Jak na věc


dmišj asociace domovů mládeže

V případě potřeby nás kontaktuje na info@dmhk.cz .

    Žáci nebo jejich zákonní zástupci si nemohou vymoci tento nárok proti stanovisku ředitelky obsaženém ve Vnitřním řádu DMIŠJ. Je tomu tak proto, že toto stanovisko nemá opravný prostředek (dokument nepodlého správnímu řádu, nelze se odvolat) a tak uvedený požadavek nemá oporu v platné právní úpravě. Rozhodnutí je na vůli ředitelky, která vychází zejména z toho, že způsob řešení uložení osobních věcí v průběhu pobytu v DM má přímý vliv na odpovednost školského zařízení za škody vzniklé na těchto věcech. V souladu s ustanovením § 391 zákoníku práce odpovídá školské zařízení za vzniklé škody v režimu tzv. subjektivní odpovědnosti. Proto je logickým rozhodnutím i výrazem odpovědnosti, když ředitelka DMIŠJ nastaví taková pravidla pro ukládání osobních věcí, aby minimalizovala rizika spojená s výše uvedenou odpovědností školského zařízení.
    Evaluační (sebehodnotící) zpráva, která popisuje stav v oblasti podmínek vzdělávání, obsahu, průběhu a výsledcích vzdělávání, podpory žáků a spolupráci s rodiči a dalšími činiteli výchovy žáka, řízení a personální práce. V závěru jsou opatření, která mají vést organizaci k dalšímu zkvalitňování činnosti.
    Dokument stanovuje závěry, priority a strategie rozvoje organizace v oblasti poskytování služeb, podpory žáků v oblasti vzdělávání, řízení organizace, ekonomiky a materiálně technického rozvoje a v závěru časově vymezuje některé úkoly k naplnění záměrů
     Na této stránce zveřejňujeme odpovědi na Vaše dotazy, požadavky a přání, které by mohly zajímat i další rodiče nebo žáky. Konkrétní dotazy můžete zasílat na adresu info@dmhk.cz. Vyhrazujeme si právo zveřejnit anonymně i dotazy, které nebudou bezprostředně určeny pro tuto stránku.


V současné době pro vás chystáme nové webové stránky.

    Tiskopis vyplňuje zákonný zástupce a odevzdává ho žák v den nástupu k ubytování. Obsahuje např. souhlas k právnímu jednání dítěte, zpracování osobních údajů, potvrzení o seznámení s Vnitřním řádem atd.
    Obsahuje výčet oblastí, v nichž jsou žáci seznámeni s riziky a bezpečným způsobem chování. Dalšími dokumenty k problematice BOZ žáků jsou vzor záznamu o poučení žáků a charakteristika rizik v DM.
    Domov mládeže, internát a školní jídelna (DMIŠJ) je školské zařízení, které poskytuje žákům středních škol, vyšších odborných škol a talentovaným dětem základních škol výchovu a vzdělávání a školské služby formou ubytování, příp. stravování.
    Vlastní metodické dny jsou součástí dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v DMIŠJ. 6. května 2011 se uskutečnil den s tématikou environmentální výchovy. Skupina "pěšáků" zahájila na Hvězdárně a poté šla po "galaktické stezce", při níž absolvovala testy, kvízy a drobné aktivity s tématikou EVVO. Skupina "cyklistů" se nejprve seznámila s problematikou geocachingu a pak vyjela hledat "kešky" pomocí GPS do terénu.


Omluvte prosím dočasnou nefunkčnost některých odkazů.

    Základní dokument pro plnění cílů DM v oblasti vzdělávání a výchovy mládeže charakterizuje podmínky v orgranizaci, vlastní vzdělávací a výchovný program a stanoví cíle v oblasti rozvoje podmínek pro úspěšnou realizaci cílů ŠVP včetně evaluačních úkolů a nástrojů
    Čtenáře, kterým tento stručný výčet informací nestačil, odkazujeme na Směrnici pro ochranu osobních údajů a Prohlášení o zpracování osobních údajů fyzických osob podle GDPR.
    Lze se domoci toho, aby žák přes zákaz obsažený ve Vnitřním řádu DMIŠJ dovezl jízdní kolo a vymoci si povinnost domova vyčlenit pro ně zabezpečený prostor?
    Za nezletilého nesou podle občanského zákoníku odpovědnost jeho rodiče. Zákonným zástupce ale může být i jiná osoba, které zákonný zástupce udělil plnou moc, nebo osvojitel, opatrovník, poručník či pěstoun. Výklad České školní inspekce upřesňuje podmínky odpovědnosti a způsobu jednání se školou nebo školským zařízením (DM).
    Směrnice určuje základní principy a pravidla užití finančních prostředků získaných především od rodičů ubytovaných žáků formou daru. Dokument obsahuje i příklady výše příspěvku žákům na jednotlivé aktivity. Součástí směrnice je i Darovací smlouva.


Domov mládeže, internát a školní jídelna,Hradec Králové, Vocelova 1469/5

    Směrnice definuje osobní údaje a další pojmy, uvádí osoby, jejichž údaje jsou zpracovávány, důvody jejich zpracování, oprávnění zaměstnanců a zhodnocení rizik. Veřejnosti je určeno Prohlášení o zpracování osobních údajů.
    Další osobní údaje jsou zpracovávány se souhlasem zákonných zástupců nebo zletilých žáků, který stvrzují formou tzv. souhlasného prohlášení. Jedná se např. o souhlas se zveřejňováním audio-video záznamů (na webových stránkách, nástěnkách, při prezentaci výsledků práce žáka apod.) nebo o souhlas s uvedením autorství jeho díla na výstavě.
    Zde si můžete otevřít nebo stáhnout potřebné tiskopisy nebo dokumenty. Umístěním většiny z nich na těchto stránkách plní organizace svoji zákonnou povinnost informovat své klienty o podmínkách ubytování a o organizaci činnosti v DMIŠJ.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00