Jak na věc


energetické tyčinky

PROJEKT A VÝSTAVBA TRAFOSTANICE

    Jsme specializovaná firma "Sdružení energetických auditorů" na zpracovávání průkazů energetické náročnosti budov s působností po celé republice. S vypracováním průkazů ENB máme bohaté zkušenosti bez jakýchkoliv reklamací.
    Energetický audit slouží pro zhodnocení využívání energií v daném objektu - v budově, ve výrobním provozu a nebo při instalaci nového zdroje energie. V rámci auditu se identifikují možnosti úspor energie, navrhují se možná opatření k jejich dosažení a tato opatření se ekonomicky vyhodnocují.
    Potřebujete technické poradenství v energetice a jejich stavbách? Využijte naše profesionální služby. Provádíme energetické audity, zajišťujeme průkazy energetické náročnosti - energetické štítky. Dodáváme transformátory VN/NN, trafostanice a realizujeme kontrolu a údržbu energetických zařízení.
    Pomůžeme vám získat dotace z programu Nová Zelená úsporám, posoudíme obvodový plášť vašeho objektu, navrhneme vám optimální skladbu a tloušťku tepelné izolace, kterou by měl mít váš strop, fasáda, podlaha nebo střecha. Určíme jaký součinitel prostupu tepla by měla mít vaše okna, navrhneme solární kolektory, tepelné čerpadlo, nebo nízkoemisní kotel na biomasu.


ENCO group – energetické stavby a energetický audit (Ostrava - Stará Bělá)

    Nabízíme zpracování průkazu energetické náročnosti budov (PENB, někdy nesprávně označovaného jako energetický štítek). Tento dokument upravuje vyhláška 78/2013 Sb. a je potřeba u novostaveb v rámci stavebního řízení. Dále se podle současné legislativy požaduje u větších změn dokončených staveb a v případě prodeje nebo pronájmu nemovitosti.
    Potřebujete projekt rodinného nebo bytového domu? Potřebujete projekt k rekonstrukci vašeho objektu? V oblasti stavební projekce se na naši společnost můžete obrátit, rádi vám vypracujeme projekty pro rodinné domy, bytové domy, administrativní objekty, garáže, hospodářské objekty a průmyslové objekty, rekreační stavby - novostavby i rekonstrukce.
    Nabízíme možnost dodání a zajištění montáže elektroměrových a plynoměrových rozváděčů a pilířů, které splňují připojovací podmínky pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených ze sítí nn ČEZ Distribuce, a.s.. V případě zájmu vám zdarma vypracujeme cenovou nabídku na montáž dle konkrétních požadavků.
    Velký zájem o naše služby projevují i občané, zejména ve vztahu k vyhotovení odborných posudků pro Národní programy dotací SFŽP. Zhotovujeme energetické audity pro Operační program Životní prostředí a zajišťujeme i komplexní služby celého administrativního procesu žádosti včetně projekční činnosti.


Energetické průkazy, stavební projekce

    Informujeme o racionálním využití elektrické energie. Provádíme předběžné ekonomické propočty spotřeby elektrické energie. Poradíme v oblasti elektrického vytápění, elektrického ohřevu vody, osvětlení, klimatizace a vzduchotechniky, regulace, měření, alternativních zdrojů energie a kogeneračních jednotek. Provádíme servis pro zákazníky, který poskytuje informace o energetické legislativě, bezpečnostních předpisech a možných státních dotacích na ekologické akce.
    Provádíme měření povrchové teploty těles současně na celém povrchu, odhalíme zjevná i skrytá místa úniku tepla u staveb. Získáte přehlednou technickou zprávu z termovizního měření a to i v elektronické podobě. Vaše snímky budeme pravidelně archivovat a vyhodnocovat. Získáte výkonného pomocníka při diagnostice elektrozáření pod napětím.
    Umožníme kompletní dodávky náhradních zdrojů „na klíč“. Zajistíme nestandardní dodávky elektrické energie prostřednictvím mobilních zdrojů energie – motorgenerátorů nebo mobilních distribučních transformoven. Zajistíme dodávky elektřiny na místech odlehlých od distribuční sítě.
    Ekowatt v uplynulých letech zpracoval více než 200 posouzení instalací obnovitelných zdrojů, zateplení objektů či novostaveb v pasivním standardu pro dotační programy ze Státního fondu životního prostředí?


Energeticko-ekonomická optimalizace projektu domu

    Realizujeme monitoring hodnot proudu, napětí, teplot a fázových úhlů distribuční sítě pro jejich vyhodnocení na osobním počítači. Poskytujeme denní diagram zatížení, napěťovou nesymetrii, amplitudu a fázi proudu v ochranném vodiči, úbytek napětí a výpadky napětí.Výstupem je protokol – technická zpráva hodnotící vaše energetické zatížení dle výše uvedených hodnot, vč. grafického znázornění.
    Energetický audit je zásadní pro rozhodování o Vaší investici. I když jej vyžaduje zákon nebo poskytovatel dotace, energetický audit se vyplatí zpracovat kvalitně. Je lepší zaplatit 100 % a získat cenné strategické informace, než jen 80 % za bezcenný kus papíru.
    Pro vaše objekty vypracujeme PENB - průkaz energetické náročnosti budovy (energetický průkaz budovy) zpracovaný dle vyhlášky č. 78/2013 Sb. (230/2015) nebo energetický štítek budov zpracovaný dle ČSN 730540-2. Výpočet provedeme kvalitně, levně a rychle, energetické štítky a energetické průkazy vám vypracujeme do jednoho týdne.
    Mezi našimi službami nechybí služby zaměřené na energetické stavby. Zajistíme pro vás všechny kroky potřebné k výstavbě nového zařízení vč. vyprojektování a vyřízení stavebního povolení.
    Získané zkušenosti ze zpracování studií, komunikace s žadateli i projektanty uplatňujeme při kompletním zpracování a podání žádostí do dotačních titulů.


ELEKTROMĚROVÉ A PLYNOMĚROVÉ PILÍŘE

    Energetický audit je často požadován jako příloha žádosti o dotaci na energetický projekt, např. na zateplení budovy či jiné snižování energetické náročnosti objektu nebo na instalaci obnovitelného zdroje energie (např. dotační program EKO-ENERGIE). Bývá i podkladem pro banky při posuzování žádostí o úvěr na realizaci energetických investic.
    Od podzimu 2008, po získání oprávnění pro vypracovávání průkazů energetické náročnosti budov, kontroly kotlů, kontroly klimatizace dle požadavku zákona 406/2000 Sb. zpracováváme tyto dokumenty pro veřejnou správu, školství, zdravotnictví, realitní kanceláře, průmyslové objekty a pro majitele všech objektů z řad občanů i firem.
    Nabízíme měřidla pro podružná měření. Jedná se o indukční i statické elektroměry s úředním ověřením. Všechny měřidla vám dodáme za přijatelné ceny. V případě zájmu vám můžeme dodat měřicí zařízení na míru.
    Informace v oblasti využití tepelných čerpadel vč. nabídky různých typů tepelných čerpadel, vyhotovíme projekt instalace tepelného čerpadla, společně vybereme optimální řešení a provedeme realizaci a montáž tepelného čerpadla. Komplexní servis zajišťuje elektroinstalační práce včetně revizí a připojení, záruční i pozáruční opravy, měření a vyhodnocování provozních nákladů.


Studie energetických úspor ve výrobě, podnikových a administrativních budovách

    Také zpracoval téměř 100 energetických auditů budov (bytových domů, škol, poliklinik, veřejných budov, výrobních podniků aj.), které byly podkladem pro podání žádosti o podporu z dotačních titulů PANEL , Operační program Životní prostředí, Operační program Podnikání a inovace - EKO-ENERGIE apod.
    Energetická auditorská kancelář - Energy Saving byla založena v roce 2000, kdy zakladatel - energetický auditor Jiří Tomek - získal oprávnění provádět energetické audity budov a průmyslových objektů dle zákona 406/2000 Sb. a byl zapsán do seznamu energetických auditorů Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Postupem doby se v souvislosti se změnami legislativy a požadavky klientů začala auditorská kancelář rozvíjet až do současné podoby, kdy přibyl nový auditor Ing. Dana Nagyová - oprávnění v seznamu energetických auditorů Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Dana Nagyová je členem Asociace energetických specialistů.
    Nabízíme provedení kontrol kotlů a klimatizačních zařízení dle prováděcích vyhlášek k zákonu 406/2000 Sb. o hospodaření s energií (vyhlášky 194/2013 Sb. a 193/2013 Sb.). Tato kontrola však nenahrazuje kontroly a revize prováděné podle jiných právních předpisů.


PRODEJ, DODÁVKA A MONTÁŽ TRANSFORMÁTORŮ VN/NN

    Energetití auditoři EkoWATTu mají bohaté zkušenosti s audity všech typů energetických systémů od obytných domů, přes veřejné budovy a průmyslové podniky až po záměry výstavy či rekostrukce vodní, větrné či fotovoltaické elektrárny. Zpracovávali jsme energetický audit i pro specifické budovy (např. historické) a zkušenosti máme i s rozsáhlými nergetickými audity obytných a administrativních budov.
    Energetický audit může provádět pouze energetický auditor s osvědčením Ministerstva průmyslu a obchodu. Součástí energetického auditu je rozbor stavu obalových stavebních konstrukcí, způsobu vytápění a přípravy teplé užitkové vody, osvětlení, elektrických spotřebičů a vyhodnocení energetické účinnosti technologických procesů. V dalším kroku energetický audit navrhuje opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti provozu, a to minimálně ve dvou vhodných variantách kombinací opatření včetně jejich ekonomického vyhodnocení. V závěru energetický audit doporučuje jednu z variant k realizaci a odůvodňuje její výběr.
    V rámci poskytování služeb nabízíme posudkovou činnost v oblasti tepelně technických vlastností budovy, stanovení příčiny nadměrné vlhkosti, rizika kondenzace a vzniku plísní v bytech.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00