Jak na věc


kontrola tiketu sportky neděle 3,6

Jak často mají být prováděny kontroly a prohlídky dětských hřišť?

    Úroveň oprávněnosti se bude měnit v závislosti na úloze a může se projevit nutnost zaškolení. Pracovníci musí disponovat dostatečnými informacemi o svých úkolech i dostatečnými informacemi o svých kompetencích a odpovědnostech.
    Aby se snížila úrazovost, musí majitel či provozovatel zajistit vypracování, zavedení a dodržování odpovídajícího rozvrhu běžné údržby. Měl by brát v úvahu místní podmínky a návod výrobce, které mohou ovlivnit nezbytnou četnost kontrol. Rozvrh musí obsahovat části podléhající údržbě a musí rovněž poskytovat návod, jak postupovat v případě stížnosti a havárií.
    Provozní kontrola je podrobnější prohlídka zaměřená na kontrolu funkce a stabilitu zařízení, zejména z hlediska jakéhokoliv opotřebení. Tu je nutno provádět v rozmezí od 1 do 3 měsíců nebo jak je uvedeno v návodu výrobce.
    Níže je zobrazen náhodný obrázek závady na dětském hřišti. Tento je konkrétně z kategorie: Zvlášť nebezpečné hrací prvky Chcete-li zobrazit více příkladů, klikněte na obrázek.


Kdo odpovídá za provoz a běžnou údržbu?

    Roční hlavní kontrola se provádí v intervalech nepřesahujících 12 měsíců za účelem zjištění celkové úrovně bezpečnosti zařízení, základů a povrchů, např. povětrnostních vlivů, známek rozpadu nebo koroze a jakékoliv změny úrovně bezpečnosti zařízení, plynoucí z provedených oprav nebo dodatečně vestavěných nebo vyměněných částí.
    Běžná vizuální kontrola umožňuje rozeznat nápadné zdroje nebezpečí, které mohou být způsobeny vandalizmem, používáním nebo povětrnostními podmínkami, např. nebezpečí v podobě zlomených součástí nebo rozbitých lahví.
    Závady, k nimž došlo v průběhu provozu a představují riziko bezpečnosti musejí být bezodkladně opraveny. Není-li to možné, je nutné zařízení zajistit proti použití, např. znehybněním nebo odstraněním.
    Krajský úřad vyřizuje petice a stížnosti dotčených osob, se kterými se obracejí na orgány kraje. Postup vyřizování petic a stížností Krajským úřadem Olomouckého kraje je upraven ve Směrnici č.1/2016 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností.
    POZNÁMKA - Jako příklad vizuální a provozní kontroly lze uvést čistotu, volný prostor mezi nářadím, stav hracího povrchu, vyčnívající základy, ostré hrany, chybějící součásti, nadměrné opotřebení (pohyblivých částí) a konstrukční pevnost.


Jaká má být vedena dokumentace u dětských hřišť?

    Provozovatel hřiště musí opakovaně, alespoň jednou ročně, a systematicky stanovit účinnost všech použitých bezpečnostních opatření a provést jejich změnu, byla-li shledána jako nutná na podkladě zkušeností nebo změn okolností.
    Krajský úřad předkládá v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, roční zprávu o výsledcích finančních kontrol za Olomoucký kraj a příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem. Obce Olomouckého kraje předkládají roční zprávy o výsledcích finančních kontrol krajskému úřadu. Součástí zprávy o výsledcích finančních kontrol je hodnocení přiměřenosti a účinnosti zavedeného systému finanční kontroly, včetně přehledu o kontrolních zjištěních předaných k dalšímu řízení podle zvláštních právních předpisů.
    Zvláštní činnosti, jako je např. svařování částí konstrukce, u nichž se předpokládá, že by mohly ovlivnit bezpečnost zařízení, musí být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky.


Jaký je smysl bezpečnostních norem?

    Krajský úřad provádí v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a DSO nacházejících se území Olomouckého kraje. Krajský úřad vykonává tuto činnost v rámci výkonu přenesené působnosti.
    Na hřišti musí být umístěn znak (piktogram) poskytující informaci o nejbližším zařízení, tj. telefonu k přivolání záchranné služby a volacím čísle k nahlášení závažných poškození. Vjezd, výjezd a únikové trasy na a z hřiště určené veřejnosti a záchranné službě musí být kdykoliv přístupné a prosté překážek.
    V případech, kdy je nutné z plochy hřiště odstranit některé ze zařízení, např. za účelem jeho údržby, je nutné odstranit nebo bezpečně uschovat veškeré upevňovací prvky, nebo základy, aby byla hrací plocha bezpečná.
    Aby se předešlo úrazům, musí majitel nebo provozovatel zajistit, aby byl zaveden a udržován pro každé hřiště odpovídající rozvrh kontrol. Ten musí brát v úvahu místní podmínky a pokyny výrobce, jež mohou ovlivnit nezbytnou četnost kontrol.
    Jestliže byly v průběhu kontroly objeveny závažné závady ohrožující bezpečnost, je nutno je bezodkladně odstranit. Není-li to možné, je třeba zařízení zajistit proti použití, např. jeho znehybněním nebo odstraněním.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00