Jak na věc


kostní porcelán

Choroba způsobená reakcí štěpu proti hostiteli

    Parakrinními signály modelujícími metabolismus kostí jsou faktory stimulující osteoblasty – bone morphogenic factor (BMF), insulin-like growth factor 1 (IGF-1), plateletderived growth factor (PDGF), fibroblast growth factor (FGF) – a faktory stimulující osteoklasty – M-Colony stimulating factor (M-CSF), interferony (INF-γ) a některé interleukiny (IL-1, IL-6 atd.).
    Pacienti mají výrazný úbytek, někdy prakticky úplné vymizení funkčních krevních buněk (tzv. cytopenie). Obvykle za 2 až 3 týdny po podání kostní dřeně se objevují nové bílé krvinky.
    Nekolagenní bílkovina produkovaná osteoblasty za přítomnosti vitaminu K. Podílí se na mineralizaci kosti. Působí také jako hormon stimulující produkci inzulinu v pankreatu. Karboxylace osteokalcinu, která je zodpovědná za afinitu k Ca, závisí na přítomnosti vitaminu K. Hladina osteokalcinu je ukazatelem nejen stupně kostní remodelace (novotvorby i resorpce), ale rovněž zásobení organismu vitaminem K.
    Jinou možností je autologní transplantace kostní dřeně. Jedná se o odběr vlastní kostní dřeně nemocného po odeznění příznaků základního onemocnění - ve stádiu tzv. remise, přičemž se nemusí jednat jen o hematologické nádorové onemocnění, a i o některé typy rakoviny jiných orgánů.


Tisková konference při příležitosti Světového dne hypertenze

    Kostní tkáň je metabolicky aktivní po celý život člověka a je pro ni charakteristická neustálá přeměna, která podmiňuje přizpůsobení se kostí změnám jejich zatížení, zachovává jejich celistvost, opravuje drobná poškození a podílí se na metabolismu kalciových a fosfátových iontů. V době růstu a dospívání převažuje kostní novotvorba významně nad resorpcí. Největšího množství kostní hmoty (peak bone mass – PBM) dosáhne lidský organismus přibližně ve věku 25 let. Poté následuje různě dlouhá fáze kostní remodelace, kdy se intenzita resorpce rovná intenzitě novotvorby kosti. Po této době nastupuje trvalý úbytek kostní hmoty, který činí přibližně 0,5 % za rok – převažuje odbourávání kostí nad jejich novotvorbou. Tato změna je pak velmi výrazná u žen po menopauze, kdy v důsledku poklesu hladin estrogenů dochází ke zvýšení rychlosti úbytku kostní tkáně a tím ke zvýšení rizika rozvoje osteoporózy. Přestavbu kosti obecně modulují endokrinní a parakrinní signály, mechanické podněty nebo hladiny vá
    Rychlost tvorby a resorpce kosti se dá nejlépe posoudit podle produktů vznikajících v metabolismu organických složek kostní matrix (například při syntéze a degradaci kolagenu) a některých enzymů. Podle toho, kdy jsou které markery zvýšené, jsou rozdělovány na markery novotvorby kosti a markery odbourávání kosti.
    Důležitá jsou ale také nespecifická ovlivnění – snížení glomerulární filtrace snižuje vylučování nízkomolekulárních markerů, jako jsou osteokalcin, pyridinolin, deoxypyridinolin, CTX (beta-crosslaps), a NTX porucha funkce jater ovlivňuje hodnoty markerů metabolizovaných v játrech: kostní ALP, PICP, PINP, kostní alkalické fosfatázy.


Nová váha TANITA WB 150MA P / S

    Jedná se o membránový enzym produkovaný osteoblasty. Je důležitý při mineralizaci osteoidu a je jedním z faktorů při hodnocení stupně kostní novotvorby. Degradací v játrech je použitelný jako marker i při renální insuficienci. Zvýšení je patrné při růstu kostí u dětí a dospívajících, při Pagetově kostní chorobě, primární hyperparatyreóze nebo u metastáz osteoplastických nádorů.


Transplantace kostní dřeně

    Důležitý je vitamin D. Ergokalciferol – vitamin D2 je rostlinného původu a vzniká ozářením rostlinného ergosterolu. Cholekalciferol – vitamin D3 vzniká v kůži vlivem UV záření ze 7-dehydrocholesterolu. V játrech je hydroxylován na kalcidiol (25-hydroxycholekalciferol), další hydroxylace probíhá v ledvinách na biologicky aktivní formu kalcitriol (1,25-dihydroxycholekalciferol). Vitamin D udržuje plazmatickou hladinu kalcia stimulací jeho absorpce ve střevě a modulací jeho vylučování ledvinami. Udržování kalcemie je základní podmínkou pro novotvorbu kostí. Deficit vitaminu D je příčinou křivice u dětí a osteomalacie u dospělých. Jeho nedostatek je provázen poklesem imunity. Nízké hladiny byly prokázány u řady autoimunitních (DM I, sclerosis multiplex, RA, SLE, zánětlivá onemocnění střev) a nádorových onemocnění. Jeho dostatečná hladina chrání organismus před rozvojem nádorových onemocnění inhibicí proliferace a indukcí apoptózy. Příznivý vliv byl prokázán u karcinomu prsu, prostaty, oste
    Autotransplantace kostní dřeně se používá v některých případech lymfomů a akutních leukémií, a nyní se vyhodnocuje jako způsob definitivního vyléčení běžných nehematologických nádorů, například rakoviny prsu.
    K výrazným změnám hladin markerů kostní remodelace dochází také během těhotenství a kojení. Markery kostní remodelace u matky se zvyšují už od druhého trimestru, markery resorpce stoupají dříve než markery formace. Na zvýšení celkové ALP se podílí jak kostní, tak placentární izoenzym. Po porodu přichází postupný pokles a normálních hodnot je dosaženo po šesti až 12 měsících. Pokles k normálu je přitom rychlejší u nekojících žen.


Virus zika – postrach letošního léta? Ne pro laboratoře SYNLAB

    Příznaky akutní reakce jsou: horečka, závažné kožní vyrážky s olupováním odumřelé kůže (exfoliací), zánětlivé postižení jater provázené zvýšenou hladinou žlučového barviva bilirubinu v krevním séru, průjmy, zvracení, bolesti břicha, ztráta tělesné hmotnosti. Ačkoli po zavedení léku cyklosporinu na začátku 80. let 20. století se výskyt i závažnost reakcí štěpu proti hostiteli značně snížily, je toto onemocnění nadále hlavní příčinou úmrtnosti i závažné nemocnosti po transplantaci alogenní kostní dřeně.
    Po transplantaci dřeňového štěpu od nepříbuzného dárce se dosahuje dlouhodobého bezpříznakového období asi v 30 až 40 % transplantovaných pacientů, což je horší výsledek než při transplantacích mezi sourozenci.
    Po absolvování přípravného režimu (cytostatická léčba nebo celotělové ozáření) se před vlastní transplantací kostní dřeně počet bílých krvinek může vrátit k normálním hodnotám za 2 až 3 týdny. Do té doby jsou nemocní velmi vnímaví vůči infekcím. Riziko vzniku virových infekcí výrazně snížilo preventivní podávání antivirové látky acykloviru.


Nová váha TANITA WB380 P / S / H

    Nedostatek dárců je limitujícím faktorem při provádění transplantací kostní dřeně. Protože jen 25 až 30% nemocných má sourozence, který se může uplatnit jako dárce kompatibilní v HLA systému, je nutné nalézt alternativní náhradu. Jedná se zejména o získání kostní dřeně od nepříbuzných živých dárců. Darování kostní dřeně je pro dárce jednoduchá a bezpečná procedura. Stále se rozšiřují národní a mezinárodní registry budoucích dobrovolných dárců, takže pravděpodobnost nalezení identity v HLA systému mezi dárcem a příjemcem stoupá.
    Je specifický produkt proliferujících osteoblastů a fibroblastů. Z oběhu je eliminován jaterními a endotelovými buňkami, jeho hodnoty v plazmě nejsou ovlivněny glomerulární filtrací. Pro zhodnocení kostní novotvorby je metodou volby.
    Mezi markery novotvorby kostí patří kostní izoenzym alkalické fosfatázy (ALP), terminální propeptidy prokolagenu typu I (PINP, PICP) nebo osteokalcin. Terminální propeptidy prokolagenu typu I jsou specifickými produkty proliferujících osteoblastů a fibroblastů.
    Riziko infekcí pokračuje i po uchycení štěpu, protože nemocný má sníženou obranyschopnost vlivem léčby reakce štěpu proti hostiteli. Velmi nepříjemnou nákazou je například virový zánět plic.


Autotransplantace kostní dřeně

    V případě imobilizace rovněž dochází k významným změnám v oblasti kostní remodelace. Markery osteoresorpce se zvyšují už po čtyřech dnech znehybnění, stoupají až o 30–50 %, novotvorba je ovlivněna jen minimálně. Po opětné mobilizaci nastává postupný pokles markerů osteoresorpce a může se dostavit přechodné mírné navýšení markerů kostní novotvorby.
    Samotné vyšetření kostních markerů nevypovídá o množství kostní hmoty a nelze ho použít pro diagnostiku kostního onemocnění. Hodí se k monitoraci léčby kostních chorob a v některých případech může přispět k diferenciální diagnostice.
    Mezi markery kostní resorpce patří například kostní izoenzym kyselé fosfatázy (tartát rezistentní), telopeptidy kolagenu i typu aminoterminálních telopeptis NTX-I, karboxyterminální telopeptid CTX-I a karboxyterminální telopeptid CTX-MMP. Další markery jako hydroxyprolin, pyridinolinové příčné spojky kolagenu, kostní sialoprotein a glykosidy hydroxylysinu se v současné době v klinické praxi příliš nevyužívají.
    Podmínkou úspěšného postupu je slučivost (kompatibilita) v tzv. HLA systému. Podstatou tohoto systému jsou tzv. transplantační antigeny, tedy cizorodé látky na povrchu dárcovských krevních buněk, které v nepříznivém případě vyvolávají v organizmu příjemce imunitní odpověď projevující se rejekcí (odhojením) dřeňového štěpu.


Refluxní chorobou jícnu trpí každý desátý člověk

    V naší zemi onemocní každoročně stovky lidí včetně mladých lidí i malých dětí chorobami krvetvorby, které vážně ohrožují jejich život. Nejznámější a nejčastější mezi těmito nemocemi je leukémie. Následují ji zhoubné nádory krvetvorby, těžké útlumy krvetvorby nebo imunity.
    Z mezenchymálních a prekurzorových buněk kostní dřeně pocházejí osteoblasty. Jedná se o vysoce proteosynteticky aktivní buňky, které vykazují zvýšenou aktivitu alkalické fosfatázy. Jejich základní funkcí je tvorba kostní matrix a její mineralizace. Činnost osteoblastů je ovlivňována hormonálně (např. parathormonem či estrogeny) a rovněž mechanickými faktory. Z buněk monocytomakrofágové řady pochází osteoklasty, které obsahují četné lysozomy s proteolytickými enzymy (kolagenázou, katepsiny atd.) včetně izoenzymu kyselé fosfatázy. Jejich základní funkcí je resorpce kosti (vede souběžně ke zvyšování kalcemie). Membrána osteoklastů obsahuje protonovou pumpu (schopna snížit pH ze 7 na 4) a vybrané receptory (např. pro kalcitonin).


Nový model osobní váhy Tanita BC-545N se segmentální analýzou

    Markery kostní remodelace kolísají také v souvislosti s cirkadiánními rytmy. A to až o 50 % během dne. Odběr je proto nutno provádět vždy ve stejnou denní dobu, nejlépe ráno mezi 7. až 9. hodinou. Nedodržení tohoto pravidla může vést k nesprávné interpretaci výsledků měření.
    Celý náš život je formován mimo jiné neustálou přeměnou kostí, která podmiňuje přizpůsobení se kostí proměnám jejich zatížení, zachovává jejich celistvost, opravuje drobná poškození a podílí se na metabolismu vápníku a fosfátů. Vrcholu takzvané kostní hmoty (PBM – peak bone mass) dosáhne lidský organismus přibližně ve věku 25 let, poté následuje různě dlouhá fáze remodelace kostí, kdy se intenzita resorpce rovná intenzitě novotvorby kosti. Po této době nastupuje trvalý úbytek kostní hmoty, který činí přibližně 0,5 % za rok – převažuje odbourávání kostí nad jejich novotvorbou. U žen dochází po menopauze ke zvýšení rychlosti úbytku kostní tkáně a s tím ke zvýšení rizika rozvoje osteoporózy. Obézní lidé tak výrazným úbytkem netrpí, protože jejich kosti jsou trvale více zatěžovány – zátěž je jedním z hlavním regulujících mechanismů. Přestavbu kosti obecně modulují endokrinní a parakrinní signály, mechanické podněty nebo hladina Ca2+ a fosfátů.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00