Jak na věc


kdy vzniklo volební právo pro ženy v čechách

Ženy mají v jižních Čechách dobré zastoupení

    Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Významné ženy a hnutí v historii feminismu - kapitola z nové knihy od Nesehnutí Abc feminismu

    Po roce 1920 zažilo světové feministické hnutí několik desetiletí odmlky, která souvisejí s nástupem nacistické diktatury a dobou 2. světové války. Ženy – aktivistky se postavily ve většině případů proti fašismu (u nás např. M. Horáková, Fr. Plamínková). Za výjimku mohou být označeny Mujeres Libres (Svobodné ženy), které působily ve Španělsku mezi lety 1936–1939). Své aktivity nezaměřovaly pouze proti fašismu, ale i proti útlaku žen, na rozdíl od řady ženských aktivistek, které boj proti fašismu chápaly jako nadřazený ženské otázce. Je poněkud ahistorické zařazovat Mujeres Libres (dále jen ML) mezi feministky, přesto však představují kořeny a často i vzor pro dnešní anarchofeminismus. Ony samy sebe feministkami nenazývaly, spíše se naopak stavěly proti tehdejšímu feminismu. Jako anarchistky ho mohly považovat za velmi úzce zaměřený: „...Nebojovaly jsme proti mužům. Nechtěly jsme nahradit maskulinní hierarchii feministickou. Je nezbytné spolupracovat a bojovat společně, protože kdybycho


Orgány státní moci Rakouského státu

    Další významnou osobností druhé feministické vlny byla v Británii působící Germaine Greer, která se narodila roku 1939 v australském Melbourne. V dětství navštěvovala klášterní školu (Star of the Sea Convent), kde získala kladný vztah k literatuře a umění a patrně i despekt k autoritám („Respekt k autoritám nikdy nedokázal nic změnit“) a tradičnímu pojetí rodiny. Studovala anglický jazyk a literaturu. Bakalářský titul získala na Melbournské univerzitě, magisterský titul na univerzitě v Sydney a doktorát v Cambridgi. Řadu let přednášela anglickou a francouzskou literaturu a v roce 1979 založila na univerzitě v Tulse (USA, Oklahoma) Centrum pro studium ženské literatury. Vystupovala v televizních diskusích a přispívala do řady časopisů (Vojta, 2001). Stejně jako Friedan byla antilesbická. Byla ovlivněna Erichem Frommem a Henrim Marcusem, podle kterých vedla skutečná cesta k revoluci spíše skrze transformaci sociálních vztahů ve výrobě než transformaci vztahů sociálních. Za nejvýznamnější
    Za Jihočeský kraj, který zastupuji v Komisi žen ÚV KSČM, mohu sdělit, že ženy mají v řadách KSČM své zastoupení poměrně dobré. Máme starostky, zastupitelky od obecních zastupitelstev až po radní Jihočeského kraje.
    Běžné chápání feminismu jako „ženského hnutí“ či „hnutí za emancipaci žen“ nejvíce vystihuje podobu feminismu první vlny (tzv. humanistického feminismu). Toto období je charakteristické snahou o uznání schopnosti jednotlivých žen zaujmout postoj racionální morální osoby ve stejné míře jako u mužů a požadavkem, aby na ně tudíž sociální a politické instituce uplatňovaly stejná pravidla (Barša, 2002, 19). Hlavními cíli této vlny bylo především dosáhnout práva na rovné vzdělávání žen, dále rovnost práv občanských a politických, které symbolizovalo hlasovací právo pro ženy.


Pracuji a pečuji: aktuální možnosti podpory slaďování pracovního a rodinného života

    Mezi významné myslitele první vlny feminismu patří John Stuart Mill (1806–1873), který svým dílem Poddanství žen (1869) ovlivnil T. G. Masaryka. V knize analyzuje právní postavení žen v tehdejší Anglii a jejich podřízenou roli vyplývající z tradice. J. S. Mill působil také v britském parlamentu, kde se výrazně zapojoval do debat o ženském volebním právu (Oates–Indruchová, 1998). Další významnou osobností této vlny je M. Wollstonecraft (1759–1797), která v díle Obhajoba ženských práv (1792) upozorňuje na skutečnost, že ženy jsou do svých rolí tlačeny prostřednictvím společenských tradic a výchovy (Schneider, 1972).
    Ze zvolených zastupitelek KSČM máme členku školského výboru Vítězslavu Baborovou, členku komise cestovního ruchu Hanu Filipovou, předsedkyni zdravotní komise Lucii Počtovou, dále, jak jsem již uvedla, dvě radní. Další nezvolené kandidátky do zastupitelstva jsou zastoupeny ve výborech a komisích.
    Pod vedením B. Friedan byla v roce 1966 založena významná americká organizace NOW (National Organization for Women, Národní organizace žen), jíž se také stala první prezidentkou. NOW vznikla jako organizace žen a mužů pracujících pro ženská práva. Rok po svém založení v roce 1967 měla tato organizace 700 členů/-ek a rozpočet 6 888 USD, v roce 1974 měla již 40 tisíc členů/-ek a rozpočet 605 650 USD.


Komiks pro holky, od holek nebo o holkách?

    Ale ještě se vrátím k demonstraci, konané 8. května na budějovickém náměstí. Byla opět namířena proti komunistům ve vedení kraje. Zajímá vás účast na této demonstraci? Jako obvykle nízká! Nenechme se však ukolébat, neznamená to konec těmto »výkřikům«. Domnívám se, že antikomunistické aktivity budou vystupňovány před volbami do sněmovny.
    Koncem roku 1905 byl za předsednictví Fr. Plamínkové založen Výbor pro volební právo žen. Ten započal svou činnost zasláním petice ŽKČ, která požadovala volební právo pro ženy, do vídeňského parlamentu; Výbor na podporu svých požadavků pořádal různé veřejné schůze či manifestace.
    Literární tvorba a politická činnost B. Friedan má charakter diferenčního feminismu, zdůrazňuje tedy specifičnost ženské zkušenosti a ženského způsobu myšlení a jednání. Její názory se opírají o práci harvardské psycholožky Caroll Gilligan, která zavrhuje univerzalistické předpoklady morální ontogeneze definované Lawrencem Kohlbergem. Vedle „morálky spravedlnosti“ vlastní mužům staví Gilligan „etiku péče“ odpovídající ženské mentalitě. Podle ní falešná univerzalizace morálky spravedlnosti na obě pohlaví ignoruje a popírá specifickou ženskou zkušenost (Barša, 2002).


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00