Jak na věc


gilliganová morálka

Carol Gilligan: Jiným hlasem - Portál 2001

    80 Příloha č. 3 - Výsledky dotazníkového šetření - grafy Obrázek 2 - ovlivnění jednání v situaci A Obrázek 3 - ovlivnění jednání v situaci B 80


Bertha von Suttner: 130 let myšlenek, které nestárnou

    17 psychického dýchání. Hlas, který v této knize popisuje, mají všichni lidé, protoţe kaţdý člověk je určitou neopakovatelnou osobností. Slovo jiným pak Carol Gilliganová v názvu míní hlas ţen, který se podle ní liší od hlasu muţů. Přitom tvrdí, ţe jiný nemá znamenat hodnocení ale odlišnost, která je znakem lidské existence. Ţenský hlas chápe jako doplnění muţského hlasu, který zaznívá dějinami daleko více a daleko zřetelněji neţ hlas ţenský. Ten nejen ţe není slyšet, ale navíc často zapírá a zrazuje sám sebe. V předmluvě ke své knize Jiným hlasem se zmiňuje, ţe pokud má někdo hlas, znamená to, ţe je člověkem. A zároveň, ţe pokud má tento člověk co říci, znamená to, ţe je konkrétní osobou. V tomto kontextu pak ţeny, pokud svůj hlas neberou v potaz a nedají mu moţnost se projevit, vlastně promrhávají sebe jako člověka, který má svou vlastní a jedinečnou osobnost. Carol Gilliganová se snaţila objasnit, co vede ţeny k tomu, ţe se svého hlasu vzdávají ve prospěch muţů, a tím popírají samy


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00