Jak na věc


ista poměrový měřič tepla příručka

SMART METERING 2012 SOVAK, KOMISE METROLOGIE

    16 PVK - PRE Hlavní město Praha Pásmo p 205 Horní Měcholupy, 2011 Zprovozněno x PRE měření, a. s. Na Hroudě 149/ Praha 10 6 min. RF M-Bus 1 x denně 1 x denně GPRS
    3 Smart Metering 3. energetický balíček (20/20/20) SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/72/ES ze dne 13. července 2009, o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou 2. Členské státy zajistí zavedení inteligentních měřicích systémů. Zavedení těchto měřicích systémů může být podmíněno ekonomickým posouzením všech dlouhodobých nákladů a přínosů pro trh a jednotlivého spotřebitele.. Toto posouzení se provede do dne 3. září Na základě tohoto posouzení členské státy nebo jakýkoli příslušný orgán jimi určený připraví rozvrh, jehož cílem je zavedení inteligentních měřicích systémů do 10 let. Pokud se zavádění inteligentních měřících přístrojů vyhodnotí pozitivně, musí být do roku 2020 inteligentními měřícími systémy vybaveno alespoň 80 % spotřebitelů.


Systém CEM pokrývá následující oblasti činností spojených se správou domu:

    7 Business požadavky funkcionality (SM-CG M/441) F1. Remote reading of metrological register(s) and provision to designated market organization(s). Dálkové odečtení metrologických registrů a poskytování odečtů určené organizaci(organizacím) trhu. F2. Two-way communication between the metering system and designated market organization(s). Obousměrná komunikace mezi měřícím systémem a určenou organizací (organizacemi) trhu. F3. To support advanced tariffing and payment systems. Podpora pokročilých tarifních a předplatebních systémů. F4. To allow remote disablement and enablement of supply and flow/power limitation. Možnost povolení dálkového odpojení a znovu napojení dodávky a omezení průtoku/energie. F5. Communicating with (and where appropriate directly controlling) individual devices within the home/building. Komunikace s (a kde je to vhodné přímo ovládání) jednotlivými zařízeními v domácnosti/budově. F6. To provide information via web portal/gateway to an in-home/building display or
    5 Cíl zapojení Veolia Voda ČR do multi-utilitních projektů Osazení a sledování celého ZÁSOBNÍHO PÁSMA Zásobní pásmo uzavřený úsek vodovodní sítě. Nátok do pásma je kontinuálně měřen a přenášen na dispečink. Na zásobní pásmo je vztažena fakturace. OBJEM VODY NEFAKTUROVANÉ = OBJEM PROTEČENÝ PÁSMOVÝM PRŮTOKOMĚREM - OBJEM FAKTUROVANÝ Sledování vyhodnocování nočních minimálních průtoků do pásma slouží k odhalování skrytých úniků. V Praze = 195 pásem. Snižování ztrát vody = hlavní argument Evropské komise pro zapojení měření spotřeby vody do systému multi-utilitních odečtů (Smart Metering). Pro obhájení/vyvrácení domněnky, že Smart Metering pomůže snížit ztráty vody je nutné osadit a sledovat celé zásobní pásmo.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00