Jak na věc


lékařské prohlídky řidičů

MÁŘÍ MAGDALÉNA VNÁŠELA NADĚJI NA SVOBODNĚJŠÍ ŽIVOT ŽENÁM

    PREVENT může z důvodu oprávněného zájmu zpřístupnit osobní údaje pověřeným smluvním partnerům v oblasti IT služeb a technologií, marketingových služeb, poradenských služeb, certifikačních služeb, jejichž konkrétní kategorie budou subjektům údajů sděleny na vyžádání.
    Právní úprava pracovnělékařských služeb (dále jen „PLS“) přinesla v souvislosti s řízením vozidel a prováděním pracovnělékařských prohlídek (dále jen „lékařské prohlídky“) pro ověření zdravotní způsobilosti k práci ještě další vymezení pro zaměstnance, kteří řídí vozidla v souvislosti s plněním pracovních úkolů, ale řízení nemají sjednáno jako druh práce v pracovní smlouvě.
    Rádi bychom vás ujistili, že ve skupině PREVENT dodržujeme přísná pravidla stanovující, kteří zaměstnanci mají k vašim osobním údajům přístup a které osobní údaje je možné zpracovávat. Seznamte se prosím s níže uvedenými informacemi, které jsme pro vás v souvislosti se zpracováním osobních údajů připravili.


POVINNÉ LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY ŘIDIČŮ

    Školení může zaměstnavatel zajistit vlastními silami nebo externě. Může být prováděno prezenčním kurzem nebo e-learningem. E-learning může přinést řadu výhod. V široké nabídce je však velmi důležité správně vybrat. Ne všechny nabídky, stejně jako u prezenčních kurzů, nabízí kvalitní a odborně garantované řešení.Naše školení prostřednictvím www.instructor.cz nabízí správu a organizaci opakovaných školení pomocí řídícího vzdělávacího systému, interaktivní multimediální kurz školení řidičů vč. vždy aktuální související legislativy a nezbytnou odbornou podporu (smluvní odborné garance, nonstop online lektorská podpora, aktualizační a informační servis, poradenství). Zaměstnanci tak mají k dispozici nejen pravidelné kurzy, ale také trvalý zdroj informací a možnost zasílat dotazy i kdykoliv mimo plánované termíny opakovacích kurzů. V případě důležitých změn (i v pravidlech silničního provozu) jsou bezodkladně informováni.
    Přestože podoba dokumentace školení není právními předpisy upravena, je vhodné držet se zavedené a státními dozorovými orgány či pojišťovnami vyžadované praxe se záznamem o školení s uvedením minimálně identifikace zaměstnavatele, školeného zaměstnance a školitele, data, obsahu a rozsahu školení. Záznam může být jeden nebo rozdělen na osvědčení a osnovu školení.Žádný právní předpis neukládá povinnost záznam o školení ani jeho zjednodušenou formu (např. kartičku) vozit při řízení u sebe ve vozidle!
    Právní úprava pracovnělékařských služeb i některá stanoviska k ní vydaná ještě dále zamotaly definici pojmu „řidič referent“, který se běžně používá, ale právními předpisy není nikde vymezen. Pojem řidiči referenti je často užíván v souvislosti se školením řidičů v rámci zaměstnaneckého poměru.


Pověřenec pro ochranu osobních údajů

    Pokud Vaši zaměstnanci vykonávají práce zařazené z hlediska zdravotních rizik pouze do kategorie první, přičemž v souvislosti s plněním pracovních úkolů řídí vozidlo a uvažujete-li o provádění lékařských prohlídek u jejich registrujících praktických lékařů, požádejte nejdříve Vašeho právního zástupce o určení, zda je u nich řízení „obvyklou součástí výkonu jejich práce“ či nikoliv. Pokud řízení vozidla je „obvyklou součástí výkonu práce“ nebo jsou do místa výkonu práce přepravovány další osoby, musíte zajistit lékařské prohlídky u svého smluvního poskytovatele PLS.
    Z důvodu potřebného přenosu, zálohování a archivace elektronických dat mohou být osobní údaje poskytovány mimo EU (ověřené cloudové služby se servery mimo EU garantující vysokou míru zabezpečení).
    Osobní údaje zpracovávané PREVENT mohou být v rámci plnění smlouvy poskytnuty k dalšímu zpracování externím poskytovatelům účetních služeb, právních služeb, pracovnělékařských služeb, jejichž konkrétní kategorie budou subjektům údajů sděleny na vyžádání.
    Přístup k vašim osobním údajům mají pouze osoby, u kterých to nutně vyžaduje dosažení účelu, pro který jsou osobní údaje zpracovávány. Tyto osoby jsou řádně proškoleny o jejich ochraně a jsou povinny dodržovat mlčenlivost.
    Zaměstnanci, jejichž práce jsou z hlediska zdravotních rizik zařazeny pouze do kategorie první a není pro ně stanovena zdravotní způsobilost zvláštním právním předpisem, mohou absolvovat lékařské prohlídky u svého registrujícího praktického lékaře.


SANEP VYHODNOTIL ČERVNOVÉ PREFERENCE KANDIDÁTŮ NA PRAŽSKÉHO PRIMÁTORA

    Pokud budou zpracovávány zvláštní kategorie vašich osobních údajů (obvykle údaje týkající se zdraví), jejich obsah bude vždy minimální pro splnění právními předpisy požadovaného účelu. Zpracování může být prováděno na základě následujících právních titulů:
    PREVENT poskytuje z důvodu státního dozoru, prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonů trestů, včetně ochrany před hrozbami pro veřejnou bezpečnost a jejich předcházení, osobní údaje příslušným orgánům veřejné správy nebo jiným subjektům, jež jsou oprávněni ke zpracování osobních údajů.
    „Potvrzení o lékařské prohlídce“ má rozhodný vliv v případě, kdy řidič způsobí dopravní nehodu (dle věkového modelu výše). Pokud řidič neabsolvovat předepsanou prohlídku, nahlíží se na něho  jako by neměl řidičský průkaz! A pozor, pojišťovny za těchto mohou následně vymáhat škodu po řidiči, kterou již proplatila poškozenému.
    Vzhledem k tomu, že školení „řidičů referentů“ nemá právními předpisy obligatorně určená pravidla, připravili jsme do následující tabulky doporučení k jeho zajištění vč. příslušných odůvodnění.


dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

    Podle asi nejvýstižnější definice lze za „řidiče referenta“ považovat každého zaměstnance, který v souvislosti s plněním pracovních úkolů řídí motorové vozidlo, ale řízení nemá sjednáno jako druh práce v pracovní smlouvě.
    Při poskytování pracovnělékařských služeb zpracováváme pro účely evidencí vyžadovaných příslušnými právními předpisy také datum narození, rodné číslo a adresu bydliště.
    Správcem osobních údajů je takový subjekt, který sám nebo společně s jiným stanovuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. V případě online aplikací a služeb PREVENT je správcem osobních údajů zaměstnavatel/organizace, který spravuje osobní údaje za účelem zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a pracovnělékařských služeb subjektů údajů. PREVENT je zpracovatelem osobních údajů, které zpracovává při poskytování odborných poradenských služeb a online aplikací na základě smlouvy se správcem.
    Žádný právní předpis v současné době nestanovuje požadavek na kvalifikaci školitele. V praxi je vhodným školitelem osoba odborně způsobilá v prevenci rizik, instruktor autoškoly nebo kdokoliv dobře znalý problematiky s příslušnými pedagogickými dovednostmi.


V KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH MÁ ŠANCI VÍCE STRAN, ALE DOMINOVAT BUDE HNUTÍ ANO

    Při poskytování pracovnělékařských služeb a při hlášení pracovních úrazů zpracováváme i zvláštní osobní údaje vyžadované příslušnými právními předpisy (údaje o zdravotním stavu).
    Výše uvedený požadavek tak v praxi u velkého počtu zaměstnanců se zařazením prací do kategorie první výrazně narušuje možnost zaměstnavatelů zajišťovat lékařské prohlídky u jejich registrujících praktických lékařů.


Školení a lékařské prohlídky řidičů "referentů"

    Povinným obsahem školení musí být právní předpisy, upravující povinnosti nad rámec znalostí, které musí mít každý držitel řidičského oprávnění, bez ohledu na skutečnost, zda řídí soukromě nebo v souvislosti s plněním pracovních úkolů. Takovým předpisem je například nařízení vlády č. 168/2002 Sb. (použití výstražné vesty, bezpečnostní přestávka, apod.).Klasická „pravidla silničního provozu“ musí znát každý řidič a zaměstnavatel nemá povinnost s nimi zaměstnance seznamovat. Na druhou stranu je v zájmu každého zaměstnavatele minimalizovat rizika a škody spojené s řízením motorových vozidel zaměstnanci, proto doporučujeme do školení zařadit seznamování s novinkami v pravidlech, upozornění na problematická pravidla a další skutečnosti, které zvyšují bezpečnost při řízení vozidel zaměstnanci.S prevencí rizik a minimalizací případných škod také souvisí seznamování zaměstnanců se zásadami bezpečného řízení (např. defenzivní jízda, jízda na dálnici, jízda v zimě apod.) a chováním při mimořádnýc
    Zjistili jsme, že není zcela jasno mezi řidiči, především „šedesátníky“, jak často mají absolvovat povinnou lékařskou prohlídku. V současné době platí dva vzorce, jejichž rozhraní je 1. červenec 2013, kdy vstoupila v platnost (účinnost) novela zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.
    Příloha 2 vyhláška MZ ČR č. 79/2013 Sb. však upravuje požadavek na lékařskou prohlídku zaměstnanců, kteří nemají sjednáno řízení vozidla jako druh práce v pracovní smlouvě a řízení vozidla u nich je „obvyklou součástí výkonu práce“ nebo přepravují do místa výkonu práce další osoby. Tito zaměstnanci musí absolvovat lékařskou prohlídku u poskytovatele PLS, se kterým má zaměstnavatel uzavřenu písemnou smlouvu.


Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci má jen povahu "dobrozdání"

    Řádné zpracování osobních údajů je pro naši společnost velice důležité. Proto klademe velký důraz na jejich ochranu. Tímto bychom vám rádi poskytli podrobné informace o tom, proč a pro jaké účely osobní údaje zpracováváme, o právech, která v souvislosti s jejich zpracováním máte, ale i jiné informace, které mohou být ve spojení se zpracováním osobních údajů důležité.
    Školení „řidičů referentů“ se provádí na základě § 103 zákona č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce), podle kterého obsah, četnost, způsob provádění školení, vedení dokumentace o školení, ale i kvalifikace školitele jsou věcí určení zaměstnavatele.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00