Jak na věc


jak napsat přehledovou bakalářskou práci

Doplňující předměty – Publikační, vědecko-výzkumná činnost

    [3] Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů, © 2013. [online]. Rada pro výzkum, vývoj a inovace. [cit. 2015-07-29]. Dostupné z: http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=705043
    -        V textu je třeba se na zdroje odkazovat vždy příjmením autora a rokem vydání a v případě přímé citace doplnit číslo strany (viz příklad vzorového textu).
    Většina Vietnamců první generace má stále jisté potíže se zvládnutím jazyka, struktura společnosti (její určitá etnická uzavřenost), v níž žijí, je však velmi málo motivuje k překonání této bariéry – to však neznamená, že se tento trend bude opakovat u druhé generace (tedy vietnamských dětí a mládeže do 18 let) – v této oblasti bude docházet k určitému vývoji způsobenému délkou pobytu v ČR a znalostí jazyka (Vacková, 2012, s. 121).
    SMALL, H., KRAL, S., LUNDBERGIS, M., 2014. Social determinants of health. In: MARMOT, S. Social determinants of health – healthy life in UK. London: Sage publ., p. 485–92. ISBN 80-1245-524-1.
    Student doktorského studijního programu (v prezenční i kombinované formě výuky) se aktivně zapojuje do výuky v bakalářských a navazujících magisterských programech na ZSF JU v Českých Budějovicích.


Studijní předměty, povinnosti a požadavky na studenta v doktorském programu Rehabilitace

    POSTUP PSANÍ ZPRÁVY. CÍL (Proč zprávu píšete ?) -1 POSKYTNUTÍ INFORMACÍ : spojeno s prezentací nějakých faktů nebo vysvětlením příkladů či konkrétních.
    Léčivé účinky potvrzuje velké množství studií. Perspektivní je zejména hepatoprotektivní účinek – extrakt z listů působí preventivně proti toxickému působení tetrachlormethanu a paracetamolu (Sharma et al., 1989; Emmanuel et al., 2001).
    Zdravotnická ročenka České republiky, 2009. [online]. ÚZIS. [cit. 2010-06-20]. Dostupné z: http://www.uzis.cz/publikace/zdravotnicka-rocenka-ceske-republiky-2009
    -        seznam použitých zdrojů – min. 100 zdrojů, z toho je doporučeno uvést cca ½ zahraničních – zejména z databází; dále je doporučeno pracovat s primárními zdroji);
    [1] Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů, © 2013. [online]. Rada pro výzkum, vývoj a inovace. [cit. 2015-07-29]. Dostupné z: http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=705043
    KŘEČÍČKOVÁ, Z., BOHDÁNKOVÁ, H., KRÁLÍČEK, P., 2014. Dětské úrazy. In: MATÍKOVÁ, L., BRŮŽKOVÁ, S. Pediatrie. Praha: Portál, s. 45–89. ISBN 80-1245-524-1.


Kategorie C – volitelné předměty

    -        Citace by měla být co nejpřesnější, nelze vynechávat povinné údaje, pokud jsou v dokumentu dostupné. Doporučuje se uvádět i nepovinné údaje, jsou-li pro identifikaci citovaného dokumentu důležité.
    Je tedy na místě zabývat se dle Tóthové et al. (2010) či Velemínského et al. (2014) otázkami zdravotního stavu imigrantů a zahrnout návrhy na řešení do integračních a zdravotních politik států (viz dále např. Brouček, 2012; Brabcová a Vacková, 2013a; Vacková et al., 2014; Záleská et al., 2014).
    U přímé citace je text převzat doslovně – tedy nelze vynechat žádné slovo (je nutné celou větu cizího autora opsat – a to včetně chyb, případně vulgarismů). Přímou citaci je nezbytné v textu graficky oddělit – pro potřeby BP/DP kurzivou. V práci by se přímá citace měla vyskytovat minimálně.
    (Pozn.: Zahraniční časopisy mají své oficiální zkratky, které lze uvést – viz citace výše; vysvětlivka k číslům uvedeným za názvem časopisu: 32 – ročník; (2) – číslo vydání v daném roce; za čárkou se uvádí rozsah stran příspěvku. Pokud má článek Digital Object Identifier /zkr. doi/, je doporučeno jej uvádět místo ISSN.)


Ustanovení přechodná a závěrečná

    (Nadpis: písmo Times New Roman, barva písma černá, vel. 12 b., tučně, zarovnání vlevo; text poděkování: písmo Times New Roman, barva písma černá, vel. 12 b., obyč., zarovnání do bloku, řádkování 1,5, umístění poděkování v dolní části stránky)
    MALOUŠOVÁ, I., © 2014. Statistická problematika [online]. Praha: Grada. 566 s. [cit. 2015-05-24]. ISBN 80-1245-524-1. Dostupné z: https://www.ceso.cz/documents/11292/27914491/1412_c01t11.pdf/76c86ab3-d83d-4586-a330-3d9342897156?version=1.0
    Textový editor opakování Výpočetní technika. jméno autoraMgr. Petr Jonáš název projektu Modernizace výuky na ZŠ Česká Lípa, Pátova ulice číslo projektuCZ.1.07/1.4.00/
    Do Pedagogické činnosti I., II. a III. lze započítat pouze vyučovací hodiny v rámci rozvrhu předmětů na ZSF JU v Českých Budějovicích, vedení workshopů a odborných seminářů pořádaných na ZSF JU v Českých Budějovicích a hodnocení bakalářských a magisterských diplomových prací (maximum 3 vyučovací hodiny na jednu práci).
    -        Názvy knih, časopisů a sborníků se zapisují kurzivou a u těch názvů, které jsou v angličtině, se jednotlivá slova uvádějí s prvním velkým písmenem (kromě spojek a předložek).


Studijní předměty, povinnosti a požadavky na studenta v doktorském programu Ošetřovatelství

    -        Seznam literatury se uvádí v abecedním setřídění podle příjmení prvního autora; pokud se autor opakuje, pak podle příjmení druhého autora atd., v případě stejných autorů podle roku vydání. Publikace uvádějte podle níže uvedených vzorů (viz dále kap. 3.8).
    -        10× autoreferát disertační práce (max. rozsah je 25 stran A4 na výšku, včetně seznamu literárních zdrojů použitých v autoreferátu), autoreferát může být v kroužkové vazbě nebo termovazbě;
    Zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), 2015. In: Sbírka zákonů České republiky, částka 135, s. 4307–24. ISSN 1211-1244.


Opatření děkanky ZSF JU č. 7/2016

    Prohlašuji, že v souladu s § 47b zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění souhlasím se zveřejněním své disertační práce, a to v nezkrácené podobě elektronickou cestou ve veřejně přístupné části databáze STAG provozované Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích na jejích internetových stránkách, a to se zachováním mého autorského práva k odevzdanému textu této kvalifikační práce. Souhlasím dále s tím, aby toutéž elektronickou cestou byly v souladu s uvedeným ustanovením zákona č. 111/1998 Sb. zveřejněny posudky školitele a oponentů práce i záznam o průběhu a výsledku obhajoby disertační práce. Rovněž souhlasím s porovnáním textu mé disertační práce s databází kvalifikačních prací Theses.cz provozovanou Národním registrem vysokoškolských kvalifikačních prací a systémem na odhalování plagiátů.
    BAYER, I. et al., 2006. Reforma zdravotnictví: Názory veřejnosti na problémy zdravotnictví a jeho financování [online]. Praha: Sociologický ústav AV ČR [cit. 2010-05-07]. Dostupné z: www.soc.cas.cz/download/151/Tiskovázpráva.pdf
    Prostředí, ve kterém romský žák žije, dům, byt, v němž tráví převážnou část svého života s rodinou, je podstatným faktorem ovlivňujícím školní úspěšnost dítěte a učitelé by na tuto skutečnost neměli zapomínat (Balvín, 2004).
    Členění autoreferátu je stejné jako u disertační práce, s výjimkou poděkování a čestného prohlášení. Součástí autoreferátu musí být i jména a pracoviště oponentů. V jednotlivých kapitolách se uvádějí pouze nejzákladnější a nejzajímavější informace. Součástí autoreferátu je profesní CV (včetně zapojení do projektů, aktivní účast na konferencích, zahraničních stážích aj.), který navíc obsahuje seznam publikační činnosti studenta (oddělit od bibliografických citací). CV se vkládá na závěr autoreferátu na neočíslované strany.


3.8 Příklady citací prací psaných česky a anglicky (případně slovensky a jinými jazyky)

    Hodnotící standardy a ukazatele kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb lůžkové zdravotní péče a způsob jejich sledování, 2015. 2. vydání. [online]. Česká společnost pro akreditaci ve zdravotnictví. [cit. 2013-11-16]. Dostupné z: http://www.csaz.cz/admin/soubory/csaz_hodnotici_standardy_a%20ukazatele_kvality_a_bezpeci_2015.pdf
    -        Za původnost práce a dodržování litery autorského zákona, jakož i za uvedení přehledu použité literatury a přesné citace, ručí student/ka. V případě porušení těchto pravidel nebude práce uznána. Současně je nutné počítat s reakcí a obranou autorů, jejichž díla byla zneužita, což může končit až soudním řízením
    -        Obdobně je nutné uvádět zdroje u převzatých obrázků, grafů, tabulek nebo schémat (pokud jsou grafy či obrázky kopírovány, je to možné pouze se souhlasem autora, který je vytvořil).
    Teprve zákon č. 170/1950 Sb., o zdravotnických povoláních, zákon č. 103/1951 Sb., o jednotné preventivní a léčebné péči, a vyhláška č. 40/1953 Sb., o odborné způsobilosti a odborné výchově středních a nižších zdravotnických pracovníků, stanovily, že ošetřovatelskou činnost mohou vykonávat jen profese těmito předpisy stanovené.
    PPíšeme vědecký článek. Jaký článek – domácí úkol o dvou brožurách o jaderné fyzice a zkušenostech z jejich použití (ověření použitelnosti, expertní posouzení)


Kategorie B – povinně volitelné předměty

    Do pedagogické aktivity lze započítat pouze vyučovací hodiny v rámci rozvrhu předmětů na ZSF JU v Českých Budějovicích, vedení workshopů a odborných seminářů pořádaných na ZSF JU v Českých Budějovicích a hodnocení bakalářských a magisterských diplomových prací (maximum 3 vyučovací hodiny na jednu práci).
    10. Student je povinen v průběhu studia publikovat za Zdravotně sociální fakultu JU a veškeré publikační výstupy zadávat průběžně do Osobní bibliografické databáze (dále zkr. OBD) v rámci fakulty.
    Na českém trhu působíme již od roku 2010, upravili jsme stovky stran podkladů, a máme dlouhodobé zkušenosti s psaním všech druhů středoškolských a vysokoškolských podkladů. Náš tým je tvořen zkušenými pracovníky, studenty vysokých škol, lidmi z praxe, kteří rozumí své práci a čerpají informace z kvalitních výzkumných prací,odborných publikací a archivů. Hlavním našim cílem je, abychom Vám upravili podklady, podle Vašich představ.


1.     Základní požadavky na strukturu disertační práce

    Původní vědecká práce je dle Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (2013[3]) původní článek zveřejněný v odborném periodiku (časopise) bez ohledu na stát vydavatele, který prezentuje původní výsledky výzkumu a byl uskutečněn autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Jedná se o ucelené texty prací s členěním podle požadavků vydavatelů periodika na strukturu vědecké práce (nejčastěji souhrn, úvod, literární přehled, materiál a metody, výsledky, diskuse, závěr) s obvyklým způsobem citování zdrojů, eventuálně s poznámkovým aparátem. V odborném periodiku bývají tyto typy článků zařazeny v obsahu do skupiny původních sdělení (v zahraniční literatuře nesou označení „original research article“).
    HALÁČOVÁ, M., 2015. Migrace a její dopad na děti. In: MALÁČOVÁ, L., GRIVNÁČ, S. (eds). Sborník příspěvků ke konferenci Migrace v postmoderní době. České Budějovice: ZSF JU, s. 56–82. ISBN 80-1245-524-1.
    Přehledový článek (příp. studie) shrnuje současný stav poznání ve zvolené oblasti bádání, nabývá několika podob, které publikoval souhrnně Jiří Mareš (2013)[4] ve svém článku s názvem Přehledové studie: jejich typologie, funkce a způsob vytváření. V zásadě dle Mareše (2013) můžeme rozlišit dva typy přehledových studií – první je součástí originální výzkumné studie, druhý typ – tzv. ucelená přehledová studie analyzuje dosavadní výzkumy ve zvolené oblasti či v této oblasti analyzuje a shrnuje teoretické přístupy.


3.     Podrobné požadavky na strukturu disertační práce

    Grafické řešení plátěných desek by mělo být sjednoceno. Musí vycházet z celého konceptu vizuální prezentace JU. Základem jsou desky z tmavě šedého plátna (70 % černé). Do desek je vtlačen prolis pro štítek s rozměrem 8 × 8 cm. Horní polovina je samolepka s logotypem fakulty a textem disertační práce. Druhá polovina 8 × 4 cm je individuální štítek s názvem práce, jménem autora a letopočtem vzniku. Vzdálenost samolepky od horního okraje desek je 5 cm, od pravého okraje 2 cm.
    Předpokládáme, že se vám tato prezentace líbila. Chcete-li si ji stáhnout, doporučte prosím tuto prezentaci svým přátelům v kterékoli sociální síti. Tlačítka jsou dole. Děkujeme.
    Zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), 2015. [online]. [cit. 2015-12-10]. In: Sbírka zákonů České republiky, částka 135, s. 4307–24. ISSN 1211-1244. Dostupné z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/start.aspx
    Nenabádáme Vás k porušování studijních řádů. Pomůžeme Vám shromáždit a upravit všechny potřebné podklady pro seminární práce či diplomové práce aj. Samozřejmostí je pro naši společnost anonymita našich klientů. Vaše osobní údaje budou sloužit pouze za účelem Vašeho kontaktování a neprodleně po vypracovaní zadané práce budou vymazány ze všech našich systémů.
    Prohlašuji, že svoji disertační práci s názvem „vložit název práce“ jsem vypracoval/a samostatně pouze s použitím pramenů v seznamu citované literatury.


5. Doporučený vzor strukturovaného životopisu

    (Nadpis: písmo Times New Roman, barva písma černá, vel. 12 b., tučně, zarovnání vlevo; text: písmo Times New Roman, barva písma černá, vel. 12 b., obyč., zarovnání do bloku, řádkování 1,5, umístění prohlášení v dolní části stránky)
    Do příloh je vhodné umístit data, výsledky, tabulky nebo grafy, které patří do práce, ale narušovaly by plynulý výklad. Jednotlivé přílohy se číslují a v textu je třeba se na ně odkazovat.
    -               CV (vzdělání, profesní působení, zaměstnání, projektová činnost, aktivní účast na konferencích, účast na zahraničních stážích, seznam pěti nejvýznamnějších publikací.
    V obou obdobích sběru dat považovali všichni oslovení romští rodiče, s výjimkou jedné maminky, vzdělání pro své děti za velice důležité a potřebné. Toto zjištění je tak v rozporu s názory Heřmanové a Kovaříkové (2000) a Unuckové (2007), jež se domnívají, že školnímu vzdělání Romové nepřipisovali a dodnes nepřipisují velký význam.


3.8.1 Příklady citací – zápis citací v seznamu literatury

    Původní vědecká práce je dle Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (2013)[1] původní článek zveřejněný v odborném periodiku (časopise) bez ohledu na stát vydavatele, který prezentuje původní výsledky výzkumu a byl uskutečněn autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Jedná se o ucelené texty prací s členěním podle požadavků vydavatelů periodika na strukturu vědecké práce (nejčastěji souhrn, úvod, literární přehled, materiál a metody, výsledky, diskuse, závěr) s obvyklým způsobem citování zdrojů, eventuálně s poznámkovým aparátem. V odborném periodiku bývají tyto typy článků zařazeny v obsahu do skupiny původních sdělení (v zahraniční literatuře nesou označení „original research article“).
    e)  V případě, že autor napsal v daném roce více prací, za rokem vydání pro odlišení uvádějte malá písmena abecedy (a–z), stejně tak i v seznamu literatury.
    Přehledový článek (příp. studie) shrnuje současný stav poznání ve zvolené oblasti bádání, nabývá několika podob, které publikoval souhrnně Jiří Mareš (2013)[2] ve svém článku s názvem Přehledové studie: jejich typologie, funkce a způsob vytváření. V zásadě dle Mareše (2013) můžeme rozlišit dva typy přehledových studií – první je součástí originální výzkumné studie, druhý typ – tzv. ucelená přehledová studie analyzuje dosavadní výzkumy ve zvolené oblasti či v této oblasti analyzuje a shrnuje teoretické přístupy.


3.1 Formální náležitosti práce:

    Nejen standardy Spojené akreditační komise ČR, ale i standardy České společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví (Hodnotící standardy…, 2015) či společnosti Joint Commission International (2011), jež hodnotí systém řízení kvality a bezpečí zdravotnických služeb podle mezinárodních standardů, se týkají dokumentace. Kvalita vedení zdravotnické dokumentace jde opravdu ruku v ruce s kvalitou poskytované péče (Maloušová, © 2014).
    Víme jak těžké je vypracovat kvalitní seminární, bakalářskou nebo diplomovou práci a kolik času vytvoření těchto podkladů studentovi zabere, nemluvě o energii a úsilí, které jim věnuje. Nyní už nemusíte trávit hodiny, dny dokonce týdny nad hledáním odborných textů.
    Diplomky a seminárky Vám nabízí úpravu podkladů k diplomovým, bakalářským a seminárním prací. Patříte i vy mezi studenty,kteří mají málo času na psaní seminární, bakalářské nebo diplomové práce? Musíte se připravovat ke zkouškám a máte pocit, že nic nestíháte? V tom případě jsme ta správná firma, která Vám pomůže tento problém vyřešit.
    -        Připravený seznam literatury je doporučené očíslovat (i když čísla nebudou použita při odkazování, viz níže). Jde o informaci pro oponenta, kolik publikací autor/ka cituje.
    V rámci podepsaných „Smluv o partnerství“ působí dílčím způsobem ve smyslu těchto smluv i na zahraničních pracovištích včetně zahraničních stáží programu Erasmus.


Pravidla odevzdání disertační práce a formální požadavky na strukturu disertační práce

    Motto: „Náš zákazník, náš pán.“ není pro naší firmu pouze prázdnou frází, ale zakládáme si na 100% spokojenosti našich klientů a originalitě vypracovaných podkladů, protože víme, že spokojený klient je ta nejlepší reklama.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00