Jak na věc


hustoty pravděpodobnosti

Povrchová energie, povrchové napětí, kapilarita (15)

    Objemy různých látek se při stejné hmotnosti liší. Také hustota v jednotlivých částech tělesa nemusí být stejná a navíc se může měnit vlivem dalších veličin (čas, teplota apod.).
    Mohr-Westfalovy váhy jsou nerovnoramenné pákové váhy. Součástí jich jsou závaží o různých hmotnostech a skleněné tělísko zavěšené na platinovém drátku, které je ponořováno do kapaliny. Samotné měření hustoty kapaliny předchází kalibraci pomocí vody, kdy jsou váhy ustáleny v rovnovážném stavu. Při měření vzorku kapaliny v odměrném válci se pomocí jezdců různé velikosti, umisťovaných zkusmo od nejtěžšího k nejlehčímu do různých poloh, váhy postupně nastaví opět do rovnovážné polohy. Hustota je násobkem udané hodnoty jezdce a pořadí zářezu, na kterém je zavěšen. Hustota kapaliny je určena s přesností na 4 desetinná místa.
     Hustota pevných látek se dá zjistit například jejím zvážením a odměřením jejího objemu v odměrném válci s kapalinou, ve které je daná látka nerozpustná. Rozdíl hladiny samotné kapaliny v odměrném válci a hladiny po ponoření pevné látky je pak objem pevné látky. Jednoduchým výpočtem pak zjistíme její hustotu podle vzorce uvedeného výše.


Produkty VIKLAN / VIKLAN Jednotky / Jednotky hustoty

     Hustota látky je definovaná jako podíl hmotnosti a objemu tělesa z dané látky. Při ochlazení na nižší teplotu se hmotnost tělesa nezmění, ale zmenší se jeho objem. To znamená, že se zvýší hustota. Pro změnu objemu při nižší teplotě využijeme vztahu pro objemovou teplotní roztažnost, který dosadíme do vztahu pro hustotu.
    Pyknometry jsou malé skleněné baňky se zábrusovou zátkou, která je opatřena ryskou vymezující přesný objem naplněné kapaliny a středovou kapilárou, kterou se přebytek kapaliny při naplnění pyknometru odstraní. Takovéto měření hustoty je založeno na přesném vážení definovaného objemu kapaliny při konstantní teplotě.
     Hustota kapalných látek se dá změřit třeba hustoměrem (areometrem), což je přístroj, který se do kapaliny ponoří a na stupnici můžeme odečíst hustotu.
     Jak se změní hustota stříbra, která při teplotě 80 °C je 10 460 kg m−3, ochladíme-li stejný kousek stříbra na teplotu 18 °C? Součinitel objemové roztažnosti stříbra je 5,7·10−5 °C−1.
    Tyto stránky provozujeme s láskou k nekonečně spravedlivé přírodě, fyzice a všem žákům, kteří se snaží pochopit zákonitosti vesmíru nejen na naší škole v Bezdrevské v Českých Budějovicích.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00