Jak na věc


hříchy otců

Co je hřích? Jak mám vyznat hřích?

       Švestková povidla, švestkové koláče a knedlíky u nás začínají vonět z každé chalupy, proto jsem si řekla, že se pokusím dát švestkám ještě trochu jiný rozměr a udělám malou změnu. Ovšem ke klasickým švestkovým koláčům, knedlíkům se švestkami a doma vařeným povidlům se žádnou švestkovou sezónu netočím zády. Ty na stole budou, protože je [...]
     Pokusil jsem se na tomto místě udělat podrobnější biblický průřez tématem hříchu. Můžeme z něho pochopit, jak závažným problémem hřích je. Můžeme z něho uvidět Boží postoj vůči hříchu, i jeho způsob řešení. Můžeme si uvědomit i změny, ke kterým u nás došlo, když jsme uvěřili a vydali svůj život Bohu. Můžeme vidět následky hříchu v průřezu biblických dějin a poučit se z toho, jakým způsobem Bůh tehdy reagoval. Mám naději, že takto "srovnané" podklady nám umožní vidět hřích z více úhlů pohledu, a že v nás i vypůsobí touhu s hříchem v našich životech natrvalo skoncovat.
    Když peču ovocné koláče, často si vzpomínám na staré recepty, se kterými jsem před léty začínala nabírat odvahu ve vaření. Kefírový retro koláč. Těsto je univerzální, proto ho používám na koláče meruňkové, jablečné i švestkové. A protože trávím nedělní ráno procházkou v zahradě mezi stromy švestek, bude koláč švestkový. S mákem a drobenkou. Tento koláč peču od [...]


Švestkový koláč s mákem a drobenkou

    Skutky apoštolské 2, 37-39: Když to uslyšeli, byli hluboce zasaženi v srdci a řekli Petrovi i ostatním apoštolům: „Co máme dělat, muži bratři?“ Petr jim řekl: „Učiňte pokání a každý z vás ať se dá pokřtít na základě jména Ježíše Mesiáše na odpuštění svých hříchů, a přijmete dar Ducha Svatého. Neboť to zaslíbení platí vám a vašim dětem i všem, kteří jsou daleko a které si povolá Pán, náš Bůh.“
     Hřích je vážná věc. Odděluje nás od Boha. Saul si toho byl velmi dobře vědom, a když najednou Bůh přestal mluvit, byl si jistý, že za tím bude hřích někoho z jeho lidu. A skutečně tomu tak i bylo. Zhřešil jeho syn Jónatan (a to dokonce neúmyslně).


Švestkový koláč, švestkové knedlíky nebo něco jiného?

    Matouš 18, 23-35: „Proto je království Nebes podobné králi, který chtěl provést vyúčtování se svými otroky. Když začal účtovat, přivedli mu jednoho, který mu dlužil deset tisíc talentů. Protože však neměl čím zaplatit, rozkázal ho jeho pán prodat i se ženou a dětmi i se vším, co má, aby tak splatil svůj dluh. Onen otrok padl na zem, klaněl se mu a říkal: ‚Měj se mnou trpělivost, pane, a všechno ti vrátím!‘ I slitoval se pán onoho otroka, propustil ho a dluh mu odpustil. Ale když onen otrok vyšel, nalezl jednoho ze svých spoluotroků, který mu byl dlužen sto denárů; popadl ho a začal ho škrtit, říkaje: ‚Zaplať, co mi dlužíš!‘ Jeho spoluotrok padl k jeho nohám a prosil ho: ‚Měj se mnou trpělivost, a zaplatím ti.‘ On však nechtěl, ale šel a uvrhl ho do vězení, dokud nezaplatí dluh. Když jeho spoluotroci uviděli, co se přihodilo, velmi se zarmoutili; šli a oznámili svému pánu všechno, co se stalo. Tehdy si ho jeho pán zavolal a řekl mu: ‚Otroku zlý, celý ten dluh jsem ti odpustil, protože j
     Z Ježíšových slov vyplývá, že příčinou nemoci tohoto muže byl nějaký hřích. Zdá se tedy logické předpokládat, že i za některé naše nemoci mohou přímo naše hříchy.
    Římanům 8, 3: Neboť co bylo Zákonu nemožné, protože byl bezmocný kvůli tělu, to učinil Bůh, když poslal svého Syna v podobnosti těla hříchu a jako oběť za hřích a odsoudil hřích v těle,
    Jan 9, 1-3: Cestou uviděl člověka slepého od narození. Jeho učedníci se ho zeptali: „Rabbi, kdo zhřešil, že se narodil slepý? On sám, nebo jeho rodiče?“ Ježíš odpověděl: „Nezhřešil ani on ani jeho rodiče, ale mají se na něm zjevit Boží skutky.
    SVATOMARTINSKÉ ROHLÍČKY S MÁKEM NEBO OŘECHY S tradicí oslav svatého Martina se pojí dozlatova upečená husa a svatomartinské rohlíčky, které mají svým tvarem připomínat podkovy koně, na kterém přijel Martin a přivezl s sebou první sníh. Jestli letos o sv. Martinu nasněží, to těžko někdo zaručí, ale já mohu slíbit, že na svátečně prostřeném stole u nás [...]


Řecký jogurt s mandlemi a medem

    Když kokosky, tak zárukou spokojenosti jsou u nás KOKOSKY tvarohové. Jsou měkké, vláčné a nikdo nemůže říct, že kokosky nemá rád, protože jsou tuhé a dobré tak akorát na vylámání zubů. Vůně kokosu, to je pro mě i vůně dálek, proto je ráda peču a je to pro mě taková záchrana na poslední chvilku. Tvarohové [...]
    1. Petrův 2, 24-25: On sám ve svém těle vynesl naše hříchy na dřevo kříže, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti. Jeho zraněním jste byli uzdraveni. Neboť jste bloudili jako ovce, ale nyní jste se obrátili k pastýři a strážci svých duší.
    Zjevení Janovo 1, 5: a od Ježíše Krista, jenž je věrný svědek, prvorozený z mrtvých a vládce králů země. Tomu, jenž nás miluje a svou krví nás rozvázal z našich hříchů
    Vyznávej své hříchy Bohu, On jediný ti je odpustí. Tvé hříchy jsou tvoje osobní věc s Pánem. Maximálně si lze mezi sebou si vyříkat hříchy typu pomluvy, urážky. V těchto případech je dobré se bratrovi nebo sestře omluvit. Navzájem si můžeme vyznávat hříchy pouze za účelem uzdravení (Jakub 5,16). Pokud máš potřebu vyznat hřích člověku, můžeš to samozřejmě udělat, počítej ale s tím, že je to jenom člověk…


Bábovka s ořechy a vaječným likérem a svatební bábovka s vůní minulosti

     Jak vidíte, Božím slovem pohrdáme tak, že se dopouštíme něčeho, co je v Božích očích zlé – nějakého hříchu. Bible je mimo jiné i vodítkem pro to, co je správné. Obvykle tedy nemáme výmluvu, když se dopouštíme něčeho zlého – zpravidla dobře víme, že hřešíme. Když hřešíme, dáváme v tu chvíli přednost nějakému příjemnému efektu hříchu před Božím slovem (např. krádež, lež, pýcha, vražda, opíjení, drogy, mimomanželský sex apod.). Ten "příjemný efekt hříchu" je pouhou iluzí. Je to past. Jak kdysi někdo řekl: "Hřích hodně slibuje, málo dává a všechno bere". Na výše uvedeném příkladu krále Davida můžeme znovu vidět, že hřích nás může připravit o vítězství a jakoukoli formu požehnání. Náš hřích je vždy urážkou Boha.
    Marek 11, 25-26: A kdykoliv stojíte a modlíte se, odpouštějte, máte-li proti někomu něco, aby vám i váš Otec, který je v nebesích, odpustil vaše přestoupení. Jestliže však vy neodpouštíte, ani váš Otec, ten v nebesích, neodpustí (ta) vaše přestoupení.“
     Tohle je úryvek z ukázkové Ježíšovy modlitby k Bohu. Bůh je milosrdný, a naše hříchy nám odpouští, pokud jej o to prosíme. Má to však podmínku – my stejně tak musíme odpustit těm, kdo se nějakým způsobem prohřešili proti nám (to znamená, že nám nějakým způsobem ukřivdili, ublížili)! Tento princip Ježíš vyjádřil i v dalším podobenství:
    Genesis 4, 7-8: Cožpak nebudeš pozdvižen, budeš-li jednat správně? A jestli nebudeš jednat správně, ve dveřích číhá hřích. Dychtí po tobě, ale ty nad ním máš vládnout. Kain řekl svému bratru Ábelovi: Pojďme na pole. A stalo se, když byli na poli, že Kain povstal proti svému bratru Ábelovi a zabil ho.


Risotto s jahodami & Risotto alle fragole

    Matouš 12, 31-32: Proto vám pravím: Každý hřích i rouhání bude lidem odpuštěno, ale rouhání proti Duchu odpuštěno nebude. A tomu, kdo by řekl slovo proti Synu člověka, bude odpuštěno; ale tomu, kdo by promluvil proti Duchu Svatému, nebude odpuštěno ani v tomto věku, ani v budoucím.“


Karamelové slzičky polévané hořkou čokoládou

    Jan 5, 2-14: V Jeruzalémě je u Ovčí brány rybník, hebrejsky zvaný Bethesda, který má pět sloupořadí. V nich lehávalo množství nemocných, slepých, chromých a ochrnutých, kteří čekali na pohyb vody. Neboť Pánův anděl občas sestupoval do rybníka a vířil vodu. Kdo po zvíření vody první vstoupil do rybníka, býval uzdraven, ať trpěl kteroukoli nemocí. Byl tam jeden člověk, nemocný již třicet osm let. Když ho Ježíš spatřil, jak tam leží, a poznal, že je už dlouhou dobu nemocen, řekl mu: „Chceš být uzdraven?“ Nemocný mu odpověděl: „Pane, nemám nikoho, kdo by mě snesl do rybníka, když se voda rozvíří. Zatímco já teprve přicházím, jiný tam sestupuje přede mnou.“ Ježíš mu řekl: „Vstaň, vezmi své lehátko a choď.“ A hned byl ten člověk uzdraven, vzal své lehátko a chodil. Ten den však byla sobota. Židé tomu uzdravenému říkali: „Je sobota; není dovoleno, abys nosil své lehátko.“ On jim však odpověděl: „Ten, který mě uzdravil, mi řekl: ‚Vezmi své lehátko a choď.‘“ Otázali se ho: „Kdo je ten člověk, k
     Ježíš reagoval na tvrzení, že démony vyhání ve jménu Belzebula – knížete démonů – varováním, že je možné dopustit se „neodpustitelného hříchu“ - hříchu proti Duchu svatému. Ježíš démony vyháněl mocí Ducha svatého, a farizeové vlastně říkali, že je to pomocí nějakého nečistého ducha. Je to vážné, přemýšlejme o tom, co říkáme!


Ořechy plněné krémem zdobené čokoládou a drcenými ořechy

     Jedná se o situaci, kdy se král David dopustil skutečně zlé věci. Vyspal se s manželkou jednoho ze svých bojovníků, a když se dozvěděl, že je v jiném stavu, nechal jejího muže zabít. Král byl považován za představitele Boží autority, a samozřejmě by měl i zjevovat Boží charakter. Bůh řekl, že David svým činem způsobil, aby byl u Jeho nepřátel v opovržení (aby Jím mohli pohrdat, rouhat se Mu). Jestliže se lidé, kteří se představují jako Boží služebníci (křesťané – Ježíšovi učedníci), dopouštějí hříchů podobně jako nevěřící lidé, pak nejsou dobrým svědectvím svému okolí a Boží jméno je kvůli nim skutečně tupeno a v pohrdání. Zdá se, že často nevěřícím lidem brání „v uvěření“ více chování církví a křesťanů, než to, že by svůj život měli podřídit Bohu :-(
    Skutky apoštolské 26, 18: otevřít jejich oči, aby se obrátili od tmy do světla, od moci Satanovy k Bohu, a aby vírou ve mne obdrželi odpuštění hříchů a podíl mezi posvěcenými.‘
    Římanům 5, 8-10: Bůh však projevuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Tím spíše tedy nyní, když jsme byli ospravedlněni jeho krví, budeme skrze něho zachráněni od Božího hněvu. Jestliže jsme jako nepřátelé byli usmířeni s Bohem smrtí jeho Syna, tím spíše jako usmíření budeme zachráněni jeho životem.
    Skutky apoštolské 13, 38-39: Budiž vám tedy známo, muži bratři, že skrze něho se vám zvěstuje odpuštění hříchů. Od všeho, od čeho jste nemohli být ospravedlněni v zákoně Mojžíšově, je v něm ospravedlňován každý, kdo věří.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00