Jak na věc


heterotrofní

AUTOTROFNÍ A HETEROTROFNÍ VÝŽIVA ROSTLIN, VODNÍ REŽIM ROSTLIN, RŮST A POHYB ROSTLIN

    8 neutrální pampeliška POHYBY ROSTLIN schopnost organismu měnit polohu projevem dráždivosti 1) Pasivní vnější faktory 2) Aktivní fyzikální a vitální Fyzikální pohyby: vykonávání živé a odumřelé rostliny 1) Hygroskopické založeno na rozdílné schopnosti bobtnání buněčné stěny 2) mrštivé založení na kohezi molekul vody při dozrávání výtrusů se postupně snižuje obsah vody až nakonec v důsledku kohezních sil dojde k vymrštění zralých výtrusů Vitální pohyby rostlin: 1) taxe přemisťování celého organismu pomocí bičíků a brv (jednobuněčné řasy) 2) tropismy růstové pohyby vyvolané vlivem prostředí rostliny ne ně reagují ohyby = část rostliny se ohne směrem ke zdroji podráždění Gravitropismus = ohyb vyvolaný zemskou gravitací Fototropismus = ohyb za světlem (slunečnice, hořtice) Hydrotropismus = ohyb díky rozdílné vlhkosti prostředí 3) nastie směr pohybu není závislé na směru působení podnětu a) růstové uskutečnění se následkem rozdílné rychlosti růstu na orgány termonastie = pohyby rostliny vyv


CCPS o.s. - Česká společnost pěstitelu masožravých rostlin

    2 Energie ze slunečního záření se využívá k syntéze složitých organických látek z jednoduchých anorganických látek CO2+ H2O hlavním orgánem je list, probíhá v tylakoidech chloroplastů (v tylakoidech jsou barviva) vždy chlorofyl, u vyšších rostlin i chlorofyl b. 6CO H 2 O C 6 H 12 O 6 + 6O 2 + 6H 2 O Primární děje 1. SVĚTELNÁ FÁZE závislá na světle, průběh v tylakoidech chloroplastů Zahrnuje: pohlcení světelného záření + tvorba ATP + NADP + H + (pro sekundární fázi) Uskutečnění ve 2 na sebe navazujících kocích prostřednictvím 2 fotosystémů: a) Fotosystém I P700 absorbuje světelné záření o vlnových délkách 700nm. Přijme světelné záření (2 fotony) a přejde do excitovaného stavu za uvolnění elektronů: ty se mohou buď redukovat na NADPH + H + a nebo pomocí přenašečů putují zpět na fotosystém I přičemž ji jejich energie využita k tvorbě ATP = CYKLICKÁ FOSFORYLACE b) Fotosystém II P680 absorbuje světelné záření o délce max 680 nm přijme světelné záření (2 fotony), přejde do excitovaného stavu
    heterotrofní organismus – organismus odkázaný na výživu azisk energie zorganických látek sacharidů, bílkovin, tuků, které pocházejí zjiných organismů či zjejich odpadních látek rostlin či živočichů v potravním řetězci. Člověk je h. o. Opak autotrofní hetero-; řec. trofe výživa


?: Jsou masožravé rostliny autotrofní nebo heterotrofní?

    4 Látky se hromadí látky se spotřebovávají 2 TYPY ZÍSKÁVÁNÍ ORGANICKÝCH LÁTEK 1. PARAZITÉ čerpají organické látky z hostitele (haustoria) bakterie, houby a) Holoparazité hostiteli berou vše (kokotice) b) Hemiparazité mají schopnost fotosyntézy (jmelí) 1. SAPKOFÁGOVÉ zdrojem organických látek mrtvé organismy (houby, baktreie) 2 ZVLÁŠTNÍ ZPŮSOBY ŽIVOTA 1. MIXOTROFIE organismy žijí autotrofně a heterotrofně si přilepšují (masožravé rostliny) 2. SYMBIÓZA soužití, které oběma prospívá Lišejníky: řasa nebo sinice (auto) + houba (hetero) VODNÍ REŽIM ROSTLIN VODA funkce: rozpouštědlo, termoregulace, účast při všech fyziologických dějích, umožňuje oplození výtrusných rostlin, pohyby rostlin, transport látek Obsah: pletiva 70-80% Zdřevnatělé části cca 50%, zralá semena 5-15%, šťavnaté plody Vodní bilance = poměr mezi příjmem a výdejem Vodní deficit = porušení rovnovážného stavu při nadměrném výparu Vodní potenciál = díky němu se voda může v rostlině stále pohybovat 4 / 9
    Předpokládáme, že se vám tato prezentace líbila. Chcete-li si ji stáhnout, doporučte prosím tuto prezentaci svým přátelům v kterékoli sociální síti. Tlačítka jsou dole. Děkujeme.


Přihlásit se přes sociální síť:

    1 Otázka: Výživa rostlin, vodní režim rostlin, růst a pohyb rostlin Předmět: Biologie Přidal(a): Cougee AUTOTROFNÍ A HETEROTROFNÍ VÝŽIVA ROSTLIN, VODNÍ REŽIM ROSTLIN, RŮST A POHYB ROSTLIN 1. autotrofní způsob výživy = schopnost vytvářet si z jednoduchých anorganických látek (CO2, H2O) složité látky organické (C, O2, H2), schopnost mají zelené rostliny - energie světelná, fotosyntéza, chemosyntéza - bakterie, energie chemická a) fotoautotrofní energii získávají ze slunce, produkují kyslík a organické látky, jsou vždy na začátku potravního řetězce b) chemoautotrofní energii získávají z oxidace jednoduchých látek 1. heterotrofní způsob výživy = nepřijímají uhlík z CO2, z cizích organických látek vlastní organické látky, jako zdroj uhlíku využívají organické látky z okolí, heterotrofní orgány potravně závislé na zelených rostlinách, např. nezelené rostliny 1. mixotrofní = u masožravých rostlin (bílkoviny z hmyzu) FOTOSYNTÉZA = nejdůležitější proces na světě 1 / 9
    9 Powered by TCPDF ( Výživa rostlin, vodní režim rostlin, růst a pohyb rostlin fotonastie = pohyby vyvolané změnou intenzity světla květy růže ve tvaru zavřené, na světle otevřené b) turgorové = změna turgoru v některých buňkách hydronastie trávy scismonastie = vyvolané otřesy postupné svěšování lístků nyktinastie = vyvolávají střídáním dne a noci Více studijních materiálů na Studijni-svet.cz. Navštivte také náš e-shop: Obchod.Studijni-svet.cz. 9 / 9


Autotrofni a heterotrofni vyziva rostlin

    7 Fáze růstu: 1) Zárodečná (embryonální) rozmnožení počtu buněk dělivých pletiv a nárůst cytoplazmy buněk 2) Prodlužovací (elongační) silné zvětšování objemu buněk, vznik velkých centrálních vakuol 3) Rozlišovací (diferenciační) buňky se stavebně i funkčně diferencují, vznik pletiv a orgánů Vnější faktory růstu: světlo, teplota (minimum:5-40 C: maximum), voda minerální živiny Vnitřní faktory růstu: rostlinné hormony (fytohormony) Povzbuzující růst (aktivátory) auxiny (prodlužování), gibereliny (urychlující růst), cytokininy (urychlují buněčné dělení) Zpomalující růst (inlubitory) kys. abscisová (navozuje rostlině odpočinek) Vegetační období rostlin = období, kdy rostlina roste neintezivně Celistvost rostlin důsledkem růstových korelací regenerace VÝVOJ ROSTLIN: 1. Embryonální vývoj embrya, od vzniku zygoty do dozrání semen 2. Vegetativní klíčení semene, pouze v této fázi se mohou nepohlavně rozmnožovat 3. Dospělost rostliny jsou schopny se pohlavně rozmnožovat 4. stárnutí zastaveno roz
    Před zveřejněním jakéhokoliv materiálu se prosím ujistěte, že jste si důkladně pročetli podmínky používání a ochrany osobních údajů a jste plně obeznámeni se všeobecnými podmínkami používání portálu eKabinet.cz.


Prezentace na téma: "Heterotrofní výživa rostlin"— Transkript prezentace:

    5 Transpirace je hlavním mechanismem výdeje vody rostlinou. Nižší a vodní rostliny přijímají vodu celým povrchem těla, vyšší rostliny kořenový systémem vlásky Na přijmu a vedení vody se podílejí: 1. DIFúZE = proces, při němž probíhá transport částic z míst vyšší koncentrace do míst s nižší koncentrací 2. OSMÓZA = proces, při kterém dochází k pronikání molekul vody do roztoku přes polopropustnou membránu V důsledku příjmu vody se zvyšuje tlak buněčné stěny = TUKGOK díky němu je rostlina pevná, ztráta vody ve vlhkém množství vede k vadnutí 1. HYPOTRONICKÉ PROTŘEDÍ prostředí o nižší koncentraci okolí než má buňka Dochází k osmotickému přijímání vody buňkou do vakuoly, ve silně zředěném prostředí Dochází k intenzivnímu nasávání vody do vakuoly buňka praská 1. HYPERTONICKÉ PROSTŘEDÍ vyšší koncentrace okolí než v buňce Voda uniká z buňky protoplast se smršťuje = plazmolýza 1. IZOTONICKÉ PROSTŘEDÍ vyrovnané koncentrace, nic se neděje VEDENÍ VODY: kořen stonek list U suchozemských se uplatňuje


Velký lékařský slovník online...

    3 b) Hatch-slachův cyklus vzniká se oxolacelát na 4 atomy uhlíku C4 rostliny Faktory ovlivňující fotosyntézu: 1) světlo - intenzita záření, zvýšení intenzity - rychlejší fotosyntéza 2) koncentrace CO 2 v ovzduší, ve sklenících když více CO 2 - větší výnosy - rychlejší fotosyntéza 3) teplota - u nás C optimální, při -1 C se většinou fotosyntéza zastaví, nad 30 C se zpomaluje 4) voda - nezbytná, nedostatek - uzavření průduchů - nemůže tam CO 2 5) listová plocha + vnitřní faktory (množství chlorofylu, stáři listů) DÝCHÁNÍ:sled katabolických reakcí, při kterých se uvolňuje energie C 6 H 12 O 6 + 6O 2 6CO 2 + 6H 2 O + E a) anaerobně bez přístupu vzduchu v cytoplazmě rostlinných buněk, výsledkem je kyselina pyrohroznová, trošku uvolněné E se uvolní do ATP b) aerobní fáze v mitochondriích dekarboxylace kyseliny pyrohroznové, odštěpení CO2 a acetylkoenzym c) přechází do krebsova cyklu v něm vzniká kyselina citrónová d) odštěpený vodík se oxiduje na H2O shrnutí rozdíly: FOTOSYNTÉZA = ANABOLISMU
    6 Od kořene ke zbytku rostliny = transpirační proud U listí do kořene = asimilační proud Při pohybu nahoru (transpirační proud) se uplatňuje: a) transpirace = odpařování vody z nadzemních částí rostliny, především listí b) koheze = soudržnost molekul vody způsobená vodíkovými můstky, kohezní síly přerušení vodního sloupce c) kořenový vztlak = tlak, který vytlačuje vodu do nadzemních částí především z jara opadané dřeviny ještě nemají listovou plochu adheze = přilnavost vody ke stěnám cév VÝDEJ VODY: probíhá výhradně v listech ve formě plynné nebo kapalné 1. Gutace výdej vody v kapalném skupenství vodními skulinami, nastává při velké vzdušné vlhkosti při zástavě traspirace 1. Transpirace ve formě plynné, viz výše Anabióza = nižší rostliny dokáží zastavit metabolismus a přežít dokud se nezlepší podmínky RŮST A POHYB ROSTLIN RŮST = nezvratné zvětšování rozměrů a hmotnosti spojeno se změnami tvaru a vnitřního uspořádání Rostlinných orgánů 6 / 9

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00