Jak na věc


chování alkoholiků

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků

    Cílem působení v oblasti prevence rizikových projevů chování je dítě (dospívající) odpovědné za vlastní chování a způsob života v míře přiměřené jeho věku
    Na webu najdete to nejdůležitější, co potřebuje každý vědět k tomu, aby ve společnosti nejen obstál, ale navázal a udržel kontakty, které potřebuje jak pro svou práci, tak i pro svou radost a povznesení. Věříme, že chovani.eu bude přínosem pro návštěvníky kteréhokoliv věku a společenského postavení.
    Prevence projevů rizikového chování se dělí na primární, sekundární a terciární. Prevence primární se dále dělí na prevenci nespecifickou a specifickou. Cíle, metody a prostředky se liší podle typu prevence. Náplň činnosti SVČ Ostrov radosti je zaměřena hlavně na nespecifickou primární prevenci.


Chování a komunikace je základ společnosti

    MŠMT připravilo k uvedeným opatřením také pomůcku pro ředitele škol, aby věděli, jak v konkrétních situacích postupovat. Jde o metodické doporučení, ve kterém jsou popsané anonymizované konkrétní případy a možnosti jejich řešení. Metodickou pomůcku MŠMT školám distribuovalo v roce 2017, najít ji lze i na webu MŠMT – Pomůcka k nově zakotveným právům a povinnostem pedagogických pracovníků viz: http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny.
    Pojem prevence přišel z medicíny. Prastaré medicínské pravidlo říká, že je lépe nemoci předcházet, než ji léčit. Prevence znamená soustavu opatření, která mají předcházet rizikovým projevům chování, například nemocem, drogovým závislostem, zločinům, nehodám, neúspěchu ve škole, sociálním konfliktům, násilí, ekologickým katastrofám a podobně. Taková opatření se nazývají preventivní (ochranná).
    Časopis Prevence se stal oficiálním partnerem webu Prevence-info.cz. Máme společný cíl, přinášet čtenářům metodické materiály, příklady dobré praxe a novinky z oblasti legislativy, financí a aktivit v regionech celé ČR.
    K zaslání dotazu můžete použít náš kontaktní formulář. K odkazu na portál z vašeho webu můžete použít některý z připravených bannerů. | Prevence-info.cz © 2010-2018


Metodický pokyn k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních

    Předpokladem naplňování cílů v oblasti prevence je pedagog vzdělaný, kvalifikovaný, komunikativně, psychologicky a speciálně pedagogicky vybavený. Svou osobností se pozitivně podílí na vývoji sebeuvědomění dítěte a dospívajícího a je schopen pedagogicky působit za aktivní účasti dětí. Zvyšování odolnosti dětí a mládeže proti rizikovým projevům chování vyžaduje systémovou a koordinovanou přípravu realizátorů preventivních aktivit ve školách a školských zařízeních.
    Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) vyhlašuje výzvu pro podávání žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na poskytování aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2019 (dále jen „výzva“)


Grantový seminář - Programy primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2019

    Užívaná terminologie v oblasti prevence rizikového chování je v České republice prozatím nejednotná. Můžeme se setkat s pojmy prevence sociálně-patologických jevů, prevence sociálně (společensky) nežádoucích jevů, prevence sociálně nežádoucího chování, prevence rizikového chování, prevence rizikových projevů chování a to jak v oblasti školství, v občanském sektoru, nebo v rámci státních i samosprávních institucí a organizací. MŠMT používá v dokumentu Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti resortu školství, mládeže a tělovýchovy na období 2009 – 2012 termín prevence rizikových projevů chování. VI. ročník Mezinárodní konference konané každoročně od roku 2004 na toto téma, zase používají termín primární prevence rizikového chování. Naše zařízení používá převážně termíny primární prevence rizikového chování, primární prevence rizikových projevů chování.
    Středisko volného času Ostrov radosti (SVČ) je organizační složka MMZ zřízená v souladu s ustanovením § 84, odst. 2 zákona č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, za účelem zajištění zajištění výchovně vzdělávacích aktivit pro neorganizované děti a mládež z převážně sociálně znevýhodněného prostředí (rizikových skupin) s cílem nabídnout kvalitní formy trávení volného času a tím působit především v oblasti nespecifické primární prevence projevů rizikového chování.
    MŠMT dále nabízí školám nástroj, který napomáhá při řešení rizikového chování žáků – Individuální výchovný plán (známý pod názvem Smlouvy s rodiči): http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/metodicke-doporuceni-msmt-pro-praci-s-individualnim.
    Rizikovým chováním rozumíme takové vzorce chování, v jejichž důsledku dochází k prokazatelnému nárůstu zdravotních, sociálních, výchovných (včetně vzdělávacích) a dalších rizik pro jedince nebo společnost.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00