Jak na věc


devátá legie

Ve faraonově tajné pohřební komnatě byla objevena mumie mimozemšťana

    Teď se zdá, že se pomyslný kruh uzavřel. Nedávno byl u staré římské pevnosti Vindolanda nalezen náhrobek Tita Annia, centuriona z Deváté legie. A na něm latinský nápis, kde se hovoří o tom, že zemřel během války, kterou vedli ve 20. letech 2. stol. n. l. Římané s galským domorodým obyvatelstvem. Třebaže je nápis neúplný, vyplývá z něj, že Galové dali Římanům skutečně na frak a zřejmě rozprášili i „ztracenou“ Devátou legii. A protože realita se od legendy většinou liší a je mnohem prozaičtější, je dost pravděpodobné, že přece jen nějací vojáci přežili. Ti pak mohli figurovat v některých pozdějších dokumentech.
    Představu, že Devátá legie zanikla po devastující porážce od Britů v roce 117 n.l., výrazně přiživil román „Orel Deváté legie“ od britské spisovatelky Rosemary Sutcliffové, který vyšel už v roce 1954. Z knihy se stal přes noc bestseller a dočkala se rozhlasových dramatizací a filmového i televizního zpracování. Nejnověji ji na filmové plátno převedl skotský režisér Kevin Macdonald ve snímku „The Eagle“.


Mrtvé je možné oživit i několik hodin po smrti

    Devátá legie byla chloubou římské armády. Její oficiální název zněl Legie Nova Hispana a založil ji a vycvičil proslulý římský vojevůdce Pompeius Veliký pro boje v Hispánii (jak ostatně napovídá její latinské jméno). Po něm jí velel i Gaius Julius Caesar a prošla s ním četnými válkami s Galy, které se odehrávaly v různých místech Evropy. Tato elitní legie byla roku 43 n. l. vyslána na dobyvačné tažení do Británie, a to pod vedením císaře Claudia, který zdaleka nebyl jenom kulhavým a koktavým popletou, jak ho známe z televizního seriálu. Právě díky němu a díky Deváté byla Británie úspěšně zdolána a na několik desítek let se tamější galské kmeny musely stáhnout do pozadí.
    Jenže tenhle stav netrval dlouho. Galové sice byli divocí a pro Římany skutečnými barbary, jenže byli také velmi hrdí, bojovní a v neposlední řadě se od svých okupantů lecčemus z vojenského umění přiučili. Na začátku 2. stol. n. l. začali opět vystrkovat svoje barbarské drápky, protože jim římská okupace nebyla vůbec po chuti. Devátá legie byla proto znovu povolána do boje a vyrazila k dnešním anglicko-skotským hranicím. Vyrážela zvesela, protože její velitelé byli přesvědčeni, že bouřící se galské kmeny rychle zlikviduje. Jenže někde na své pouti se po několikatisícovém vojsku prakticky slehla zem i dějepisné anály. Devátá legie prostě zmizela. A vznikla legenda…
    Hadrián přivedl do Británie Šestou legii, která se usídlila v Yorku. Kdyby na tom byla Devátá legie aspoň trochu dobře, bylo by usídlení druhé legie v jednom místě zbytečnou kumulací vojenské síly. Zdá se ale, že Šestá legie měla York pro sebe. Z Deváté legie už asi zbyla jen hrstka bojeschopných vojáků.


NEJNAVŠTĚVOVANĚJŠÍ OSOBY (poslední týden)

    Jedna její verze hovoří o tom, že vojáky pohltila neprostupná mlha, která je na severu Anglie celoročně běžným jevem. Galové naopak tvrdili, že vojsko zlikvidovali v několika velkých bitvách, a tuto variantu přijalo místní obyvatelstvo natolik za svou, že se traduje dodneška. Na dané téma byly napsány knihy a natočeny filmy, které vyprávějí o statečném boji Galů proti římským uchvatitelům. Skotové si legendu dokonce posunuli ještě o kus dál a rádi o ní hovoří v souvislosti s tím, že si svou svobodu vždycky uhájili. To jako připomínku Angličanům, kteří jim stále nechtějí přiznat naprostou samostatnost.
    Mnozí historici jsou přesvědčeni, že Devátá legie neskončila v Británii, ale na úplně opačném konci Říše římské. Podle nich byla z Británie stažena a kolem roku 160 n.l. převelena na Střední východ, kde její vojáci padli za oběť opakovaným střetům s Peršany.
    Film o tom, jak voják a jeho otrok putují krajinou a hledají ztracený symbol hrdosti, je nudnější, než by se mohlo zdát. Dva titulní představitelé totiž své role nezvládli a celý je vlastně spíše směšný. A celkový dojem nezachrání ani povedená hudba.


Číňany vyděsil sedmiúhelníkový objekt na obloze

    A tak se zdá, že román Rosemary Sutcliffové a její nejnovější filmová verze jsou pravdě blíže, než se domnívalo několik generací historiků. Devátá legie nemusela nutně zaniknout při jednom velkém Waterloo. Vojsko mohla zdecimovat i série menších porážek. Ve prospěch teorie o britském fiasku Deváté legie svědčí i rozhodnutí císaře Hadriána vybudovat obranný val táhnoucí se napříč celou Británií a oddělující podrobený jih od rebely ovládaného severu. Poté, co se seznámil na místě s osudem Deváté legie, Hadrián evidentně neviděl další expanzi na sever jako reálnou. Maximum, v které doufal, bylo, že udrží dobyté pozice za bezpečnou ochranou valu, jež po následující staletí nesl jeho jméno.
    Osud Deváté legie naznačují mnohá nepřímá svědectví. Počátkem 2. stol.n.l. se Římané dostávali v Británii pod obrovský tlak. Císař Hadrián se v roce 122 n.l. osobně vypravil na Britské ostrovy, aby (jak napsali jeho loajální současníci) „napravil mnohé chyby“. Tyto „chyby“ měly za následek „těžké ztráty“ v řadách legionářů. Pokud oficiální římské zdroje přiznaly „těžké ztráty“, musela být situace římských vojsk v Británii zoufalá.
    Psal se rok 117 n. l. a severem Anglie táhla proslulá Devátá legie, v níž bojovalo na šest tisícovek špičkově vycvičených římských vojáků. Jejich impérium je vyslalo do těchto nehostinných končin, aby přivedli k poslušnosti divoké a nespoutané Galy. Takřka na sto procent se počítalo s jejím vítězstvím.
    Aquaman, syn strážce majáku a královny moří z Atlantidy, se po svém uvedení v komiksové týmovce Liga spravedlnosti dočkal vlastního filmu, připomínajícím hodně barevnou, extravagantní a ujetou pohádku.


SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKYVÍCE OD AUTORA

    Důkazů o tom, že Devátá legie opustila Britské ostrovy, je však ještě méně než stop po jejím pobytu na ostrovech. Kolem roku 80 n.l. sice některé její jednotky bojovaly kolem Rýna, ale jádro armády zřejmě zůstávalo v Británii. Dokazuje to nápis z roku 108 n.l., který dokládá, že vojáci Deváté legie přestavovali dnešní York na kamennou pevnost.
    Jenže legie se jaksi propadla do země. Tehdy nikdo nemohl tušit, že se začala rodit jedna z historických legend, na kterou Britové doposud nezapomněli, a která není dodnes spolehlivě vysvětlena.
    Historický film The Eagle opět rozvířil diskuse o osudu legendární římské Deváté legie, která proslula také pod označením Hispánská. V Británii se rádi drží představy, že vojenská jednotka sbírající jedno vítězství za druhým (v Galii, Africe či bitvě u Aktia), padla za oběť jejich bídně vyzbrojeným předkům. Nakolik je tento britský mýtus o Davidovi, jenž zdolal Goliáše, pravdivý?


Čína chce přistát na odvrácené straně Měsíce a následně tam vysázet…

    Jako každá legenda nedal ale příběh ztracené legie spát ani racionálním historikům. Ti nebyli zdaleka přesvědčeni o tom, že legie by mohla během několika bitev skutečně zmizet beze stopy. Byl zpochybněn i po staletí tradovaný rok 117, protože ještě v dalších letech byli v dobových pramenech uváděni někteří velitelé, takže pokud k podivnému zmizení skutečně došlo, pak se tak možná stalo někdy po roce 120 n. l. Existují také svědectví, že po roce 117 se legie podílela na přestavbě pevnosti v Yorku i na bojích s Germány na území dnešního Nizozemí. Ale i historikové museli přiznat, že v průběhu první poloviny 2. stol. n. l. po Deváté legii jakékoliv stopy mizí. A to opravdu definitivně. V minulosti se hovořilo i o tom, že legie se neztratila na území Británie, ale například během židovského protiřímského povstání Bar Kochby v letech 132 – 135 v Izraeli nebo v průběhu některé z bitev proti Partům, kterých v inkriminované době proběhlo několik.
    Devátou legii zvanou též Hispánská vybudoval v roce 65 př.n.l. Pompeius na Pyrenejském poloostrově. Odtud také pochází její název Nona Legia Hispana – Devátá legie hispánská. Jednotka se účastnila mnoha vojenských střetů a zřejmě se nachomýtla i k porážce od Germánů v Teutoburském lese v roce 9 n.l. Významnou roli sehrála při invazi Římanů do Británie za císaře Claudia v roce 43 n.l. O jejím osudu v Británii je však k dispozici jen velmi málo hodnověrných informací.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00