Jak na věc


heterotrofní

Velký lékařský slovník online...

    2 Energie ze slunečního záření se využívá k syntéze složitých organických látek z jednoduchých anorganických látek CO2+ H2O hlavním orgánem je list, probíhá v tylakoidech chloroplastů (v tylakoidech jsou barviva) vždy chlorofyl, u vyšších rostlin i chlorofyl b. 6CO H 2 O C 6 H 12 O 6 + 6O 2 + 6H 2 O Primární děje 1. SVĚTELNÁ FÁZE závislá na světle, průběh v tylakoidech chloroplastů Zahrnuje: pohlcení světelného záření + tvorba ATP + NADP + H + (pro sekundární fázi) Uskutečnění ve 2 na sebe navazujících kocích prostřednictvím 2 fotosystémů: a) Fotosystém I P700 absorbuje světelné záření o vlnových délkách 700nm. Přijme světelné záření (2 fotony) a přejde do excitovaného stavu za uvolnění elektronů: ty se mohou buď redukovat na NADPH + H + a nebo pomocí přenašečů putují zpět na fotosystém I přičemž ji jejich energie využita k tvorbě ATP = CYKLICKÁ FOSFORYLACE b) Fotosystém II P680 absorbuje světelné záření o délce max 680 nm přijme světelné záření (2 fotony), přejde do excitovaného stavu
    6 Od kořene ke zbytku rostliny = transpirační proud U listí do kořene = asimilační proud Při pohybu nahoru (transpirační proud) se uplatňuje: a) transpirace = odpařování vody z nadzemních částí rostliny, především listí b) koheze = soudržnost molekul vody způsobená vodíkovými můstky, kohezní síly přerušení vodního sloupce c) kořenový vztlak = tlak, který vytlačuje vodu do nadzemních částí především z jara opadané dřeviny ještě nemají listovou plochu adheze = přilnavost vody ke stěnám cév VÝDEJ VODY: probíhá výhradně v listech ve formě plynné nebo kapalné 1. Gutace výdej vody v kapalném skupenství vodními skulinami, nastává při velké vzdušné vlhkosti při zástavě traspirace 1. Transpirace ve formě plynné, viz výše Anabióza = nižší rostliny dokáží zastavit metabolismus a přežít dokud se nezlepší podmínky RŮST A POHYB ROSTLIN RŮST = nezvratné zvětšování rozměrů a hmotnosti spojeno se změnami tvaru a vnitřního uspořádání Rostlinných orgánů 6 / 9


Prezentace na téma: "Heterotrofní výživa rostlin"— Transkript prezentace:

    7 Fáze růstu: 1) Zárodečná (embryonální) rozmnožení počtu buněk dělivých pletiv a nárůst cytoplazmy buněk 2) Prodlužovací (elongační) silné zvětšování objemu buněk, vznik velkých centrálních vakuol 3) Rozlišovací (diferenciační) buňky se stavebně i funkčně diferencují, vznik pletiv a orgánů Vnější faktory růstu: světlo, teplota (minimum:5-40 C: maximum), voda minerální živiny Vnitřní faktory růstu: rostlinné hormony (fytohormony) Povzbuzující růst (aktivátory) auxiny (prodlužování), gibereliny (urychlující růst), cytokininy (urychlují buněčné dělení) Zpomalující růst (inlubitory) kys. abscisová (navozuje rostlině odpočinek) Vegetační období rostlin = období, kdy rostlina roste neintezivně Celistvost rostlin důsledkem růstových korelací regenerace VÝVOJ ROSTLIN: 1. Embryonální vývoj embrya, od vzniku zygoty do dozrání semen 2. Vegetativní klíčení semene, pouze v této fázi se mohou nepohlavně rozmnožovat 3. Dospělost rostliny jsou schopny se pohlavně rozmnožovat 4. stárnutí zastaveno roz


Přihlásit se přes sociální síť:

    8 neutrální pampeliška POHYBY ROSTLIN schopnost organismu měnit polohu projevem dráždivosti 1) Pasivní vnější faktory 2) Aktivní fyzikální a vitální Fyzikální pohyby: vykonávání živé a odumřelé rostliny 1) Hygroskopické založeno na rozdílné schopnosti bobtnání buněčné stěny 2) mrštivé založení na kohezi molekul vody při dozrávání výtrusů se postupně snižuje obsah vody až nakonec v důsledku kohezních sil dojde k vymrštění zralých výtrusů Vitální pohyby rostlin: 1) taxe přemisťování celého organismu pomocí bičíků a brv (jednobuněčné řasy) 2) tropismy růstové pohyby vyvolané vlivem prostředí rostliny ne ně reagují ohyby = část rostliny se ohne směrem ke zdroji podráždění Gravitropismus = ohyb vyvolaný zemskou gravitací Fototropismus = ohyb za světlem (slunečnice, hořtice) Hydrotropismus = ohyb díky rozdílné vlhkosti prostředí 3) nastie směr pohybu není závislé na směru působení podnětu a) růstové uskutečnění se následkem rozdílné rychlosti růstu na orgány termonastie = pohyby rostliny vyv
    9 Powered by TCPDF ( Výživa rostlin, vodní režim rostlin, růst a pohyb rostlin fotonastie = pohyby vyvolané změnou intenzity světla květy růže ve tvaru zavřené, na světle otevřené b) turgorové = změna turgoru v některých buňkách hydronastie trávy scismonastie = vyvolané otřesy postupné svěšování lístků nyktinastie = vyvolávají střídáním dne a noci Více studijních materiálů na Studijni-svet.cz. Navštivte také náš e-shop: Obchod.Studijni-svet.cz. 9 / 9


Autotrofni a heterotrofni vyziva rostlin

    1 Otázka: Výživa rostlin, vodní režim rostlin, růst a pohyb rostlin Předmět: Biologie Přidal(a): Cougee AUTOTROFNÍ A HETEROTROFNÍ VÝŽIVA ROSTLIN, VODNÍ REŽIM ROSTLIN, RŮST A POHYB ROSTLIN 1. autotrofní způsob výživy = schopnost vytvářet si z jednoduchých anorganických látek (CO2, H2O) složité látky organické (C, O2, H2), schopnost mají zelené rostliny - energie světelná, fotosyntéza, chemosyntéza - bakterie, energie chemická a) fotoautotrofní energii získávají ze slunce, produkují kyslík a organické látky, jsou vždy na začátku potravního řetězce b) chemoautotrofní energii získávají z oxidace jednoduchých látek 1. heterotrofní způsob výživy = nepřijímají uhlík z CO2, z cizích organických látek vlastní organické látky, jako zdroj uhlíku využívají organické látky z okolí, heterotrofní orgány potravně závislé na zelených rostlinách, např. nezelené rostliny 1. mixotrofní = u masožravých rostlin (bílkoviny z hmyzu) FOTOSYNTÉZA = nejdůležitější proces na světě 1 / 9


?: Jsou masožravé rostliny autotrofní nebo heterotrofní?

    3 b) Hatch-slachův cyklus vzniká se oxolacelát na 4 atomy uhlíku C4 rostliny Faktory ovlivňující fotosyntézu: 1) světlo - intenzita záření, zvýšení intenzity - rychlejší fotosyntéza 2) koncentrace CO 2 v ovzduší, ve sklenících když více CO 2 - větší výnosy - rychlejší fotosyntéza 3) teplota - u nás C optimální, při -1 C se většinou fotosyntéza zastaví, nad 30 C se zpomaluje 4) voda - nezbytná, nedostatek - uzavření průduchů - nemůže tam CO 2 5) listová plocha + vnitřní faktory (množství chlorofylu, stáři listů) DÝCHÁNÍ:sled katabolických reakcí, při kterých se uvolňuje energie C 6 H 12 O 6 + 6O 2 6CO 2 + 6H 2 O + E a) anaerobně bez přístupu vzduchu v cytoplazmě rostlinných buněk, výsledkem je kyselina pyrohroznová, trošku uvolněné E se uvolní do ATP b) aerobní fáze v mitochondriích dekarboxylace kyseliny pyrohroznové, odštěpení CO2 a acetylkoenzym c) přechází do krebsova cyklu v něm vzniká kyselina citrónová d) odštěpený vodík se oxiduje na H2O shrnutí rozdíly: FOTOSYNTÉZA = ANABOLISMU
    Před zveřejněním jakéhokoliv materiálu se prosím ujistěte, že jste si důkladně pročetli podmínky používání a ochrany osobních údajů a jste plně obeznámeni se všeobecnými podmínkami používání portálu eKabinet.cz.


CCPS o.s. - Česká společnost pěstitelu masožravých rostlin

    5 Transpirace je hlavním mechanismem výdeje vody rostlinou. Nižší a vodní rostliny přijímají vodu celým povrchem těla, vyšší rostliny kořenový systémem vlásky Na přijmu a vedení vody se podílejí: 1. DIFúZE = proces, při němž probíhá transport částic z míst vyšší koncentrace do míst s nižší koncentrací 2. OSMÓZA = proces, při kterém dochází k pronikání molekul vody do roztoku přes polopropustnou membránu V důsledku příjmu vody se zvyšuje tlak buněčné stěny = TUKGOK díky němu je rostlina pevná, ztráta vody ve vlhkém množství vede k vadnutí 1. HYPOTRONICKÉ PROTŘEDÍ prostředí o nižší koncentraci okolí než má buňka Dochází k osmotickému přijímání vody buňkou do vakuoly, ve silně zředěném prostředí Dochází k intenzivnímu nasávání vody do vakuoly buňka praská 1. HYPERTONICKÉ PROSTŘEDÍ vyšší koncentrace okolí než v buňce Voda uniká z buňky protoplast se smršťuje = plazmolýza 1. IZOTONICKÉ PROSTŘEDÍ vyrovnané koncentrace, nic se neděje VEDENÍ VODY: kořen stonek list U suchozemských se uplatňuje
    Předpokládáme, že se vám tato prezentace líbila. Chcete-li si ji stáhnout, doporučte prosím tuto prezentaci svým přátelům v kterékoli sociální síti. Tlačítka jsou dole. Děkujeme.
    heterotrofní organismus – organismus odkázaný na výživu azisk energie zorganických látek sacharidů, bílkovin, tuků, které pocházejí zjiných organismů či zjejich odpadních látek rostlin či živočichů v potravním řetězci. Člověk je h. o. Opak autotrofní hetero-; řec. trofe výživa


AUTOTROFNÍ A HETEROTROFNÍ VÝŽIVA ROSTLIN, VODNÍ REŽIM ROSTLIN, RŮST A POHYB ROSTLIN

    4 Látky se hromadí látky se spotřebovávají 2 TYPY ZÍSKÁVÁNÍ ORGANICKÝCH LÁTEK 1. PARAZITÉ čerpají organické látky z hostitele (haustoria) bakterie, houby a) Holoparazité hostiteli berou vše (kokotice) b) Hemiparazité mají schopnost fotosyntézy (jmelí) 1. SAPKOFÁGOVÉ zdrojem organických látek mrtvé organismy (houby, baktreie) 2 ZVLÁŠTNÍ ZPŮSOBY ŽIVOTA 1. MIXOTROFIE organismy žijí autotrofně a heterotrofně si přilepšují (masožravé rostliny) 2. SYMBIÓZA soužití, které oběma prospívá Lišejníky: řasa nebo sinice (auto) + houba (hetero) VODNÍ REŽIM ROSTLIN VODA funkce: rozpouštědlo, termoregulace, účast při všech fyziologických dějích, umožňuje oplození výtrusných rostlin, pohyby rostlin, transport látek Obsah: pletiva 70-80% Zdřevnatělé části cca 50%, zralá semena 5-15%, šťavnaté plody Vodní bilance = poměr mezi příjmem a výdejem Vodní deficit = porušení rovnovážného stavu při nadměrném výparu Vodní potenciál = díky němu se voda může v rostlině stále pohybovat 4 / 9

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00