Jak na věc


kontrola komínů cena

Revize komínů, nebo jen kontrola?

    Kontrola spalinových cest je naproti tomu předepsána od počátku roku 2011 jednou ročně a může ji provádět kominík s živnostenským listem v oboru Kominictví (nemusí to být tedy revizní technik!).


Akce Želechovice okr.Litoměřice

    Především se nejedná o novou povinnost, starat se o řádný stav komínů byla tradiční povinnost občanů již od dob Rakouska-Uherska. Poslední legislativní předpis, který tuto povinnost ukládal, byl zákon č.133/1985 Sb. o požární ochraně. Pokud je tento fakt pro většinu veřejnosti nový, svědčí to o tom, jak občané své povinnosti zanedbávali. NV č.91/2010 nezavádí povinnou kontrolu komínů, ale stanovuje podmínky pro bezpečné provozování komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví a životů uživatelů spotřebičů paliv a jejich majetku. V této souvislosti je třeba si uvědomit, že provozovatel zanedbáním uvedených povinností ohrožuje nejen sebe, ale i ostatní, kteří bydlí v jeho sousedství. Ve srovnání s dosud platnou, ale technickým rozvojem již překonanou vyhláškou č. 111/1981 Sb. o čištění komínů, která byla prováděcím předpisem k zákonu č.133/1985 Sb. o požární ochraně a ukládala povinnosti kominickým podnikům, provozovatelům spotřebičů paliv a určovala intervaly
    Druhou zásadou by mělo být domluvit cenu předem. Cena této služby je smluvní! Doporučená cena neexistuje. Kominík ji stanoví podle stavu komína a musí si ji obhájit. Vědět ji jako zákazníci musíte předem.
    Vyčištění celé spalinové cesty, kontrola stavu a bezpečnosti spalinové cesty a vypracování zprávy o kontrole. U plynných paliv navíc měření úniku spalin a měření tahu komína a koncentrace CO ve spalinách pomocí analyzátoru spalin Testo 330-2 LL.


Revize, kontroly a čištění komínů

    Vzhledem k tomu, že se v minulých týdnech objevily ve sdělovacích prostředcích (MF Dnes) ne vždy úplně přesné informace o novém legislativním předpisu Nařízení vlády č.91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv (částka 34 Sbírky zákonů České republiky ze dne 2.dubna 2010), považuje Společenstvo kominíků spolu s Hospodářskou komorou za nutné uvést některé záležitosti související s prováděním kominických prací na pravou míru tak, abychom zabránili nesprávné a nepřiměřené reakci vlastníků a provozovatelů spotřebičů paliv.
    Jak je tedy z výše uvedených skutečností zřejmé - Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv je předpis, který nejen, že snižuje počet čištění spalinových cest, ale občanům dává i větší volnost v dané problematice (možnost čištění komínů na pevná paliva s připojeným spotřebičem výkonu do 50 kW svépomocí) a zároveň jim zaručuje větší odbornost řemeslníků, kteří objednané práce u nich mohou provádět (požadovaná odborná způsobilost kominíků). Je až s podivem, jak některá média o tomto předpisu dokázala spekulovat a jaké reakce tyto spekulace ve veřejnosti dokázaly vyvolat. To, že někteří již zapadající politici, či vycházející redaktoři a chroničtí dopisovatelé dokázali bez jakékoliv znalosti kritizovaného předpisu a souvisejících skutečností vést " vysoce odborné" debaty, však již překračuje míru vkusu . Jde totiž o majetky a zdraví občanů.


Revize spalinové cesty se provádí

    Kontrolu spalinové cesty podle § 2 a její čištění podle § 3 provádí odborně způsobilá osoba, kterou je dle § 4 Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. držitel živnostenského oprávnění v oboru Kominictví. K této činnosti postačí živnostenský list v oboru Kominictví a nevyžaduje se osvědčení revizního technika. Stejná odbornost je předepsána i pro čištění spalinových cest.


Časopis Dům&Zahrada je o malých domech a velkých rekonstrukcích

    Revize komínu - jedná se o kontrolu celé spalinové cesty před jejím uvedením do provozu.Na základě této kontroly je vystavena revizní zpráva i se všemi případnými nedostatky.Kdy se provádí:- před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komínu - při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv- před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv a jeho uvedením do provozu - po komínovém požáru - při vzniku trhlin ve spalinové cestěKontrola spalinové cesty spotřebiče - posouzení technického stavu s ohledem na požární bezpečnost daného objektu a možnost přístupu (kontroly) po celé délce spalinové cest Kontrola spalinové cesty zahrnuje kompletní kontrolu kouřovodu od spalinového hrdla spotřebiče po sopouch a kontrolu komína od půdice komínového průduchu po jeho ústí.Je povinná pro všechny provozovatele palivových spotřebičů.Provádět pravidelné kontroly komínů udává nařízení vlády č. 34/2016 Sb. Co kontrola komínů zahrnuje?• posouzení bezpečného umístění hořlavé
    Není to dávno, kdy se změnily podmínky pro revizi komínů, a to docela radikálně. Revize komína se stala povinnou podle nové vyhlášky o požární bezpečnosti.
    Čistit komín můžeme nyní sami (3x ročně), nemusíme objednat kominíka. Podmínkou je jen, že to fyzicky zvládneme, máme náčiní, jsme zruční a a máme bezpečný přístup do komína (je to povoleno ale jen u domů vytápěných pevnými palivy). Kominík potom po nás při kontrole spalinových cest zkontroluje, jestli jsme komín vyčistili správně.


Muž spadl do kolejiště metra, strážník a kolemjdoucí ho hbitě vytáhli

    Na webových stránkách Společenstva kominíků ČR www.skcr.cz, sdružujícího více než 700 kominíků v České republice, jsou uvedeny seznamy členů Společenstva - odborně způsobilých osob , kteří mají platné osvědčení revizních techniků komínů vydaných SKČR a IVBP Brno, osvědčení certifikovaných revizních techniků komínových systémů anebo osvědčení Hospodářské komory ČR o národní kvalifikační zkoušce Revizní technik spalinových cest dle zák.č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Členové Společenstva kominíků ČR jsou vybaveni členskými průkazy, ve kterých kromě jména, adresy a fotografie je uvedeno, zda majitel průkazu je nebo není revizním technikem. Seznamy kominických firem, zveřejňované v deníku MF Dnes, jsou neúplné a v mnoha případech nepřesné, jsou posbírány z různých ne vždy spolehlivých zdrojů a jsou proto pro občany málo přínosné. Bohužel neexistuje centrální evidence, neboť členství v profesních komorách není povinné. Zákazníci, kteří své povinnosti při
    Revize spalinových cest se provádí v podstatě jen jednou za život komína a to při jeho stavbě (stavbě domu). Následně pak jen ve zvláštních případech: při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv, před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv, dále při komínovém požáru, při vzniku trhlin ve spalinové cestě a při vzniku podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě. Revizi provádí osoba s osvědčením revizního technika.


Vyšlo desáté číslo časopisu Dům&Zahrada roku 2014

    Pokud jde o spekulace sdělovacích prostředků, týkající se předpokládané výše cen za kominické služby, jsou více než zavádějící. Ceny jsou ze zákona smluvní a každá kominická firma do nich musí zakalkulovat i  veškeré vedlejší náklady spojené s provedením prací a služeb včetně dopravy. Ničím nepodložené cifry pouze vyvolávají u našich zákazníků pocit nejistoty. Ceny v příštím roce budou pochopitelně vyšší vzhledem k výraznému zvýšení rozsahu prací, ale protože zároveň dochází k prodloužení intervalů jejich provádění, nebude zvýšení cen pro naše zákazníky nijak razantní.
    Na počátku letošního roku se změnily podmínky kontroly komínů. Kontrola spalinové cesty (a k ní vydaná „Zpráva o kontrole a čištění spalinové cesty“) se stala povinnou podle nové vyhlášky o požární bezpečnosti. Každý majitel komína připojeného na funkční kotel nebo kamna musí nechat zkontrolovat každý funkční komín jednou ročně. Kominík poté vydá „Zprávu o kontrole a čištění spalinové cesty“, která má platnost právě jeden rok. Důležité je, že se nesmí v hovoru s kominíkem zaměnit slovo revize a kontrola. Jde o dva rozdílné úkony s různou frekvencí a jinak honorované.


První Dům&Zahrada roku 2019 si už můžete přečíst

    Od 1. 1. 2011 došlo ke změnám v kontrole komínů. Každý komín, který je v provozu, musí mít minimálně jedenkrát ročně kontrolu provedenou kominíkem. Tato nová vyhláška platí pro domácnosti rodinných a bytových domů, ale také chat a chalup. Větší bytové domy musí mít kontrolu kominíkem dvakrát ročně, pizzerie nebo restaurace s krbem se budou kontrolovat každé dva měsíce.Kontrola je nutná také u komínů od kotlů a karem na plyn. Každá kontrola, ať již pravidelná nebo revizní, musí být doložena písemnou zprávou, ve které jsou uvedeny případné zjištěné nedostatky a doba jejich odstranění.
    platný od 2.1. 2018 cena bez DPH ( 21% )Čištění spalinové cesty - bez protokolu............................. 150 - 250 Kč(cena je závislá na znečištění a přístupu ke spalinové cestě)Vybrání sazí / kondenzátu............................................................. 50 KčKontrola spalinové cesty.................................................... 500 - 600 Kč
    Důrazně se doporučuje kominíka zkontrolovat – zapsat si jeho IČO, protože se pohybuje mnoho falešných kominíků nabízejících tyto služby a inkasujících finance. Dát pozor je také třeba právě na záměnu termínů revize a kontrola – protože i toho nepoctivci zneužívají a nabízejí na svých stránkách třeba doslovně „kontrolu spalinové cesty (tj. revizi komína)“. Jak bylo řečeno, mezi těmito dvěma úkony není rovnítko. Samozřejmě pak si dají zaplatit za revizi, nikoliv za kontrolu (revize je asi dvakrát dražší).


Kontroly komínů dle vyhlášky č. 34/2016 Sb.

    Nařízení vlády č.91/2010 Sb. v § 5 Revize spalinové cesty uvádí, že revizi spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba , která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru Kominictví a která je zároveň
     Vážení zákazníci.... Děkujeme, za důvěru , se kterou se letos opět obracíte na naší společnost...vzhledem k dlouhodobé předpovědi a vývoji počasí, to vypadá na brzský ... více
    Pokud má někdo pochybnosti zda a kdy volat kominíka (a kterého), může nahlédnout do sbírky zákonů, kde najdeme celé znění aktualizované změny http://www.mvcr.cz/soubor/sb034-10-pdf.aspx. Protože pro laiky může být lehké zaměnit výrazy revize a kontrola nehledě na další nuance, lze jen doporučit načerpat informace výhradně na stránkách Společenstva www.skcr.cz, kde jsou k dispozici zevrubné informace a obsáhlé komentáře.
    Neváhejte a objednejte si i Vy povinou kontrolu komínu u odborníků na komíny. Objednávky nám můžete volat na tel: 721 585 079, a nebo využijte našeho objednávkového formuláře.
    Všechny lhůty kontrol a čištění spalinových cest, vybírání pevných znečišťujících částí a kondenzátu a čištění spotřebiče paliv za období jednoho roku jsou převzaty z nařízení vlády č.91/2010 Sb.:


Proč si objednat kontrolu komínů právě u nás?

    Revize spalinových cest se neprovádějí každý rok ale pouze ve výše uvedených případech (nejčastěji je to před kolaudací objektu nebo při změně spotřebiče). Revize spalinových cest smí provádět pouze revizní technik spalinových cest.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00