Jak na věc


hříchy otců

Švestkový koláč, švestkové knedlíky nebo něco jiného?

     Z Ježíšových slov vyplývá, že příčinou nemoci tohoto muže byl nějaký hřích. Zdá se tedy logické předpokládat, že i za některé naše nemoci mohou přímo naše hříchy.
    Skutky apoštolské 5, 30-31: Bůh našich otců probudil z mrtvých Ježíše, kterého jste vy pověsili na dřevo a zabili; toho Bůh jako vůdce a zachránce vyvýšil na svou pravici, aby dal Izraeli pokání a odpuštění hříchů.
     Jak vidíte, hřích může být důvodem prohry ve válce, nemocí, přemnožených škůdců, hladomoru, klimatických problémů apod.! Bůh je však milostivý a odpouští hříchy, pokud to jeho lidu dojde, a pokud činí pokání.
    Když kokosky, tak zárukou spokojenosti jsou u nás KOKOSKY tvarohové. Jsou měkké, vláčné a nikdo nemůže říct, že kokosky nemá rád, protože jsou tuhé a dobré tak akorát na vylámání zubů. Vůně kokosu, to je pro mě i vůně dálek, proto je ráda peču a je to pro mě taková záchrana na poslední chvilku. Tvarohové [...]


Bábovka s ořechy a vaječným likérem a svatební bábovka s vůní minulosti

    Jan 5, 2-14: V Jeruzalémě je u Ovčí brány rybník, hebrejsky zvaný Bethesda, který má pět sloupořadí. V nich lehávalo množství nemocných, slepých, chromých a ochrnutých, kteří čekali na pohyb vody. Neboť Pánův anděl občas sestupoval do rybníka a vířil vodu. Kdo po zvíření vody první vstoupil do rybníka, býval uzdraven, ať trpěl kteroukoli nemocí. Byl tam jeden člověk, nemocný již třicet osm let. Když ho Ježíš spatřil, jak tam leží, a poznal, že je už dlouhou dobu nemocen, řekl mu: „Chceš být uzdraven?“ Nemocný mu odpověděl: „Pane, nemám nikoho, kdo by mě snesl do rybníka, když se voda rozvíří. Zatímco já teprve přicházím, jiný tam sestupuje přede mnou.“ Ježíš mu řekl: „Vstaň, vezmi své lehátko a choď.“ A hned byl ten člověk uzdraven, vzal své lehátko a chodil. Ten den však byla sobota. Židé tomu uzdravenému říkali: „Je sobota; není dovoleno, abys nosil své lehátko.“ On jim však odpověděl: „Ten, který mě uzdravil, mi řekl: ‚Vezmi své lehátko a choď.‘“ Otázali se ho: „Kdo je ten člověk, k
    Římanům 8, 3: Neboť co bylo Zákonu nemožné, protože byl bezmocný kvůli tělu, to učinil Bůh, když poslal svého Syna v podobnosti těla hříchu a jako oběť za hřích a odsoudil hřích v těle,
       Švestková povidla, švestkové koláče a knedlíky u nás začínají vonět z každé chalupy, proto jsem si řekla, že se pokusím dát švestkám ještě trochu jiný rozměr a udělám malou změnu. Ovšem ke klasickým švestkovým koláčům, knedlíkům se švestkami a doma vařeným povidlům se žádnou švestkovou sezónu netočím zády. Ty na stole budou, protože je [...]
    Skutky apoštolské 13, 38-39: Budiž vám tedy známo, muži bratři, že skrze něho se vám zvěstuje odpuštění hříchů. Od všeho, od čeho jste nemohli být ospravedlněni v zákoně Mojžíšově, je v něm ospravedlňován každý, kdo věří.


Co je hřích? Jak mám vyznat hřích?

    SVATOMARTINSKÉ ROHLÍČKY S MÁKEM NEBO OŘECHY S tradicí oslav svatého Martina se pojí dozlatova upečená husa a svatomartinské rohlíčky, které mají svým tvarem připomínat podkovy koně, na kterém přijel Martin a přivezl s sebou první sníh. Jestli letos o sv. Martinu nasněží, to těžko někdo zaručí, ale já mohu slíbit, že na svátečně prostřeném stole u nás [...]
    Vyznávej své hříchy Bohu, On jediný ti je odpustí. Tvé hříchy jsou tvoje osobní věc s Pánem. Maximálně si lze mezi sebou si vyříkat hříchy typu pomluvy, urážky. V těchto případech je dobré se bratrovi nebo sestře omluvit. Navzájem si můžeme vyznávat hříchy pouze za účelem uzdravení (Jakub 5,16). Pokud máš potřebu vyznat hřích člověku, můžeš to samozřejmě udělat, počítej ale s tím, že je to jenom člověk…
    Když peču ovocné koláče, často si vzpomínám na staré recepty, se kterými jsem před léty začínala nabírat odvahu ve vaření. Kefírový retro koláč. Těsto je univerzální, proto ho používám na koláče meruňkové, jablečné i švestkové. A protože trávím nedělní ráno procházkou v zahradě mezi stromy švestek, bude koláč švestkový. S mákem a drobenkou. Tento koláč peču od [...]


Risotto s jahodami & Risotto alle fragole

    Recepty na bábovky všeho druhu, nejoblíbenější domácí pečivo z kuchyně našich babiček, neztratily vůbec nic ze svého kouzla ani po letech. Není divu, že i v moderní domácnosti se najde místo pro pěknou bábovkovou formu a určitě nebude chybět ani rodinný recept. Před časem jsem vyhlásila na stránkách Gurmánka.cz velkou bábovkovou soutěž a sešel se tu [...]
     Bůh má nulovou toleranci vůči hříchu. Kdyby ON sám přišel do tábora Izraelců, nejspíš by musel dát průchod své spravedlnosti, a hříchy lidí potrestat. Ona zmiňovaná tvrdošíjnost je hříchem (neposlušnost, vzpoura).
     Díky oběti Ježíše z Nazaretu, Božího syna, nám mohou být odpuštěny hříchy, a můžeme dostat dar Ducha svatého. Podmínkou je, že se obrátíme, přijmeme Ježíšovu oběť, a necháme se pokřtít (tzn. úplné ponoření ve vodě). O jakém obrácení je řeč si můžeme přečíst ve skutcích apoštolů 26, 18:
    Skutky apoštolské 2, 37-39: Když to uslyšeli, byli hluboce zasaženi v srdci a řekli Petrovi i ostatním apoštolům: „Co máme dělat, muži bratři?“ Petr jim řekl: „Učiňte pokání a každý z vás ať se dá pokřtít na základě jména Ježíše Mesiáše na odpuštění svých hříchů, a přijmete dar Ducha Svatého. Neboť to zaslíbení platí vám a vašim dětem i všem, kteří jsou daleko a které si povolá Pán, náš Bůh.“


Řecký jogurt s mandlemi a medem

    Risotto s jahodami je doma v italské kuchyni. Obvyklý recept obsahuje kromě jahod a správné sorty rýže hlavně máslo, cibulku, sůl, pepř, masový vývar, trochu vína a smetany. Někdo přidává i řapíkatý celer, trošku mrkve, parmazán atd. Podle českých tradičních zvyklostí se jahody s rýží kombinují v případě, kdy chceme připravovat sladký rýžový nákyp. Já jsem zvolila italskou cestu [...]
     Jedná se o situaci, kdy se král David dopustil skutečně zlé věci. Vyspal se s manželkou jednoho ze svých bojovníků, a když se dozvěděl, že je v jiném stavu, nechal jejího muže zabít. Král byl považován za představitele Boží autority, a samozřejmě by měl i zjevovat Boží charakter. Bůh řekl, že David svým činem způsobil, aby byl u Jeho nepřátel v opovržení (aby Jím mohli pohrdat, rouhat se Mu). Jestliže se lidé, kteří se představují jako Boží služebníci (křesťané – Ježíšovi učedníci), dopouštějí hříchů podobně jako nevěřící lidé, pak nejsou dobrým svědectvím svému okolí a Boží jméno je kvůli nim skutečně tupeno a v pohrdání. Zdá se, že často nevěřícím lidem brání „v uvěření“ více chování církví a křesťanů, než to, že by svůj život měli podřídit Bohu :-(


Karamelové slzičky polévané hořkou čokoládou

     Tohle je úryvek z ukázkové Ježíšovy modlitby k Bohu. Bůh je milosrdný, a naše hříchy nám odpouští, pokud jej o to prosíme. Má to však podmínku – my stejně tak musíme odpustit těm, kdo se nějakým způsobem prohřešili proti nám (to znamená, že nám nějakým způsobem ukřivdili, ublížili)! Tento princip Ježíš vyjádřil i v dalším podobenství:
     Ježíš reagoval na tvrzení, že démony vyhání ve jménu Belzebula – knížete démonů – varováním, že je možné dopustit se „neodpustitelného hříchu“ - hříchu proti Duchu svatému. Ježíš démony vyháněl mocí Ducha svatého, a farizeové vlastně říkali, že je to pomocí nějakého nečistého ducha. Je to vážné, přemýšlejme o tom, co říkáme!
     Hřích nás odděluje od Boha. Pokud ještě neznáme Boha natolik, abychom věděli, jak úžasný je, pak by nás mohlo před hříchem odrazovat alespoň to, že je často důvodem nevyslyšených modliteb.
    Skutky apoštolské 26, 18: otevřít jejich oči, aby se obrátili od tmy do světla, od moci Satanovy k Bohu, a aby vírou ve mne obdrželi odpuštění hříchů a podíl mezi posvěcenými.‘
    Koloským 1, 13-14: On nás vysvobodil z pravomoci temnoty a přenesl do království Syna své lásky, v němž máme skrze jeho krev vykoupení, odpuštění hříchů.


Švestkový koláč s mákem a drobenkou

     Hřích je vážná věc. Odděluje nás od Boha. Saul si toho byl velmi dobře vědom, a když najednou Bůh přestal mluvit, byl si jistý, že za tím bude hřích někoho z jeho lidu. A skutečně tomu tak i bylo. Zhřešil jeho syn Jónatan (a to dokonce neúmyslně).
    Recept na pivní štrúdl mohl podle pověsti vzniknout v pivovarské kuchyni, kde o pivo nikdy nebývala nouze. V lidové kuchyni je rozšířen již od doby, kam mi paměť sahá. Pekla ho i moje maminka a recept si pochvalovala. Provázela ho dobrá pověst, že těsto se vůbec netrhá, nelepí a pěkně se vyvaluje na tenoučko. Jablkové moučníky k podzimu patří, [...]
    Matouš 12, 31-32: Proto vám pravím: Každý hřích i rouhání bude lidem odpuštěno, ale rouhání proti Duchu odpuštěno nebude. A tomu, kdo by řekl slovo proti Synu člověka, bude odpuštěno; ale tomu, kdo by promluvil proti Duchu Svatému, nebude odpuštěno ani v tomto věku, ani v budoucím.“
    Genesis 4, 7-8: Cožpak nebudeš pozdvižen, budeš-li jednat správně? A jestli nebudeš jednat správně, ve dveřích číhá hřích. Dychtí po tobě, ale ty nad ním máš vládnout. Kain řekl svému bratru Ábelovi: Pojďme na pole. A stalo se, když byli na poli, že Kain povstal proti svému bratru Ábelovi a zabil ho.


Ořechy plněné krémem zdobené čokoládou a drcenými ořechy

    Římanům 6, 1-23: Co tedy řekneme? Máme zůstávat v hříchu, aby se rozhojnila milost? Naprosto ne! Jak bychom my, kteří jsme hříchu zemřeli, v něm ještě mohli žít? Což nevíte, že my všichni, kteří jsme byli pokřtěni v Krista Ježíše, jsme byli pokřtěni v jeho smrt? Skrze křest jsme byli spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom i my, tak jako byl Kristus skrze slávu Otce vzkříšen z mrtvých, vstoupili na cestu nového života. Neboť jestliže jsme se stali s ním srostlými tím, že jsme mu byli podobni ve smrti, jistě mu budeme podobni i v zmrtvýchvstání. A víme, že náš starý člověk byl spolu s ním ukřižován, aby tělo hříchu bylo zbaveno sil a my už hříchu neotročili. Vždyť ten, kdo zemřel, je zproštěn hříchu. Jestliže jsme s Kristem zemřeli, věříme, že spolu s ním budeme také žít. A víme, že Kristus, když byl vzkříšen z mrtvých, už neumírá; smrt nad ním už nepanuje. Neboť smrtí, kterou zemřel, zemřel hříchu jednou provždy; a život, který žije, žije Bohu. Tak i vy se považujte za mrtvé hříchu, ale
     Ježíš docela často mluvil k lidem v podobenstvích, v příbězích. Jedním z těch nejznámějších je příběh o marnotratném synovi, ze kterého je i tento verš. S hříchem je to tak, že se v každém případě týká Boha (je proti Bohu), a v některých případech je i proti nějakému člověku.
    Římanům 3, 21-26: Nyní však je zjevena Boží spravedlnost bez Zákona, dosvědčovaná Zákonem i Proroky, Boží spravedlnost skrze víru Ježíše Krista pro všechny a na všechny ty, kdo věří. Není totiž rozdílu: všichni zhřešili a postrádají Boží slávu, ale jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí skrze vykoupení, které je v Kristu Ježíši. Jeho Bůh ustanovil za prostředek smíření skrze víru v jeho krev, aby ukázal svou spravedlnost s ohledem na prominutí prohřešení, jež byla spáchána již dříve v čase Boží shovívavosti, a aby ukázal svou spravedlnost v nynějším čase, takže sám je spravedlivý a ospravedlňuje toho, kdo žije z víry Ježíšovy.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00