Jak na věc


chráněné dílny most

Pobytová služba pro osoby s mentálním postižením

    Národní parky jsou rozsáhlá území s typickým reliéfem a geologickou stavbou a převažujícím výskytem přirozených nebo člověkem málo pozměněných ekosystémů, jedinečná a významná v národním či mezinárodním měřítku z hlediska ekologického, vědeckého, vzdělávacího nebo osvětového (§ 15 až 23 zákona č. 114/1992 Sb.). V České republice jsou čtyři národní parky (NP): Krkonošský NP, NP Šumava, NP České Švýcarsko a NP Podyjí. Národní parky a jejich ochranná pásma se vyhlašují zákonem. Státní správu na úseku ochrany přírody a krajiny zde vykonávají správy národních parků.
    Chráněné bydlení  je pobytová sociální služba poskytovaná  osobám s  mentálním či kombinovaným (s přidružením též tělesné nebo smyslové vady), kteří pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují ošetřovatelskou nebo sociálně-terapeutickou pomoc (nikoli však léčebnou péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení), jež jim nemůže být zajištěna členy jejich rodiny, terénními službami nebo jinými službami sociální péče. Služba probíhá v přirozeném prostředí, uživatelé služby bydlí v nájemním bytu, který je součástí běžné zástavby a čerpají ostatní služby z běžných zdrojů.
    AOPK ČR vykonává správu na území 24 CHKO prostřednictvím svých regionálních pracovišť. O CHKO Šumava pečuje Správa NP Šumava. Státní správu a péči o CHKO Labské pískovce vykonává Správa NP České Švýcarsko. Kromě správy vlastního území CHKO mají regionální pracoviště AOPK ČR ve své kompetenci také péči o MZCHÚ národních kategorií mimo území CHKO (s výjimkou území národních parků a vojenských újezdů) včetně jejich ochranných pásem.


Více o projektu chráněné bydlení

    Chráněné bydlení je sociální službou neposkytující lékařskou péči. V případě onemocnění Vám pomůžeme nalézt vhodného lékaře, a pokud budete potřebovat, poskytneme Vám doprovod.
    3.      Krátkodobým cílem služby je dosáhnout u uživatele co největší míry soběstačnosti v životních potřebách a dovednostech, dosáhnout seberealizace v majoritní společnosti při využívání běžných zdrojů, udržet, či umožnit a zajistit dle schopností možnost pracovního zařazení na volném trhu práce.


Přehled a rozlohy národních parků

    Území národních parků je členěno do čtyř zón odstupňované ochrany dle cílů ochrany a stavu ekosystémů (zóna přírodní, zóna přírodě blízká, zóna soustředěné péče o přírodu a zóna kulturní krajiny). Zákon stanoví základní ochranné podmínky národních parků, které jsou stanoveny pro celé území NP a pro území mimo zastavěná území a zastavitelné plochy obcí (§ 16 zákona č. 114/1992 Sb.) Základní ochranné podmínky nově neupravují režim vstupu osob na území národního parku. Regulace pohybu osob je nově řešena institutem klidových území národního parku (§ 17). Zákon dále stanoví bližší ochranné podmínky jednotlivých národních parků, vycházející ze specifických přírodních podmínek jednotlivých národních parků.
    ·        Osoby ve věku od 17 let s mentálním handicapem nebo mentálním handicapem s přidruženým kombinovaným postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc fyzické osoby a jímž není možné zajistit tuto podporu prostřednictvím rodiny nebo pomoci terénních služeb.
    Věděli jste, že nyní můžete naší organizaci pomoct i obyčejným nákupem na internetu?Přidali jsme se do projektu GIVT, který podporuje neziskové organizace a sportovní kluby. Stačí, když nákupy, které děláte běžně, provedete přes portál GIVT. Část peněz z vaší útraty bude darována nám!Je to opravdu jednoduché, zabere vám to jen několik vteřin vašeho času. A co je nejdůležitější, při nákupu nezaplatíte nic navíc.
    Posláním poskytované služby je podporovat uživatele v takovém způsobu života, který je považován za běžný a umožnit jim plnohodnotně žít v prostředí většinové společnosti.


Klikni na mapku a najdi nejbližší pomoc

    Služba chráněné bydlení je ze zákona zpoplatněna. Poskytnutou podporu Vám vyúčtujeme dle aktuálního ceníku. Na poskytovanou podporu můžete zažádat o příspěvek na péči. Pokud máte nízký příjem, je možné sjednat si snížení nájmu nebo dočasnou platební neschopnost.
    Smyslem naší služby je pomáhat Vám nalézat přátele a známé i mimo chráněné bydlení, a proto přímo na bydlení nevytváříme žádný volnočasový program, ale moc rádi Vás seznámíme s nabídkou volnočasových aktivit v okolí a v případě zájmu a potřeby Vám poskytneme doprovod.
    Chráněné bydlení je sociální služba poskytující lidem s duševním onemocněním z okruhu psychóz dočasný bezpečný prostor pro znovunalezení sebe sama jako důstojného člověka. Smyslem služby je podpora v nastartování individuálního procesu zotavení a provázení při opětovném návratu do společnosti.
    Jedná se o nácvikové bydlení se vším, co to obnáší. Prioritou je pro nás podpora Vašich dovedností ve zvládání každodenních činností směrem k Vaší větší samostatnosti. Je Vaší svobodnou volbou, zda budete chtít naši službu využít.


Vítejte na internetových stránkách Chráněného bydlení Šanov

    Prostřednictvím služby chráněného bydlení nabízíme dospělým lidem s duševním onemocněním dlouhodobou podporu při získávání kompetencí potřebných k samostatnému bydlení a pomoc na cestě k dosažení vlastního samostatného bydlení.
    1.      Strategickým cílem služby chráněného bydlení je příprava uživatelů této služby na samostatný život v bytech v běžné společnosti s podporou terénních sociálních služeb např. osobní asistence nebo podpory samostatného bydlení
    Chráněná bydlení máme celkem 4 a jsou skupinová. V každém z nich společně bydlí a podílí se na jejich chodu celkem 13 až 15 lidí. Pokoje máme jednolůžkové, dvoulůžkové a trojlůžkové. Výhodou společného bydlení je možnost seznámit se s lidmi, kteří mají podobnou zkušenost, vzájemně se od sebe učit a pomáhat si v cestě k zotavení. Zároveň je to i dobrý trénink sociálních dovedností.
     dodává firmám a institucím v rámci náhradního plnění čistící a úklidové potřeby, reklamní předměty a mnoho dalšího. Distribuci realizujeme po celé ČR. Výše minimální objednávky je 7.000 Kč bez DPH.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00