Jak na věc


exekutor černošková

Úřední hodiny exekutorského úřadu

    Soudní exekutor je fyzická osoba, kterou stát pověřil exekutorským úřadem, v rámci něhož exekutor provádí nucený výkon exekučních titulů a další činnost podle exekučního řádu. Soudním exekutorem může být jmenován pouze občan České republiky, který mj. má úplné vysokoškolské právnické vzdělání, je bezúhonný, vykonal alespoň tříletou exekutorskou praxi a složil exekutorskou zkoušku.
    Provozovatel stránek je dle § 16 pův. zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zapsán v registru zpracování osobních údajů, vedeném ÚOOÚ, pod registračním číslem 00079110.
    Máte dva dny na zaplacení osmdesátitisícového dluhu, jinak vám zabavíme majetek. S takovým požadavkem od exekutorů se musela popasovat rodina z Plzně. Vše bylo o to víc šokující, že dotyční o žádném dluhu neměli ani ponětí.
    Samotné exekuční řízení se zahajuje na návrh. O návrhu musí věcně příslušný soud rozhodnout ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od jeho předložení. Návrh musí podat oprávněný a může jej podat buď přímo exekutorovi, nebo příslušnému exekučnímu soudu s určením exekutora, který má exekuci provést. Oprávněný může rovněž využít možnost, aby pro něj návrh na provedení exekuce sepsal přímo exekutor na základě listin předložených oprávněným. Exekutoři jsou oprávněni provádět exekuce po celém území České republiky.


Na exekutory v Plzni někdo střílel: Dva zranění a poničené auto!

    Podmínkou, aby soudní exekutor mohl provést exekuci je v první řadě tzv. exekuční titul, který je po materiální i formální stránce vykonatelný. Věřitel, resp. osoba oprávněná z exekučního titulu, kterým má pravomocně přiznanou pohledávku, si může zvolit k provedení exekuce jím vybraného soudního exekutora, přičemž každý soudní exekutor má celostátní působnost. Soudní exekutor potřebuje k výkonu exekuční činnosti pověření exekučního soudu, které mu soud udělí spolu s rozhodnutím o nařízení exekuce na základě návrhu oprávněného. Oprávněný může podat návrh na nařízení exekuce a pověření soudního exekutora buď přímo k příslušnému exekučnímu soudu, nebo k jím vybranému soudnímu exekutorovi a exekutor potom předá návrh na provedení exekuce sám spolu s žádostí o pověření k provedení exekuce nejpozději do 15 dnů ode dne doručení návrhu oprávněného na nařízení exekuce. Tento posléze uvedený postup, tedy podání návrhu k vybranému exekutorovi, je pro oprávněného praktičtější, protože při konzulta
    Jinak ovšem náklady exekuce a náklady oprávněného platí povinný (dlužník), takže v konečném důsledku je vymáhání pohledávek soudním exekutorem pro věřitele levné. Odměna exekutora, které je součástí nákladů exekuce, je stanovena tarifem, který jako vyhlášku vydává Ministerstvo spravedlnosti. Mimo tarifní odměnu lze sjednat smluvní odměnu mezi oprávněným a exekutorem. Úspěšné provedení exekuce tedy záleží na aktivitě soudního exekutora, který je na ní hmotně zainteresován.


Máte problémy s exekucemi? Právníci radí, jak se bránit!

    Exekuční řízení je řízením, v němž vystupují dvě strany - oprávněný a povinný - tradiční terminologií věřitel a dlužník, které mají protikladné zájmy a vedou spor. Tento spor však již není sporem o nárok plynoucí z hmotného práva jako v řízení nalézacím, ale sporem o nárok judikovaný. Judikované právo na rozdíl od nároku plynoucího z práva hmotného musí být po nabytí právní moci rozhodnutí respektováno jak účastníky řízení, tak i státem a všemi jeho orgány. Tato vlastnost je nazývána závazností a je vyjádřena institutem právní moci. Vykonatelnost je vlastnost rozhodnutí, která dovoluje oprávněnému (věřiteli) dovolat se i nuceného uskutečnění takového rozhodnutí. Takové rozhodnutí, které je veřejnou listinou, se nazývá exekučním titulem.


Neplatí rodič alimenty? Zkuste tuto metodu, je účinnější než soud!

    Součinnost třetích osob je novinkou. Soudy, orgány státní správy a samosprávy, obce a jejich orgány, notáři a právnické a fyzické osoby, jsou povinni sdělit exekutorovi údaje o majetku povinného, které jim jsou známy z jejich úřední činnosti. Policie České republiky je povinna poskytnout exekutorovi na jeho žádost ochranu a součinnost při výkonu exekuční činnosti. Banky, pobočky zahraničních bank a spořitelní a úvěrní družstva, pojišťovny, fondy, obchodníci s cennými papíry jsou povinni sdělit exekutorovi údaje o číslech účtů povinného, jakož i o jejich stavu a změnách a údaje o majetku, věcech, listinách či zaknihovaných cenných papírech povinného. Pošta je povinna oznámit exekutorovi, zejména totožnost osob, které si pronajímají poštovní přihrádky nebo jiná doručovací místa, údaje o počtu tam došlých zásilek a dokonce jejich odesilatelích, úhrn peněžních prostředků docházejících povinnému poštou nebo do jeho poštovní přihrádky a rovněž je povinna umožnit exekutorovi tyto údaje získat
    Jisté problémy se mohou vyskytnout při provádění exekuce na základě rozhodnutí soudu cizího státu. Vzhledem k tomu, že podmínkou nařízení exekuce na základě rozhodnutí soudu cizího státu, je vzájemnost provedení exekuce rozhodnutí českých soudů v příslušném cizím státě, je třeba nejprve přezkoumat naplnění této podmínky.
    V exekuci je pravidlem exekuční titul vydaný soudem v civilním nalézacím řízení. Typicky se jedná o rozsudky, usnesení, platební rozkazy, směnečné platební rozkazy a soudem schválené smíry, ukládající povinnost jednomu z účastníků.
    Realizujeme exekuční vymáhání peněžitých nároků, exekuční vyklizení, či odebrání věci. Prověřujeme bonitu dlužníka a vymahatelnost pohledávky před exekucí. Klientům poskytujeme dálkové nahlížení do exekučního spisu on-line a reporty. Komunikujeme pružně, neformálně, bez průtahů. Exekuční i dobrovolné dražby realizujeme v elektronickém systému www.exdrazby.cz, který umožňuje každému zájemci nakupovat nemovitosti pohodlně přes internet.


Povinnost mlčenlivosti soudního exekutora

    V okamžiku doručení usnesení o nařízení exekuce a případně také exekučního příkazu, se poprvé seznamuje povinný se skutečností, že jeho majetek bude použit na úhradu pohledávky věřitele. V tomto okamžiku může povinný (dlužník) poprvé zvolit advokáta a jeho prostřednictvím se bránit proti dopadům nařízené exekuce.
    Nejdůležitějším důsledkem nařízení exekuce je tzv. generální inhibitorium, tedy zákaz nakládání s majetkem. Toto inhibitorium je generální v tom smyslu, že postihuje všechen majetek povinného, tedy i ten, o kterém exekutor či soud v době nařízení exekuce neví. Tato šíře inhibitoria je však vyvážena povolením jistých výjimek. Jedná se o nakládání s majetkem v mezích běžné obchodní činnosti, při uspokojování základních životních potřeb a správa a údržba majetku.
    Nově je samotným exekučním řádem připuštěn i další universální exekuční titul, a to exekutorský zápis se svolením k vykonatelnosti. Pro sepis exekutorského zápisu se svolením k vykonatelnosti jsou stanoveny shodné podmínky jako pro sepis notářských zápisů se svolením k vykonatelnosti.


Mercedes za 25 tisíc, Fabia za pět. Exekutoři levně prodávají auta

    Exekučním příkazem se rozumí příkaz k samotnému provedení exekuce některým ze způsobů uvedených v exekučním řádu. Ihned po vydání usnesení o nařízení exekuce /tedy aniž by bylo doručeno dlužníkovi!/ je oprávněn exekutor vydat exekuční příkaz. Jeho vydání má řadu zásadních důsledků:
    Exekutor má též velmi striktně stanovenou povinnost mlčenlivosti. Získané informace je oprávněn využít pouze za účelem provedení exekuce a je přirozeně také vázán povinností mlčenlivosti o všech skutečnostech, které se dozvěděl při provádění exekuční činnosti nebo další činnosti. Této povinnosti ho může zprostit pouze orgán Exekutorské komory České republiky, a pouze v nezbytné míře a pro jednotlivý případ. Povinnost mlčelivosti trvá i po zániku výkonu úřadu exekutora. Ze zákona samotného vyplývá, že porušení povinnosti mlčenlivosti exekutora je stíháno možnou sankcí kárného opatření a zakládá povinnost k náhradě škody, která porušením povinnosti mlčenlivosti vznikla.


Zabarikádoval se a hrozil střelbou, muže dostala zásahovka! VIDEO

    Exekuční řád připouští provedení exekuce i na podkladě jiných exekučních titulů, které nemusí být dokonce ani výsledkem jakéhokoliv řízení. Klasickým případem je notářský zápis. Ten se totiž stává exekučním titulem pouze na základě výslovného souhlasu dlužníka s vykonatelností zápisu za poměrně přísných podmínek exekučního práva. Právě povaha notářského zápisu, který není rozhodnutím znamená, že se stává titulem výlučně na základě svobodně prohlášené vůle dlužníka. Předmětem jeho prohlášení může být peněžitá pohledávka nebo realizace zástavních práv.
    Termín jednání s exekutorem, vykonavateli je vhodné předem dojednat telefonicky. Se spisy se neustále pracuje. Nahlížení do spisů je proto možné pouze po předchozím objednání (telefonicky, faxem nebo mailem) nejméně 1 den předem.
    V exekučním řádu je zakotvena zvláštní zákonná odpovědnost exekutora za škodu způsobenou v souvislosti s exekučními výkony. Pro poškozeného z toho vyplývá praktický důsledek, že může uplatnit svůj nárok na náhradu škody způsobené exekutorem při výkonu exekuční činnosti, sepisování exekutorských zápisů nebo při činnostech vykonávaných z pověření soudu (např. doručování písemností soudu, výkon činnosti soudního vykonavatele dle OSŘ), jak přímo vůči exekutorovi (v režimu exekučního řádu), tak i vůči státu v režimu zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci, nebo nesprávným úředním postupem.


Úřední hodiny podatelny, pokladny

    Exekuční řád umožňuje, aby věřitelé i nadále v nezměněném rozsahu využívali jak výkon rozhodnutí prováděný soudem podle občanského soudního řádu ("OSŘ"), tak i nedobrovolné dražby podle zákona o veřejných dražbách. Exekuční řád je ale oproti občanskému soudnímu řádu účinnější v tom, že dává soudu na každý úkon lhůtu, ve které musí soud rozhodnout. Jinými slovy to znamená, že do 15 dní od doručení návrhu na zahájení exekuce musí být nařízena exekuce. Protože základní zásadou úspěšné exekuce je rychlost, mnohdy bude dlužník vyrozumíván o exekuci až poté, co mu bude zablokován účet, popř. začne srážení ze mzdy, nebo bude na dveře klepat soudní exekutor, aby sepsal a odvezl movité věci. Ustanovení o procesní lhůtě dané soudu je jedním z největších výdobytků exekučního řádu a lze tak předpokládat podstatné urychlení celého řízení na rozdíl od řízení o výkon rozhodnutí, kde lhůta pro nařízení exekuce stanovena není.
    Mezi nejvýznamnější povinnosti exekutora patří povinnost nezávislosti, vázanost Ústavou, zákony, jinými právními předpisy a rozhodnutími soudu danými v řízení o výkonu rozhodnutí a exekučním řízení, zákaz jiných výdělečných činností, povinnost mlčenlivosti a povinnost provádění exekucí v pořadí, v jakém byly zahájeny. Exekutor má postavení veřejného činitele při výkonu exekuční činnosti, sepisování exekutorských zápisů a při činnostech vykonávaných z pověření soudu podle zvláštního právního předpisu.
    Na šest let půjde do vězení bruntálský soudní exekutor Čeněk Bělasta, který podle Krajského soudu v Ostravě zpronevěřil více než sedm milionů korun. Poškozených jsou asi tři stovky. Dnes už bývalý exekutor peníze od dlužníků sice vymohl, ale už je neposlal věřitelům. Odsouzený muž navíc nesmí sedm let pracovat jako exekutor.


Obec patří mezi nejvíce zadlužené v ČR. Její majetek se bude dražit!

    Výslovně připouští exekuci postižením podílu povinného jako společníka nebo komanditisty ve společnosti a exekuci postižením členských práv a povinností povinného jako člena v družstvu. Dále pak je výslovně připuštěna exekuce prodejem zástavy (a to i ve vlastnictví třetích osob) a je připuštěna exekuce postižením patentů, průmyslových vzorů, ochranných známek a licencí. Do doby zpeněžení těchto práv vykonává všechna práva exekutor. Posledním "novým" způsobem provádění exekuce je exekuce na cenné papíry, u které má, podle povahy cenného papíru, exekutor možnost buď vyzvat toho, kdo má plnit, aby odpovídající plnění odevzdal exekutorovi, nebo se postará o jejich zpeněžení převodem na třetí osobu podle ustanovení upravujících prodej movitých věcí. Do doby zpeněžení cenného papíru ovšem vykonává práva z cenného papíru sám exekutor.
    ČTVRTEK 20.12.2018 7:00 – 11:00 PÁTEK 21.12.2018 7:00 – 12:00PONDĚLÍ 24.12.2018 ZAVŘENOÚTERÝ 25.12.2018 ZAVŘENOSTŘEDA 26.12.2018 ZAVŘENOČTVRTEK 27.12.2017 7:00 – 12:00PÁTEK 28.12.2017 7:00 – 12:00PONDĚLÍ 31.12.2018 ZAVŘENOÚTERÝ 1.1.2019 ZAVŘENO
    Tisíce rodičů se zoufale snaží dostat ze svých bývalých partnerů alimenty na děti, bohužel marně. Podle odbornice na tuto problematiku přitom existuje metoda, která je mnohem jednodušší a účinnější než vymáhání peněz soudní cestou.
    Dalším zvláštním exekučním titulem je vykonatelný rozhodčí nález. V rozhodčím řízení dle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, jsou rovněž řešeny soukromoprávní spory a je poskytována ochrana subjektivním právům. Rozhodčí řízení patří mezi tzv. veřejnoprávní soudnictví, které není prolomením státního monopolu na zajišťování ochrany subjektivních práv. Díky tomu byla přiznána rozhodčím nálezům exekuovatelnost.


Kontakty Exekutorský úřad Semily se sídlem v Turnově - Jindra Jan, Mgr., soudní exekutor

    Pro provedení exekuce je tedy nezbytný jak závazný (pravomocný), tak i vykonatelný exekuční titul. V některých případech však postačuje, aby exekuční titul oplýval alespoň vykonatelností. Typicky předběžná opatření vydaná prvostupňovými soudy jsou vykonatelná dnem doručení povinnému, zatímco pravomocnými se mohou stát teprve poté, co o nich bude rozhodnuto soudy druhého stupně. Nutno upozornit, že exekuční titul (zejména v případě rozsudku) musí být opatřen nejen potvrzením (doložkou) o nabytí právní moci, ale i doložkou o nabytí vykonatelnosti. Z dosavadní praxe vím, že na doložku vykonatelnosti často oprávnění zapomínají.
    Dle zákona je exekutor oprávněn požadovat zálohu na náklady exekuce, přičemž záloha na náklady provedení exekuce ukládající zaplacení peněžité částky nesmí přesáhnout 50% odměny s tím, že za základ se považuje výše pohledávky, která má být vymožena, a v případě exekuce ukládající jinou povinnost než zaplacení peněžité částky nesmí přesáhnout 50% odměny stanovené pro takovou exekuci. Záloha se nepožaduje u oprávněného, u kterého jsou splněny podmínky pro osvobození podle zvláštního předpisu, nebo jde-li o exekuci k vymožení výživného nezletilého dítěte.
    Ne všechna soudní rozhodnutí se však mohou stát exekučním titulem. Titulem nebudou jednak rozhodnutí mající pouze určovací povahu, včetně zamítavých rozhodnutí a rozhodnutí nepřiznávajících nárok. Také konstitutivní rozhodnutí a rozhodnutí ukládající projev vůle nebudou exekučním titulem.


Rychle – profesionálně - efektivně – s minimalizací nákladů

    Exekutorský úřad zahájil svoji činnost 3. 12. 2001. Provádíme exekuce dle zák.č. 120/2001 Sb. Působíme po celé ČR, dominantně v kraji Vysočina a přiléhajících okresech.
    Poslední klient bude přijat 15 min. před koncem pracovní doby!!!V době, kdy bude úřad uzavřen, lze hotovost skládat na účet 175876370/0300 na pobočce v ČSOB, a.s. nebo poslat poštovní složenkou Jako variabilní symbol uvádějte vždy spisovou značku (např. 050EX 221/17 = vs.22117) a do zprávy Vaše jméno a příjmení.
    CentrálaExekutorský úřad Semily se sídlem v Turnově - Jindra Jan, Mgr., soudní exekutorAntonína Dvořáka 326, Turnov 511 01GPS: 50°35′8.34″ N, 15°9′26.6″ E
    Exekučním titulem jsou rovněž vykonatelná rozhodnutí orgánu státní správy a územní samosprávy včetně platebních výměrů, výkazů nedoplatků ve věcech daní a poplatků, jakož i smíry schválené těmito orgány a vykonatelná rozhodnutí a výkazy nedoplatků ve věcech nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení.


Exekutor si měl nechat vymožené peníze! Soud ho poslal do vězení

    Soudní exekutor tedy může použít tyto způsoby exekuce: exekuce srážkami ze mzdy a jiných příjmů exekuce přikázáním pohledávky (jde zejména o bankovní účty, obchodní podíly, patenty a licence), exekuce prodejem movitých věcí a nemovitostí (včetně prodeje zástav), exekuce prodejem podniku, exekuce vyklizením, exekuce odebráním věci, exekuce rozdělením společné věci, exekuce provedením prací a výkonů.
    Zásadně však způsobilým exekučním titulem nejsou různé výkazy státem vlastněných právnických osob, které nejsou zároveň orgány státu (nevykonávají státní správu).
    Plzeňskou Smrkovou ulicí se v úterý dopoledne rozlehly výstřely. Podle policie zde muž střílel na exekutory. Záchranka z místa odvezla dva zraněné. Policisté ovšem podle informací TV NOVA zadrželi hned trojici mužů.


Pustil plyn a exekutorům hrozil pistolí! Muže i s manželkou obvinili

    Exekuční řád zajišťuje větší efektivitu provádění exekucí soudním exekutorem i tím, že exekuci může soudní exekutor provést v jednom exekučním řízení více způsoby, popřípadě i všemi zákonem stanovenými způsoby (např. prodejem nemovitosti, přikázáním pohledávky apod.), a to i současně. Způsob provedení exekuce přitom určuje soudní exekutor. Věřitel tak nemusí, jako tomu bylo doposud, čekat na výsledek jednoho způsobu exekuce než započne s jiným, ale souběžně může být prováděna exekuce více způsoby. Povinný (dlužník) tedy nemůže namítat (tak jako u výkonu rozhodnutí), že exekuce je prováděna způsobem zjevně nevhodným, protože sám zákon (exekuční řád) dává exekutorovi možnost provádět exekuci najednou několika způsoby.
    Návrh na nařízení exekuce musí kromě obecných náležitostí (jméno, příjmení a bydliště účastníků, kdo ho činí, které věci se týká, co navrhovatel sleduje, data a podpisu) obsahovat také označení exekutora, který má být soudem pověřen k provedení exekuce, popř. soudu, jemuž je určen, pokud je návrh podáván přímo soudu a nikoliv exekutorovi, dále pak označení exekučního titulu, uvedení povinnosti, která má být exekucí vymožena, uvedení rozsahu, v jakém byla povinnost splněna a také důkazy, kterých se oprávněný dovolává. S výjimkou podání návrhu na nařízení exekuce k soudu, který o věci rozhodoval jako soud prvního stupně, musí být k návrhu na nařízení exekuce připojen originál nebo úředně ověřená kopie exekučního titulu s doložkou vykonatelnosti, popř. stejnopis notářského nebo exekutorského zápisu se svolením k vykonatelnosti.


Exekutor si měl nakrást 7 milionů! Podvedl i ministerstvo, jde sedět

    Exekuční příkaz ovšem může být vydán pouze na majetek, který je přesně určen a exekutor jej tedy zná. Na majetek, který exekutor nepostihl exekučním příkazem se dále vztahuje generální inhibitorium jako důsledek nařízení exekuce soudem a povinný může tohoto majetku použít k dobrovolnému splnění vymáhané povinnosti, popř. k uspokojování základních životních potřeb.
    V pražských Kobylisích několik hodin probíhal policejní zásah kvůli muži, který se zabarikádoval před exekutory v bytě a vyhrožoval střelbou. Na místo vyrazily zásahové jednotky, pak i vyjednavač. Komunikace ale nikam nevedla, policisté proto za pomoci rozbušek vběhli do bytu a postaršího muže zajistili.
    Téměř 900 tisíc lidí má v Česku alespoň jednu exekuci, přibližně 150 tisíc jich má více než deset. Už brzy by ale na oddlužení mělo dosáhnout daleko více lidí. Co je pro to potřeba udělat? A jak se bránit neoprávněným exekucím? Na tohle odpovídali právníci na webu tn.cz.
    Sedmiletým vězením potrestaly soudy bývalého ostravského exekutora, který si podle vyšetřovatelů nechával pro sebe velkou část peněz, které vymohl z exekucí. Několik nesrovnalostí našli v jeho úřadu policisté před rokem 2015. Měl si přijít na více než 11 milionů korun.
    Z výše uvedených osmi způsobů exekuce se první čtyři používají pro vymáhání peněžitých pohledávek a další čtyři pro vymáhání práv na nepeněžitá plnění.


Zvyšují se úroky hypoték i půjček, na běžném účtu v bance je ale úrok nula.

    Hned ze tří trestných činů policisté obvinili muže, který se ve čtvrtek s manželkou zabarikádoval v domě v Kobylí na Břeclavsku. Exekutorům a policistům navíc vyhrožoval pistolí. Manželskou dvojici po hodinovém vyjednávání vyvedla zásahová jednotka.
    Majetek obce Prameny na Chebsku, která patří mezi nejvíce zadlužené obce v Česku, se bude dražit. Její dluhy se sice podařilo snížit ze 130 milionů na méně než polovinu, přesto se bude obecní majetek dražit - a to za vyvolávací cenu sedm milionů korun. Podle vedení obce se tím ale dluh jen zvětší.
    Přes 800 položek nabízejí v dražbách přerovští exekutoři. V nabídce je třeba elektronika, nádobí, oblečení nebo osobní automobily, které se většinou těší největšímu zájmu dražitelů. Nový vůz je možné si z dražby odvézt už za několik tisíc korun.
    Způsoby provádění exekuce v exekučním řádu jsou v základu shodné s občanským soudním řádem, exekuční řád však v rámci jednotlivých způsobů provádění exekuce přináší řadu výjimek a odlišných postupů při provádění exekucí soudním exekutorem, které by měly pomoci zefektivnit a urychlit vymáhání pohledávek a zná také některé "nové" způsoby provádění exekuce.


Kluk (7) jel načerno, exekutoři po rodičích chtěli 80 tisíc!

    Po podání návrhu na nařízení exekuce je druhou fází rozhodování o nařízení exekuce samotné. Největšími výhodami úpravy v exekučním řádu oproti občanskému soudnímu řádu je bezesporu:

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00