Jak na věc


katastr nemovitostí katastrální mapa

Stavební zaměření budov

    Vytyčením hranic pozemků se rozumí vyznačení lomových bodů hranic v terénu dle stavu katastru nemovitostí, respektive obnovení dřívějších geodetických činností. Podkladem pro vytyčení jsou výsledky dřívějších zeměměřických činností uložené v dokumentaci místně příslušného katastrálního pracoviště, katastrální mapa a další dokumentace.
    Program Katastr nemovitostí slouží k prohlížení údajů z katastru nemovitostí, k vyhledávání a k tisku výpisů z listů vlastnictví a přehledů. Zakoupená data musí být v "novém výměnném formátu." Datový soubor má příponu "VFK". Při práci v programu se vychází z "Hlavní nabídky" (tzv. úvodní menu, které se objeví na obrazovce po spuštění programu). Po instalaci programu, musí být nejprve proveden import dat z katastru nemovitostí (volba: Nástroje, Import VFK). Program umožňuje po prvním nahrání všech údajů z vybraných katastrů "dohrávat" změny za období.


Geometrický plán - novostavby, hranice, věcná břemena

    Nemáte jistotu při řešení problematiky vlastnictví a hranic pozemků? Pro naše klienty zajišťujeme odborné poradenství a konzultace v oblasti katastru nemovitostí. Zastupujeme klienty při jednáních s katastrálním úřadem, a také při řešení vlastnických sporů a realizaci investičních a developerských akcí. Nebojte se nás kontaktovat, můžete si domluvit osobní setkání s naším odborníkem v oblasti katastru nemovitostí a realitní činnosti s dlouholetou zkušeností na českém trhu.
    Změna v evidenci katastru nemovitostí zpravidla vyžaduje tvorbu geometrického plánu. Ten je definován Katastrálním zákonem jako neoddělitelná součást listin, podle nichž má být proveden zápis do katastru nemovitostí, je-li třeba předmět zápisu zobrazit do katastrální mapy. Geometrický plán jako takový tedy neslouží sám o sobě jako listina pro zápis do katastru, ale je přílohou smlouvy či rozhodnutí státního nebo územního orgánu, kterým se zápis do katastru provádí.
    Při vytyčení se lomové body trvale označí předepsaným způsobem, tj. plastovými hraničními znaky, hřeby apod. Součástí vytyčení může být geometrický plán pro průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků, včetně souhlasného prohlášení vlastníků
    V případě stavby se geometrický plán vypracovává pro budovy pevně spojené se zemí jejichž výměra je minimálně 16 m2. Toto platí pro budovy samostatně stojící. U všech typů přístaveb na výměře nezáleží a geometrický plán je nutné vyhotovit vždy.


Program pro vyhledávání v souboru popisných informací katastru nemovitostí

    Geometrický plán je tedy podkladem pro zápis změn do katastru nemovitostí a jeho platnost není nijak omezena. K omezení platnosti již vyhotoveného geometrického plánu dochází pouze v případě, že na dotčených parcelách dojde ke změně, která způsobí nesoulad mezi údaji uvedenými v katastru nemovitostí a mezi dosavadním stavem uvedeným ve výkazu výměr geometrického plánu. Geometrický plán geodet vyhotovuje vždy, když na části dojde pozemku ke změně, kterou je nutné zapsat a zakreslit do katastru nemovitostí.
    Každý geometrický plán musí být nakonec potvrzen příslušným katastrálním úřadem. Katastrální úřad stvrdí skutečnost, že očíslování všech parcel je správné.
    Důležité: Program drží "historii" převodů a veškerých pohybů a zobrazuje vždy stav k datu. Pokud nahrajeme úvodní dávku a dohráváme pak změny, vidíme v jednotlivých formulářích vždy údaje k nastavenému datu. V programu je možné nastavit vazbu na další programy firmy AG info (EVIDENCE PŮDY, MAPY,...). Součástí programu jsou filtry a množiny, pomocí kterých je možné vybrat specifickou skupinu osob, listů vlastnictví nebo pozemků. Tuto množinu je možné zobrazit v programu k dalšímu prohlížení, případně ji exportovat k zobrazení v některém z dalších programů firmy AG info.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00