Jak na věc


chráněné krajinné oblasti jeseníky

Pobytová služba pro osoby s mentálním postižením

    Ariete chráněná dílna s.r.o. má celkem 67 zaměstnanců, z toho 58 zaměstnanců se změněnou pracovní schopností (ZPS) čímž naplňuje podmínky zákona č. 435/2004 Sb. §81 o poskytování náhradního plnění (Chráněná pracovní dílna je pracoviště zaměstnavatele vymezené na základě dohody s úřadem práce a přizpůsobené pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením, kde je v průměru zaměstnáváno více než 60% těchto zaměstnanců)
    Naším dlouhodobým cílem je optimalizovat náklady související s poskytovanými službami, vyhovět požadavkům zákazníka vysokou kvalitou odvedené práce a časovou spolehlivostí. Komplexnost námi dodávaných služeb je podpořena i vlastní dopravou.
    Tyto výrobní programy za sebou mají již dlouhou historii, a většina z nich vzešla z původních programů pracovní rehabilitace pro dlouhodobě duševně nemocné klienty Fokusu Labe, v nichž se snažili adaptovat na pracovní režim, zdokonalovat své pracovní a sociální dovednosti apod.
    V případě, že probíhá konzultace s někým jiným, telefon není možné zvednout. Prosíme o trpělivost, pokud se nebudete moci dovolat. Je možné poslat nám SMS nebo email. V kontaktní dny se snažíme na zmeškaná volání reagovat hned, jak to je možné.


Třídění, kontrola, opravy, přebalování, potisk

    Smyslem naší služby je pomáhat Vám nalézat přátele a známé i mimo chráněné bydlení, a proto přímo na bydlení nevytváříme žádný volnočasový program, ale moc rádi Vás seznámíme s nabídkou volnočasových aktivit v okolí a v případě zájmu a potřeby Vám poskytneme doprovod.
    Koncepčním odborným dokumentem zpracovávaným pro národní parky jsou zásady péče o národní parky a jejich ochranná pásma (§ 38a zákona č. 114/1992 Sb.).
    Zprávy o inventarizačních průzkumech, výsledné zprávy všech odborných prací, studií a dílčí i závěrečné zprávy řešených výzkumných projektů jsou uloženy v rezervačních knihách Ústředního seznamu ochrany přírody.
    Služba chráněné bydlení je ze zákona zpoplatněna. Poskytnutou podporu Vám vyúčtujeme dle aktuálního ceníku. Na poskytovanou podporu můžete zažádat o příspěvek na péči. Pokud máte nízký příjem, je možné sjednat si snížení nájmu nebo dočasnou platební neschopnost.
    Fokus Labe provozuje v současné době tyto chráněné dílny: kuchařskou dílnu a Fokus catering, Literární kavárnu, kavárny Fokus kafe v Ústí nad Labem a v Teplicích, prodejnu Fokus La Buž, šicí a zahradnickou dílnu.  


Více o projektu chráněné bydlení

    Postup projednání plánu péče je rovněž stanoven v §38 zákona o ochraně přírody. Oznámení o možnosti seznámit se s plánem péče je zveřejněno na portálu veřejné správy a na úředních deskách obcí. Orgán ochrany přírody plán péče schvaluje až po projednání a protokolárním vypořádání připomínek vlastníků, obcí a krajů. Plány péče se schvalují zpravidla na období 10 let a jejich realizaci zajišťují příslušné orgány ochrany přírody.
    Nejnázornější a nejsnáze definovatelnou složkou je vegetace a flora, která současně odráží i stupeň přirozenosti ekosystému a čistoty jeho prostředí, proto se přednostně v chráněných územích provádějí průzkumy botanické. Inventarizační průzkumy jsou pouze orientační. Informující o charakteru jednotlivých složek území, jejich současném stavu a případně i tendenci jejich dalšího vývoje. Významnou jsou zejména výsledky odborných a vědeckých prací všech přírodovědných disciplin i aplikovaného výzkumu, pokud se vztahuje k využívání krajiny a přírodních zdrojů. Cenné jsou také některé grantové projekty, směrované přímo do ZCHÚ.
    Jedná se o nácvikové bydlení se vším, co to obnáší. Prioritou je pro nás podpora Vašich dovedností ve zvládání každodenních činností směrem k Vaší větší samostatnosti. Je Vaší svobodnou volbou, zda budete chtít naši službu využít.


Služby jsou poskytovány při dodržování těchto zásad

    Plán péče o národní přírodní rezervaci, přírodní rezervaci, národní přírodní památku nebo přírodní památku a ochranné pásmo těchto zvláště chráněných území nebo o chráněnou krajinnou oblast (dále jen “plán péče”) je definován v §38, odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen zákon) takto: "Plán péče je odborný a koncepční dokument ochrany přírody, který na základě údajů o dosavadním vývoji a současném stavu zvláště chráněného území navrhuje opatření na zachování nebo zlepšení stavu předmětu ochrany ve zvláště chráněném území a na zabezpečení zvláště chráněného území před nepříznivými vlivy okolí v jeho ochranném pásmu."
    Společnost ARIETE chráněná dílna se specializuje na činnosti spojené s tříděním, kontrolou, lehkými montážemi, přebalováním, malými opravami a úpravami dílů.
    Chráněné bydlení je sociální službou neposkytující lékařskou péči. V případě onemocnění Vám pomůžeme nalézt vhodného lékaře, a pokud budete potřebovat, poskytneme Vám doprovod.


Hlaváček letní, žlutokvětá varieta

    Plány péče slouží jako podklad pro jiné druhy plánovacích dokumentů a pro rozhodování orgánů ochrany přírody. Nejsou závazné pro fyzické ani právnické osoby. Zpracování plánů péče zajišťují orgány ochrany přírody příslušné k vyhlášení zvláště chráněného území. Zpracování plánů péče o chráněné krajinné oblasti (dále CHKO) a národní přírodní rezervace (NPR) a národní přírodní památky (NPP) zajišťuje tedy Ministerstvo životního prostředí (dále MŽP) prostřednictvím AOPK ČR. Plány péče o maloplošná zvláště chráněná území nenárodních kategorií (PR a PP) na území CHKO zajišťují správy CHKO. Podrobnosti o obsahu plánů péče pro jednotlivé kategorie chráněných území uvádí vyhláška MŽP 45/2018 Sb. a dále rozpracovávají metodické pokyny MŽP zveřejněné ve Věstníku MŽP.
    Koncepčními dokumenty, které slouží jako odborné podklady pro plánování péče o ptačí oblasti a evropsky významné lokality, jsou souhrny doporučených opatření (SDO) zpracovávané pro jednotlivé lokality. Jejich zajištěním je ze zákona pověřeno Ministerstvo životního prostředí (MŽP), které vypracováním těchto dokumentů pověřilo Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR. Její odborná pracoviště ve spolupráci s externími odborníky a specialisty na jednotlivé lokality SDO připravují a finální dokumenty předávají MŽP.
    Ve společnostech Ariete chráněná dílna s.r.o. a Ariete Služby s.r.o. jsou uplatňovány zásady systému řízení kvality v souladu s požadavky normy ISO 9001:2008.
    Podmínkou účinné péče o zvláště chráněná území je podrobná znalost všech jejich složek a faktorů prostředí, na nichž závisí existence předmětů ochrany. K tomu slouží jako nezbytný základ inventarizační průzkum, který se provádí především se zřetelem na hlavní (nejcennější) objekty, pro něž byla územní ochrana vyhlášena.


Inventarizační a odborné průzkumy

    Společnost je držitelem certifikátu ISO 9001:2008 pro veškeré procesy probíhající ve chráněné dílně. Vzhledem k silné koncentraci z oblasti Automotive zavádíme i některé prvky ze standardů TS a VDA.
    Chráněné bydlení je sociální služba poskytující lidem s duševním onemocněním z okruhu psychóz dočasný bezpečný prostor pro znovunalezení sebe sama jako důstojného člověka. Smyslem služby je podpora v nastartování individuálního procesu zotavení a provázení při opětovném návratu do společnosti.
    V posledních letech se jednalo například o projekt MŽP řešený AOPK ČR - Vliv hospodářských zásahů na změnu biologické diverzity ve zvláště chráněných územích. Zaměřil se na vyhodnocení zásahů, jimiž se dnes simuluje dřívější extenzivní hospodářská činnost jako je kosení, pastva, rybnikářství a jiné aktivity, v minulosti podmíňující vysokou organickou rozmanitost některých polopřirozených ekosystémů.


Povinnost platit za poskytnutou podporu a péči

    Chráněná bydlení máme celkem 4 a jsou skupinová. V každém z nich společně bydlí a podílí se na jejich chodu celkem 13 až 15 lidí. Pokoje máme jednolůžkové, dvoulůžkové a trojlůžkové. Výhodou společného bydlení je možnost seznámit se s lidmi, kteří mají podobnou zkušenost, vzájemně se od sebe učit a pomáhat si v cestě k zotavení. Zároveň je to i dobrý trénink sociálních dovedností.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00