Jak na věc


kontrola tiketu sportky neděle 28.1.2018

vícePostup k odstranění pochybností

    Krajský úřad předkládá v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, roční zprávu o výsledcích finančních kontrol za Olomoucký kraj a příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem. Obce Olomouckého kraje předkládají roční zprávy o výsledcích finančních kontrol krajskému úřadu. Součástí zprávy o výsledcích finančních kontrol je hodnocení přiměřenosti a účinnosti zavedeného systému finanční kontroly, včetně přehledu o kontrolních zjištěních předaných k dalšímu řízení podle zvláštních právních předpisů.
    Daňový subjekt má v průběhu daňové kontroly nejenom vůči pracovníkům správce daně povinnosti, ale i práva. A právě slabé či vůbec žádné využívání svých práv v průběhu daňové kontroly bývá nejčastější příčinou následných doměrků.
    Daňová kontrola končí podpisem zprávy o daňové kontrole. Podpisem zprávy daňový subjekt všechna výše uvedená práva ztrácí. Proto je vždy vhodné vyžádat si po předložení zprávy o kontrole dostatečnou lhůtu na její prostudování a nenechat se donutit k jejímu okamžitému podpisu!
    Níže je zobrazen náhodný obrázek závady na dětském hřišti. Tento je konkrétně z kategorie: Nebezpečí sevření těla Chcete-li zobrazit více příkladů, klikněte na obrázek.
    Osobní údaje jsou na našem pracovišti zpracovávány v souladu dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů


Plán kontrol územních samosprávných celků

    Podmínkou pro vykonávání kontrol dětských hřišť a sportovišť je vlastnictví živnostenského listu pro "Testování, měření, analýzu a kontrolu sportovních zařízení a dětských hřišť". Vlastníme nejen tento živnostenský list, ale také osvědčení o účasti na odborných seminářích s přezkoušením týkajících se "Zařízení dětských hřišť". Odborné semináře byly organizovány TÜV SÜD Czech s.r.o..
    Náš tým odborníků vás rád poučí o všech povinnostech, které vznikají provozováním dětských hřišť a také vám nabídne odpovídající služby spjaté s pravidelnou kontrolou těchto zařízení.
    Na začátku každé daňové kontroly vymezí správce daně její rozsah a daňová kontrola pak může probíhat pouze v tomto vymezeném rozsahu. Ten ale lze v jejím průběhu upřesnit.
    Daňová kontrola by měla probíhat zásadně u daňového subjektu, tedy v jeho sídle či místě podnikání. Pouze tehdy, pokud podnikatel v těchto místech vhodné prostory nemá, je možno po předchozí domluvě provést daňovou kontrolu na finančním úřadě. Tedy tak, že daňový subjekt odnese všechny potřebné doklady pracovníkům provádějící kontrolu do jejich kanceláře. Velmi nevhodné je nechat si provádět kontrolu u sebe doma.


Poptávka po službě: Daňová kontrola

    Vítejte na našich internetových stránkách, jak už název těchto stránek napovídá, zabýváme se kontrolou dětských hřišť a sportovišť. Provozování těchto zařízení nese pro provozovatele také povinnost zajistit pravidelné kontroly, prohlídky a údržbu podle pokynů výrobce. Možná však nevíte, že některé typy kontrol, např. roční hlavní kontrola, musí být prováděny nezávislou oprávněnou osobou.
    Krajský úřad provádí v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a DSO nacházejících se území Olomouckého kraje. Krajský úřad vykonává tuto činnost v rámci výkonu přenesené působnosti.
    Pokud správce daně dojde v průběhu daňové kontroly k názoru, že existují důvody pro doměření daně, následuje vydání dodatečného platebního výměru. Proti němu je možno se bránit podáním odvoláním, po jehož podání začíná běžet odvolací řízení.
    Krajský úřad vyřizuje petice a stížnosti dotčených osob, se kterými se obracejí na orgány kraje. Postup vyřizování petic a stížností Krajským úřadem Olomouckého kraje je upraven ve Směrnici č.1/2016 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00