Jak na věc


krovy velkých rozpětí

Doprava a započetí montáže krovu

    Ke strojovému opracování krovu CNC používáme obráběcí stroje německé značky Hundegger. Používání strojů Hundegger umožňuje velmi efektivní práci se dřevem – pomocí softwaru narýsujeme přesný tvar a podobu krovu či vazníku a stroj automaticky dřevo opracuje do finální podoby. Díky moderní technologii obráběcích center zaručujeme nejvyšší přesnost opracování.
    Druhým krokem je podpis Smlouvy o dílo (dále jen SOD). Součástí SOD je objednávka (OP), která kopíruje a respektuje schválenou CN, která krom jiného obsahuje i cenové položky vzniklé a kalkulované na základě podkladů viz bod 1 – cenová nabídka.


CNC stavebnice a opracování krovů

    Kompletní projektová činnost spadá výhradně do kompetence architekta či projektanta. Pokud z jakýchkoliv důvodů chybí (viz bod 1.), je výsledná podoba krovu výsledkem návrhu, který vzešel na základě jednání s investorem a na základě obecných pravidel a zásad konstrukce krovu jako celku. Vždy je věnována maximální pozornost detailům a oboustrannému jednání, a to s dostatečnou časovou rezervou pro případné poznámky či připomínky. Krov jako celek vzniká v tomto případě bezvýhradně v dobrém úmyslu z naší strany vyjít vstříc investorovi a pomoci mu v jeho situaci. Nemůžeme ovšem zohledňovat určitá designová hlediska či návaznosti na nám utajené a skryté záležitosti (ať se jedná o interiér či exteriér). Nezodpovědnost či nekvalitu odvedené práce v rámci projektové činnosti nelze připisovat na vrub realizační firmy.
    Program Sema nám umožňuje realizovat zákazníkovy představy od zahradních altánů až po atypické stavby ze dřeva.
    Pomocí tohoto softwaru jsme schopni zprostředkovat zákazníkovi trojrozměrnou vizualizaci navrhované konstrukce z kteréhokoli směru pohledu a vyhotovit pro něho montážní dokumentaci.


Ing. Petr Bureš, Ph.D. - krovy

    K tomuto kroku dochází až po samotném zaměření. Jsou-li při zaměření zjištěny nesrovnalosti či odchylky od PD (a to jak v obvodových tak výškových rozměrech), může a ve většině případů to má vliv i na výslednou podobu krovu či na uspořádání jeho prvků a částí. V takovém okamžiku se v důsledku nutných konstrukčních změn může krom výše zmíněného lišit i kubatura krovu oproti CN a OP jež je součástí SOD. Některé faktické či zásadní odchylky od PD mohou s sebou při konstrukci konečné podoby krovu přinést jistá konstrukční či technická úskalí a k jejich řešení je třeba času, se kterým při stanovení termínu uvedeného v SOD nemohlo být počítáno. Čas nutný k vyřešení těchto záležitostí nelze považovat jako chybu či nedostatek ze strany realizační firmy a nelze jej započítávat ani do doby prodlení.
    Po dokončení finální podoby krovu ve 3D a odeslání dat do výroby již nelze provádět změny či úpravy, aniž by se dotkly časového posunu dodávky jako celku. Během celého období příprav se snažíme veškeré detaily řešit spolu s investorem, aby se podobné situaci předešlo. Zdržení dodávky z tohoto důvodu nelze považovat za prodlení. Čas k dokončení změn popř. úpravě modelu krovu je v takové situaci nutně podřízen dalším zakázkám, které se v tu dobu řádně zpracovávají a v neposlední řadě i nejbližšímu možnému volnému termínu na výrobní lince.


Odeslání konečné podoby krovu a výrobních dat do CNC výrobní linky Hundegger K2

    K zaměření stavby před finálním zpracováním krovu ve 3D pro účely výroby na CNC dochází v okamžiku, kdy je stavba ze strany investora dokončena do fáze, která takové zaměření umožňuje. Obecně lze říct, že se za takovou fázi považuje okamžik, kdy jsou vyzděny všechny obvodové a nosné části zdiva a ukončeny betonovými věnci (je-li systém stavby řešen nějakým alternativním způsobem, obecně platí, že při zaměření musí být podpůrné a nosné prvky zdí, respektive stěn v konečných výškách). Dokončeny musí být i betonové základy pro nosné části krovu (např. sloupy), dále stropy (jsou-li součástí podpůrného systému krovu jako celku). To samé platí o zděných částech štítových zdí vikýřů. Štítové zdi sedlových či polovalbových střech je dobré dozdívat v součinnosti s daty získanými z 3D projektu krovu. Jsou-li součástí krovu ocelové prvky (portály, podpory, nosníky, apod.), musí být tyto též při zaměření dokončeny a připraveny (není-li v průběhu jednání s investorem dohodnuto jinak).
    Kreslicí program SEMA je určen speciálně pro návrhy a výrobu střešních konstrukcí a dřevostaveb. Usnadňuje nám mj. návrh a detailní rozkreslení vaznicové, hambálkové, krokvové i atypické střešní konstrukce jakýchkoliv tvarů včetně vikýřů, arkýřů, střešních oken a dalších elementů.
    Samotná výroba CNC krovu probíhá ve 2 fázích. První je příprava řeziva na pile. Druhou fází je samotná výroba na CNC lince. Obě fáze trvají cca 10–12 pracovních dnů, vše je závislé na velikosti a náročnosti krovu jako celku a na období, ve kterém je krov vyráběn. Obecně platí, že v mimosezónním období je tato fáze kratší a naopak.


Nakreslení finální podoby krovu ve 3D za účelem výroby na CNC

    V okamžiku, kdy je finální model krovu hotov a jsou vyřešeny všechny jeho detaily, je možné řešit otázku statiky. Byla-li tato dodána ze strany investora a podoba krovu pro výrobu se neliší od PD (viz body 3. a 4.), lze fázi příprav považovat za dokončenou. V případě, že tomu tak není, zajistíme vypracování SP a na jeho základě a hodnot v něm uvedených provedeme revizi našeho modelu krovu. Bude-li to na základě SP třeba, může dojít k úpravě profilů některých částí krovu a tím ke konečné úpravě výsledné kubatury krovu. Není to cílená nebo chtěná záležitost z naší strany. K takovémuto okamžiku dojde jen v případě, že od začátku není k dispozici řádná PD nebo SP (viz bod 1.) a doposud se tudíž vycházelo jen ze studie krovu, popřípadě ke změnám v konstrukci došlo vlivem okolností uvedených v bodu 4.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00