Jak na věc


jak se nazyva veda o zive prirode i o nezive priro

10 let od udílení descarterovských cen v Praze

    - V edici Studiorum slavicorum memoria vyšel soubor 43 statí českého literárního historika a komparatisty Karla Krejčího (1904–1979) Literatury a žánry v evropské dimenzi. Nejen česká literatura v zorném poli komparatistiky. (Podrobnosti viz v kapitole Průřez výsledků výzkumů/Humanitní a společenské vědy/Humanitní a filologické vědy.)


Vybrané výsledky činnosti AV ČR v roce 2014 a 2015

    Pestrou paletu popularizačních akcí uspořádala i jednotlivá pracoviště AV ČR. Například u příležitosti Světového meteorologického dne připravil Ústav fyziky atmosféry AV ČR „Den otevřených dveří a výstup na Milešovku“. Centrum výzkumu globální změny AV ČR pozvalo na „Dětský den na letišti v Brně“, Slovanský ústav AV ČR přichystal přednášku k premiéře filmu „Cyril a Metoděj – apoštolové Slovanů“, Astronomický ústav AV ČR se podílel na organizaci „Astronomického dne Jizerské oblasti tmavé oblohy“ a opakovaně nabízel veřejnosti možnost pozorovat hvězdnou oblohu i Slunce. Jak se stát „Za den rostlinným biologem“ ukazoval nejen dětem Botanický ústav AV ČR spolu s Přírodovědeckou fakultou UK v Průhonicích: odborníci mj. radili, jak připravit vlastní parfém, ukazovali život rostlin pod zemí atp. Společná interaktivní prezentace Ústavu chemických procesů AV ČR a Ústavu experimentální botaniky AV ČR konaná v rámci Pražské muzejní
    Ústav přístrojové techniky AV ČR svou činností přesahuje do aplikační sféry v mnoha oborech, o čemž svědčí například lokalizační systém pro bezdrátové monitorování polohy kaloně egyptského. Představuje unikátní nástroj pro zoology, kteří sledují rozvoj populace těchto jedinečných savců. Využívá kombinaci moderních algoritmů digitálního zpracování signálů a stochastickou analýzu zaznamenaných údajů pro přesný popis migrace, hnízdění a rozmnožování těchto malých obratlovců. Lokalizační systém ve své robustní podobě byl nasazen v oblasti Středomoří a egyptské pouště.
    Ústav molekulární genetiky AV ČR získal významný grant Evropské výzkumné rady – ERC Consolidator Grant na projekt s názvem D-FENS, kdy bude pět let zkoumat obranné funkce tzv. malých RNA, a to konkrétně v souvislosti s hledáním nového druhu antivirové terapie u savců.


Současnost a budoucnost institucí neuniverzitního výzkumu

    Badatelé z Ústavu pro českou literaturu zároveň vydali brožuru nazvanou Báseň a počítač, která objasňuje možnosti využití výpočetní techniky ve versologii, tedy v literárněvědné disciplíně zabývající se veršovanými texty.
    Jeden z projektů Výuková simulace Československo 38–89 – představuje klíčové okamžiky českých a československých soudobých dějin netradiční přístupnou formou, k jeho realizaci spojili síly historikové, učitelé, výtvarníci a programátoři z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR a Filozofické a Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze. (Podrobnosti viz v kapitole Průřez výsledků výzkumů/Humanitní a společenské vědy/Historické vědy.)
    Jako výraz uznání přínosu jejich práce obdrželi v roce 2014 pracovníci Akademie věd ČR řadu cen, medailí, vyznamenání a dalších ocenění jak od domácích, tak zahraničních institucí i od samé AV ČR. K nejvýznamnějším patří:


Knihy připravené redakcí Akademického bulletinu

    V rámci několikaletého mezinárodního projektu LASMO (Large Scale Monitoring Project) zkoumají geologové z Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR v podzemní laboratoři Grimsel v jižním Švýcarsku pohyby na zlomech žulového masívu Alp. První etapa výzkumů sleduje zejména možný vliv rozsáhlých úprav přečerpávacích vodních nádrží nacházejících se bezprostředně na úpatí horského masivu, v němž je laboratoř vybudovaná, na stabilitu horského masivu.
    Vědecký tým Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR ve spolupráci se společností na výrobu aktivních a pasivních komponentů pro vláknovou optiku vyvinul generátor záření pro střední infračervenou oblast. Generátor je založen na směšování signálů dvou kontinuálních úzkopásmových výkonových vláknových laserů v periodicky pólovaném nelineárním krystalu a je laditelný v rozsahu 3100–3600 nm. Tento přístroj nalezne uplatnění v metrologii a laserové spektroskopii vysokého rozlišení. V metrologii se uplatní mimo jiné při optické vektorové analýze součástek určených pro střední infračervenou oblast. Pro spektroskopii bude doplněn o mnohaprůchodovou Heriottovu celu. Ve výhledu jsou aplikace pro chemický průmysl, monitorování kvality ovzduší a lékařskou diagnostiku založenou na rozboru organických těkavých látek obsažených ve vydechovaném vzduchu. Generátor nahradí konvenční spektrální analyzátor levnějším řešením s vyšším spektrálním rozlišením a lepším odstupem signálu od šumu.


Výročí Akademie věd v roce světla

    - Řecko-staroslověnský slovník-index, který přináší uživateli srovnání byzantské řečtiny se staroslověnštinou formou slovníkových hesel. Pramennou bází jsou staroslověnské texty velkomoravského původu, které byly přeloženy z řecké předlohy. Každý staroslověnský ekvivalent je doplněn údajem o frekvenci u každé památky, přesnou lokací lexému a řeckými a staroslověnskými různočteními. Jde o již osmý sešit, představuje poslední svazek 1. dílu a obsahuje 548 řecko-staroslověnských slovníkových hesel písmene alfa, beta a gamma. Bláhová, E. (red.): Řecko-staroslověnský index / Index verborum graeco-palaeoslovenicus. Tomus I, fasc. 8 (afé – góniaios); Praha, Slovanský ústav AV ČR/Euroslavica 2014.
    Jarní exkurze do světa vědy nabídlo v roce 2014 osm vědeckých pracovišť AV ČR – a využilo jich přes 3600 středoškoláků i zájemců z řad široké veřejnosti.


Vicepremiér A. Babiš navštívil centra ELI a HiLASE

    Pracovníci Archeologického ústavu AV ČR, Praha objevili na sklonku roku 2014 v pražských Letňanech dvojici bohatě vybavených komorových hrobů příslušníků vládnoucí vrstvy bylanské kultury ze starší doby železné (8.–7. století př. n. l.). V prvním z hrobů o rozměrech 5 x 3 metry se čtyřmi kůlovými jámami v rozích byl pohřben jedinec na voze. Z toho se zachovaly pozůstatky čtyř okovaných kol se zdobenými náboji, dále řetězy a ozdobné bronzové prvky řemenů koňského postroje. V hrobě archeologové nalezli také části těl skotu, vepře a ovce nebo kozy a též pozůstatky 21 keramických nádob různých velikostí – miniaturní pohárky, malované mísy a talíře i větší zásobnici a rozměrnou bronzovou nádobu. Druhý hrob neměl v rozích nosné kůly a kosterní pozůstatky neležely na voze, nacházely se zde však součásti koňského postroje, včetně bronzem zdobeného jha. I do této hrobové jámy byly pohřbívanému přidány malované nebo tuhou zdobené nádoby i části mladého skotu a kozy či ovce. Pohřební
    Akademie věd ČR se hodlá jednoznačně profilovat jako instituce, jejímž posláním je špičkový výzkum reagující na potřeby současné společnosti. Jak v úvodu konstatoval její předseda prof. Jiří Drahoš, prostředkem tohoto směřování je nová Strategie AV21. Cílí na naléhavé výzvy a problémy dneška, zahrnující především energetickou budoucnost České republiky, přírodní hrozby, zdraví občanů a další témata, která lze řešit pouze prostřednictvím mnohostranného mezioborového výzkumu. Prvotním úkolem pracovišť AV ČR však nepřestává být kvalitní základní výzkum v široké škále oborů.


Zasedání XLV. akademického sněmu

    - Slovníková práce Česká literární nakladatelství 1949–1989; Praha, Academia 2014, kterou připravil kolektiv autorů pod vedením Michala Přibáně, přináší rozsáhlá a podrobně zpracovaná hesla 50 českých nakladatelství, jež se od konce čtyřicátých do konce osmdesátých let 20. století soustředila na beletristickou a literárněvědnou produkci, popřípadě vydávala knihy z příbuzných odborných a uměleckých oblastí. Obsáhle se věnuje nakladatelské činnosti období mezi únorem 1948 a listopadem 1989, a to jak nakladatelstvím s celostátní působností (jako Albatros, Československý spisovatel, Melantrich, Mladá fronta, Odeon, Vyšehrad aj.), tak tzv. krajským nakladatelstvím (mj. Blok, Kruh, Profil, Růže), zařazena jsou však i vybraná hesla z oblasti exilové literatury.
    - Nominace na cenu Magnesia Litera za literaturu faktu dosáhla publikace Pavel Janoušek: TEN, KTERÝ BYL. Vladimír Macura mezi literaturou, vědou a hrou; edice: Mimo – humanitní vědy, Praha, Academia 2014, barvitě zachycující pozoruhodného českého literárního vědce a spisovatele, který mimo jiné výrazně ovlivnil současné české pojetí národního obrození.
    Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR a Přírodovědecká fakulta UK v Praze také získaly společný statut Celosvětového centra excelence pro výzkum rizik ze sesuvů – je to významné ocenění dosavadních výsledků dlouhodobého společného výzkumu různých typů svahových pohybů, velkých skalních řícení a dalších jevů.


XXI. valné shromáždění Učené společnosti

    Všechny finanční zdroje AV ČR včetně jejích pracovišť dosáhly v roce 2014 v součtu 13 460 mil. Kč. Z těchto prostředků byly hlavními vynaloženými položkami 5 069 mil. Kč na osobní náklady, 2 458 mil. Kč na pořízení přístrojů a zařízení, 1 671 mil. Kč na financování staveb, 1 506 mil. Kč na nákup služeb, 900 mil. Kč na nákup materiálu, 261 mil. Kč na nákup vody, energie a paliv, 258 mil. Kč na cestovné a 229 mil. Kč na opravy a údržbu.
    Mezi 26 mladými vědkyněmi a vědci, kteří úspěšně splnili významný vědecký úkol a v roce 2014 převzali z rukou předsedy AV ČR prof. Jiřího Drahoše Prémii Otto Wichterleho, byly i psycholožka Kateřina Zábrodská a geoložka Leona Chadimová, které obě nejen dosahují ve svých oborech špičkových výsledků, ale zároveň přitom slaďují vědeckou práci s mateřskou rolí.


Věda a technika – dobrodružství, které baví

    Skupina vědců z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, Ústavu experimentální biologie AV ČR, Masarykovy univerzity a dalších institucí experimentálně prokázala, že funkci enzymů ovlivňuje nejen jejich struktura, jak se dříve soudilo, ale že pro katalytické vlastnosti některých enzymů (minimálně těch použitých v daném výzkumu) je zásadní i jejich dynamika a interakce s okolní vodou. Podrobný popis enzymů jakožto látek, které určují povahu i rychlost chemických reakcí a řídí většinu biochemických procesů v živých organismech, má zásadní význam pro vytváření biologických katalyzátorů pro účely průmyslu, zemědělství, potravinářství i ochrany životního prostředí.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00