Jak na věc


krajský úřad olomouckého kraje odbor životního pro

SK Rudolfov - Fotbalový klub Protivín (Ondrášovka Krajský přebor - Jihočeský kraj, 30.…

    Profesionální péče je „úroveň zvláštních znalostí a péče, kterou lze od obchodníka ve vztahu ke spotřebiteli rozumně očekávat a která odpovídá poctivým obchodním praktikám a/nebo obecným zásadám dobré víry v oblasti obchodníkovy činnosti.“
    Krajský živnostenský úřad v souladu s ustanovením § 2g odst. 3 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele.
    Klamavá jednání v obchodních praktikách jsou jednání zahrnující činnosti, které obchodníci provádějí při propagaci a prodeji svých výrobků. Obchodní praktika je klamavá, pokud buď:
    v souladu s ustanovením § 11 výše uvedeného zákona jsou prodávající povinen vést evidenci o cenách uplatňovaných při prodeji a uchovávat tři roky po skončení platnosti ceny zboží evidenci o cenách a kalkulace cen
    Reklama nesmí podporovat chování poškozující zdraví nebo ohrožující bezpečnost osob nebo majetku, jakož i jednání poškozující zájmy na ochranu životního prostředí.


KŽÚ je oddělením odboru vnitřních věcí a krajský živnostenský úřad

    Obchodní praktika se vztahuje k činnostem souvisejícím s propagací, prodejem nebo dodáním produktu spotřebitelům. Týká se jakéhokoli jednání, opomenutí, chování, prohlášení nebo obchodní komunikace včetně reklamy a uvedení na trh, které provádí obchodník. Pokud je nekalá, znamená to, že je považována za nepřijatelnou pro spotřebitele, a to podle stanovených kritérií.
    Kritériem „podstatného narušení ekonomického chování spotřebitele“ se rozumí použití obchodní praktiky, která významně zhoršuje schopnost spotřebitele učinit informované rozhodnutí, což vede k tomu, že učiní rozhodnutí o obchodní transakci, které by jinak neučinil.
    Reklamou se rozumí oznámení, předvedení či jiná prezentace šířená zejména komunikačními médii, mající za cíl podporu podnikatelské činnosti, zejména podporu spotřeby nebo prodeje zboží, výstavby, pronájmu nebo prodeje nemovitostí, prodeje nebo využití práv nebo závazků, podporu poskytování služeb, propagaci ochranné známky, pokud není dále stanoveno jinak.
    Ke zjištění nekalé obchodní praktiky, která nekoresponduje se specifiky klamavých nebo agresivních praktik, se používají dvě definující kritéria. V tomto případě se obchodní praktika považuje za nekalou – a zakázanou – splňuje-li tato dvě souhrnná kritéria:


FK Slavoj Český Krumlov - TJ Jiskra Třeboň (Ondrášovka Krajský přebor - Jihočeský kraj,…

    je systém, který za pomoci kontaktních míst na Živnostenských úřadech /ŽÚ/ a jejich spolupráce s nevládními neziskovými organizacemi /NNO/ umožní především seniorům efektivně, rychle a bezplatně se domoci spotřebitelských práv.
    Reklama nesmí být v rozporu s dobrými mravy, zejména nesmí obsahovat jakoukoliv diskriminaci z důvodů rasy, pohlaví nebo národnosti nebo napadat náboženské nebo národností cítění, ohrožovat obecně nepřijatelným způsobem mravnost, snižovat lidskou důstojnost, obsahovat prvky pornografie, násilí nebo prvky využívající motivu strachu. Reklama nesmí napadat politické přesvědčení.
    Reklama nesmí, pokud jde o osoby mladší 18 let podporovat chování ohrožující jejich zdraví, psychický nebo morální vývoj, využívat jejich zvláštní důvěry vůči jejich rodičům nebo zákonným zástupcům nebo jiným osobám a nevhodným způsobem je ukazovat v nebezpečných situacích.
    Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský pro reklamu na přípravky na ochranu rostlin, s výjimkou působnosti Rady pro rozhlasového a televizní vysílání;


SK SIKO Čimelice - TJ Dražice (Ondrášovka Krajský přebor - Jihočeský kraj, 30. kolo)

    Rada pro rozhlasové a televizní vysílání pro reklamu šířenou v rozhlasovém a televizním vysílání a v audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a pro sponzorování v rozhlasovém a televizním vysílání a v audiovizuálních mediálních službách na vyžádání;
    celní úřady pro reklamu, propagaci nebo podporu hazardních her zakázaných podle zákona upravujícího hazardní hry, a sponzorování v této oblasti, s výjimkou působnosti Rady pro rozhlasového a televizní vysílání;
    Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv pro reklamu na veterinární léčivé přípravky, s výjimkou působnosti Rady pro rozhlasového a televizní vysílání;
    v rámci projektu vydává ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy dle zák. č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, v platném znění; např. ověřené výpisy z katastrálního úřadu, obchodního, živnostenského rejtříku a výpis z rejstříku trestů.
    Klamavá opomenutí v obchodních praktikách jsou opomenutí vztahující se k faktu, že spotřebitelé potřebují informace, aby mohli činit informovaná rozhodnutí. Obchodník musí poskytovat závažné informace, které průměrný spotřebitel potřebuje.


TJ Malše Roudné - TJ Blatná (Ondrášovka Krajský přebor - Jihočeský kraj, 30. kolo)

    v § 13 je prodávajícímu stanovena povinnost označit zboží cenou platnou v okamžiku nabídky a vztaženou k prodávanému jednotkovému množství zboží nebo je povinen zpřístupnit na viditelném místě informaci o této ceně např. formou ceníku
    Krajský živnostenský úřad je v rámci krajského úřadu v souladu s ustanovením § 4 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, pověřen výkonem cenové kontroly, ukládáním a vybíráním pokut za porušení cenových předpisů. Podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, je předmětem cenových kontrol dodržování cenových předpisů, zejména pak plnění evidenční a informační povinnosti nebo povinnosti označování zboží cenami:
    Úřad pro ochranu osobních údajů pro nevyžádanou reklamu šířenou elektronickými prostředky a podle zvláštního právního předpisu, je-li způsob šíření této reklamy nekalou obchodní praktikou;

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00