Jak na věc


faktory ovlivňující biodiverzitu lesních ekosystémů

Společenstva ptáků lužních lesů ovlivňuje množství zvěře i hospodaření

    Výzkum na pěti studijních plochách v lužním lese řeky Moravy se uskutečnil během jara 2017 a 2018. Vědci sčítali hnízdící ptáky metodou mapování hnízdních okrsků v kombinaci s přímým vyhledáváním hnízd. Ptačí druhy byly rozděleny do čtyř skupin podle způsobu hnízdění: ptáci hnízdící na zemi, v keřovém patře, v korunách stromů a ptáci přebývající v dutinách stromů.
    Autoři uvádějí, že pro obnovu přirozené struktury porostů, a tak i přirozeného stavu ptačího společenstva tvrdého luhu* ve studovaném území, je nezbytné razantně snížit vysokou početnost srnce obecného a daňka evropského. Jejich populační hustoty se totiž dlouhodobě pohybují kolem 95 ks/1000 ha u srnce a 60 ks/1000 ha u daňka. ,,Cílovým stavem je početnost, při které nedochází k likvidaci přirozené obnovy lesních dřevin a keřového patra, což je společným zájmem ochrany přírody i lesního hospodáře," upozorňují autoři.


Ekonomie ekosystémů a biodiverzity

    ,,Pro udržení rozmanitosti ptáků hnízdících v lužním lese je důležité ponechávání starých výstavkových dubů při obnově porostů. Proto je v současnosti důležitým úkolem uplatňování principů udržitelného lesnického hospodaření," doporučují vědci. Lužní lesy podle nich ohrožují také důsledky klimatických změn, např. zvyšující se frekvence velkých povodní, které mohou významně ovlivnit biodiverzitu lužních lesů, včetně ptáků. Dokonce již nyní se klimatické změny odrážejí v posunech reprodukční doby ptáků hnízdících v tvrdém luhu.
    V letech 2003-2010 již testovali vzájemné působení mezi ptáky a velkými býložravci v ekosystému lužního lesa Litovelského Pomoraví. Nyní navázali na předchozí studie ptačích společenstev a ekologie velkých býložravců v lužních lesích nivy řeky Moravy propojením obou témat. ,,Bližší poznání těchto komplexních ekologických vztahů v lesním ekosystému může podle našeho názoru přispět k praktickým aplikacím v udržitelném lesnickém managementu lužních lesů," uvádějí autoři Petr Čermák, Ivo Machar a Jarmila Filippovová.
    Lužní lesy jsou nejen významným hnízdním biotopem ptáků, ale vzhledem k vazbě na říční toky představují i významné migrační koridory. Krajinnou strukturu středoevropských lužních lesů významně ovlivňují lesnická hospodářská opatření, včetně obnovních postupů, pěstebních zásahů a těžby.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00