Jak na věc


kalkulátor iban

Mezinárodní formát bankovního spojení (IBAN a BIC)

    Povinnosti plátce a příjemce plateb při používání mezinárodního formátu bankovního spojení (IBAN a BIC) upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 260/2012 ze dne 14. března 2012, kterým se stanoví technické a obchodní požadavky pro úhrady a inkasa v eurech a kterým se mění nařízení (ES) č. 924/2009 .
    Pokud nevíte jak zjistit IBAN číslo účtu je třeba se obrátit na vaši banku. Obvykle je uvedeno při přihlášení se do internet bankingu vaší banky nebo na výpisu z platebního účtu. Pokud ne, můžete použít některý z online výpočtů IBANu (Pozor! Vždy si IBAN ověřte i ve své bance!).
    Správné číslo účtu ve formátu IBAN a BIC kód banky příjemce, může poskytnout pouze banka, která tento účet vede. Potřebujete-li zjistit IBAN, obraťte se na majitele účtu. Informativně můžete spočítat IBAN pomocí kalkulátorů na webových stránkách ČNB, v části Platební styk.


Ověření správnosti čísla účtu ve formátu IBAN a přepočet na domácí formát

    Své vlastní číslo účtu ve formátu IBAN můžete nalézt na pravidelných výpisech z účtu, popřípadě můžete zavolat nebo navštívit vaši pobočku banky a požádat o jeho sdělení. Vstupem České republiky do EU vstoupí v platnost i nařízení, podle kterého budou mít všechny banky povinnosti uvádět číslo účtu ve formátu IBAN na výpisech z účtu. Banka bude mít i povinnost sdělit tyto údaje svému klientovi, pokud o ně požádá, takže s jeho zjištěním by neměl být žádný problém.
    IBAN začíná kódem země, který má dva znaky. Tento kód musí vycházet ze standardu ISO 3166-1 alpha 2. Dále v kódu následují 2 kontrolní číslice a identifikace účtu o rozsahu maximálně 30 znaků (číslice a velká písmena). Toto označení se nazývá BBAN - Basic Bank Account Number. Jeho délka a struktura se liší země od země, nicméně pro každý stát musí mít stejnou délku.


IBAN a BIC na firemních dokumentech klientů bank

    Internetová stránka www.jakposlatpenize.cz je zaměřena na poskytování informací a nenabízí ani neposkytuje převody peněz do a ze zahraničí. Veškeré údaje uvedené na stránce www.jakposlatpenize.cz mají pouze informační charakter. Provozovatel internetové stránky www.jakposlatpenize.cz neodpovídá za aktuálnost a správnost zobrazených informací, nakolik všeobecné obchodní podmínky třetích stran se mohou kdykoli bez vědomí provozovatele změnit. Provozovatel www.jakposlatpenize.cz v žádném případě nepřebírá odpovědnost za jakékoli přímé či nepřímé škody vzniklé využitím služeb konkrétního poskytovatele zahraničních převodů peněz.
    Co je to IBAN? Je to zkratka anglického International Bank Account Number. IBAN byl vytvořen v Evropské unii jako mezinárodní standard bankovních čísel účtů a slouží k jednoznačné identifikaci účtu klienta, bankovní instituce a země, ve které je veden účet klienta. IBAN má svoji pevně danou strukturu definovanou samostatně každou zemí.
    IBAN je zkratka anglických slov International Bank Account Number, což značí mezinárodní číslo bankovního účtu. Jedná se o číselný formát účtu, který je určen mezinárodní normou ISO 13616. Norma prošla nedávno svojí aktualizací. Nyní je plně v souladu se standardem EBS204, které v roce 1996 vydala ECBS (European Committee for Bankiny Standards).


ZJISTĚTE RYCHLE IBAN POMOCÍ KALKULÁTORU!

    Rozdíl v uvádění IBAN na papírovém platebním a elektronickém platebním příkazu spočívá v odlišném zápisu tohoto čísla. Na papírovém nosiči je každá čtveřice čísel oddělena mezerou. Tedy například IBAN účtu klienta v Belgii je "BE62 5100 0754 7061". V platebním příkazu podaném elektronicky je IBAN bez mezer. V našem případě bude číslo klienta v Belgii "BE625100072547061".
    Z hlediska poplatků za přeshraniční platby t.j. u plateb v eurech do zemí SEPA, je důležité, že poplatky účtované bankou za přeshraniční platby v eurech jsou stejné jako poplatky účtované bankou za domácí platby v eurech.
    TIP ! Zajímá vás převod peněz do zahraničí? TransferWise mění peníze reálným kurzem střed s minimálními poplatky. >> podrobný článok o TransferWise
    Zahraničním partnerům, kteří mají zaslat peníze na váš účet vedený v ČR, je vhodné poskytnout číslo vašeho účtu ve formátu IBAN. V případě zasílání peněz z evropských zemí je IBAN nutností.
    Správné zadání čísla účtu příjemce ve struktuře IBAN do platebního příkazu je nevyhnutelnou podmínkou, aby tuzemská banka a banka příjemce byly schopny platbu správně provést. Pokud jej na platebním příkazu neuvedete, vystavujete se nebezpečí, že vám banky naúčtují případné dodatečné poplatky. Zároveň samozřejmě může dojít i ke zpoždění připsání úhrady bankou příjemce.


Vzor zadání čísla účtu do kalkulátoru

    Příklad: IBAN NL91 ABNA 0417 1643 00, po odstranění mezer a přesunutí první části na konec ABNA0417164300NL91, nahrazením písmen za čísla vznikne 101123100417164300232191. Nakonec se vypočítá zbytek po dělení: 101123100417164300232191 mod 97 = 1 (protože 1042506189867673198270 + 1), takže toto IBAN je platné.
    Banka může dále účtovat dodatečné poplatky, pokud klient nepoužije číslo účtu příjemce v mezinárodním formátu IBAN (u plateb do zemí SEPA), resp. IBAN a BIC kód banky příjemce (u ostatních zahraničních plateb). V některých případech dokonce může dojít i k odmítnutí platby.
    Zkratka IBAN znamená International Bank Account Number. Je to mezinárodně standardizovaná forma čísla bankovního účtu, která umožňuje jednoznačnou identifikaci země a bankovní instituce příjemce platby. České IBAN číslo účtu má následující strukturu:
    V domácím korunovém platebním styku (tj. pro transakce v Kč na území ČR) se používá číslo účtu v domácím formátu. Nic však nebrání tomu, aby banky klientům umožnily zadávání čísla účtu ve formátu IBAN i na tuzemském platebním příkazu. Až bude v ČR zavedeno euro, bude používání IBANu pro tuzemské platby povinné.
    Číslo může mít max. 34 znaků,zpravidla jich ale mívá podstatně méně, a může obsahovat číslice a velká písmena. IBAN se skládá z následujících komponentů:


Poplatky za přeshraniční platby, podpora používání mezinárodního formátu bankovního spojení

    Například je-li vaše číslo účtu 19-2000145399/0800, pak ve formátu IBAN pro podání písemného platebního příkazu bude CZ65 0800 0000 1920 0014 5399. V elektronické formě pak CZ6508000000192000145399.
    Toto ustanovení je zásadní v zemích, které mají euro jako svoji domácí měnu, t.j. tam, kde existuje možnost srovnat přeshraniční platby s tuzemským platebním stykem. V České republice je tuzemský platební styk realizován v české měně, zatímco domácí platby v EUR jsou prováděny ve stejném režimu jako platby přeshraniční.
    Klientům bank se proto doporučuje uvádět na firemní tiskopisy, dokumenty a na informační materiály kromě čísla bankovního účtu v domácím formátu též IBAN a BIC. Tyto dva údaje jsou klientům k dispozici na výpisu z účtu.
    IBAN se skládá z maximálně 34 znaků, mezi které patří jak číslice, tak i písmena (v tomto případě velká). Při zpracování elektronickou cestou se používá výhradně bez mezer. Naproti tomu v písemných materiálech je obyčejně přehledně rozdělen do 4znakových skupin oddělenými mezerami.


IBAN při převodech ze zahraničí do ČR

    Použití IBANu může s postupující automatizací zahraničního platebního styku zkvalitnit a urychlit i zpracování převodů ze států mimo Evropu. Mimoevropských zemí, které používají IBAN, stále přibývá (viz dokument IBAN Registry – odkaz na stránce společnosti SWIFT).
    Z praxe vyplývá, že správné číslo účtu v mezinárodním formátu IBAN a BIC kód banky příjemce, jsou považovány za jedinečné identifikátory příjemce u plateb ze zahraničí i do zahraničí. Od 31. října 2016 BIC kód banky příjemce u přeshraničních plateb, tj. u plateb v eurech do zemí SEPA, nesmí být vyžadován. Pro ostatní typy zahraničních plateb je tento údaj i nadále povinný.
    Hned za kódem země se nachází 2 kontrolní číslice dle standardu IBAN (3. a 4. pozice). Tyto kontrolní číslice se vypočítají systémem ISO 7064 mod 97. Tento algoritmus pracuje následovně: Z IBAN (ve formátu bez mezer) se nejdříve první čtyři znaky přesunou na konec, načež se všechna písmena nahradí čísly (A = 10, B = 11, …, Z = 35) a vypočítá se zbytek po dělení výsledného čísla číslem 97. U platného IBAN tento zbytek musí být roven jedné. (Pro výpočet kontrolních číslic stačí jako kontrolní číslice dosadit nuly, spočítat zbytek po dělení a ten odečíst od 98.)


IBAN kód a kalkulátor (výpočet) kódu

    Formát IBANu pro Českou republiku byl definován v roce 2002 a je zaregistrován v dokumentu IBAN Registry. V plném znění spolu se všemi zaregistrovanými zeměmi je k dispozici na webových stránkách společnosti SWIFT, v části IBAN Registry.
    Kód BIC (Business Identification Code) jednoznačně identifikuje banku v mezinárodním platebním styku (podobně jako kód banky v tuzemském platebním styku). Skládá se z 8 nebo 11 znaků. Je založen na mezinárodní normě ISO 9362. Další informace lze nalézt na webových stránkách www.swift.com
    Kód IBAN se používá ve všech státech patřících do Evropské unie. V EU je IBAN nutný pro jakékoliv zahraniční platby. Krom toho se IBAN používá i v dalších zemích.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00