rozpočtu. 
    Asi největší část problémů lesů v současnosti ale plyne ze samotné existence milionové městské aglomerace v těsné blízkosti lesních porostů, z vysoké hustoty obyvatel a s tím spojených civilizačních tlaků. Jedná se o celý komplex problémů, od přímého tlaku nové zástavby na okraje lesa, vedení četných inženýrských sítí napříč lesními pozemky, přes silný sešlap na rozsáhlých plochách lesních porostů po stále rostoucí vandalismus, který není směřován už jen na rekreační vybavení lesů, ale také na mladé porosty a kultury. Specifickým problémem je výskyt rozsáhlých přestárlých dubových a smrkových porostů, které jsou zatím jen málo rozpracovány obnovou. Zdravotní problémy mají v poslední době zejména porosty borovice černé, na některých místech i borovice lesní. Problematický je také stav mnoha akátových porostů, které se nacházejí výhradně na plochách původně nelesních (pastviny, skalnaté stráně apod.) a často nejsou obnovitelné jiným druhem dřeviny.


Literatura populárně naučná pro dospělé

    Hospodaření v lesích v majetku hl. m. Prahy se striktně řídí ekologickými principy, ekonomické aspekty jsou při hledání optimálních postupů a v návrzích jednotlivých pěstebních a těžebních opatření při hospodaření v lesích až sekundární. Důležitá je dlouhodobá snaha o přizpůsobení se principům trvale udržitelného hospodaření při maximální podpoře biodiverzity stávajících i nově zakládaných porostů (např. v letošním roce se při zalesňování použilo celkem 20 druhů dřevin), to vše s přihlédnutím k extrémnímu rekreačnímu využívání téměř všech lesních porostů na území hl. m.Prahy.
    NÁHRADNÍ DÍLYBenzínové plotové nůžkyBenzínové motoryDieselové motoryLodní motorySekačkyElektrocentrályElektrické pilyKompresoryKřovinořezyKultivátoryMotorové pilyZahradní traktorySněhove frézyVodní čerpadlaVysavače listí - dmychadlaVysavače listíZhutňovací stroje
    Svou rozlohou, ekologickou stabilitou, rekreační hodnotou a s ohledem na rozlohu i relativní ekonomickou nenáročností, a to nejen v podmínkách Prahy, patří k nejvýznamnějším složkám zeleně sídel. Tvoří významnou a neoddělitelnou součást bezprostředního okolí urbanizovaných ploch. V pojetí lesního zákona se jedná o lesy zvláštního určení – lesy příměstské a další lesy se zvýšenou rekreační funkcí. Společným jmenovatelem těchto lesů je blíže v zákoně nedefinovaný, ale obecně zřejmý a deklarovaný veřejný zájem. V těchto lesích by se mělo hospodařit odlišně od lesů hospodářských tak, aby byl dosažen nebo zachován požadovaný stav a plnění požadovaných funkcí lesa.


Literatura populárně naučná pro děti a mládež

    Spíš zvítězil rozum a hlavně peníze (tedy spíš zlato, které se za ně vymění). Tak jo, prima knížka. Do čtečky už putuje Zajícův rok od stejného autora.
    Teď už vím, že Pasalino je asi nejoblíbenější finský spisovatel. A moc se tomu nedivím. neotřelé nápady, bezbřehá fantazie, vtip. Pro mě i exotické reálie.
    Celý příběh balancuje na hranici uvěřitelnosti. Protřelý lump Oiva Juntunen přijde k pohádkovému jmění a od toho se vše odvíjí. Jeho komplici mají opustit kriminál, Juntunen se ale nechce o zlato dělit. Útočiště tedy hledá v laponských pustinách. Postupně se na něj nalepí další hrdinové příběhu. Hrdinové, kteří jsou už sami o sobě zvláštní figurky.
    Vzhledem k tomu, že v lesích v majetku hl. m. Prahy je rozmístěno více než 2 600 kusů různých dřevěných rekreačních prvků (např. 49 větších dětských hřišť, 52 altánů, 1 300 laviček apod.), jen samotná údržba a opravy těchto prvků spotřebují ročně více než 2 miliony Kč. Na úklid lesa od odpadků po běžných návštěvnících lesa a na likvidaci nepovolených skládek je pak ročně potřeba více než 5 milionů Kč.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00