Jak na věc


ebrantil příbalový leták

29th European Days Of The French Society Of Cardiology 2019 (SFC 2019)

    Arteriální hypertenze je spolu s kouřením, diabetem, dyslipidemií a obezitou jedním z nejzávažnějších kardiovaskulárních rizikových faktorů. Proto jsou antihypertenziva nedílnou součástí primární i sekundární prevence kardiovaskulárních onemocnění. Svoje uplatnění však najdou také v léčbě akutních stavů, které mohou ohrozit život nemocného. Pro léčbu emergentních hypertenzních stavů jsou vhodné přípravky s rychlým nástupem efektu a s relativně rychlým odezníváním účinku. Jedním z léčiv, která jsou podávána nemocným s akutním zvýšením arteriálního tlaku, jež bezprostředně poškozuje cílové orgány či může ohrozit život nemocného, je urapidil (Ebrantil i.v. 25 a 50), antihypertenzivum s centrálním i periferním účinkem. 2
    I když je v tabletkové formě Ebrantil spíše outsider, v té injekční je tomu jinak. Zde je lékem první volby. V injekční formě se v České republice užívá již přes 25 let. Jde totiž o velmi rychlý lék s takřka okamžitým nástupem účinky a zároveň i s jeho rychlým odezníváním. Snižuje periferní cévní rezistenci bez vzniku výraznější reflexní tachykardie. Vzhledem k velkému účinku je aplikován u všech stavů s těžší a více odolnou hypertenzí, kde je nedostatečná účinnost perorální léčby, nebo kde není možno naordinovat tabletkovou formu, případně se předpisuje i tehdy, když lékař potřebuje docílit rychlého nástupu účinku, avšak samozřejmě se současným rizikem, že se tlak sníží až přespříliš. Jde tedy o ideální lék pro urgentní hypertenzní stavy. Užívá se zejména u cévních mozkových příhod.


Nežádoucí účinky při nitrožilní aplikaci

    Nežádoucí účinky po podání urapidilu, pokud jsou přítomné, nebývají těžké. Většina jich je způsobena náhlým poklesem krevního tlaku, ale dle zkušeností vymizí během několika minut či během dlouhodobé infúze. Mohou se objevit tachykardie s palpitacemi, pocení, hrudní dyskomfort, dyspnoe, závratě či bolesti hlavy, nevolnost a další méně časté obtíže. Ve vyšších dávkách má urapidil sedativní efekt. 2,3
    Lék působí nejen na krevní cévy, ale na celý centrální nervový systém, v jehož konečném výsledku dochází k roztažení krevních cév a k poklesu krevního tlaku.
    Přípravek Ebrantil i.v. 25 a 50 je kontraindikován při přecitlivělosti na urapidil nebo pomocné látky, při aortální stenóze, koarktaci aorty a AV zkratu, vyjma dialyzačního zkratu, který je hemodynamicky neúčinný. Opatrnost je nutná kromě stavů s rizikem rychlého poklesu krevního tlaku také u nemocných s dehydratací, renálním selháním a s poškozením jaterních funkcí. Podávání v těhotenství se nedoporučuje, pokud možný přínos pro matku nepřevyšuje potenciální rizika pro plod. Matky by při léčbě přípravkem Ebrantil neměly kojit, protože není známo, zda urapidil u lidí přestupuje do mateřského mléka. 2,3


Navštivte také naše další stránky

    Při užívání tabletkové formy léku se objevují poměrně lehké vedlejší příznaky, když lék aplikujete do žíly, může se objevit tachykardie s palpitacemi, pocením, hrudním dyskomfortem, s povrchním dýcháním. Dále pak může mít i tlumivý efekt.


Jak Ebrantil působí na lidský organismus

    Urapidil je díky svým farmakologickým vlastnostem vhodným lékem pro téměř všechny emergentní hypertenzní stavy. Velmi dobré zkušenosti jsou s léčbou těžké hypertenze při cévní mozkové příhodě, kde není možné nebo vhodné podávat léky perorálně. V této indikaci je obzvlášť důležité, aby krevní tlak neklesl nekontrolovaně příliš rychle. Na druhou stranu při plánované trombolytické léčbě je doporučeno snížit krevní tlak, pokud dosahuje hodnot 185/110 mm Hg nebo vyšších, a to nejlépe během 10 minut, aby mohla být trombolýza zahájena v úzkém terapeutickém okně. Urapidil s maximálním antihypertenzním efektem dosažitelným po bolusu do 2–5 minut tento požadavek velmi dobře splňuje. 3Urapidil nachází své uplatnění dále u pacientů s akutním koronárním syndromem s elevacemi ST-úseku. 4 Dobře je využitelný také při potřebě řízené hypotenze při disekujícím aneuryzmatu aorty či při akutním renálním selhání s těžkou hypertenzí. Rovněž u nemocných s feochromocytomem se při stavech s těžší hypertenzí a
    Tablety jsou k dispozic v síle 30 a 60 miligramů, jež dospělý obvykle užívá 2x denně. Jde o lék pouze na předpis, který by neměl být užíván bez doporučení lékaře.
    Ebrantil je moderní antihypertenzivum, čili lék na snížení krevního tlaku. Pravdou sice je, že u nás není znám jako lék první volby, ale v kombinaci s jinými léky na něj narazit přeci jen můžete.


SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKYVÍCE OD AUTORA

    1. Filipovský J, et al. Diagnostické a léčebné postupy u arteriální hypertenze – verze 2012. Doporučení České společnosti pro hypertenzi. Hypertenze a kardiovaskulární prevence 2012; 1: 1-15.2. Souhrn údajů o přípravku (SPC Ebrantil i.v. 50)3. Janota T, Zelinka T. Urapidil, lék první volby pro těžké hypertenzní stavy. Interv Akut kardiol 2013;12(3):150-152. 4. Yao DK, et al. Therapeutic effect of urapidil on myocardial perfusion in patients with ST-elevation acute coronary syndrome. Eur J Intern Med 2009;20:152—157. 17.5. Janota T, Widimský J. Hypertenzní krize, emergentní a urgentní hypertenzní stavy – současný stav poznání a doporučení pro péči o tyto stavy. Interv Akut Kardiol 2010; 9(4): 198–202.


Při hypertenzní krizi je podání urapidilu vhodnou alternativou

    Snížení systolického i diastolického krevního tlaku je po podání přípravku Ebrantil i.v. 25 a 50 dosaženo díky jeho centrálnímu i perifernímu účinku. Na periferii blokuje převážně postsynaptické α1-receptory a inhibuje tak vazokonstrikční působení katecholaminů, podle animálních studií je současně také agonistou centrálních 5-hydroxytryptamin-1A receptorů. Urapidil snižuje především periferní cévní rezistenci a jeho podání způsobí vazodilataci, kromě toho snižuje preload i afterload. Uváděna je výraznější selektivní renální a pulmonální vazodilatace. Srdeční frekvence zůstává konstantní, nepůsobí tedy významnější tachykardii. Také neovlivňuje nepříznivě srdeční výdej, při srdečním selhání a hypertenzi může vést snížení krevního tlaku dokonce ke vzestupu srdečního výdeje. 2,3Maximální účinek je patrný do 2–5 minut, sérový poločas je udáván v rozmezí 2–3 hodiny. Antihypertenzní efekt plně odeznívá během několika hodin, podle klinické praxe do 4 hodin. Z hlediska použití u cévních mozkový
    Při užívání tohoto léku se mohou objevit různé vedlejší účinky. K těm nejčastějším patří bolest hlavy, nevolnost, pocit sucha v ústech, únava, závratě a vzácně pak také i arytmie, únava a zvýšené pocení. Pakliže některý z těchto příznaků při užívání Ebrantilu objeví, neváhejte se obrátit na svého lékaře. Je zde na místě zvážit jeho další užívání.
    Přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění a je vydáván pouze na lékařský předpis. Před předepsáním se seznamte s úplným zněním Souhrnu údajů o přípravku.


Informace SÚKL pro pacienty a zdravotnické pracovníky – EBRANTIL 30 RETARD a EBRANTIL 60 RETARD

    Urapidil je v i.v. formě užíván v České republice téměř tři desetiletí. Je indikován u pacientů s hypertenzní krizí a jakožto velmi účinný lék s dobrou titrovatelností účinku je užíván i při těžší rezistentní hypertenzi s potřebou i.v. léčby. Může být také využit ke kontrolovanému snižování krevního tlaku (TK) u hypertenzních pacientů při operaci nebo v pooperačním období. 1,2Adekvátní zvládání situací, kdy vysoký TK akutně ohrožuje život nemocného nemusí být v praxi vždy snadné. Pro akutní stavy spojené s náhlým zvýšením arteriálního TK se vžil název hypertenzní krize, která zahrnuje závažnější emergentní a méně naléhavé urgentní hypertenzní stavy. Emergentní hypertenzní stavy jsou definovány manifestací poškození funkce, eventuálně struktury cílového orgánu. Mezi tyto klinické situace patří: hypertenzní encefalopatie, hypertenze s akutním levostranným srdečním selháním, hypertenze s akutním koronárním syndromem, hypertenze u disekce aorty, hypertenze u subarachnoidálního krvácení a p


1. CO JE EBRANTIL retard A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

    Standardně je léčba zahajována bonusem s navazující kontinuální léčbou. 3 Injekčně se podává zvolna 10-50 mg urapidilu i.v. za stálé kontroly krevního tlaku. Antihypertenzní účinek je možno očekávat během 5 minut po podání. 2 Při dostatečném poklesu krevního tlaku po podání bolusu je možné přejít ke kontinuální léčbě. Při nedostatečném efektu prvního bolusu lze zejména v případě potřeby rychlé kontroly krevního tlaku podat další bolusy a stav znovu přehodnocovat po 5 minutách. Opakované bolusy až do dosažení cílového TK s navazující udržovací léčbou jsou cestou k co nejrychlejší úpravě TK, ale celková dávka úvodních bolusů by neměla přesáhnout 50 mg kvůli riziku náhlého těžkého propadu TK. 2,3 Pro udržení poklesu krevního tlaku po injekčním podání přípravku Ebrantil i.v. 25 a 50 je následně možná infuzní léčba, buď pomocí perfúzoru nebo formou dlouhodobé kontinuální infúze. Ta se připravuje tak, že k 500 ml kompatibilního roztoku, např. fyziologickému roztoku, se přidá obvykle 250 mg u


Ebrantil, lék pro těžké hypertenzní stavy4

    Název přípravku: Ebrantil i.v. 25, Ebrantil i.v. 50. Složení a léková forma: Injekční roztok. 5 ml injekčního roztoku obsahuje urapidili hydrochloridum 27,35 mg, což odpovídá urapidilum 25 mg (Ebrantil i.v. 25 mg), a urapidili hydrochloridum 54,70 mg, což odpovídá urapidilum 50 mg (Ebrantil i.v. 50). Pomocné látky viz SPC. Indikace: 1) Hypertenzní krize, závažné, respektive velmi závažné formy hypertenze, hypertenze rezistentní na běžnou terapii. 2) Kontrolované snižování krevního tlaku u hypertenzních pacientů při operaci nebo v pooperačním údobí. Dávkování a způsob podání: Přípravek se aplikuje ležícímu dospělému pacientovi formou jednorázové nebo opakované injekce nebo infúze. Pro udržení poklesu krevního tlaku po injekčním podání Ebrantilu se používají infúze, buď pomocí perfúzoru nebo formou dlouhodobé infúze. Způsob podání a) intravenozní injekce: Za stálé kontroly tlaku se zvolna podává 10-50 mg urapidilu i.v. Podle výše krevního tlaku lze i.v.podání přípravku zopakovat. b) Poma
    Injekčně se Ebrantil užívá pouze nárazově a tedy jednorázově. Na něj pak lékař naordinuje další kontinuální, tedy soustavnou léčbu. Jde tedy o takový startér. Dává se však proto obvykle ve vyšších dávkách. Podle dané situace se aplikuje obvykle 10-50 mg Ebrantilu. Do těla jej přitom lékař vpraví poměrně rychle asi během 20 sekund. Další způsob je aplikace Ebrantilu do 50 ml stříkačky, která se nasadí do lineárního dávkovače, kde ho je obvykle 100 mg.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00