Jak na věc


kontroly a revize vázacích prostředků

APRI kontrola tlaku ST-FBSN-TRF

    V minulosti bylo měření tlaku a teploty pneu výbavou pouze luxusních vozů. Sadu fbsn-trf lze rychle a levně instalovat do kteréhokoliv osobního automobilu. Průběžně kontroluje tlak a teplotu pneumatik a řidič je hned informován o případném problému nebo defektu. Systém TPMS lze také použít jako tlakoměr při dohušťování pneumatik. Sada obsahuje zobrazovací displej + 4 senzory s ventilky. Proč investovat do TPMS? Nesprávně nahuštěné pneumatiky mají vliv na: - zhoršení jízdních vlastností - prodloužení brzdné dráhy - zkrácení životnosti pneumatik - zvýšení spotřeby paliva Technické údaje: Senzor/Vysílač:- pracovní teplota: -40 - +125 st.C - hmotnost: 26g- provozní tlak TPM senzoru 0 – 7.0 bar- napájecí napětí: 3V baterie, nevyměnitelná - životnost baterie TPM senzoru min. 5 let (typicky 10 let) - přenosová frekvence: 434 MHzDisplej/Přijímač:- napájení: 9-30V DC- proudový odběr při zapnutém zapalování 100 mA max.- pracovní teplota: -20 - +70 °C


Úsporné teplo pro pohodlný život

    Při přepravní kontrole je přepravní kontrolor povinen prokázat se cestujícímu kontrolním odznakem, na požádání také průkazem dopravce. Kontrolor je oprávněn požadovat od cestujícího předložení platného jízdního dokladu, dávat cestujícím závazné pokyny za účelem zajištění bezpečnosti jejich a ostatních cestujících, bezpečnosti a plynulosti dopravy a dohlížet na dodržování ostatních práv a povinností, které vycházejí ze smluvních přepravních podmínek DPKV. Cestující, který se na výzvu kontrolora neprokáže platným jízdním dokladem a nesplní povinnost zaplatit jízdné a přirážku k jízdnému je povinen předložit osobní doklad ke zjištění totožnosti. V případě, že cestující neprokáže osobním dokladem je povinen na výzvu kontrolora následovat ho na vhodné pracoviště veřejné správy ke zjištění totožnosti nebo setrvat na vhodném místě do příchodu osoby oprávněné zjistit totožnost cestujícího. Přirážku k jízdnému je kontrolor oprávněn uložit i za jiné porušení smluvních přepravních podmínek DPKV,
    Tato možnost se týká pohledávek z přepravní kontroly od roku 2017. Starší pohledávky již nejsou v kompetenci DPKV. V praxi dotaz na pohledávku spočívá v možnosti vyplnění kontaktního formuláře na stránkách www.dpkv.cz v sekci přepravní kontrola, který po jeho vyplnění žadatel elektronicky odešle a poté bude do 10-ti pracovních dnů kontaktován naším pracovníkem, který s ním záležitost vyřídí. Osoby, které nemají k dispozici internet nebo upřednostňují osobní jednání, mohou, po předem domluveném termínu, přijít osobně na naší přepravní kontrolu na dolním nádraží. U osob mladších 15 let je osobní návštěva jejich zákonného zástupce nezbytná.


Průběh kontroly kotlů na tuhá paliva

    Prodej nevyhovujících kotlů na tuhá paliva byl ukončen již v průběhu roku 2014, v letošním roce probíhají kontroly kotlů a jejich odborné seřízení. Od 1.1.2017 mají všichni majitelé kotlů na tuhá paliva s příkonem od 10 do 300 kW povinnost předložit potvrzení místnímu obecnímu úřadu (poté co dostanou výzvu). V roce 2018 by pak měl být ukončen i prodej kotlů, které patří do třetí emisní třídy, od roku 2022 by pak měly mít všechny domácnosti, používající kotle na tuhá paliva, povinnost doložit potvrzení, že jejich kotel patří alespoň do třetí emisní třídy, jinak jim bude hrozit pokuta až 50 000 Kč. Stejně vysoká pokuta pak bude hrozit i těm, kteří by pro topení používali nepovolené druhy paliv (např. guma, plast, textil, odpad apod.).
    Cestující má možnost se dotázat, zda nemá u Dopravního podniku Karlovy Vary, a.s. evidovanou pohledávku vůči své osobě v souvislosti s přepravní kontrolou. Dotaz musí být učiněn písemnou formou vyplněním formuláře. Formulář naleznete zde.
    Nebude-li pohledávka uhrazena do 30-ti dnů od provedení kontroly, dojde k zahájení jejího vymáhání soudní cestou. Poté je nutné počítat s navýšením o náklady na vymožení pohledávky (soudní poplatky, právní zastoupení, náklady případného exekučního řízení, atp.), což představuje nárůst v řádu několika tisíc, v krajních případech i několika desítek tisíc Kč. Pohledávka může být rovněž za účelem jejího vymožení postoupena třetímu subjektu.
    Na základě příslušných ustanovení zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě a zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách je cestující, který se neprokázal platným jízdním dokladem povinen zaplatit jízdné a přirážku k jízdnému 1500,- Kč. Přirážku k jízdnému je možné uhradit:


Kontrola kotlů musí být provedena do konce roku

    Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. se rozhodl zareagovat na situaci, při které se stále více lidí dostává do zbytečných problémů, v souvislosti s jízdou bez platného jízdního dokladu, kdy mohou být dlužné částky neúměrně zvyšovány o další náklady spojené s jejich vymáháním. Stále častěji se do těchto problémů dostávají i děti, kdy často jejich zákonný zástupce ani netuší, že jejich dítě bylo přistiženo při jízdě načerno a dluží někde peníze.
    Cestující, který se neprokáže platným jízdním dokladem a v době do 7 kalendářních dnů oznámí dopravci, že v okamžiku kontroly měl řádně zakoupenou časovou jízdenku na měsíc nebo delší časové období (vyjma jízdenky přenosné) a ten jeho tvrzení ověří jako pravdivé nebo v okamžiku kontroly vlastnil jiný jízdní doklad opravňující ho k bezplatné dopravě, který předloží dopravci, je povinnosti zaplatit přirážku zproštěn. Využít tohoto ustanovení je cestující oprávněn maximálně jednou ve 12 po sobě jdoucích kalendářních měsících.


Předpokládaný vývoj v dalších letech

    Jedním ze základních požadavků na používání regálů je i provádění pravidelných kontrol regálů, často také nesprávně označovaných jako revize regálů. Řádně a včasně provedená kontrola regálů Vám pomůže zvýšit nejen pocit bezpečí jejich uživatelů, ale především Vám pomůže odhalit nebezpečí z používání poškozených regálů vyplívající, kdy v kombinaci s vhodně realizovanými opatřením se vyhnete budoucím ztrátám z nehod včetně minimalizace rizika škod na majetku zaměstnavatele.
    Aby kontrola kotle podle zákona o ochraně ovzduší skončila s kladným hodnocením, musí být kotel a celý systém v pořádku z pohledu bezpečnosti provozu a plné funkčnosti.
    Servisní technik kompletně zkontroluje celý kotel, posoudí stav kotle, komína a kouřovodu, dále zkontroluje zapojení kotle a topného systému, a pokud bude třeba, tak i vymění potřebné díly. Pokud jde o cenu, záleží vždy na konkrétní situaci a rozsahu práce, obvykle se ale pohybuje okolo 1 500 Kč. V případě výměny vadných dílů nebo jiných úkonů ale mohou být náklady i vyšší.
    Přirážka k jízdnému za neprokázání se platným jízdním dokladem při úhradě do 10 dnů od kontroly


Kdo může kontroly kotlů provést?

    Pro dotazy nebo připomínky nás můžete kontaktovat v pracovních dnech telefonní číslo 353 504 516, 601 331 452, případně na e-mail herman@dpkv.cz. Nově je také zřízena kancelář přepravní kontroly, kterou najdete na Dopravním terminálu Dolní nádraží ve třetím patře hlavní odbavovací budovy. Z důvodu plnění dalších pracovních záležitostí je nutné si osobní návštěvu přepravní kontroly domluvit předem telefonicky nebo přes e-mail.
    Z těchto důvodů a v souvislosti se vznikem vlastní přepravní kontroly, se Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. rozhodl otevřít lidem možnost, aby si mohli ověřit, zda nemají u naší společnosti evidovanou pohledávku. Hlavním cílem tohoto kroku spočívá v tom, aby měl každý možnost, ať si je či není vědom nějaké pohledávky z jízdy bez platného jízdního dokladu, tuto věc řešit a vyhnout se tím dalším následkům. Není v zájmu DPKV přivádět lidi do problémů, ale naopak jim otevřít co nejsnadnější cestu k řešení, které bude pro obě strany co nejpřijatelnější.


Autorizované kontroly kotlů na tuhá paliva – základní informace

    Ještě předtím, než k Vám přijde proškolený servisní technik od výrobce, je třeba kotel připravit, aby mohla být kotle řádně provedena. Kotel tak musí být připravený ve studeném stavu, dále musíte mít nachystané dostatečné množství předepsaného paliva. Jestliže v průběhu čištění zjistíte, že některé součásti kotle budou potřebovat vyměnit, nezapomeňte to technikovi předem nahlásit, aby je mohl vzít s sebou a provést výměnu během kontroly kotle.
    Osoby uvedené v tomto seznamu se dlouhodobě zabývají montážemi a servisem kotlů BENEKOV. Zároveň jsou proškoleny k provádění kontrol kotlů v souladu se Zákonem 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší.
    podle Zákona o silniční dopravě č. 111/1994 Sb. mohou přepravní kontroloři kdykoliv během jízdy nebo pobytu v přepravním prostoru provádět přepravní kontrolu. Přepravní kontrola je prováděna za účelem kontroly platnosti jízdních dokladů, dodržování přepravního řádu a smluvních přepravních podmínek dopravce. Přepravní kontrolor je osoba pověřená Dopravním podnikem Karlovy Vary, a.s., která je vybavena služebním odznakem a průkazem dopravce, nesoucím označení „přepravní kontrola“.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00