Jak na věc


implantace fakicke nitroocni cocky

Implantace fakické torické čočky

    34 Obr.č.13: Visante OCT Obr.č.14: Obraz přední komory pořízený pomoci Visante OCT 9.2 Pentacam Pentacam využívá rotující Scheimpflugovu kameru k vytvoření mnohonásobných obrázků přední komory. Její software pak zobrazí trojrozměrné obrázky a vypočítá rozměry přední komory. Vytváří detailní příčné řezy nebo pohyblivé 3D obrázky od zadní plochy lens crystallina až k přední ploše rohovky. Umožňuje změřit rohovkoduhovkový úhel, objem a hloubku přední komory, průměr zorničky. Poskytuje údaje o rohovkové excentricitě, centrálním poloměru, astigmatismu, pachymetrii, denzitometrii rohovky a lens crystallina, a o topografii přední a zadní plochy i mapu její skutečné refrakční hodnoty v jakémkoliv zadaném bodě. 34
    28 Obr.č.9: Vivarte Přednekomorové čočky fixované na duhovku V roce 1977 Worst navrhnul čočku s fixací na duhovku, aby se zabránilo poškození v rohovkovém úhlu. Původně byla určena pro korekci afakie, ale v roce 1986 ji Worst a Fechner modifikovali ke korekci myopie. Byla bikonkávní z PMMA o průměru 4,5 mm. Nejvíce byla rozšířena především v zemi svého vzniku v Nizozemí a dále v Indii. Nový typ čočky z roku 1991 patří mezi konvexně-konkávní typy a má rozměry přibližně 5 x 8,5 mm. Delší strana tvoří haptickou část zakončenou klepítky. Ty jsou mobilní částí čočky a fungují jako proštěpec, kterým je uskřinuto stroma duhovky ve střední periferii a nemůže tak docházet ke kontaktu s komorovým úhlem. Vývoji čočky předcházel výzkum duhovky, kdy se mimo jiné zjistilo, že její periferní třetina vykazuje sníženou mobilitu i v případě aplikace mydriatik. Tím je zajištěna stabilita implantátu. [8] 28


Implantace presbyopické fakické čočky

    7 1. úvod: V součastné době se stále více zvyšují nároky nejen na kvalitu života, ale také na kvalitu zraku. Lidé již nechtějí být omezováni při nejrůznejších činnostech každodenního života, jak v práci, tak při relaxaci. Nechtějí mít omezeno zorné pole při nošení brýlí, ani se každý den starat o kontaktní čočky. Pokroková medicínská technika otevřela nové možnosti korekcím různých forem refrakčních vad. Obor, který se zabývá chirurgickou korekcí refrakčních vad oka se nazývá refrakční chirurgie. Zákroky lze vykonávat na povrchu oka, uvnitř, nebo je lze také kombinovat navzájem. Refrakční chirurgie se stala jedním z nejrychleji se rozvíjejících oborů v oftalmologii za posledních deset let. V současné době je mnoho dostupných metod, jak korigovat různé refrakční vady. Fakické nitrooční čočky se staly důležitou součástí repertoáru refrakčních metod. Rozšířily rozsah možností korekce refrakčních vad vyšších stupňů. Navíc, kvalita zraku kterou poskytují, může být lepší než u laserových zák
    2 OBSAH: str. 1. úvod.7 2. Refrakční vady oka myopie hypermetropie astigmatismus presbyopie Historický úvod Základní požadované vlastnosti fakických čoček biofyzikální vlastnosti biokompatibilita.15 5.Materiály Tvrdé materiály PMMA Polymetylmetakrytál Měkké materiály Silikonové elastomery Akrylátové a metakrylátové polymery Design fakických čoček Optická část Haptické částí Umístnění fakické čočky a anatomie místa fixace Přední komora Zadní komora Rozdělení fakických čoček Předněkomorové čočky Předněkomorové čočky fixované v komorovém úhlu Vision Membrane Kelman duet Phakic 6 H NuVita MA Vivarte..27 2


RLE + multifokální torická čočka

    37 spíše oválná. Pokud by se do oka dala čočka fixovaná v úhlu v kratší ose, mohla by vyvinout tlak na duhovku, případně by mohla způsobit rotaci čočky. Díky těmto přístrojům je vybrána nejvýhodnejší poloha a umístění čočky. Následně po operaci nám umožňují sledovat změny, ke kterým dochází. [17] 10.Výběr pacienta a předoperační vyšetření 10.1 Indikace a kontraindikace Indikace Pacienti jsou možnými kandidáty pro implantaci fakické čočky když: mají vysoký stupeň ametropie (myopia, hypermetropia, astigmatismus) nejsou vhodnými kandidáty k laserovému zákroku, kvůli tenké rohovce mají stabilní refrakční vadu, která se nezměnila v průběhu 1 roka mají dostatečně otevřený rohovko-duhovkový úhel [19] Kontraindikace degenerativní a dystrofické změny rohovky počet endotelových buněk menší než 2500/mm 2 hloubka přední komory menší než 3,2 mm glaukom a pseudoexfoliační syndrom disperze pigmentu záněty uvey nemoci sklivce opacifikace čočky maligní periferní retinální degenerace [8] 37


Operace astigmatismu diamantovým skalpelem (arkuátní keratotomie) při operaci čočky

    21 materiálu v anglické teminologii znamé jako one piece lens. Z řady důvodů (náročnosti výroby, rozdílné vlastnosti plastů) se materiál u některých typů dosud kombinuje a vznikají čočky ze dvou materiálů. Použití polypropylenů při jejich výrobě bylo prosazováno hlavně kvůli jejich flexibilitě a schopnosti přizpůsobit se tvaru prostoru, do kterého byly umístěny. Chirurgové, kteří je implantovali do sulcus ciliaris však předpokládali, že tento materiál se neuplatní kvůli nepřiměřenému tlaku na citlivé tkáně v oblasti sulcus ciliaris. To se později také potvrdilo na kadaverozních očích, kde poškodily přiléhající tkáně navzdory jejich flexibilitě. Aby oční tkáně nebyly nadměrně zatěžovány tlakem konců haptik, musí být opěrná vlákna maximálně flexibilní. Tato podmínka nebyla vždy zachována. Historickým příkladem nevhodné konstrukce, ale i nesprávných indikací, jsou Kelmanovy předněkomorové čočky. Na požadavek zmenšujícího se řezu vznikla tehdy nápaditá trojuhelníková čočka s minimálními ná
    31 8.2.2 PRL (Phakic Refractive Lens) Jde o jednokusovou silikonovou čočku vyráběnou z vulkanizovaného silikonu se speciální povrchovou úpravou. Na rozdíl od ICL není fixována v sulcus ciliaris, ale jde o takzvanou nefixovanou plovoucí floating čočku, která se haptikami opírá o zonulární aparát. Hydrofobní materiál a zadní zakřivení identické se zakřivením lens crystallina působí preventivně proti kontaktu fakické čočky s čočkou pacienta. Centrální optická část má průměr 4,5-5,0 mm a je umístněna na přední ploše čočky. Zadní povrch je dokonale vyleštěný a hladký. Celková délka je mezi 10,8 mm a 11,3 mm u myopických modelů a 10,6 mm u hypermetropických modelů. Refrakční rozsah pro myopii je od -3 D do -20 D a pro hypermetropii je od +3 D do +15 D. [16] Obr.č.12: PRL 31


Jaké nebezpečí hrozí vašim očím během svátků?

    29 Artisan a Artiflex V současnosti se Worstova čočka vyrábí pod názvem Artisan ve velikosti 5 nebo 6 mm. V roce 1992 byla vyvinuta také modifikace ke korekci hypermetropie a v roce 1999 ke korekci astigmatismu. Nejnovější variantu představuje model Artiflex, který byl vyvinut v roce 2003 a o dva roky později uveden na trh. Optická část o velikosti 6 mm je z polysiloxanu, což je silikon s příměsí organické skupiny a haptiky jsou z PMMA. Hlavní výhodou Artiflexu je možnost implantace přes řez o velikosti 2,3 mm. Proti Artisanu také v menší míře vyvolává indukovaný pooperační astigmatismus. Artisan se využívá se ke korekci myopie od -1,0 D do -23,5 D, hypermetropie +1 D až +12 D a astigmatismu od +1 D až do +7 D. Artiflex se zatím implantuje jen při myopii od -2,0 D do -14,5 D. [15] Obr.č.10: Artisan 29


Laserová operace již od 8.500 Kč za oko!

    44 12.Peroperační a pooperační komplikace 12.1 Peroperační komplikace Asi nejčastější a zároveň velmi závažnou komplikací může být peroperační akutní nárůst nitroočního tlaku s tendencí k prolapsu duhovky do rány. Částečně se na této skutečnosti může podílet i nespolupracující pacient, což je důvodem, proč někteří chirurgové tuto operaci provádějí zásadně v celkové anestezii. Tato komplikace se netýká pouze tohoto typu implantátu, ale i ostatních fakických čoček. Při vzniku těchto obtíží chirurg šetrně reponuje prolabující duhovku pomocí chirurgického nástroje, nebo viskoexpresí. Ideální je okamžitě nitrožilně podat diuretikum. Následuje po něm relativně okamžitý pokles nitroočního tlaku 12.2 Pooperační komplikace předněkomorových čoček Komplikace dělíme na časné pooperační pozdní pooperační Časné pooperační komplikace Pupilární blok vznikne v důsledku uskřinutí optické části implantátu pupilárním okrajem duhovky. Dojde k okamžitému bloku odtoku komorové tekutiny do přední komory. Ta s


Další zákroky z kategorie Nelaserové refrakční operace

    24 8.Rozdělení fakických čoček 8.1 Předněkomorové čočky Předněkomorové fakické čočky jsou implantovány do přední komory a podle typu přichycení je rozlišujeme na čočky fixované na duhovku a čočky fixované v duhovko-rohokovém úhlu Předněkomorové čočky fixované v komorovém úhlu Vision Membrane Vision Membrane je silikonová předněkomorová čočka fixovaná v úhlu. Její tloušťka se pohybuje v rozmezí µm, čímž se řadí mezi nejtenší čočky v porovnání s jinými o tloušťce µm. Můžeme jí korigovat všechny refrakční vady včetně presbyopie. Poskytuje dostatečnou vzdálenost jak od rohovkového endotelu tak od duhovky. Její optická část o průměru větším než 6 mm dokonale eliminuje halo efekty a odlesky, které se vyskytují u čoček s průměrem 4,5 mm. Podle výrobce zvětšená optická část vylučuje potřebu provést periferní iridektomii jako prevenci pupilárního bloku, který je příčinou vzniku sekundárního glaukomu. Vision Membrane se vyrábí ve dvou variantách. Jedna je ke korekci myopie a hypermet


Refrakční lensektomie včetně kvalitní nitrooční čočky a event. laserové dokorekce

    20 6. Design fakických čoček 6.1 Optická část První čočky měly pravidelný bikonvexní tvar. Později došlo ke zjednodušení tvaru na plakonvexní. Jednoduché plankonvexní čočky se používaly po dlouhou dobu jako iris-clip nebo retropupilární čočky. Většina plankonvexních čoček byla implantována konvexitou optické části otočenou dopředu. Z hlediska osového zobrazení je tato konstrukce čočky výhodná. Další možností pro stavy vysoké myopie jsou plankonkávní tvary. Optická část o průměru kolem 7 mm se teoreticky jeví jako optimální. I za extrémních stavů plně zakryje zornici. Pro běžnou praxi stačí průměr 6-6,5 mm. Brzy se zjistilo, že čočky s optikou pod 5 mm z PMMA jsou nevýhodné. Za skotopických podmínek při mydriáze se vlivem dvojitého ohniska v nehomogenní optické soustavě oka objevovaly obtíže. Vzniká tzv. halo a glare efekt. Také vyšetření očního pozadí oftalmoskopií je ztíženo. Jako kompromis vznikl průměr 5 mm požadující menší průměr a zachování výhod velkého průměru. Postupem doby vzn


Implantace presbyopické torické fakické čočky

    27 s endotelem (úbytek 7,5-12,5% po roce) a sekundárním glaukomem pacienti mívali případně potíže při řízení automobilů v noci. Bylo to způsobeno lomem světelných paprsků na okrajích čočky při současné mydriáze. V současnosti nejvíce používaný typ NuVita však většinu těchto problémů eliminuje rozšířením funkční části na 4,5 mm a inovovaným tvarem okrajů (peripheral detailed technology) zabraňujícím odleskům a halo efektům. Dále se u tohoto modelu změnil tvar ukotvující části haptiky a zvýšila se její flexibilita, což přispělo k jejich stabilitě. [9] Obr.č.8: NuVita MA Vivarte Vivarte představuje nejnovější Baikoffovu multiflexní čočku, která je modifikací Kelmanovy čočky. Jedná se o speciální design jednofokusové čočky vyrobené ze dvou materiálů. Tvrdá haptická část je z hydrofobního akrylátového polymeru velmi podobného PMMA. Tato haptika je můstkem spojena s ohebnou optickou částí z hydrofilního akrylátového polymeru s vysokým stupněm tvarové paměti. K fixaci nedochází ve čtyřech bod
    25 Obr.č.5: Vision Membrane Kelman Duet Mnozí autoři považují za převratnou pro další rozvoj fakických předněkomorových fakických čoček myšlenku profesora Kelmana, na jejímž podkladě byl zkonstruován unikátní dvojdílný implantát. Umožňuje implantovat řezem menším než 2,0 mm. Jeho obě oddělené části tvoří PMMA haptika speciálního tvaru o průměru 12 až 13,5 mm se dvěma čepy, která je zaváděna jako první. Silikonová optická část o průměru 5,5 mm se dvěma poutky je zavedena injektorem a ukotvena na čepy haptiky. Centrace optické části se prokázala jako velice dobrá a vztah optika-haptika je stabilní. V případě nutnosti (např. při změně refrakce) je možné optickou část vyměnit. Současné komerčně vyráběné typy slouží pro korekci myopie od -8,0 D do -20,0 D. [14] Po implataci těchto čoček je pozorováno zvýšení nitroočního tlaku v prvních 4 týdnech po operaci, který se do 3 měsíců stabilizuje na úroveň před operací. úbytek endoteliálních buněk se uvádí cca 5% po roce. [22] 25


Operace astigmatismu diamantovým skalpelem (arkuátní keratotomie)

    42 11.2 Implantace fakické čočky fixované na duhovce U těchto čoček je šířka implantačního otvoru 5 mm, protože tento rozměr odpovídá užšímu z obou rozměrů PMMA implantátu. Čočka je vsunuta do přední komory a uložena na duhovku tak, aby se klepítka nalézala v poloze 3-9. Optická část čočky je šetrně uchopena zvláštní fixační pinzetou v pozici 12 a je přidržována v ideální poloze. Z pomocných paracentéz, umístněných nasálně a temporálně, je pomocí speciální pinzety nebo háčku uskřinuto stroma duhovky do šterbiny v haptické části. Tento výkon se nazývá enklavace. Někdy je třeba polohu čočky upravit a fixaci na stroma duhovky zopakovat. Je důležité, jak velká část duhovky je uskřinuta. Malé množství tkáně hrozí rizikem pooperačního uvolnění při pohybech duhovky. Velká enklavace vede k decentraci a k ovalizaci zornice. Součastí zákroku je kromě odsátí viskoelastického materiálu i vytvoření dostatečně velkého bazálního kolobomu. Ránu je třeba zašít. Obr.č.21: Implantace fakické čočky typu A


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00