Jak na věc


díla karla jaromíra erbena

Díla dobrovolně poskytnutá nositeli autorských práv

    Užití díla v souladu s fair dealing je prokazováno na základě obdobných kritérií jako v případě fair use. Nicméně zde platí zásady, že se úprava fair dealing liší mezi jednotlivými státy Commonwealthu. Navíc se jedná o méně pružný koncept ve vztahu k jeho uznatelnosti při nakládání s autorským dílem než v případě fair use.
    V první části článku je věnován prostor obsahovému vymezení těchto pojmů a jejich transpozice do českého autorského práva. V druhé části jsou shrnuty základní teze manifestu.
    Zákonné licence jsou ustanovení pro konkrétní užití díla v daném kontextu. Vedle fyzických osob mohou na základě zákonné licence s dílem nakládat i dovolené instituce. Patří sem např. knihovny, muzea, školy a jiné vzdělávací instituce, na které se vztahují určitá využití autorských děl v rámci knihovní licence (§ 37), zpravodajská a novinářská média (úřední a zpravodajská licence - § 34). Mezi další často využívané zákonné licence patří užití části díla ve vlastním díle (citace - § 31) nebo užívání díla v rámci licence pro zdravotně postižené (§ 38).


Základní myšlenky Manifestu o volných dílech

    „Volná díla jsou přirozeným stavem, autorská ochrana je výjimka“ [1] je základní tezí manifestu. Ačkoliv lhůta trvání autorských práv je v současné době poměrně dlouhá (70 let po smrti autora), stále se jedná o výjimečný stav, který je odchylkou od přirozené podstaty společného vlastnictví výsledků lidského intelektu. Koncepce autorského práva vychází z toho, že autor má časově omezenou výsadu, kdy rozhoduje o možnostech poskytnutí svého díla druhým osobám. Po uplynutí této lhůty se dílo stává volným dílem a je součástí společného vlastnictví. Nicméně tento přirozený cyklus může být narušen rozšiřováním rozsahu autorského ochrany, zejména ve smyslu prodlužování lhůty autorských práv, rozšiřováním souvisejících výlučných práv [pozn. 4] nebo novou úpravou předmětu autorské ochrany. Historie vývoje autorského práva je typickým příkladem postupného bytnění původně úzce profilovaného práva. Autoři manifestu si jsou tohoto nebezpečí vědomi, a proto požadují, aby veškeré změny v rozsahu autor
    Nedávno byl na adrese http://publicdomainmanifesto.org vydán veřejný dokument Public Domain Manifesto, který se ve zkratce zabývá významem Public Domain na začátku 21. století. Dokument byl vytvořen v rámci evropského projektu COMMUNIA, spuštěného na základě programu eContentplus. K dispozici je také český překlad dokumentu pod názvem Manifest o volných dílech (dále jen „manifest“). Text je také k dispozici ke stažení (ve formátu pdf).
    Povodí Vltavy, státní podnik má právo hospodařit s celkem 31 významných vodních nádrží o celkovém objemu cca 1767 mil. m3 ovladatelného retenčního prostoru. Nejvýznamnější z těchto vodních děl jsou se svým celkovým objemem 1026 mil. m3 vodní díla Lipno I a Orlík na Vltavě. Z hlediska zásobování hlavního města Prahy pitnou vodou je nejvýznamnější nádrží v povodí Vltavy vodní dílo Švihov na Želivce s celkovým objemem 309 mil. m3.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00