Jak na věc


ctenářská dílna tematický plan

6.) Kniha, která vás zaujala svým názvem

    Tyto definice se zaměřovaly na pojetí čtení jako nástroje k dosahování cílů, nezdůrazňovaly však aktivní a iniciativní úlohu čtenáře při porozumění a využití informací. Tento aspekt zařadil do definice pojmu čtenářská gramotnost až pozdější výzkum IEA PIRLS a zejména zatím poslední z těchto výzkumů - mezinárodní výzkum OECD PISA, jenž zdůraznil schopnost čtenáře nejen textu porozumět, ale také o něm přemýšlet a uplatňovat své myšlenky a zkušenosti. Definice čtenářské gramotnosti podle tohoto dosud nejrozsáhlejšího a nejprestižnějšího světového výzkumu zní:
    1. Definice podle mezinárodních výzkumů RLS, PIRLS, PISA2. Definice podle příručky VúP: Gramotnosti ve vzdělávání3. Vzdělávací výstupy ve vztahu k rozvoji čtenářské gramotnosti4. Použité zdroje a literatura:
    Zdroj: PROCHÁZKOVÁ, Ivana. Metodický portál, Články: „Co je čtenářská gramotnost, proč a jak ji rozvíjet?“ [online]. 18. 01. 2006.[cit.29. 12. 2010.]. ISSN 1802-4785. Dostupný z WWW: <http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/446/...-ROZVIJET.html>
    Čtenářská gramotnost znamená schopnost porozumět psanému textu, přemýšlet o něm a používat jej k dosahování určitých cílů, k rozvoji vlastních schopností a vědomostí a k aktivnímu začlenění do života společnosti.


17.) Kniha, ve které se odehrává svatba nebo pohřeb

    Čtenářské dovednosti rozvíjíme postupně a vždy s přihlédnutím k věku a možnostem každého dítěte, pomocí vhodných metod a postupů. Zde najdete přehled základních čtenářských dovedností a k nim konkrétní dílčí výstupy. Výběr dovednosti přizpůsobujeme vždy dané situaci a konkrétnímu záměru.
    Pro účely mezinárodního výzkumu RLS organizace IEA, který byl v roce 1995 proveden jako první ze série mezinárodních srovnávacích výzkumů hodnotících výsledky vzdělávání v České republice, byla čtenářská gramotnost definována jako schopnost rozumět formám psaného jazyka, které vyžaduje společnost a/ nebo mají význam pro jednotlivce, a tyto formy používat. Podobně byla čtenářská gramotnost chápána i v rámci dalších provedených výzkumů, jako byl např. v roce 1997 mezinárodní výzkum gramotnosti dospělých IALS (Čtenářská gramotnost je schopností používat tištěných a písemných informací pro fungování ve společnosti, k dosahování vlastních cílů a k rozvoji vlastních vědomostí a vlastního potenciálu.).


15.) Kniha, jejíž obálka se vám nelíbí

     Obsah stránky: 1. Definice podle mezinárodních výzkumů RLS, PIRLS, PISA2. Definice podle příručky VúP: Gramotnosti ve vzdělávání3. Vzdělávací výstupy ve vztahu k rozvoji čtenářské gramotnosti4. Použité zdroje a literatura:
    Čtenářská gramotnost je celoživotně se rozvíjející vybavenost člověka vědomostmi, dovednostmi, schopnostmi, postoji a hodnotami potřebnými pro užívání všech druhů textů v různých individuálních i sociálních kontextech.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00