Jak na věc


katedra

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

    Aktuální informace k přijímacímu řízení v příslušném akademickém roce najdete na webu http://www.studuj.upol.cz/ a také NA STRÁNCE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY.Úplný seznam studijních oborů a programů nabízených Katedrou sociologie, andragogiky a kulturní antropologie naleznete ZDE
    V osmdesátých letech byl jmenován vedoucím katedry (1986-1989) a vzápětí i děkanem středoškolský učitel Karel Motyka (v rámci stranického posílení pracoviště). Jeho zástupcem se stal evropsky proslulý medievalista Eduard Petrů, který prakticky katedru vedl v letech 1987–1989 jako Motykův zástupce a v letech 1989-1993 jako řádně ustanovený vedoucí.
    Obnovení olomoucké univerzity v roce 1946 jako Univerzity Palackého znamenalo počátek nové institucionalizace olomoucké bohemistiky, navázavší na bohatou tradici zdejšího slavistického bohemistického bádání. Do studijního roku 1950/1951 byla bohemistika spolu se srovnávací slovanskou filologií a rusistikou součástí Ústavu pro slovanskou filologii, jehož řediteli byli bohemisté Jaromír Bělič a Oldřich Králík. Tristní důsledky pro rozvoj celé univerzity mělo zřízení Vysoké školy pedagogické (1953/1954), redukující UP na pouhou lékařskou fakultu. Po zrušení VŠP v roce 1958/1959 se katedra českého jazyka a literatury stala znovu součástí FF UP.


KRO - Katedra románských jazyků

    Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie zajišťuje výuku v doktorském studiu (Ph.D.) oboru Sociologie, a to jak v prezenční, tak v kombinované formě. Dále katedra zajišťuje studium v doktorských programech (Ph.D.) Andragogika a Kulturní antropologie, rovněž v prezenční a kombinované formě studia.
    V roce 1995 byla katedra slavistiky FF UP obnovena, což dalo vzniknout současnému názvu pracoviště. Od roku 1993 se ve vedení bohemistiky vystřídali lingvisté Edvard Lotko (1994–1999) a Jan Kořenský (1999–2004), v letech 2004-2011 řídil katedru Lubomír Machala, zabývající se odborně především současnou českou a slovenskou literaturou. V letech 2011–2015 zastával pozici vedoucího literární historik a teoretik Tomáš Kubíček, od roku 2015 funkci vykonává lingvista Miroslav Vepřek.
    Další informace o studijních programech a oborech na naší katedře najdete v brožuře Informace o možnostech studia a rovněž na webu http://www.studuj.upol.cz/
    Katedra nově nabízí bakalářské studium oboru MIGRAČNÍ STUDIA - je možné vybírat z prezenční dvouoborové anebo z jednooborové kombinované formy. Více informací ZDE


Bádáme i v oblasti pohybových aktivit

    Vědecké zaměření katedry zahrnuje celou řadu fyzickogeografických (geomorfologie, ochrana přírody, environmentální geografie) a sociálněgeografických disciplín (urbánní geografie, geografie průmyslu, geografie sídel, demografie, geografie dopravy, migrace, geografické informační systémy, historická geografie atd.). Vzhledem k zaměření katedry na vychovávání kvalitních pedagogů spolupracuje katedra v rámci rozvíjení badatelsky orientovaného vyučování s řadou základních a středních škol a gymnázií v jižních Čechách. V rámci studijního oboru „Geografie pro veřejnou správu“ katedra rovněž spolupracuje s institucemi veřejné správy, poradenskými firmami a soukromým sektorem v otázkách regionálního rozvoje.


CSM - Centrum sportovní medicíny

    Ve funkci vedoucího bohemistického pracoviště vystřídali Jaromíra Běliče v druhé polovině padesátých let historik starší české literatury a jazykovědec Jiří Daňhelka (1955-1959) a na přelomu padesátých a šedesátých let historik literatury severomoravského regionu Alois Sivek (1959-1961). Situaci olomoucké bohemistiky zkomplikoval příchod komunistického prominenta Jaromíra Langa, jemuž musel být uvolněn post vedoucího katedry (1961-1964). v Po něm se v letech 1960-1964 do čela katedry českého jazyka a literatury FF UP vrátil Jiří Daňhelka. Za vedení katedry Miroslavem Komárkem (1966-1973) byla katedra v souvislosti se zrušením samostatné katedry slavistiky přejmenována na katedru bohemistiky a slavistiky. Ve funkci vedoucího katedry byl poté Miroslav Komárek nahrazen Jaromírem Dvořákem, zpočátku tajemníkem a posléze vedoucím Kabinetu Bedřicha Václavka (vznikl v roce 1964, v roce 1971 byl připojen ke katedře, v roce 1983 přejmenován na Uměnovědné středisko Bedřicha Václavka a v roce 1986
    Katedra se badatelsky i pedagogicky soustředí na komplexní poznávání českého jazyka a literatury ze synchronního i diachronního hlediska. Mnohaletou tradici olomoucké bohemistiky chápe jako závazek, který je zapotřebí dále rozvíjet a obohacovat, a to s rovnocenným podílem vyučujících i studentů a ve spolupráci s dalšími domácími institucemi a zahraničními institucemi.


Filozofická fakulta se představuje

    The Department held an open competition of students interested in participating at field research in India and Papua New Guinea in 2019. The following students have been chosen as research team members: Jana Kadlecova (PhD student of Cultural Anthropology), Katerina Klocova (master student of Cultural Anthropology and Adult Education), Nicola Raul (master student of Cultural Anthropology and French Philology) and Ondrej Marek (at the time of the competition master student od Cultural Anthropology and Cultural Studies, at present PhD student of Cultural Anthropology). The team will be supervised by two senior researchers: Dusan Luzny and Martin Soukup. The fieldwork will take place in January and February 2019.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00