Jak na věc


energeticky úsporný topný infrapanel

Energetický audit polikliniky Prosek, Lovosická 40/440

    Realizujeme monitoring hodnot proudu, napětí, teplot a fázových úhlů distribuční sítě pro jejich vyhodnocení na osobním počítači. Poskytujeme denní diagram zatížení, napěťovou nesymetrii, amplitudu a fázi proudu v ochranném vodiči, úbytek napětí a výpadky napětí.Výstupem je protokol – technická zpráva hodnotící vaše energetické zatížení dle výše uvedených hodnot, vč. grafického znázornění.
    V rámci poskytování služeb nabízíme posudkovou činnost v oblasti tepelně technických vlastností budovy, stanovení příčiny nadměrné vlhkosti, rizika kondenzace a vzniku plísní v bytech.
    Nabízíme měřidla pro podružná měření. Jedná se o indukční i statické elektroměry s úředním ověřením. Všechny měřidla vám dodáme za přijatelné ceny. V případě zájmu vám můžeme dodat měřicí zařízení na míru.
    Informace v oblasti využití tepelných čerpadel vč. nabídky různých typů tepelných čerpadel, vyhotovíme projekt instalace tepelného čerpadla, společně vybereme optimální řešení a provedeme realizaci a montáž tepelného čerpadla. Komplexní servis zajišťuje elektroinstalační práce včetně revizí a připojení, záruční i pozáruční opravy, měření a vyhodnocování provozních nákladů.


Energetický audit palác Myslbek

    Energetický auditem rozumíme soubor činností, které podrobně hodnotí energetickou náročnost budovy nebo energetických systémů. Výsledkem energetického auditu je návrh alespoň dvou variant opatření, jejichž realizace vede ke snížení energetické náročnosti. Varianty opatření zohledňují zároveň ekonomickou efektivnost takového opatření. Hodnotí se všechny druhy energie, které se v budově nebo v energetických zařízení využívají.
    Nabízíme možnost dodání a zajištění montáže elektroměrových a plynoměrových rozváděčů a pilířů, které splňují připojovací podmínky pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených ze sítí nn ČEZ Distribuce, a.s.. V případě zájmu vám zdarma vypracujeme cenovou nabídku na montáž dle konkrétních požadavků.
    Získané zkušenosti ze zpracování studií, komunikace s žadateli i projektanty uplatňujeme při kompletním zpracování a podání žádostí do dotačních titulů.
    Potřebujete technické poradenství v energetice a jejich stavbách? Využijte naše profesionální služby. Provádíme energetické audity, zajišťujeme průkazy energetické náročnosti - energetické štítky. Dodáváme transformátory VN/NN, trafostanice a realizujeme kontrolu a údržbu energetických zařízení.


Co patří mezi důležité součásti energetického auditu?

    Opatření, která se navrhnou k dosažení energetických úspor, se stanovují se zřetelem technicky skutečně proveditelných opatření. Je důležité aby auditoři, podílející se na vyracování auditu, byli odborně technicky seznámeni s nejmodernějšími metodami a vědecko-technickým pokrokem nejen v oblasti energetiky.
    Energetický audit může provádět pouze energetický auditor s osvědčením Ministerstva průmyslu a obchodu. Součástí energetického auditu je rozbor stavu obalových stavebních konstrukcí, způsobu vytápění a přípravy teplé užitkové vody, osvětlení, elektrických spotřebičů a vyhodnocení energetické účinnosti technologických procesů. V dalším kroku energetický audit navrhuje opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti provozu, a to minimálně ve dvou vhodných variantách kombinací opatření včetně jejich ekonomického vyhodnocení. V závěru energetický audit doporučuje jednu z variant k realizaci a odůvodňuje její výběr.
    Jsou to podle zákona 406/2000Sb. všichni větší spotřebitelé energie. Rozhodující je celková spotřeba odběrných míst, která jsou provozována jednou fyzickou či právnickou osobou (s jedním IČO).


Kdy je nutno nechat zpracovat energetický audit?

    Pomůžeme vám získat dotace z programu Nová Zelená úsporám, posoudíme obvodový plášť vašeho objektu, navrhneme vám optimální skladbu a tloušťku tepelné izolace, kterou by měl mít váš strop, fasáda, podlaha nebo střecha. Určíme jaký součinitel prostupu tepla by měla mít vaše okna, navrhneme solární kolektory, tepelné čerpadlo, nebo nízkoemisní kotel na biomasu.
    Na závěr energetického auditu je doporučení auditora k provedení realizace jedné varinaty řešení, které může být jedno opatření nebo kombinace několika druhů opatření. Výsledek energetického auditu je pro objednatele závazný.
    Pro vaše objekty vypracujeme PENB - průkaz energetické náročnosti budovy (energetický průkaz budovy) zpracovaný dle vyhlášky č. 78/2013 Sb. (230/2015) nebo energetický štítek budov zpracovaný dle ČSN 730540-2. Výpočet provedeme kvalitně, levně a rychle, energetické štítky a energetické průkazy vám vypracujeme do jednoho týdne.
    Ekowatt v uplynulých letech zpracoval více než 200 posouzení instalací obnovitelných zdrojů, zateplení objektů či novostaveb v pasivním standardu pro dotační programy ze Státního fondu životního prostředí?


Kdo má povinnost si nechat zpracovat energetický audit?

    Energetický audit je často požadován jako příloha žádosti o dotaci na energetický projekt, např. na zateplení budovy či jiné snižování energetické náročnosti objektu nebo na instalaci obnovitelného zdroje energie (např. dotační program EKO-ENERGIE). Bývá i podkladem pro banky při posuzování žádostí o úvěr na realizaci energetických investic.
    Nabízíme zpracování průkazu energetické náročnosti budov (PENB, někdy nesprávně označovaného jako energetický štítek). Tento dokument upravuje vyhláška 78/2013 Sb. a je potřeba u novostaveb v rámci stavebního řízení. Dále se podle současné legislativy požaduje u větších změn dokončených staveb a v případě prodeje nebo pronájmu nemovitosti.
    Energetický audit je objektivní a nezávislé posouzení předmětu auditu z titulu energetické náročnosti a ekonomické efektivnosti. Proto se vypracování energetického auditu požaduje při jakékoli žádosti o finanční podporu na revitalizaci budovy či zařízení nebo v případě přijetí investičního úvěru k realizovaným opatřením.


Dotace a financování energetických projektů

    Potřebujete projekt rodinného nebo bytového domu? Potřebujete projekt k rekonstrukci vašeho objektu? V oblasti stavební projekce se na naši společnost můžete obrátit, rádi vám vypracujeme projekty pro rodinné domy, bytové domy, administrativní objekty, garáže, hospodářské objekty a průmyslové objekty, rekreační stavby - novostavby i rekonstrukce.
    Hodnocený předmět auditu se podrobuje vyhodnocení s jednotnou rozlišovací úrovní (hloubkou), pokud zadavatel nepožaduje nad rámec auditu upřednostnění některo z hodnocených oblastí.
    Energetický audit je zásadní pro rozhodování o Vaší investici. I když jej vyžaduje zákon nebo poskytovatel dotace, energetický audit se vyplatí zpracovat kvalitně. Je lepší zaplatit 100 % a získat cenné strategické informace, než jen 80 % za bezcenný kus papíru.
    Energetický audit je doporučení nechat zpracovat vždy, když má vlastník budovy či zařízení záměr snížit celkovou energetickou náročnost budovy nebo technologického zařízení.
    Energetický audit slouží pro zhodnocení využívání energií v daném objektu - v budově, ve výrobním provozu a nebo při instalaci nového zdroje energie. V rámci auditu se identifikují možnosti úspor energie, navrhují se možná opatření k jejich dosažení a tato opatření se ekonomicky vyhodnocují.


Příprava a hodnocení podnikatelských záměrů a studie proveditelnosti

    Provádíme měření povrchové teploty těles současně na celém povrchu, odhalíme zjevná i skrytá místa úniku tepla u staveb. Získáte přehlednou technickou zprávu z termovizního měření a to i v elektronické podobě. Vaše snímky budeme pravidelně archivovat a vyhodnocovat. Získáte výkonného pomocníka při diagnostice elektrozáření pod napětím.
    Informujeme o racionálním využití elektrické energie. Provádíme předběžné ekonomické propočty spotřeby elektrické energie. Poradíme v oblasti elektrického vytápění, elektrického ohřevu vody, osvětlení, klimatizace a vzduchotechniky, regulace, měření, alternativních zdrojů energie a kogeneračních jednotek. Provádíme servis pro zákazníky, který poskytuje informace o energetické legislativě, bezpečnostních předpisech a možných státních dotacích na ekologické akce.
    Nabízíme provedení kontrol kotlů a klimatizačních zařízení dle prováděcích vyhlášek k zákonu 406/2000 Sb. o hospodaření s energií (vyhlášky 194/2013 Sb. a 193/2013 Sb.). Tato kontrola však nenahrazuje kontroly a revize prováděné podle jiných právních předpisů.


Studie energetických úspor ve výrobě, podnikových a administrativních budovách

    Také zpracoval téměř 100 energetických auditů budov (bytových domů, škol, poliklinik, veřejných budov, výrobních podniků aj.), které byly podkladem pro podání žádosti o podporu z dotačních titulů PANEL , Operační program Životní prostředí, Operační program Podnikání a inovace - EKO-ENERGIE apod.
    Umožníme kompletní dodávky náhradních zdrojů „na klíč“. Zajistíme nestandardní dodávky elektrické energie prostřednictvím mobilních zdrojů energie – motorgenerátorů nebo mobilních distribučních transformoven. Zajistíme dodávky elektřiny na místech odlehlých od distribuční sítě.
    FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY TEPELNÁ ČERPADLA MIKROKOGENERACE TERMICKÉ SOLÁRNÍ SYSTÉMY KOTLE NA VYTÁPĚNÍ UMĚLÉ VNITŘNÍ OSVÉTLENÍ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ ENERGETICKÉ AUDITY ÚSPORY ENERGIÍ PRUKAZY ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ENERGETICKÉ PROJEKTOVÁNÍ OPTIMALIZAČNÍ STUDIE ÚZEMNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ŠTÍTKY OBÁLKY BUDOVY ENERGETICKÝ MANAGEMENT ZÁRUČNÍ I POZÁRUČNÍ SERVIS VELKOOBCHOD ENERGO ENERGETICKÁ KONFERENCE FOTOVOLTAICKÉ FÓRUM ENERGETICKÝ SLOVNÍK ENERGETICKÁ STUDIE PENB FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY


Energetický posudek, energetický štítek a průkaz PENB

    Energetití auditoři EkoWATTu mají bohaté zkušenosti s audity všech typů energetických systémů od obytných domů, přes veřejné budovy a průmyslové podniky až po záměry výstavy či rekostrukce vodní, větrné či fotovoltaické elektrárny. Zpracovávali jsme energetický audit i pro specifické budovy (např. historické) a zkušenosti máme i s rozsáhlými nergetickými audity obytných a administrativních budov.
    Mezi našimi službami nechybí služby zaměřené na energetické stavby. Zajistíme pro vás všechny kroky potřebné k výstavbě nového zařízení vč. vyprojektování a vyřízení stavebního povolení.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00