Jak na věc


kótovaní výkresů

9.3.7 Přidání tolerancí ke kótám

    Tato funkce umožňuje editovat text délkových a výškových kót, lze ji použít i na editaci obyčejného textu. P vybrání délkové kóty se otevře dialogový panel, kde bude v textovém poli <> nebo prázdno, to znamená skutečnou délku kóty. Pokud text změníte a později budete chtít opět skutečnou délku, text v poli vymažte nebo napište <>. Při výběru výškové kóty v bloku musíte ukázat přímo na text, jako kdyby to nebyl blok.
    Tako funkce vytvoří součtovou kótu k vybraným a odsadí ji od nich o délku vynášecích čar. Smysl má, pokud kóty leží v jedné přímce a pokud je vynášecí čára součástí kóty. Při výběru není nutné vybírat vsechny kóty, stačí jen dvě krajní. Po spuštění funkce budete vyzvání, abyste vybrali kóty.
     TECHSOFT s.r.o., Podtatranská 4931/23, 05801 Poprad, Slovak Republic, http://www.techsoft.skDokumentace nadstavby ST (Dokumentaci upravila společnost TECHSOFT s.r.o.)
    I když AutoCAD měří všechny tři kóty ze stejného bodu, míry se liší, neboť lineární vzdálenosti nejsou stejné. Jakmile začnete vytvářet lineární kótu, AutoCAD automaticky vytvoří horizontální nebo vertikální míru podle toho, kam jste kótu umístili. Typ lineární kóty lze také zadat explicitně.
    Souřadnicové kótování Je-li několik nepravidelně rozložených prvků, může se jejich poloha zakótovat pravoúhlými systémy souřadnic plochy bodu prvku (např. os děr)od zvolených základen


Představujeme velký přehled vylepšení výkonu v SOLIDWORKSu 2019

    V předcházející kapitole jste se naučili vkládat do výkresů text. Další poznámky, které je nutné do výkresu vkládat jsou údaje o rozměrech a vzdálenosti objektů a velikosti úhlů mezi objekty. AutoCAD nabízí mnoho způsobů kótování objektů a formátování kót.
    Kartu Čáry a šipky dialogu Nový kótovací styl (viz. obr. 9-11) můžete používat k formátování kótovacích čar, vynášecích čar a šipek. Na této kartě můžete nastavit barvu a tloušťku kótovací čáry, mezeru u kót od základny, prodloužení kótovacích čar za šipky ve formě šikmých čárek, úseček a dalších podobných typů šipek.
    Pokud máte ve výkresu detail, který je v jiném měřítku a potřebuje te jej okótovat, použijte tuto funkci. Nastavíte tím měřítko délek vzhledem v měřítku kót a měřítku detailu. Nakreslené kóty potom budou mít stejné rozměry v měřítku celého výkresu, ale jejich hodnota bude v měřítku detailu. Tato funkce funguje jako přepínač mezi normálním módem kótovaní a kótováním detailu. Po spuštění funkce se otevře dialog, kde si budete moct vybrat mezi normálním módem a kótováním detailu.
    Pro úpravu kót (posunutí vynášecí čáry, přesunutí textu apod.) používám různé funkce z ikon, které mi zabírají příliš mnoho místa na obrazovce. Jak si mám ikony uspořádat?


Jak uložit sestavu ze SOLIDWORKSu do jednoho souboru...

    3, Nastavte Značku začátku čáry na DistanceStart a Značku konce čáry na DistanceEnd. Případně můžete pomocí parametru Width (tloušťka) udělat čáru silnější.
    Všechny ochranné známky, obchodní názvy a názvy společností zde zmíněné se používají pouze pro identifikaci a jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.
    Volby v rámci umístění textu nastavují pozici textu vzhledem ke kótovací čáře, vynášecím čarám a kótovacím objektům. Jakmile vyberete některou volbu, v dialogu se zobrazí upravený náhled podle provedeného nastavení.
    Ještě bych se zeptal, zda lze zobrazit tolerance jako horní a dolní indexy, s tím že pokud je použit pouze např. HMZ, tak se DMZ (jako 0) nezobrazuje. Viz. příloha
    Výškové kóty lze také vkládat jako bloky. Výhodu to má, že je lze snadno posouvat pomocí uzlů a díky EDIT_T_KOT jde stále snadno upravovat jejich text. Nevýhodou je to, že je nemůžete kopírovat. Vznikne tak totiž odkaz na stejný blok a pokud jednu upravíte, změní se i ostatní. Jak se budou kóty vkládat se nastaví v panelu nastavení. Výškové kóty se jako bloky implicitně nevkládají.


První a jednoduší možností je použít doplňky v Inkscape (Extensions).

    Je také možné nastavit barvu a tloušťku vynášecích čar a potlačit jednu nebo obě vynášecí čáry. Vynášecí čáry můžete protáhnout nad kótovací čáry a odsadit je od počátku kóty.
    Alternativní jednotky kót používají pro kóty další systém měr. Tyto jednotky zobrazují pro kóty v anglických jednotkách metrický ekvivalent a pro kóty v metrických jednotkách anglický. Alternativní jednotky kót jsou v textu kóty zobrazeny v hranatých závorkách vedle základních jednotek (viz. obr. 9-16).
    Seznam šipek nabízí různé typy šipek, které můžete použít pro kótovací a odkazové čáry, např. šipky, tečky, šikmé čárky a úsečky. Pokud změníte první šipku, AutoCAD změní automaticky i druhou. Jestliže chcete definovat jinou druhou šipku, vyberte ji z druhého rozbalovacího seznamu. V dialogu také můžete změnit velikost šipky. Lze také vytvořit vlastní šipku (viz. obr. 9-8 až 9-10).
    Text kóty zobrazuje vlastní míry. Je možné použít míry vypočítané automaticky AutoCADem, vložit vlastní text nebo potlačit celý text. Jestliže použijete generovaný text, můžete k němu připojit plus/minus tolerance, předpony a přípony.


SOLIDWORKS 2019: Představujeme novinky v uživatelském rozhraní #1

    Tato funkce sloučí vybrané kóty v jednu. Smysl má, pokud kóty leží v jedné přímce. Při výběru je nutné vyb všechny kóty, které má součtová kóta nahradit. Po spuštění funkce budete vyzvání, abyste vybrali kóty.
    2, Označte čáru a kliněte na menu Objekt - Výplň a obrys... V pravé části okna Inkscape se vám objeví možnosti nastavení výplně a obrysu.  Přejděte na záložku Styl čáry.
    I tato kapitola obsahuje pouze základní informace o kótování, přesto je velice obsáhlá a náročná. Abyste se lépe dokázali orientovat v této problematice, je celý studijní text sepsán jako průvodce. Nejprve se seznámíte se základními pojmy, poté vás provede nastavením, bez kterého se před začátkem kótování neobejdete a nakonec se naučíte různé způsoby kótování objektů.
    Tato funkce mění měřítko kóty detailu. Nejdříve vyberete kóty detailu a pa se otevře dialogové okno, kde budete moct změnit meřítko detailu. Pokud všechny vybrané kóty nejsou ve stejném měřítku, budete na upozorněni. Všem se pak nastaví stejné měřítko.


9.3.6 Přidání alternativních jednotek kót

    U výškových kót do řezu si můžete vybrat z několika druhů. Jejich velikost je dána měřítkem kót. Velikost textu se dá ještě navíc upravit. Můžete také pomocí systémové proměnné DIMGAP určit odsazení textu od kóty. Pokud tuto hodnotu změníte, tak se změní odsazení i u délkových kót. Hodnotu kóty lze zadat přímo a nebo odečíst z výkresu. Stačí v dialogovém panelu vybrat volbu odečíst z výkresu a zadat kótu nulové hladiny v mm. Po spuštění funkce se otevře dialog, kde můžete vybrat styl koty, velikost písma, natočení, zadat hodnotu a nebo zvolit její odečtení z výkresu. Pokud jste hodnotu zadali přímo, tak po potvrzení dialogu budete vyzváni, abyste zadali bod, který reprezentuje spičku šipky. Můžete také zadaním písmene o kótu otočit. Pokud jste zvolili odečet hodnoty z výkresu, tak budete vyzváni, abyste zadali bod na nulové hladině, výška se měří na ose Y vzhledem v aktuálnímu souřadnému systému. Potom abyste zadali dob na měřené úrovni, z něj se vezme pouze y souřadnice. Nakonec zadát
    Tato funkce kreslí délkové kóty. Kreslit se dají pouze kóty horizontální a vertikální k aktuálnímu souřadném systému. Vybrat si můžete ze dvou způsobů zadávání: výběr bodů nebo výběr entit. Když zadáte výběr bodů, tak po spuštění budete vyzváni, abyste vybrali příslušné body. Vybrané body můžete pak písmenem z postupně odebrat. Když zadáte výběr entit, tak po spuštění nejdřív dvěma body vyberete směr kótování.
    Kótovací styly určují formát a vzhled kót. Pomocí nichž můžete ve výkresu kótovat podle norem a snadno měnit formáty a chování kót. Kótovací styly definují:
    Prostudovali jste náročnou a obsáhlou kapitolu věnovanou kótám. Během studia jste si měli nastavit kótovací styl přesně podle obrázků v textu, jak bylo uvedeno v úvodu této kapitoly. Toto nastavení budete potřebovat pro splnění úkolů v závěru kapitoly. K dispozici máte i řešený příklad, na kterém si snadno ověříte, zda jste dostatečně porozuměli této problematice.


9.3.4 Automatické umísťování textu kóty

    Výšková kóta do půdorysu je ve formě klasického obdélníčku. Jeho velikost se řídí měřítkem kót. Velikost textu se dá ještě navíc upravit. Po spuštění funkce se otevře dialog, kde můžete zadat text kóty a případně upravit velikost textu. Po potvrzení diagolu budete dotázáni na bod, ktery reprezentuje střed obdélníčku a na jeho natočení.
    Tvorba výkresu bývá často rozdělena do čtyř fází: kreslení, vkládání poznámek, tvorba pohledů a vykreslení. Během práce s poznámkami uživatel vkládá text, čísla a další značky, aby ve výkresu uvedl informace, například velikost a materiály prvků modelů nebo poznámky pro konstrukci modelů. Kótování patří mezi běžné poznámky ve výkresu, zobrazují míry objektů, například délku zdi, průměr válce nebo plochu obytné budovy.
    Pole Možnosti zarovnání obsahuje nastavení vlastností pro posunutí textu a šipek v případě, že mezi vynášecími čárami není dostatečný prostor pro jejich umístění.
    Tato funkce dělá to, že přidá pod délkovou kótu text s hodnotou, jakou mu zadáte. Text může obsahovat mezery a umísťuje se podle umístění textu kóty, takže pokud máte text kóty posunutý, bude posunutý i přidaný text. Po spuštění funkce budete dotázáni na text a potom budete moci vybírat kóty, ke kterým chcete přidat text.


9.4.5 Tvorba kót od základny a řetězových kót

    Kóta, kótovací čára, text kóty, vynášecí čára, kótovací styl, měřítko kót, lineární kóta, šikmá kóta, kóta poloměru a průměru, úhlové kóty, kóty od základny, řetězové kóty, definiční body
    Celý text je průběžně doplněn obrázky, které vám vysvětlovaný problém přiblíží. V podkapitole nastavení stylu kót, vám doporučuji, zadat nastavení přesně podle obrázků. Toto nastavení vám usnadní náročnou a komplikovanou činnost nastavování stylů kót, se kterou byste si jako začátečníci nejspíš neporadili.
    První a druhou vynášecí čáru lze potlačit. AutoCAD určí první a druhou vynášecí čáru od jiné, ve které nastavíte body kót. U úhlových kót vede druhá vynášecí čára, proti směru pohybu hodinových ručiček od první. Pokud vytvoříte kótu výběrem objektů, AutoCAD určí první a druhou vynášecí čáru podle vybrané geometrie.
    Pokud používáte program Inkscape, může se vám hodit krátká rada, jak vyznačit rozměry objektu v kresbě pomocí kótování. Vyzkoušíte si tím zároveň práci s obrysem čáry nebo tvaru.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00