Jak na věc


geodézie mapy k nahlédnutí slovensko

Vyřízení vyjádření dotčených správců sítí pro sp

    Vyhotovíme geometrický plán pro potřeby zápisu budovy do katastru nemovitostí. Vyhotovíme další potřebnou geodetickou dokumentaci nutnou pro kolaudační řízení.
    Specifickým odvětvím inženýrské geodézie je zaměřování deformací a posunů staveb. HCM s.r.o pro Vás provede kontrolní měření a zaznamená výškové posuny, i případné sedání objektu. Rozbory přesnosti a měření deformací a posunů vyhodnotíme dle geodetických metod a zdokumentujeme na základě zadání objednavatele.
    Rádi vám ji sdělíme na základě vaší specifikace, kterou nám můžete zaslat v oddíle Napište váš požadavek, nebo použít Kontaktních údajů.
    V roce 2007 byla v České Třebové založena geodetická kancelář firmy GEODÉZIE CINDR – Ing.Miloslav Cindr, která provádí veškeré geodetické práce v rámci celé ČR. V této souvislosti si Vám dovolujeme nabídnout některé naše služby a to zejména - geometrické plány, vytyčení vlastnické hranice, pozemkové úpravy, zaměření mapových podkladů, vytyčení staveb všeho druhu, zaměření skutečného provedení, kontrolní měření, vyhotovení tematických map, výpočty kubatur atd.


Cena za naše geodetické služby

    Specifikujte prosím jakou činnost poptáváte (např. geometrický plán, vytyčení pozemku, atd.) a dále uveďte katastrální území, čísla dotčených pozemků a termín dodání služby.
    V rámci přípravy projektové dokumentace za Vás zajistíme vyjádření o existenci od všech správců inženýrských sítí v lokalitě a průběh jednotlivých inženýrských sítí zakreslíme v digitální podobě.
    Prohlašuji, že jsem byl(a) informován(a) o zpracování osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o ochraně osobních údajů je k dispozici na webové stránce společnosti. Zájemce potvrzuje, že byl seznámen s těmito pravidly.
    Úvod do cvičení. Jednotky, směrník, souřadnicové rozdíly. Popis minutového teodolitu Theo 020, centrace a horizontace v učebně. Zadání Dcv. 1: Výpočet trojúhelníku a směrníku; technické písmo.


STAVEBNÍ ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU

    Nabízíme zaměření a vyhotovení technických digitálních map areálů závodů, dle požadavků objednatele. Vyhotovíme detailní polohovou a výškopisnou situaci doplněnou o polohové zobrazení všech stávajících inženýrských sítí včetně jejich vyhledání. Technickou digitální mapu můžeme dle požadavků spravovat a aktualizovat změny.
    Je dokument, kterým se budova rozdělí na bytové a nebytové jednotky. Přesně zaměříme podlahovou plochu jednotek a jednotky jako celek. Zajistíme vypracování smluv o převodu jednotek a vklad do katastru nemovitostí, založení společenství vlastníků. Či nabízíme pouze zaměření a vyhotovení grafické přílohy k tomuto prohlášení.
    Historický úvod, zobrazení Země a redukce měřených veličin. Základní geodetické přístroje (teodolity, dálkoměry) a pomůcky a jejich části. Přístrojové chyby a jejich eliminace. Teoretické základy měření vodorovných i svislých úhlů a délek. Centrace měřených veličin. Základní souřadnicové výpočty.
    Provedeme polohové a výškové zaměření pozemku a okolí pozemku včetně situace vjezdu a její návaznosti na dopravní situaci. Zaměření odevzdáme standardně ve formátu DWG či DGN se zákresem katastrálních hranic. Celé zaměření připojeno na souřadnicový a výškový systém S-JTSK a Bpv. Jsme připraveni zaměřit i specifická přání objednatele, architekta, či projektanta.


Investiční výstavba:

    Do oblasti inženýrské geodézie spadá i měření jeřábových drah. HCM s.r.o. provádí kontrolní zaměření geometrie jeřábové dráhy, které je vyžadováno technickou normou jednou za 10 let a u výrazně dynamicky namáhaných konstrukcí jednou za 5 let. Pro měření jeřábových drah lze využít tří metod - srovnávací přímku, polární metodu a metodu protínání z úhlů. Budete-li potřebovat zkontrolovat jeřábovou dráhu ať už před jejím uvedením do provozu nebo kvůli rektifikaci za provozu, jsme Vám k dispozici.
    Nabízíme Vám kvalitní zpracování Vaší zakázky, včasné provedení, solidní jednání, profesionální přístup.
    Přijďte, zavolejte, pošlete email, rádi Vás uvidíme v naší kanceláři v Soběslavi, v 1.patře v objektu České pošty, nedaleko náměstí, případně v kanceláři na adrese Lomnice nad Lužnicí, ulice Fr.Sochora 561 (ulice za restaurací Eden).
    Zejména pro stavby většího rozsahu provedeme podrobné vytyčování v průběhu stavby, kontrolní měření daných prvků a svislostí konstrukcí, měření a výpočty kubatur.
    Provedeme zaměření a vyhotovení geodetické dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS). Vždy dle požadavku zákazníka a v souladu s platnou směrnicí příslušné instituce, na kterou se dokumentace předává. V Praze je to například dokumentace pro Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, výkres definičního bodu stavby a výkres adresního místa stavby.


GEODETICKÉ ČINNOSTI PŘI STAVBĚ A KOLAUDACI

    Převezmeme zaVás veškerou agendu spojenou se získáním všech povolení nutnou pro vaši plánovanou stavbu nebo projekt. Jsou to zejména souhlasné prohlášení a rozhodnutí úřadů nutná k zahájení stavby rodinných domů.
    Zhotovení polohopisu a výškopisu terénu v digitální formě (.dwg, .dxf) pro projekty liniových staveb, rodinných domů, bytových domů a komunikací. Možné doplnit o příčné a podélné řezy komunikací.
    Kdy a kde všude potřebujete odpovědného geodeta? Funkci odpovědného geodeta oceníte prvně při vytýčení hranic parcely nebo pro tvorbu geometrického plánu pro rozdělení pozemku. Podruhé odpovědného geodeta využijete při projektování stavby, kdy náš polohopisný a výškopisný plán je podkladem pro projektanta. Dále využijete odpovědného geodeta při vytýčení budoucí stavby (např. rodinného domu) na pozemku. Pro kolaudaci bude potřeba geometrický plán pro vyznačení stavby do katastru nemovitostí, který samozřejmě vyhotovíme. V HCM s.r.o. disponujeme třemi úředně oprávněnými inženýry, kteří jsou oprávněni ověřovat výsledky zeměměřických činností v celém rozsahu, což je předmětem funkce odpovědného geodeta.


GEODETICKÉ ČINNOSTI PŘI PLÁNOVÁNÍ A PROJEKTOVÁNÍ

    Test č. 1 – výpočet zápisníku vodorovných směrů a zápisníku zenitových úhlů. Výklad k TZ. Výklad k měření délek, k redukcím délek a k základním souřadnicovým výpočtům.
    Uděluji společnosti GEO-5, spol. s r.o., se sídlem Nuselská 236/39, Nusle PSČ 14000, IČ: 49354116, zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 19536, souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených na registračním formuláři pro marketingové účely, zasílání informačních materiálů a obchodních sdělení, a to na dobu pěti (5) let, nebo do odvolání souhlasu. Před udělením souhlasu jsem byl informován o zpracování v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
    Koordinace veškeré dokumentace po ukončení stavebních prací vedoucí k vydání kolaudačního rozhodnutí či souhlasu s užíváním stavby. Následné zažádání o přidělení čísla popisného a zajištění vkladu budovy do katastru nemovitostí.


Inženýrská geodézie

    Geodetické práce Geodézie JIH působí na českém trhu již od roku 2010. Nabízíme Vám nejen provedení geodetických prací, ale rádi poradíme se vším v oblasti geodézie, zeměměřictví, katastru nemovitostí. Provádíme geodetické práce ve výstavbě a katastru; geometrické plány, vytyčování vlastnických hranic, vytyčování staveb, dokumentace skutečného provedení staveb, účelové mapy a projektové podklady.
    Před výstavbou domu provedeme vytyčení vlastnických hranic pozemku dle podkladů z katastru nemovitostí. Sezveme dotčené vlastníky vytyčené hranice. Následně se dá realizovat oplocení bez případných sousedských sporů v budoucnosti.
    Inženýrská geodézie je část geodézie, která řeší úkoly související s budováním vytyčovacích sítí, vytyčováním a kontrolním měřením prostorové polohy stavebních objektů, vytyčováním a kontrolou geometrických parametrů průmyslových objektů a zařízení, zaměřováním území pro projekt a vyhotovením geodetické části dokumentace skutečného provedení stavebního díla. Inženýrská geodézie pod hlavičkou HCM s.r.o. zahrnuje následující:
    Specializujeme se na lokality Třeboň - Třeboňsko, Soběslav - Soběslavsko, Veselí nad Lužnicí, Tábor - Táborsko, Jindřichův Hradec – Jindřichohradecko, Českobudějovicko. Geodetická měření dále provádíme po celé ČR.


Studijní plán oboru Geodézie a katastr nemovitostí

    Součástí služby inženýrské geodézie je elektronická kontrola svislosti staveb při jejich realizaci i po jejím dokončení. Společnost HCM s.r.o. nalezne veškeré odchylky pomocí přesného měření svých oprávněných inženýrů neb přesnost je krédem společnosti.
    Speciální inženýrská geodezie: zaměření jeřábových drah, sledování deformace objektů, mikrosítě, měření svislostí objektů, výpočet kubatur prostorových těles


Další studium a uplatnění absolventů v praxi

    Nejen pro stoupající náročnost budov, jsou činnosti inženýrské geodezie často součástí zabezpečení stavby. Kooperaci na výstavbě otvírá tvorba mapových podkladů do kterých je stavba zanesena a na které navazují vytyčovací a zaměřovací práce. V průběhu stavby je potřeba zaměření inženýrských sítí před záhozem. Nakonec pak ověřovací měření, případně zaměřování svislých posunů přesnou nivelací. Celý vývoj uzavírá vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby. Specifickým oborem inženýrské geodézie je zaměřování deformací a posunů staveb. Inženýrská geodézie provádí vytyčovací práce, zabývá se posudkem přesnosti geodetických metod a vyhotovuje geodetické podklady. Inženýrská geodézie je odvětví geodetických prací, jež pokládá speciální důraz na preciznost prováděného měření. Inženýrská geodézie je nutná nejen v pozemním a podzemním stavitelství. Své uplatnění najde také v dopravním a vodním hospodářství i při určování polohy podzemních vedení.
    V oblasti prostorové evidence prvků nabízíme standardizované moduly pasportu budov. Provedeme-li pasport budov metodou 3D skenování, můžeme kdykoliv budoucnu zpracování rozšířit do formy tradičního stavebního zaměření. Pasport budov standardně dodáváme v měřítku 1 : 100
    Budeme při vás stát i při koupi tohoto pozemku. Revize kupních smluv, revize smluv o úschově finančních prostředků a listin. Celým procesem vás provedeme. Z řad našich odborníků vám lze zajistit i financování tohoto nákupu.
    Zajištění kompletní dodávky geodetických prací pro výstavbu. To je vytyčení polohy a zajištění výškových úrovní staveb budov, liniových staveb a inženýrských sítí. Po realizaci následné zaměření skutečných poloh objektů.


Vyřízení vyjádření dotčených orgánů pro sp

    HCM s.r.o. v rámci inženýrské geodézie provádí přesné zaměření a výpočty kubatur. Hlavním cílem výpočtu kubatur je zjistit, kolik materiálu bylo v určité oblasti odtěženo či navezeno, a zda tento objem odpovídá očekávání, údajům uvedeným v projektu, případně fakturaci dodavatelů. Díky speciálním metodám (letecká fotogrammetrie, 3D skenování) lze velmi přesně a bezkontaktně zaměřit i deponie z jemných a sypkých materiálů či nebezpečné nebo nepřístupné objekty. Nespornou výhodou je rychlost měření a přesnost určení kubatur.
    Stávající stav budov zaměříme a zpracujeme dle Vašeho osobního přání s výstupem formátu výkresů DWG, DXF či DGN, případně dle Vámi zaslané předlohy včetně hladin ve výkresu. V drtivé většině případů dnes používáme výhradně metodu 3D skenování, která je v terénu velmi rychlá a minimálně tak časově zatěžuje místo sběru dat. Zpracování ve 2D či 3D modely budov.
    V případě oddělení části pozemku ke koupi či k prodeji je potřeba vyhotovit geometrický plán. Geometrický plán může být i k vyznačení věcného břemena, či zpřesnění vlastnických hranic. Tento geometrický plán je následně ověřen katastrálním úřadem.
    Příprava staveniště pro předání stavební firmě. Vytyčení hranic pozemku pro oplocení a zajištění výškových bodů. Případně dle požadavku zajištění bodového pole pro stavbu.


Geodetická společnost Geodézie; gon, spol. s r.o. naleznete v ústí nad Labem

    Díky znalosti prostředí a úzkým kontaktům v segmentu prodeje realit můžeme dlouhodobě sledovat trh nabízených nemovitostí a v pravý čas Vás upozornit na pozemek dle Vašich představ, který byste v běžné inzerci jen těžko dohledali. Pozemek budeme dlouhodobě vyhledávat dle Vámi zadaných parametrů.
    Prověříme pozemek z hlediska katastru nemovitostí, zdali nejde o duplicitní vlastnictví, zdali pozemek nemá jinou vadu omezující práva. Ověříme polohu vlastnických hranic pozemku v terénu, omezení z hlediska památkové ochrany, životního prostředí, využití pozemku, existence inženýrských sítí a jejich předpokladu připojení, souladu územního plánování a jeho regulativ s vaší plánovanou stavbou, technických předpokladů připojení na inženýrské sítě a existence věcných břemen.
    Zhotovení stavební dokumentace stávajících objektů. Zaměření skutečných parametrů staveb potřebné pro rekonstrukce, nástavby a demolice.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00