Jak na věc


kontrola tiketu sportky neděle 3,6

Stanovení bezpečnostních opatření

    Níže je zobrazen náhodný obrázek závady na dětském hřišti. Tento je konkrétně z kategorie: Zvlášť nebezpečné hrací prvky Chcete-li zobrazit více příkladů, klikněte na obrázek.
    Aby se snížila úrazovost, musí majitel či provozovatel zajistit vypracování, zavedení a dodržování odpovídajícího rozvrhu běžné údržby. Měl by brát v úvahu místní podmínky a návod výrobce, které mohou ovlivnit nezbytnou četnost kontrol. Rozvrh musí obsahovat části podléhající údržbě a musí rovněž poskytovat návod, jak postupovat v případě stížnosti a havárií.
    Úroveň oprávněnosti se bude měnit v závislosti na úloze a může se projevit nutnost zaškolení. Pracovníci musí disponovat dostatečnými informacemi o svých úkolech i dostatečnými informacemi o svých kompetencích a odpovědnostech.
    Krajský úřad vyřizuje petice a stížnosti dotčených osob, se kterými se obracejí na orgány kraje. Postup vyřizování petic a stížností Krajským úřadem Olomouckého kraje je upraven ve Směrnici č.1/2016 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností.


Jaký je smysl bezpečnostních norem?

    POZNÁMKA - Jako příklad vizuální a provozní kontroly lze uvést čistotu, volný prostor mezi nářadím, stav hracího povrchu, vyčnívající základy, ostré hrany, chybějící součásti, nadměrné opotřebení (pohyblivých částí) a konstrukční pevnost.
    Běžná vizuální kontrola umožňuje rozeznat nápadné zdroje nebezpečí, které mohou být způsobeny vandalizmem, používáním nebo povětrnostními podmínkami, např. nebezpečí v podobě zlomených součástí nebo rozbitých lahví.
    Roční hlavní kontrola se provádí v intervalech nepřesahujících 12 měsíců za účelem zjištění celkové úrovně bezpečnosti zařízení, základů a povrchů, např. povětrnostních vlivů, známek rozpadu nebo koroze a jakékoliv změny úrovně bezpečnosti zařízení, plynoucí z provedených oprav nebo dodatečně vestavěných nebo vyměněných částí.
    Krajský úřad provádí v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a DSO nacházejících se území Olomouckého kraje. Krajský úřad vykonává tuto činnost v rámci výkonu přenesené působnosti.


Jaká má být vedena dokumentace u dětských hřišť?

    V případech, kdy je nutné z plochy hřiště odstranit některé ze zařízení, např. za účelem jeho údržby, je nutné odstranit nebo bezpečně uschovat veškeré upevňovací prvky, nebo základy, aby byla hrací plocha bezpečná.
    Krajský úřad předkládá v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, roční zprávu o výsledcích finančních kontrol za Olomoucký kraj a příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem. Obce Olomouckého kraje předkládají roční zprávy o výsledcích finančních kontrol krajskému úřadu. Součástí zprávy o výsledcích finančních kontrol je hodnocení přiměřenosti a účinnosti zavedeného systému finanční kontroly, včetně přehledu o kontrolních zjištěních předaných k dalšímu řízení podle zvláštních právních předpisů.
    Aby se předešlo úrazům, musí majitel nebo provozovatel zajistit, aby byl zaveden a udržován pro každé hřiště odpovídající rozvrh kontrol. Ten musí brát v úvahu místní podmínky a pokyny výrobce, jež mohou ovlivnit nezbytnou četnost kontrol.
    Zvláštní činnosti, jako je např. svařování částí konstrukce, u nichž se předpokládá, že by mohly ovlivnit bezpečnost zařízení, musí být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky.


Jak často mají být prováděny kontroly a prohlídky dětských hřišť?

    Na hřišti musí být umístěn znak (piktogram) poskytující informaci o nejbližším zařízení, tj. telefonu k přivolání záchranné služby a volacím čísle k nahlášení závažných poškození. Vjezd, výjezd a únikové trasy na a z hřiště určené veřejnosti a záchranné službě musí být kdykoliv přístupné a prosté překážek.
    Jestliže byly v průběhu kontroly objeveny závažné závady ohrožující bezpečnost, je nutno je bezodkladně odstranit. Není-li to možné, je třeba zařízení zajistit proti použití, např. jeho znehybněním nebo odstraněním.
    Provozovatel hřiště musí opakovaně, alespoň jednou ročně, a systematicky stanovit účinnost všech použitých bezpečnostních opatření a provést jejich změnu, byla-li shledána jako nutná na podkladě zkušeností nebo změn okolností.
    Závady, k nimž došlo v průběhu provozu a představují riziko bezpečnosti musejí být bezodkladně opraveny. Není-li to možné, je nutné zařízení zajistit proti použití, např. znehybněním nebo odstraněním.
    Provozní kontrola je podrobnější prohlídka zaměřená na kontrolu funkce a stabilitu zařízení, zejména z hlediska jakéhokoliv opotřebení. Tu je nutno provádět v rozmezí od 1 do 3 měsíců nebo jak je uvedeno v návodu výrobce.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00