Jak na věc


evidence docházky

PROGRAM RESPEKTUJE UVEDENÉ ZÁKONY

    S modulem pro plánování je možné optimalizovat pastvu, s tím, že už v tomto stádiu lze využít množství N kg/ha k optimalizaci využití pastvin. Program pak umožňuje sledovat a optimalizovat zatížení pozemků jak s pomocí DJ (VDJ), tak i s využitím produkce N kg/ha.
    Vše v evidenci musíme mít doloženo doklady, které spolu s evidencí archivujeme za všechna zdaňovací období, pro která neskončila lhůta pro vyměření daně.
    Daňovou evidenci musíme vést, pokud máme příjmy ze samostatné činnosti a chceme v přiznání k dani z příjmu uplatnit výdaje podle skutečnosti, tedy podle dokladů.
    Všem zemědělcům, kteří pasou zvířata. Povinnost evidence pastvy vyplývá z povinnosti vést evidenci hnojení (zákon č. 156/1998 Sb.). Další povinnosti přináší zařazení pozemků do zranitelných oblastí (nařízení vlády č. 103/2003 Sb.), čerpání dotací dle AEO EAFRD (nařízení vlády č. 79/2007 Sb.).


PLÁNY PASENÍ A OPTIMALIZACE PASTVY

    Program firmy AG info využívá všech dostupných datových zdrojů a je optimalizován tak, aby evidence pastvy minimálně zatěžovala zemědělce. Vede automaticky evidenci hnojení na pastvě a kontroluje nedodržení limitů N kg/ha dle AEO EAFRD. Součástí je i evidence sečí. Jak program pracuje? Po instalaci a zadání přístupového hesla si automaticky stáhne údaje o pastvinách a o závazcích AEO EAFRD. Při jakékoliv změně na portálu LPIS (bloky a AEO EAFRD) je tato změna signalizována, jsou stažena a aktualizována data. Údaje o zvířatech je možné importovat z dat centrální evidence zvířat, z portálu farmáře nebo z evidencí zvířat AG info. Po importu dat je nutné zařadit zvířata do stád (při importu je možné automatické rozdělení dle stájí). Produkční bloky je možné spojit do pastevních areálů. Celá evidence pastvy pak spočívá v zadání stádo, blok (areál) a od kdy do kdy. Program z těchto údajů automaticky generuje evidenci hnojení na pastvě, hlídá maxima a minima N kg/ha dle pravidel AEO EAFRD. Pr
    Evidence zvířat na pastvě bývá často zjednodušována na evidenci počtu zvířat v kategorii. Tato evidence je paradoxně pracnější (pokud hovoříme o počítačovém zpracování). Kategorie zvířat je závislá na stáří zvířete. Při tomto způsobu „dle kategorií“, je nutné vést oddělenou evidenci zvířat a zde neustále přepočítávat sumáře zvířat za kategorii a stádo. Zcela logicky se nabízí otázka, proč vést evidenci takovým způsobem, když každý zemědělec má k dispozici údaje o chovaných zvířatech v digitální formě a to včetně narození a plemen (centrální evidence zvířat, účetní moduly, programy zootechnické evidence,...).
    Program vychází z praktických zkušeností s evidencí pastvy od roku 2000. Umožňuje evidenci pastvy na hodiny, současnou pastvu na více blocích, současnou pastvu stád na stejných blocích. To jsou detaily, které v praxi oceníte.


EVIDENCE PASTVY A PASTEVNÍ DENÍK

    Nesmí však chybět inventura majetku k 1.1. a 31.12. kalendářního roku, pro který evidenci děláme. Jinak je na nás, jak budeme evidovat, aby to stačilo pro podepření našich příjmů a výdajů.
    V našem zájmu je, aby evidence obsahovala také všechny naše daňově uznatelné výdaje, které jsme zaplatili od 1.1. do 31.12. K nim pak přidáme ještě odpisy dlouhodobého majetku, stravné při pracovních cestách a výdaje na auto.
    Hlavní je, aby daňová evidence obsahovala všechny peněžní i nepeněžní příjmy, které jsme v souvislosti s podnikáním nebo jinou samostatnou výdělečnou činností obdrželi hotově, bankou či fyzicky od 1.1. do 31.12.
    Jsme-li plátcem DPH, je pro nás povinná i evidence k DPH. Případně daňovou evidenci upravit, aby vyhovovala § 100 zákona o DPH, viz Povinnosti plátce, evidence a Daňová evidence plátce.
    Z nitrátové směrnice (nařízení vlády č. 103/2007 Sb.) a z pravidel AEO EAFRD (nařízení vlády č. 79/2007 Sb.) vyplývá povinnost zachovat 3 metrový ochranný pás u vody při hnojení. Dle současného výkladu se doporučuje vyjmout tuto plochu v evidenci hnojení i při pastvě zvířat.


AUTOMATICKÁ AKTUALIZACE ÚDAJŮ O BLOCÍCH A ZÁVAZCÍCH AEO EAFRD

    Kvůli daňovému přiznání, kde budeme povinně vyplňovat tabulku počátečních a koncových stavů, musíme svojí evidencí zajistit to, aby se nám na počátku a na konci roku mohli invenatrizovat dlouhodobý hmotný majetek, zásoby, pohledávky a závazky a pro svoji evidenci měli jejich přehled.
    Příjmy ani výdaje nemusíme dělit podle druhu. Nemusíme také evidovat pohyb peněz v pokladně ani v bance. Můžeme rovněž evidovat hromadně, to znamená, že například na jeden řádek zaevidujeme součet výdajů jednoho druhu, třeba poštovné za kalendářní měsíc či rok. Evidovat můžeme zpřeházeně, nezáleží na datu platby, důležité je jen to, že platba patří do kalendářního roku, pro který evidenci děláme. Blíže viz ukázky daňové evidence.
    Hledáme OSVČ, podnikající fyzické osoby poptávající vedení daňové evidence účetní firmou. Máme pro Vás nabídku na vedení daňové evidence, nabízíme zpracování daňové evidence.
     » Daňová evidence (dříve jednoduché účetnictví) » Vedení účetnictví (dříve podvojné účetnictví) » Zpracování mezd » Daňové přiznání » Rekonstrukce účetnictví


Daňová evidence obsahuje tyto základní služby:

    Program využívá zcela nové technologie a umožňuje pomocí připojení k internetu automaticky aktualizovat údaje o pozemcích (LPIS) a závazcích AEO EAFRD (SZIF). Soulad s LPIS a závazky AEO EAFRD je nutným předpokladem správné evidence. Při spuštění programu se kontrolují změny v LPIS, při změnách je nabídnuta aktualizace dat.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00