Jak na věc


lékařská fakulta univerzity palackého v olomouci i

Den otevřených dveří 7. 12. 2018

    V případě vlastní dopravy osobním automobilem lze využít bezplatně parkoviště Lékařské fakulty (vjezd z ulice Hněvotínské nad hlavním vjezdem do Fakultní nemocnice).
    Náhled do testůUchazeč má právo nahlédnout do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu. Termín bude uchazeči sdělen v pozvánce k vykonání přijímací zkoušky.
    Odvolací řízeníPodle § 50 odst. 6 zákona o VŠ č.111/1998 Sb. se může uchazeč (nebo jeho zástupce, kterému byla udělena plná moc) písemně odvolat proti rozhodnutí děkana fakulty, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne písemného doručení vyrozumění o výsledku přijímací zkoušky. Uvolněná místa po přijatých uchazečích, kteří ke studiu nenastoupí, budou dle harmonogramu doplňována z řad nepřijatých uchazečů, kteří v zákonné lhůtě podali odvolání a svým bodovým výsledkem se nacházejí dále v pořadí za stanovenou bodovou hranicí.
    Mimořádný termín přijímací zkoušky fakulta vypisuje pouze v případě, že uchazeč skládá maturitní zkoušku v zahraničí (mimo uchazeče maturující ve Slovenské republice). Uchazeč o přidělení mimořádného termínu požádá písemně do 29.3.2019.


Termín, poplatky a další informace

    Lékařská fakulta UP v Olomouci vyhlašuje pro akademický rok 2019/20 přijímací řízení ke studiu v níže uvedených akreditovaných doktorských studijních programech v českém jazyce:
    Uchazeči se zdravotním postižením, kteří potřebují zvláštní režim u přijímací zkoušky, odešlou lékařskou dokumentaci o způsobu postižení a žádost o úpravu podmínek v rámci přijímací zkoušky na studijní oddělení fakulty do 29.3.2019. Bližší informace o poskytnutí pomoci uchazeč získá v Centru podpory studentů se specifickými potřebami Univerzity Palackého.
    Doktorský studijní program je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje. Studium v doktorském studijním programu probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele. Standardní doba doktorského studia (kreditový systém) je 4 roky. Studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou dizertační práce, kterými se prokazuje schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje. Absolventům studia v doktorských studijních programech se uděluje akademický titul „doktor (ve zkratce „Ph.D., uváděné za jménem).


Postgraduální studijní programy (doktorské)

    Písemný test z bio-psycho-sociální problematiky zdraví a nemoci bude obsahovat 30 otázek. Pouze jedna z nabídnutých odpovědí bude správná. Otázky jsou hodnoceny 1 nebo 0 body. Za nesprávné odpovědi se body neodečítají. Celkový výsledek přijímací zkoušky určuje pořadí uchazeče v rámci daného programu. Časový limit pro vypracování testu je 1 hodina.
    Upozorňujeme uchazeče, že budou registrovány jen řádně podané e-přihlášky v termínu do 15. března 2019, u kterých bude platba administrativního poplatku nejpozději do 20. března 2019 spárována s e-přihláškou.
    Uchazeč o studium si v rámci přihlášky do doktorského studijního programu vybere téma dizertační práce pouze z vyhlášených témat. Zvolení vypsaného tématu dizertační práce je podmínkou zaregistrování přihlášky. V rámci každého vybraného doktorského studijního programu lze podat v daném akademickém roce pouze jednu přihlášku.
    Přijetí ke studiuPodmínkou přijetí ke studiu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání ukončeného maturitou. Úředně nebo střední školou ověřenou fotokopii maturitního vysvědčení ze střední školy odevzdá přijatý uchazeč u řádného zápisu do studia.


Den otevřených dveří 19. 1. 2019

    Absolventi budou připraveni vykonávat po­volání samostatného praktického zubního lékaře v soukromé i státní sféře zdravotnictví s možností pokračovat studiem v doktorských studijních programech.
    Absolventi budou plně připraveni na výkon povolání lékaře ve zdravotnických zařízeních všech typů, s možností dalšího profesního vzdělávání se v kterémkoliv lékařském oboru. Absolventům se nabízí i další možnosti uplatnění, a to mimo zdravotnická zařízení (teoretické lékařské obory, výzkum, farmaceutický průmysl apod.). Absolventi mají také možnost pokračovat studiem v doktorských studijních programech.
    Hlavní část programu proběhne v tzv. Velké posluchárně za účasti vedení Lékařské fakulty a zástupců zodpovědných za přijímací řízení (vstupy proběhnou v 9:30 a 11:30 hod).


Termíny, poplatky a další informace

    Uchazeč je povinen uhradit poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením nejpozději v den podání přihlášky ke studiu. Upozorňujeme uchazeče, že budou registrovány jen úplné, uhrazené a v termínu podané e-přihlášky. Uchazečem podepsaný výtisk zkrácené elektronické přihlášky, doklad o provedení úhrady administrativního poplatku a další níže uvedené povinné přílohy musí být na studijní oddělení LF UP v Olomouci odeslány nejpozději do 14. května 2019 včetně (rozhoduje datum poštovního razítka). Všechny řádně podané přihlášky budou do 21. května 2019 převedeny do přijímacího řízení. Uchazeč je povinen provést kontrolu stavu své e-přihlášky, zda byla přihláška zaregistrována (tzn. převedena do přijímacího řízení). V případě zjištěných nesrovnalostí se uchazeč neprodleně obrátí na studijní oddělení LF UP v Olomouci (tel. 585 632 016, e-mail helga.hromadkova@upol.cz).
    Uchazeči se zdravotním postižením, kteří potřebují zvláštní režim u přijímací zkoušky, odešlou lékařskou zprávu o druhu a rozsahu postižení a žádost o úpravu podmínek v rámci přijímací zkoušky na studijní oddělení fakulty do 29. března 2019. Bližší informace o poskytnutí pomoci uchazeč získá v Centru podpory studentů se specifickými potřebami Univerzity Palackého.
    Vedle řádného vysokoškolského studia nabízí Lékařská fakulta v rámci jednotlivých studijních programů absolvování jeho vybrané části formou celoživotního vzdělávání. Programy celoživotního vzdělávání jsou koncipovány jako programy vycházející z akreditovaných studijních programů fakulty. Vzdělávací programy probíhají za úplatu a účastníci nemají ze zákona statut studenta, více viz Směrnice děkana k Řádu celoživotního vzdělávání na Univerzitě Palackého v Olomouci (.pdf).


Okruhy otázek k přijímacím zkouškám

    Upozorňujeme uchazeče, že budou registrovány jen řádně podané e-přihlášky v termínu do 28.2.2019, u kterých bude platba nejpozději do 8. března 2019 spárována s e-přihláškou.
    Při platbě administrativního poplatku je nutné uvést ve správném tvaru variabilní symbol (veškeré údaje k platbě se uchazeči automaticky vygenerují při vyplnění e-přihlášky). Uvedení jiného než předepsaného symbolu je nepřípustné.
    Přijímací zkouška je realizována formou písemného testu z bio-psycho-sociální problematiky zdraví a nemoci. Bodový výsledek přijímací zkoušky určí pořadí uchazeče v rámci skupiny uchazečů pro program Veřejné zdravotnictví.
    Pozvánka k vykonání přijímací zkoušky bude registrovaným uchazečům písemně odeslána a v e-přihlášce zveřejněna v průběhu měsíce dubna 2019. Pozvánka bude obsahovat podrobné informace (datum, hodina, místo konání přijímací zkoušky, povolené pomůcky a další).
    Studium Zubního lékařství je ukončeno státní rigorózní zkouškou, která má tři segmenty: 1. Orální chirurgii, 2. Záchovnou stomatologii, pedodoncii a parodontologii včetně onemocnění ústní sliznice, 3. Protetiku a ortodoncii.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00