Jak na věc


krajiny v nížině

Identifikace a interpretace vzniku, podoby a proměny barokní kulturní krajiny jihomoravského pohraničí

    Výrazné a nosné kulturně-antropologické téma vzniku a působení kulturní krajiny a interaktivního vztahu kulturní krajiny a člověka je v prostoru vyspělého euroatlantického světa i pod dojmem ekologických problémů v současnosti intenzivně řešeno. V České republice se obecně výše uvedenými tématy z různých úhlů pohledu zabývá několik akademických osobností jako např. Václav Cílek, Pavel Hájek, Martin Gojda nebo Hana Librová, konkrétně ale interdisciplinární téma předkládaného projektu spojující přístupy uměnovědné, kulturně antropologické, ekonomické i prvek praktické architektonické tvorby je včetně jeho cílů a výsledků v kontextu bádání v naší zemi jedinečné.
    Kritický katalog k výstavě, zpracovaný v digitální podobě, zahrnuje hlavní témata výstavy a soupis vybrané drobné sakrální architektury a plenérových sochařských děl zkoumaných na projektem řešeném území. Katalog dále obsahuje shrnutí úspěšných a na výstavě zčásti prezentovaných návrhů krajinotvorných staveb a artefaktů od studentů FA VUT v Brně, kteří na zadání v letech 2013–2016 spolupracovali.


Závěrečná výstava projektu NAKI

    V odborné mapě „Kulturní mobiliář“ se v krajině lokalizoval dosud existující i zaniklý „kulturní mobiliář“ krajiny - drobná sakrální architektura a sochařská díla. V odborné mapě „Komunikace v krajině“ jsou prezentovány dosud funkční i již neexistující nebo transformované klíčové i vedlejší komunikace protkávající krajinu mezi jednotlivými sídlišti a kultovními a hospodářskými objekty a vrstva zachycující hranice katastrálních území z let 1824 - 1830. Obě mapy úspěšně prošli certifikačním řízením Ministerstva Kultury České Republiky prošli a jsou schváleny jako Nmap - specializované mapy s odborným obsahem. Mapa „Mapa objektů“ je syntézou předchozích dvou map a zhrnuje veškeré zpracované podklady.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00