Jak na věc


kupní smlouva na motorku vzor

Kupující - fyzická osoba, podnikatel.

    Výdajový potenciál ukazuje, kolik finančních prostředků vydají ročně obyvatelé jednotlivých obcí (regionů PSČ) za maloobchodní zboží. Údaje jsou rozděleny dle sortimentu, dostupné jsou také údaje o celkových výdajích obyvatel za tento sortiment pro dané území. Jedná se o nadstavbovou vrstvu k datům o kupní síle.
    Index tržního významu představuje informaci, v jakých městech se peníze v maloobchodu skutečně utrácejí v porovnání k průměrným maloobchodním výdajům obyvatel. Index slouží jako vhodný rozhodovací podklad při expanzní politice organizací, poukazuje na atraktivitu jednotlivých měst v oblasti maloobchodu a jejich schopnost akumulace dostupné kupní síly. Jedná se o nadstavbovou vrstvu k datům o kupní síle.
    Atributy výdajového potencionálu obsahují informaci o průměrném výdaji za daný sortiment dle odvětví na obyvatele a za danou územní jednotku pro následující kategorie:


Zpracování geografických analýz

    Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Nestanoví-li tento zákon jinak, shodou s kupní smlouvou podle odstavce 1 se dále rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. U potravin musí být vyznačeno datum minimální trvanlivosti, a jde-li o potraviny podléhající rychlé zkáze, datum použitelnosti. Připouští-li to povaha věci, má kupující právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby její činnost mu byla předvedena. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „roz
    Rozsáhlý souhrn údajů o struktuře obyvatelstva, domech a bytech ze Sčítání lidu v administrativních jednotkách sloužící jako podklad pro územní plánování.
    Celkový výdajový potenciál je možné zobrazit pomocí tematické mapy rozmezí, kterou je možné dále rozšířit o strukturu výdajů pomocí koláčového nebo sloupcového grafu (jak vidíte na obrázku).

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00