Jak na věc


komunita blahoslavenství

PETR JARIŠ ♦ Řemesla která ovládám

    Od srpna 2008 pracuje jako odborný ředitel WHITE LIGHT I, z.ú. v Ústí n.L., od ledna 2010 vede terapeutickou komunitu pro léčbu osob se závislostmi, od ledna 2016 službu Ambulantní léčby a poradenství v Ústí n. L. Současně od r. 2005 působí jako odborný asistent – vyučující studentů Bc. a Mgr. oboru adiktologie na 1. lékařské fakultě UK v Praze. Je ředitelem svazu PROADIS (Propojené adiktologické služby), který sdružuje 3 nestátní poskytovatele služeb pro uživatele návykových látek ze 3 krajů ČR. Je předsedou sekce certifikovaných českých terapeutických komunit, místopředsedou Asociace nestátních organizací poskytujících služby uživatelům návykových látek, členem redakční rady časopisu Adiktologie, Společnosti pro návykové nemoci JEP, České asociace adiktologů (ČAA) a Českého institutu pro supervizi (ČIS). Působí jako externí supervizor, přednáší, publikuje a realizuje různé typy výzkumů v ČR i v zahraničí. V červnu 2010 mu byla ministerstvem zdravotnictví uznána odborná způsobilost ad
    Lékařskou zprávu si musí žadatel o léčbu při svém odchodu z detoxifikace vyžádat. Lékařská zařízení je vystavují až po propuštění a často se do komunity nedostanou. Je proto lepší se s ošetřujícím lékařem dohodnout předem a zprávu před nástupem do komunity zaslat na její adresu nebo ji přivézt s sebou.


FRANTIŠEK MICHALEC a spol. ♦ Řemesla která ovládáme

    Na PeF UK v Praz absolvoval speciální pedagogiku a postgraduální Ph.D. studium. 2002-2003 absolvoval postgraduální MSc. kurz Drug use – evidence based interventions and policies na Imperial College v Londýně. Po dobu studia v Británii pracoval jako terapeut v londýnské terapeutické komunitě pro uživatele drog Oak Lodge, Cranstoun Drug Services. Absolvoval psychoterapeutický výcvik a další výcviky a stáže v ČR i zahraničí. Po působení ve výchovném ústavu pro děti a mládež absolvoval stáž ve švýcarském zařízení pro práci s uživateli drog (1992). 1993 založil a do 1998 vedl jednu z prvních terapeutických komunit pro léčbu uživatelů drog v ČR – WHITE LIGHT I. 1999-2004 působil jako ředitel Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Od 2005 – 2008 pomáhal založit současnou Kliniku adiktologie 1. LF a VFN UK v Praze a Bc. a Mgr. studijní programy v oboru adiktologie.
    O přijetí žadatele o službu do programu rozhoduje tým zařízení, o jehož rozhodnutí bude klient neprodleně po poradě týmu písemně nebo telefonicky informován.
    Poskytujeme služby registrované podle zákona o sociálních službách č. 108/2006, Sb. a certifikované podle Standardů odborné způsobilosti pro zařízení a programy poskytující odborné služby uživatelům návykových látek Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Jde zejména o tyto činnosti:
    Poskytovat v Mukařově služby nepřetržité pobytové léčby a rehabilitace ženám i mužům s diagnostikovanou škodlivou závislostí (drogy, alkohol, léky, hraní, sázení, PC apod.) z celé ČR a tím jim pomáhat k jejich úspěšnému začleňování do života společnosti.
    Podpořit osobnostní růst klientů, jejich samostatnost a zodpovědnost, změny postojů, hodnot a jednání a tím  přispět k dosažení celkové změny jejich škodlivého závislostní chování a k úspěšnému a zdravému návratu do života společnosti.


EDUARD MASAGUTOV a spol ♦ Řemesla která ovládáme

    V letech 1995-96 absolvoval roční stáž na pozici kontaktního pracovníka v Drug Out Clubu v Ústí nad Labem, v letech 1998-2000 pracoval jako kontaktní a terénní pracovník v Kontaktním centru CPPT Plzeň a o rok později jako sociální pracovník v Doléčovacím centru tamtéž. V letech  2002 – 2003 působil jako  vychovatel a ergoterapeut v DC Človíček Plzeň. Po návratu do Děčína pracoval v letech 2003-2008 jako sociální pracovník a vedoucí terénních programů v Kontaktním centru Děčín, kde se podílel i na programech primární prevence užívání drog a vedení rodičovské skupiny. Od ledna 2009 pracuje jako terapeut v terapeutické komunitě WHITE LIGHT I. v Mukařově, současně působí i jako poradce a lektor v mateřském centru Rákosníček v Děčíně, Lize otevřených mužů, o.s. a  vede sebezkušenostní workshopy na divadelních festivalech, konferencích a letních školách Gestalt terapie.
    Absolventka Pedagogické fakulty JEP v Ústí nad Labem, obor bohemistika, společenské vědy. Absolvovala řadu výcviků a kurzů: dlouhodobý sebezkušenostní dynamicky orientovaný psychoterapeutický výcvik Psýché, rozsah 550 hod (2003), multidisciplinární kurz subkatedry pro návykové nemoci IPVZ Praha (1999-2001), „Výcvik managementu neziskových organizací“(1999-2001) organizovaný I.E.S. při sdružení Podané ruce Brno a Cranstoun Drug Services – Velká Británie (v rámci výcviku absolvovala týdenní stáž v protidrogových zařízeních ve Velké Británii), dále výcvikové programy: Metody a techniky práce s rodinami (1998), Práce s rodinným systémem – “Ostrov rodiny”(1999), Týmová práce a supervize (2006), Prevence vyhoření (2006).


KOUDELA PETR a spol. ♦ Řemesla která ovládáme

    Absolvovala sebezkušenostní výcvik v psychoterapii, pomaturitní specializační studium – atestace v psychiatrii a další vzdělávací kurzy, stáže a konference v oboru psychiatrie, psychoterapie a adiktologie v rámci celoživotního vzdělávání zdravotníků. Věnuje se také soukromé poradenské činnosti. Od r. 2009 jí byla přiznána odbornost „adiktolog“.
    V životopisu popíše žadatel o přijetí do komunity své dětství, navštěvované školy,  stručný přehled zaměstnání, kterými prošel a případně důvody ukončení školy/pracovního poměru. Dále popíše svoji rodinnou situaci, vztahy v rodině, přátelské vztahy, současnou situaci, v níž žije, svoji závislostní/gamblerskou kariéru a dosavadní pokusy o léčbu závislosti (kdy, v kterém zařízení, jak dlouho, jak ukončil/a léčbu, situace po léčbě, proč opět začal/a brát drogy/hazardně či závislostně hrát) a co ho motivuje k nástupu do terapeutické komunity, co se v ní chce naučit.
    1x za 3 měsíce probíhá tzv. rodičovský víkend, kde probíhají rodičovské skupiny, společné skupiny s klienty a rodinná terapie klientů a jejich blízkých osob. Akce probíhá od pátku 17,00 hod. do neděle cca 13,00 hod v nedalekém rekreačním zařízení (abychom se vešli), společný odjezd tam je v pátek cca v 17,30 hod.


ZDENĚK HALÍK ♦ Řemesla která ovládám

    Od roku 1993 pracuje v terapeutické komunitě WHITE LIGHT I. jako hospodářka a laická pracovní terapeutka, která neodmyslitelně patří k programu a výraznou měrou přispívá k vytváření domáckého a rodinného prostředí, jež odlišuje terapeutickou komunitu od jiných forem léčby závislostí.
    Klienti se na financování služby podílejí částkou 95,- Kč na stravné za 1 den a 4.500,- Kč za 1 měsíc na náklady spojené s ubytováním). Před nástupem do komunity musí být klient registrován na příslušném úřadu práce. My mu pomůžeme zpracovat žádost o podporu v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení). Z těchto příspěvků může svoji spoluúčast na financování pobytu v zařízení hradit, z příspěvku na živobytí (3.410,- Kč) hradí stravné a zbývá mu/jí cca 500,- Kč/měs. na kapesné. Z doplatku na bydlení pokryje částku na služby ubytování. To se týká klientů starších 18 let, v případě nezletilých klientů požadujeme spolufinancování pobytu od jejich rodičů/zákonných zástupců.


ROMAN BEŇÁK ♦ Řemesla která ovládám

    Od 1. fáze mohou klienti přijímat dopisy, balíky, případně maily, které jim můžete posílat na adresu zařízení  tk@wl1.cz – dopisy jim budou při nejbližší příležitosti předány. Klienti sami mohou maily psát od 2. fáze. Dalšími důvody omezení telefonických a mailových kontaktů je i snaha chránit bezpečí klientů v komunitě – aby si např. některý telefonicky neobjednal dodávku drog, jimiž by ohrozil ostatní.
    Zbylá část nákladů na provoz terapeutické komunity je hrazena z dotací, které WHITE LIGHT I, z.ú. získává na základě předkládaných žádostí z veřejných zdrojů.
    Služba není určena osobám, které nechtějí své rizikové, problémové či závislostní chování měnit, lidem se závažným zdravotním, mentálním či smyslovým postižením (nelze pomoci tomu, kdo o pomoc nestojí, chybí bezbariérový přístup, personál není kvalifikován pro práci s osobami s diagnostikovanou mentální poruchou ani pro alternativní komunikaci).


PETR PUČ ♦ Řemesla která ovládám

    V letech 1991 – 1994 pracovala jako středoškolská učitelka na SZeŠ Libverda v Děčíně. Od roku 1997 pracuje v občanském sdružení WHITE LIGHT I. jako ředitelka sdružení a terapeut v terapeutické komunitě. V roce 2003 absolvovala dlouhodobou pracovní stáž v programu následné péče pro uživatele návykových látek po absolvování léčby Cranstoun Drug Services v Londýně, ve Velké Británii. V roce 2007 působila jako lektorka dlouhodobého vzdělávacího kurzu „Adiktologie pro pracovníky domovů pro seniory“ v Ústí nad Labem. V roce 2008 vedla jako lektorka sociálně psychologický výcvik pro pracovníky mimoškolských zařízení a volnočasových center zaměřený na rozvoj osobnosti. Od roku 2000 lektorkou seminářů „Drogové závislosti“ pro SOU Škoda Mladá Boleslav. Na téma práce s rodinnými příslušníky drogově závislých publikuje v tuzemských odborných časopisech pro terapii a rodinnou terapii a přednáší na tuzemských odborných konferencích. Absolvovala kurz pro certifikátory služeb pro uživatele návykových
    Návštěvy klientů probíhají pravidelně, 1x měsíčně vždy v sobotu od 13,00 hod. v zařízení. Nejprve probíhá tzv. rodičovská skupina – informace o programu, o skupině klientů, o léčbě závislosti apod. – trvá cca 60 min. Poté mohou rodiče do 18,00 hod. trávit čas s jejich dětmi podle fáze klientů (0. a 1. fáze – pouze v zařízení a jejím okolí, od 2. fáze lze zařízení opustit a vrátit se do konce návštěv).
    Absolvovala SZŠ v Mladé Boleslavi, po jejímž ukončení začala pracovat v PL Kosmonosy. Od roku 1988 se věnuje práci se závislými lidmi. V letech 1989 – 99 pracovala jako terapeutka na protialkoholním oddělení, v letech 1999 – 2009 jako samostatný terapeut v poradně pro alkohol a drogy v Mladé Boleslavi, od r. 2009 pracuje opět na protialkoholním oddělení. Současně od r. 1999 působí jako externí terapeutka v TK White Light I.


Komu je terapeutická komunita určena?

    Absolvent SOU v Děčíně, dlouhodobě působil v zemědělství. Od roku 1999 pracuje v terapeutické komunitě WHITE LIGHT I. jako laický pracovní terapeut. Kromě této své role je důležitým prostředníkem vztahů komunity s obyvateli okolních obcí, s nimiž udržuje dobré vztahy a vytváří tak potřebné pracovní příležitosti pro klienty komunity.
    Česká spořitelna, č.ú.: 88 55 82 369 / 0800, VS – domluvte si s pracovníky služby (např. datum nástupu klienta do komunity) pro snadné rozlišení platby, účel platby (např. kapesné či platba za pobyt) uvádějte do zprávy pro příjemce.
    adatel o přijetí může být do terapeutické komunity přijat na základě doručení jednoduché písemné žádosti (Já … žádám o přijetí do …) a životopisu v rozsahu 5 stran formátu A4 (velký sešit) psaného vlastní rukou, které zašle na adresu komunity (viz lišta na pravé straně). Scan životopisu lze zaslat i e-mailem na adresu tk@wl1.cz.
    Při nástupu do komunity složí nový klient/-ka jednorázovou vratnou kauci ve výši 3.000,- Kč, z níž v průběhu pobytu hradí případné škody, pokud by je na vybavení komunity způsobil, případně nedoplatky ze spolufinancování pobytu v TK. Na konci pobytu je jim kauce či její část vrácena.


MONIKA KUČEROVÁ ♦ Řemesla která ovládám

    Absolvent SPŠ dopravní v Děčíně. V rámci dalšího vzdělávání absolvoval dlouhodobý sebezkušenostní dynamicky orientovaný psychoterapeutický výcvik Psýché, rozsah 550 hod (2008) a další výcviky: Krizová intervence (2003), Práce s rodinou závislých (2004), Týmová práce a supervize (2006), Prevence vyhoření (2006), Motivační rozhovory (2009). Od 1997 pracuje v terapeutické komunitě WHITE LIGHT I. nejprve jako pracovní terapeut, od 2001 jako socioterapeut a od roku 2006 do 2009 jako vedoucí TK. V roce 2007 působil jako lektor dlouhodobého vzdělávacího kurzu „Adiktologie pro pracovníky domovů pro seniory“ v Ústí nad Labem. Od roku 2001 lektorem seminářů „Drogové závislosti“ pro SOU Škoda Mladá Boleslav. Přednášková činnost: 2006 – „Spolupráce mezi programem léčby v TK WHITE LIGHT I. a programu následné péče SPA WHITE LIGHT I. deklarovaná na kazuistice klienta“; XII. celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci České lékařské společnosti J. E. Purkyně. Lektorování v kurzu pro školní
    Plán poskytovaných služeb je vytvářen individuálně pro každého klienta podle jeho situace a potřeb a zaznamenán v tzv. individuální terapeutické smlouvě. Krátkodobé cíle a kroky k jejich dosažení si v ní stanovuje klient při konzultaci s pracovníkem služby. Smlouva je pravidelně – ve spolupráci klienta a pracovníka služby – hodnocena a aktualizována podle měnící se situace a potřeb klienta.


V hudebním klipu Infinity Andel

    Absolvent Pražské psychoterapeutické fakulty (1997-2000), pětiletého psychoterapeutického výcviku SUR (1998-2002), dvouletého sebezkušenostního výcviku v gestalt terapii (2006-2007)  a dalších vzdělávacích programů, výcviků,  stáží a konferencí v oboru adiktologie a psychoterapie. V letech 1998-2000 jsem pracoval v terapeutické komunitě WHITE LIGHT I. jako terapeut, v období let 2002 – 2004 jsem působil jako socioterapeut v Děčínském doléčovacím centru pro drogově závislé, od ledna 2004 do současnosti pracuji v terapeutické komunitě WHITE LIGHT I. jako terapeut. V období let 2000-2006 jsem se podílel na vzdělávání sociálních a terénních pracovníků pod nadací Člověk v tísni a Drom. Od roku 2007 se rovněž věnuji soukromé poradenské činnosti v oblasti závislostí. Kombinovanou formou vystudoval zdravotnický obor adiktologie (věda o závislostech) na 1. lékařské fakultě UK v Praze, absolutorium v r. 2015.
    Absolventka Fakulty sociálně ekonomické na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, obor Sociální práce (2001-2004), v letech 2004 až 2006 pracovala jako sociální pracovnice a terapeutka v programu následné péče pro uživatele drog po absolvování léčby závislého chování Sociálně právní agentury WHITE LIGHT I. Od roku 2006 pracuje jako sociální pracovnice a terapeutka v terapeutické komunitě WHITE LIGHT I. V letech 2008 – 2009 absolvovala kurz Rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí akreditovaný MPSV a pořádaný občanským sdružením Prev-Centrum, kurz Krizové intervence a další krátkodobé vzdělávací kurzy se zaměřením na drogovou problematiku a terapeutickou práci s uživateli návykových látek. V současné době na mateřské dovolené.


DANIEL MATTHEW ERBEN a spol. ♦ Řemesla která ovládáme

    V odůvodněných případech klienti mohou požádat o umožnění telefonátu, o kterém hlasuje celá komunita – podmínkou je potřebnost a připravenost telefonátu. Při jednání s úřady, soudy apod. mohou klienti telefon používat od počátku pobytu. Od 2. fáze si mohou na výjezdy mimo komunitu brát své mobilní telefony, od 3. fáze je mohou mít při sobě neustále.
    Na základě vyrozumění o přijetí do programu si žadatel o službu zařídí detoxifikační pobyt ve specializovaném zařízení (lze zajistit ve spolupráci s nízkoprahovým/ krizovým centrem, lékařem v místě bydliště apod.).
    V dalších fázích upřednostňujeme komunikaci klientů s jejich blízkými písemnou formou (dopisy, později i maily – od 2. fáze pobytu). Důvodem je jednak snaha vést klienty od zkratkovitého jednání, učit je plánovat, přemýšlet o věcech, o obsahu sdělení atd., jednak kapacita jednoho pracovníka ve službě. Kdyby si každý z 15 klientů s rodiči denně 10 min. „jen tak povídal“, zabere to 2,5 hod. a pracovník ve službě by se nemohl věnovat svým dalším povinnostem – individuálním konzultacím s klienty, vedení dokumentace apod.


MILAN KADEŘÁBEK a spol. ♦ Řemesla která ovládáme

    Původním vzděláním antropolog a učitel dramatické výchovy, absolvent čtyřletého sebezkušenostního výcviku v Gestalt terapii. Absolvoval výcvik v telefonické krizové intervenci a řadu krátkodobých kurzů a seminářů v oboru adiktologie, Gestalt terapie, Mezinárodní podzimní školu – Mužsko-ženské vztahy a Letní školu Gestalt terapie pořádané IGT Praha. Od roku 2009 postgraduálně studuje Gestalt terapii.
    Pozn.: V počáteční fázi pobytu (tzv. nultá nebo vstupní fáze – cca 1 měsíc) není klientům umožněno kontaktovat se s lidmi mimo komunitu. Prioritou je, aby si zvykli ve skupině dalších klientů a nerozptylovali se myšlenkami na lidi „venku“. Rodiče mohou do zařízení zavolat a zeptat se, jak se synovi/dceři daří, jejich vzkazy klientům vyřídíme – optimální čas na zavolání je po 20,00 hod. večer, po skončení strukturovaného programu. Přes den se pracovníci zařízení pohybují mezi klienty a nebývají vždy v dosahu telefonu.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00