Jak na věc


ekologie potreba povrchova a pudni vody pro organi

Vzory dvou dopisů Odboru životního prostředí Městského úřadu

    Práce esejovitého charakteru představuje, kam spadá čistírna odpadních vod v Liberci, jaký je její význam a účel, dále pak je popsán princip fungování... (detail)
    Jedná se o úvahu o produkci a zneškodňování odpadů v ČR a množnosti omezení produkce odpadů (ekoznačky). Zmíněny jsou také způsoby druhotného využití ... (detail)
    Práce v souvislém textu rozebírá současnou situaci ve kvalitě ovzduší, vody a lesů. Popisuje důsledky současného stavu a velmi stručně i pozitivní tre... (detail)
    Práce popisuje dlouhodobý vývoj vztahů člověka a přírody. Dále se věnuje projevům působení člověka na životní prostředí. Pojednává také podrobně o nej... (detail)
    Od roku 2002 poskytuje komplexní a vysoce kvalitní služby v oblasti poradenství systémů managementu dle ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, GMP+, ISO 50001, ISO 27001, ISO 22000, ISO 3834, EN 1090 atd.
    Práce obsahuje dva vzory písemné komunikace s úřady z pozice občana. Předmětem prvního dopisu je dotaz, který se týká třídění odpadu a který je adreso... (detail)


Kvalita ovzduší v Moravskoslezském kraji

    Jedná se o úvahu o kritickém stavu životního prostředí v ČR a možnosti, jak zlepšit tuto nepříznivou situaci úsporou energie a přírodních zdrojů, před... (detail)
    Při výběru této varianty má klient jistotu zajištění souladu plnění legislativy ČR v oblasti ochrany životního prostředí a má zaučen vhodný dostatek pracovníků pro stálé udržování tohoto stavu.
    V rámci této varianty provedou odborní poradci činnosti Varianty I. a dále se zaměří na stálé udržování souladu aspektů činnosti společnosti s právními a jinými normami v oblasti ochrany životního prostředí - to znamená, že jsou klientovi vedeny požadované evidence, jsou vyplňovány a podávány příslušná hlášení, žádosti apod. Je zajišťován kontakt se státní správou. Klient je informován o novinkách v oblasti ekologie. Klientovi jsou dále zpracovány další i nepovinné dokumentované postupy pro zajištění ochrany životního prostředí. Tyto činnosti jsou podporovány pravidelnými nezávislými ekologickými audity na všech pracovištích klienta. Jsou zpracovávány zprávy z auditů, v průběhu těchto auditů jsou stanovovány nápravy a opatření k nápravě.


Globální problémy životního prostředí

    Práce se věnuje studii EIA (Environmental Impact Assessment, neboli Vyhodnocení vlivů na životní prostředí), kterou předkládají firmy k projektům, u n... (detail)
    Vedení společnosti ve spolupráci s ekologem - specialistou provede vstupní nezávislou analýzu stavu zajištění ochrany životního prostředí ve Vaší organizaci. Na základě tohoto nezávislého úvodního přezkoumání stávající situace zpracuje vedení "QEMS" s.r.o. nabídku s navržením vhodných variant řešení dané problematiky ve Vaši organizaci s předpokládanou časovou a finanční náročností. Mezi základní úrovně spolupráce s námi patří níže uvedené varianty, které je možné kombinovat.
    Práce se zamýšlí nad specifickou ekologickou situací u nás. Věnuje se nastínění největších problémů, jakými je nadměrná ekonomická zátěž, kterou nejso... (detail)
    Samozřejmostí vzájemné spolupráce je vystavení OSVĚDČENÍ o zajišťování dozoru nad plněním požadavků na ochranu životního prostředí, jakož i realizace jiné konzultační a poradenské činnosti ve vtahu k souvisejícím právním normám.


Čistírna odpadních vod v Liberci - esej

    V rámci této varianty odborný poradce - ekolog zajistí u klienta soulad činností společnosti s platnými právními a jinými požadavky v oblasti ochrany životního prostředí. Dále pak je provedeno školení vybraných pracovníků klienta, kteří se budou podílet na neustálém zajišťování plnění právních norem ve společnosti a tito pracovníci jsou následně prakticky zaučeni pro pozdější zajišťování této činnosti.
    Text se zamýšlí nad otázkou, zda je globální oteplování pouze nafouknutou mediální a politickou bublinou, anebo skutečnou hrozbou. Stručně porovnává r... (detail)
    Práce shrnuje informace z konference konané 16. října 2007. Uvádí témata kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji a hodnocení vlivů na znečištěné ovzd... (detail)

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00