Jak na věc


hlavní činnost podnik

Hlavní činnosti státního podniku Povodí Labe:

    - opačným směrem probíhá od marketingu na straně prodeje k nákupu (odběratel – marketing – prodej – příprava výroby – výroba – nákup – dodavatel)
    Díky vyplnění jednotného registračního formuláře už totiž nebudete muset svou živnost dále ohlašovat na sociální správě, zdravotní pojišťovně ani na finančním úřadě – vše vyřídíte tímto jedním formulářem.
    Základní činnosti jsou určeny zakládací listinou a vyplývají ze zákonných norem, zejména zákona č. 254/2001 Sb. " o vodách", zákona č. 305/2000 Sb. "o povodích" a zákona č. 77/1997 Sb. " o státním podniku" v platném znění. Jedná se zejména o:
    Předmět činnosti podniku je dán zakládací listinou a vyplývá ze zákonných norem, zejména zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, zákona č. 305/2000 Sb., o povodích, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku.
    - pro nejdůležitější druhy materiálových zásob se sestavuje plán zásobování v naturálních jednotkách, v souhrnu se sestavuje v peněžních jednotkách v bilanci se vždy porovnávají zdroje apotřeb, přičemž zdroji jsou počáteční zásoba a nákup materiálu a potřebami spotřeba a konečná zásoba


Vytváření výkonů podniku (hlavní činnost)

    b) živnosti řemeslné – k jejich provozování musíte mít absolvováno vzdělání v příslušném oboru a tříletou praxi. Pokud nemáte, je možno nechat se zastoupit někým, kdo tyto podmínky splňuje (např. řezník, další naleznete v příloze níže)
    2) pomocný materiál – podílí se na výrobě nepřímo, dodává výrobku určité vlastnosti , vzhled (barvivo), nebo slouží k zabezpečení (oleje, mazadla, kancelářský materiál)
    Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".
    a) živnosti volné – jejich založení je nejjednodušší, stačí vám pouze splňovat všeobecné podmínky (věk nad 18 let, způsobilost k právním úkonům a trestní bezúhonnost) a po ohlášení na živnostenském úřadě vám bude vydán živnostenský list. Výčet volných živností (resp. oborů volné živnosti) naleznete v příloze tohoto článku níže.
    Pro většinu živnostníků je jistě výhodnější být neplátcem DPH. Existují však případy, kdy se z nás plátce DPH stane, ať chceme nebo nechceme. Jsou to například tyto situace:


Podnikání při zaměstnání - vedlejší činnost

    Zdravotní pojišťovna se o vašem podnikání dozví prostřednictvím jednotného registračního formuláře, který jste vyplňovali při zakládání živnosti. Je-li vaše podnikání vedlejší činností, čili při zaměstnání, pak nemocenské pojištění neplatíte. Toto se platí pouze v případě, kdy je podnikání vaší hlavní činností.
    Pro rok 2011 byla hranice zisků rozhodná pro platby sociálního pojištění stanovena na částku 59.373,- Kč. Dovolujeme si ještě upozornit, že se jedná o ZISK, ne příjmy. Zisk získáte součtem všech svých příjmů, od kterých ale odečtete všechny výdaje spojené s podnikáním. Vaše příjmy tedy mohou být i mnohem vyšší než tato hranice. (Výdajům se ještě věnujeme níže v odstavci „daňové přiznání“).
    -evidence o materiálových zásobách se vede na prvotních dokladech (příjemka, výdejka, faktura, zápis o vadách, převodka, skladní karta) pro každý druh materiálu vystavuje podnik zpravidla skladní kartu, není je třeba vést, pokud podnik vede evidenci o zásobách na počítači


16. Hlavní činnosti podniku - Všichni Všem

    Jak už jsme si uvedli na začátku tohoto článku, vaše první kroky při ohlašování živnosti povedou na příslušný živnostenský úřad (případně na Českou poštu, na které prostřednictvím služby CzechPOINT můžete rovněž ohlásit živnost, nebo podat žádost o koncesi), kde se zaregistrujete jako fyzická osoba – podnikatel. Důležité pro vás je už dopředu vědět, jaký typ živnosti budete provozovat. Živnosti se totiž dělí do čtyř kategorií:
    c) živnosti vázané – u těchto živností musíte splňovat konkrétní požadavky na příslušný obor vzdělání, případně absolvování speciálních zkoušek (např. elektrikář, další viz příloha níže)
    B: - obsahuje ty druhy materiálu u nichž lhůta mezi vyhotovením objednávky a jejím vyřízení je krátká (materiály se obvykle snadno kupují) řídí se pomocí stanovené minimální zásoby při které je potřeba vystavit objednávky
    K placení sociálního pojištění se ale můžete, na rozdíl od zdravotního, přihlásit dobrovolně, ačkoliv jej jinak platit nemusíte – většinou zejména kvůli zápočtu do důchodu. Při podnikání jako vedlejší činnosti (při zaměstnání) navíc platíte menší zálohy (od dubna 2011 je tato částka 723,- Kč, oproti hlavní činnosti, kde je minimální výše zálohy stanovena na částku 1.807,- Kč).


Zdravotní pojištění si při vedlejší činnosti platit nelze

    - na základě průzkumu trhu materiálů a propočtu potřeb podniku se sestavuje plán zásobování, je základem pro další jednání s dodavateli, objednávání a nákup materiálu, plán se sestavuje ve formě bilance materiálů na základě: a) propočtů spotřeby materiálu b) propočtů velikosti zásob které je třeba udržovat na skladě
    Podnikání při zaměstnání může být velmi výhodnou a příjemnou formou přivýdělku, budete se však muset smířit s novými povinnostmi, které vám touto činností vzniknou. Pokud zatím o nějaké formě podnikání při zaměstnání uvažujete, ale zatím nevíte přesně, co všechno to obnáší, pak přesně pro vás jsme připravili tento dnešní článek.
    Podnikání při zaměstnání dnes patří mezi oblíbené formy přivýdělků, které mohou později přerůst ve zcela legitimní podnikání na "plný úvazek". Věnujte proto dostatečnou pečlivost svým začátkům a dobře si vyberte obor, který vám sedí a kterému rozumíte.
    A: - zahrnuje ty druhy materiálu jejichž hodnota představuje rozhodující podíl jedná se zpravidla o méně než 15% druhů materiálu podílejících se více než 60% na spotřebě sleduje se podrobně a plánuje stav zásob
    Povodí Moravy, s.p. zajišťuje správu, provoz a údržbu vodních toků a vodohospodářských objektů v povodí Moravy. Na území o rozloze 21 132 km2 spravuje celkem:


Daňové přiznání k dani z příjmů a k dani z DPH

    Jestliže dosud za vás daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob podával zaměstnavatel, vaším podnikáním jako vedlejší činností se toto mění a daňové přiznání si budete muset vyplnit a podat sami. Od zaměstnavatele (mzdové účetní) si pouze vyžádáte potvrzení o příjmu. Daňové přiznání k dani z příjmů za uplynulý kalendářní rok musíte podat a zároveň i zaplatit do 1. dubna.
    - úkolem DOV je uskutečňovat obchodní činnost, která má stránku hmotnou (dodávka věci, poskytnutí služby) finanční (úhrada dodávky) a informační (doklady tákající se obchodu – dodací listy, faktury.Tyto vztahy jsou upraveny obchodním zákoníkem
    Než se pustíte do podnikání při zaměstnání, budete muset nejprve zamířit na Živnostenský úřad, případně pobočku České pošty se službou CzechPoint. Na živnostenském úřadě (nebo České poště) pak po předložení nezbytných dokladů - u volných živností stačí občanský průkaz (viz druhy živností na konci tohoto článku) - a zaplacení správního poplatku 1.000,- Kč vyplníte tzv. jednotný registrační formulář a už si jen počkáte pár dní (v některých případech dokonce jen hodin) než vám bude vystaven živnostenský list a můžete začít podnikat.
    Správa povodí je rozdělena mezi tři závody se sídly v Náměšti nad Oslavou, Olomouci a Uherském Hradišti. Celkem podnik působí na území 7 krajů a 67 obcí s rozšířenou působností.


Jaké jsou funkce (činnosti) podniku? (výrobní, prodejní, zásobovací atd.)

    V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199
    První rok vašeho podnikání při zaměstnání neplatíte žádné zálohy na sociální pojištění. To, jestli je budete muset platit potom, se rozhoduje na základě vašeho daňového přiznání k dani z příjmu, které právě podáváte právě po roce podnikání. Vše záleží na výši zisku, jaké jste za daný rok dosáhli – jestliže bude nižší, než zákonná hranice (která se ale každý rok nepatrně mění), pak nemusíte zálohy na sociální pojištění platit ani v dalším roce vašeho podnikání. Pokud bude vyšší, pak se vás již tato povinnost bude týkat.
    Ready made společnosti, založení společnosti, virtuální sídla, zahraniční společnosti, účetnictví, likvidace.
    Charakteristika: Hlavní činnost podniku - otázka do ekonomiky obsahuje teoretické informace k hlavní činnosti podniku, stanovení potřeby norem, ekonomickou a technickou a organizační přípravu výroby. Navíc obsahuje vysvětlení a dělení různých typů výroby a jakost kvality.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00