Jak na věc


hříchy otců

Ořechy plněné krémem zdobené čokoládou a drcenými ořechy

    1. Petrův 2, 24-25: On sám ve svém těle vynesl naše hříchy na dřevo kříže, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti. Jeho zraněním jste byli uzdraveni. Neboť jste bloudili jako ovce, ale nyní jste se obrátili k pastýři a strážci svých duší.
    Risotto s jahodami je doma v italské kuchyni. Obvyklý recept obsahuje kromě jahod a správné sorty rýže hlavně máslo, cibulku, sůl, pepř, masový vývar, trochu vína a smetany. Někdo přidává i řapíkatý celer, trošku mrkve, parmazán atd. Podle českých tradičních zvyklostí se jahody s rýží kombinují v případě, kdy chceme připravovat sladký rýžový nákyp. Já jsem zvolila italskou cestu [...]
       Švestková povidla, švestkové koláče a knedlíky u nás začínají vonět z každé chalupy, proto jsem si řekla, že se pokusím dát švestkám ještě trochu jiný rozměr a udělám malou změnu. Ovšem ke klasickým švestkovým koláčům, knedlíkům se švestkami a doma vařeným povidlům se žádnou švestkovou sezónu netočím zády. Ty na stole budou, protože je [...]


Bábovka s ořechy a vaječným likérem a svatební bábovka s vůní minulosti

    1. Královská 8, 33-40: Jestliže bude tvůj lid Izrael poražen od nepřítele, protože proti tobě zhřeší, ale pak se k tobě navrátí, vzdají chválu tvému jménu, budou se modlit a prosit tě v tomto domě o smilování, uslyš v nebesích, odpusť hřích svého lidu Izraele a přiveď je zpět do země, kterou jsi dal jejich otcům. Jestliže budou uzavřena nebesa a nebude déšť, protože proti tobě zhřeší, ale pak se budou na tomto místě modlit, vzdají chválu tvému jménu a odvrátí se od svého hříchu, protože je pokoříš, uslyš v nebesích, odpusť hřích svých otroků a svého lidu Izraele, až je vyučíš dobré cestě, po níž by měli jít, a dej déšť na svou zemi, kterou jsi dal svému lidu do dědictví. Jestliže bude v zemi hlad, jestliže bude mor, obilná rez, sněť, jestliže budou kobylky arbe či kobylky chasíl, jestliže mu v zemi, v některém z jeho měst, jeho nepřítel způsobí soužení, ať je to jakákoliv rána, jakákoliv nemoc, každou modlitbu a každou úpěnlivou prosbu, která vzejde od kteréhokoliv člověka z celého tvé
    Jan 9, 1-3: Cestou uviděl člověka slepého od narození. Jeho učedníci se ho zeptali: „Rabbi, kdo zhřešil, že se narodil slepý? On sám, nebo jeho rodiče?“ Ježíš odpověděl: „Nezhřešil ani on ani jeho rodiče, ale mají se na něm zjevit Boží skutky.


Švestkový koláč, švestkové knedlíky nebo něco jiného?

     Jedná se o situaci, kdy se král David dopustil skutečně zlé věci. Vyspal se s manželkou jednoho ze svých bojovníků, a když se dozvěděl, že je v jiném stavu, nechal jejího muže zabít. Král byl považován za představitele Boží autority, a samozřejmě by měl i zjevovat Boží charakter. Bůh řekl, že David svým činem způsobil, aby byl u Jeho nepřátel v opovržení (aby Jím mohli pohrdat, rouhat se Mu). Jestliže se lidé, kteří se představují jako Boží služebníci (křesťané – Ježíšovi učedníci), dopouštějí hříchů podobně jako nevěřící lidé, pak nejsou dobrým svědectvím svému okolí a Boží jméno je kvůli nim skutečně tupeno a v pohrdání. Zdá se, že často nevěřícím lidem brání „v uvěření“ více chování církví a křesťanů, než to, že by svůj život měli podřídit Bohu :-(
    Marek 11, 25-26: A kdykoliv stojíte a modlíte se, odpouštějte, máte-li proti někomu něco, aby vám i váš Otec, který je v nebesích, odpustil vaše přestoupení. Jestliže však vy neodpouštíte, ani váš Otec, ten v nebesích, neodpustí (ta) vaše přestoupení.“
    Skutky apoštolské 13, 38-39: Budiž vám tedy známo, muži bratři, že skrze něho se vám zvěstuje odpuštění hříchů. Od všeho, od čeho jste nemohli být ospravedlněni v zákoně Mojžíšově, je v něm ospravedlňován každý, kdo věří.
    2. Samuelova 12, 9-10: Proč jsi pohrdl יהוה slovem a spáchal jsi zlo v jeho očích? Chetejce Urijáše jsi zabil mečem a jeho manželku sis vzal za ženu; zabil jsi ho mečem synů Amónových. Nyní se meč navždy neodvrátí od tvého domu za to, že jsi mnou pohrdl a vzal sis manželku Chetejce Urijáše, aby byla tvou ženou.


Švestkový koláč s mákem a drobenkou

    Ježíš Kristus zemřel na golgotském kříži za všechny lidi, poté vstal z mrtvých a žije. Dychti po Něm a chtěj, aby Tě vedl, popros Ho, aby ti odpustil hříchy a daroval nový věčný život. Udělej to právě teď! On jediný tě může osvobodit o tyranie hříchu. Bděte! V Bibli náš Pán Ježíš na mnoha místech vyzývá k bdělosti – máme žít jako, kdyby se měl Ježíš vrátit právě teď.
    2. Samuelova 12, 13-14: David řekl Nátanovi: Zhřešil jsem proti יהוה. Nátan Davidovi odpověděl: יהוה také odňal tvůj hřích, nezemřeš. Ovšem protože jsi touto věcí tolik znevážil יהוה, syn, který se ti narodí, jistě zemře.


Risotto s jahodami & Risotto alle fragole

    Římanům 6, 1-23: Co tedy řekneme? Máme zůstávat v hříchu, aby se rozhojnila milost? Naprosto ne! Jak bychom my, kteří jsme hříchu zemřeli, v něm ještě mohli žít? Což nevíte, že my všichni, kteří jsme byli pokřtěni v Krista Ježíše, jsme byli pokřtěni v jeho smrt? Skrze křest jsme byli spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom i my, tak jako byl Kristus skrze slávu Otce vzkříšen z mrtvých, vstoupili na cestu nového života. Neboť jestliže jsme se stali s ním srostlými tím, že jsme mu byli podobni ve smrti, jistě mu budeme podobni i v zmrtvýchvstání. A víme, že náš starý člověk byl spolu s ním ukřižován, aby tělo hříchu bylo zbaveno sil a my už hříchu neotročili. Vždyť ten, kdo zemřel, je zproštěn hříchu. Jestliže jsme s Kristem zemřeli, věříme, že spolu s ním budeme také žít. A víme, že Kristus, když byl vzkříšen z mrtvých, už neumírá; smrt nad ním už nepanuje. Neboť smrtí, kterou zemřel, zemřel hříchu jednou provždy; a život, který žije, žije Bohu. Tak i vy se považujte za mrtvé hříchu, ale


Řecký jogurt s mandlemi a medem

    Jan 5, 2-14: V Jeruzalémě je u Ovčí brány rybník, hebrejsky zvaný Bethesda, který má pět sloupořadí. V nich lehávalo množství nemocných, slepých, chromých a ochrnutých, kteří čekali na pohyb vody. Neboť Pánův anděl občas sestupoval do rybníka a vířil vodu. Kdo po zvíření vody první vstoupil do rybníka, býval uzdraven, ať trpěl kteroukoli nemocí. Byl tam jeden člověk, nemocný již třicet osm let. Když ho Ježíš spatřil, jak tam leží, a poznal, že je už dlouhou dobu nemocen, řekl mu: „Chceš být uzdraven?“ Nemocný mu odpověděl: „Pane, nemám nikoho, kdo by mě snesl do rybníka, když se voda rozvíří. Zatímco já teprve přicházím, jiný tam sestupuje přede mnou.“ Ježíš mu řekl: „Vstaň, vezmi své lehátko a choď.“ A hned byl ten člověk uzdraven, vzal své lehátko a chodil. Ten den však byla sobota. Židé tomu uzdravenému říkali: „Je sobota; není dovoleno, abys nosil své lehátko.“ On jim však odpověděl: „Ten, který mě uzdravil, mi řekl: ‚Vezmi své lehátko a choď.‘“ Otázali se ho: „Kdo je ten člověk, k
     Hřích je vážná věc. Odděluje nás od Boha. Saul si toho byl velmi dobře vědom, a když najednou Bůh přestal mluvit, byl si jistý, že za tím bude hřích někoho z jeho lidu. A skutečně tomu tak i bylo. Zhřešil jeho syn Jónatan (a to dokonce neúmyslně).
    Izajáš 59, 1-2: Hle, יהוה ruka není krátká, že by nezachránil, ani jeho ucho není zalehlé, že by neslyšel, nýbrž vaše zvrácenosti se staly hradbou mezi vámi a vaším Bohem a vaše hříchy skryly jeho tvář před vámi, aby neslyšel.
    Recepty na bábovky všeho druhu, nejoblíbenější domácí pečivo z kuchyně našich babiček, neztratily vůbec nic ze svého kouzla ani po letech. Není divu, že i v moderní domácnosti se najde místo pro pěknou bábovkovou formu a určitě nebude chybět ani rodinný recept. Před časem jsem vyhlásila na stránkách Gurmánka.cz velkou bábovkovou soutěž a sešel se tu [...]


Karamelové slzičky polévané hořkou čokoládou

    Římanům 5, 8-10: Bůh však projevuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Tím spíše tedy nyní, když jsme byli ospravedlněni jeho krví, budeme skrze něho zachráněni od Božího hněvu. Jestliže jsme jako nepřátelé byli usmířeni s Bohem smrtí jeho Syna, tím spíše jako usmíření budeme zachráněni jeho životem.
    Skutky apoštolské 2, 37-39: Když to uslyšeli, byli hluboce zasaženi v srdci a řekli Petrovi i ostatním apoštolům: „Co máme dělat, muži bratři?“ Petr jim řekl: „Učiňte pokání a každý z vás ať se dá pokřtít na základě jména Ježíše Mesiáše na odpuštění svých hříchů, a přijmete dar Ducha Svatého. Neboť to zaslíbení platí vám a vašim dětem i všem, kteří jsou daleko a které si povolá Pán, náš Bůh.“
    Matouš 12, 31-32: Proto vám pravím: Každý hřích i rouhání bude lidem odpuštěno, ale rouhání proti Duchu odpuštěno nebude. A tomu, kdo by řekl slovo proti Synu člověka, bude odpuštěno; ale tomu, kdo by promluvil proti Duchu Svatému, nebude odpuštěno ani v tomto věku, ani v budoucím.“
    Zjevení Janovo 1, 5: a od Ježíše Krista, jenž je věrný svědek, prvorozený z mrtvých a vládce králů země. Tomu, jenž nás miluje a svou krví nás rozvázal z našich hříchů


Co je hřích? Jak mám vyznat hřích?

    1. Samuelova 14, 37-38: Saul se doptával Boha: Mám sestoupit za Pelištejci? Vydáš je do moci Izraele? Ale on mu v ten den neodpověděl. Saul řekl: Přistupte sem všichni vůdcové lidu. Zkoumejte a zjistěte, jak dnes došlo k tomuto hříchu.
    Genesis 4, 7-8: Cožpak nebudeš pozdvižen, budeš-li jednat správně? A jestli nebudeš jednat správně, ve dveřích číhá hřích. Dychtí po tobě, ale ty nad ním máš vládnout. Kain řekl svému bratru Ábelovi: Pojďme na pole. A stalo se, když byli na poli, že Kain povstal proti svému bratru Ábelovi a zabil ho.
     ŘECKÝ JOGURT je asi tak dvakrát dražší a třikrát tučnější než běžný jogurt bílý. Vysoký obsah tuků ho vyřadil z nákupních seznamů přísných dietářů. Tuhle chybu ovšem nedělají labužníci a gurmáni. Vědí totiž, jak je mimořádný a proto jim na jídelníčku chybět nemůže. V Řecku se ale po „řeckém jogurtu“ pídit nemusíme, protože [...]
    Koloským 1, 13-14: On nás vysvobodil z pravomoci temnoty a přenesl do království Syna své lásky, v němž máme skrze jeho krev vykoupení, odpuštění hříchů.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00