Jak na věc


ceny šikmých schodišťových sedaček

2. Cena stočného dle pravidel OPŽP od 1. 1. 2020

    Orientační cena nepodsklepeného rodinného domu EKORD bez DPH, postaveného na rovině při běžných podmínkách zakládání, splňujícího v běžých případech požadavky na dotaci z programu Nová zelená úsporám 300 resp. 450 tis. Kč, dodaného na klíč v základním standardu se v roce 2018 zvýšila v souvislosti se zdražováním výrobků, materiálů i práce a proto ji lze odhadnout u kvalitnějších dodavatelů od 28 tis. Kč za m2 zastavěné plochy (ZP), včetně DPH od 33 tis. Kč za m2 ZP. Při vyšším standardu cena snadno roste.
    Výpočet ( kalkulace) cen pro stočné pro rok 2016 podle cenových předpisů pro odběratele napojené na kanalizaci v majetku obce Bílovice a odběratelů napojených na kanalizaci obce Bílovice naleznete zde
    S účinností od 1. 1. 2017 vstupují pro zákazníky Slováckých vodáren a kanalizací, a. s. v platnost nové ceny za odběr pitné vody a odvádění odpadních vod


Porovnání všech položek výpočtu ceny pro stočné za kalendářní rok 2017 (OPŽP)

    Je zřejmé, že všechny konstrukce (základy, krovy, okna, dveře, krytiny, povrchové úpravy, instalace a pod.), kromě vnitřních a vnějších stěn a kromě systému vytápění, mohou být u architektonických řešení EKORD stejné i při použití jiných zděných konstrukčních systémů, např. cihlových, porobetonových, cementořískových, polystyrenových, liaporových, vápenopískovch, atd. Tyto jiné konstrukční systémy se však po stovkách realitzací a po mnohaletých zkušenostech s typickou architekturou domů EKORD neosvědčují, proto se s nimi do budoucna neuvažuje. Obvodové stěny a příčky se však podílejí na celkové ceně domu řádově 10 %, takže pro jejich volbu není zásadní ani cena, ani pracnost, ani doba výstavby, ale kvalita - ekologická, estetická, tepelná, akustická, požární, atd., a ta je v jasné většině parametrů na straně konstrukcí EKORD. Nicméně základní materiál - betonové skořepinové tvárnice, sádrové tvárnice, parozábrana a tep. izolace - na 1 m2 obvodové stěny EKORD lze pořídit i za ceny od 12


1. Cena vodného a stočného za a. s. s účinností od 1. 1. 2017

    V současnosti je pro mnoho stavebníků dilematem, jestli má smysl použít pasivní konstrukce EKORD proti předchozím nízkoenergetickým. U průměrného domu EKORD se ZP kolem 170 m2 jsou vyšší náklady na izolace střechy, stěn a podlahy o cca 110 tis. Kč, na lepší otvorové výplně o cca 50 tis. Kč, na větší tloušťky konstrukcí cca o 30 tis. Kč. Je problém zahrnovat do zvýšení ceny za tepelné čerpadlo (TČ), které se již u posledních japonských inverterových TČ vyplatí od některých dodavatelů i u pasivních domů EKORD, natož u nízkoenergetických, přičemž velký vliv na návratnost investice má již u takto izolovaných domů příprava teplé vody. Každý odborník rovněž potvrdí, že bez nuceného větrání nelze zajistit při použití dnešních těsných otvorových výplní ani zdaleka alespoň minimální hygieniky doporučovanou výměnu vzduchu. Nucené větrání je však již bez rekuperace nesmyslem a je jediným vyhovujícím řešením i pro nízkoenergetické domy. Obdobná situace je u venk. žaluzií a správných detailů zabudo
    Změna ceny zahrnuje především zvýšení ceny surové vody, nárůst cen energií, mezd, likvidaci kalů. Cena stočného současně vychází z finanční analýzy z důvodu poskytnutí dotace z OPŽP na kanalizaci.
    Orientační cena dokumentace ke stavebnímu povolení, sestávající z části A a části B, kterou jako celek "zastřešuje" projektant, bývá tedy kolem 850 Kč/m2 ZP a závazně je určí až projektant podle výše uvedených faktorů.
    S účinností od 1. 1. 2018 vstupují pro zákazníky Slováckých vodáren a kanalizací, a. s. v platnost nové ceny za odběr pitné vody a odvádění odpadních vod
    V souvislosti s úpravou ceny se nebudou provádět mimořádné odečty vodoměrů. Vyúčtování bude provedeno v řádném fakturačním termínu s využitím technického propočtu k datu změny ceny. Z tohoto důvodu žádáme odběratele, aby nesdělovali k 31. 12. 2015 stavy svých vodoměrů.


1. Cena vodného a stočného za a. s. s účinností od 1. 1. 2019

    Změna ceny se týká odběratelů napojených přímo na kanalizaci v majetku obce Bílovice, a to jak nové kanalizace realizované v rámci Projektu – „Kanalizace Bílovice“ spolufinancované z Operačního programu Životného prostředí, tak i stávající kanalizace vybudované před dokončením Projektu. Konkrétní seznam ulic včetně čísel popisných naleznete zde.


1. Cena vodného a stočného za a. s. s účinností od 1. 1. 2018

    Pořizovací cena 1 m2 podlahové plochy (PP) vychází u přízemních domů EKORD levněji, než u podkrovních (stejný projektant, stejný dodavatel). Tento rozdíl není velký a může ho zvrátit potřeba hlubokých základů ve svahu, které nejsou efektivně využity pro případný suterén s hospodářským zázemím, garážováním, příp. i fitcentrem, pracovnou, atd. Ekonomii přízemních domů s větší plochou krytiny zhoršují i dražší krytiny (např. břidlice). I tak je však bydlení v jedné úrovni, bez schodů mezi hlavními místnostmi bytu skoro vždy kvalitnější. Nižší cena za 1 m2 PP je u domů EKORD umožněna velmi levnou konstrukcí střechy z vazníků, které řeší současně nosnou konstrukci stropu i krovu, mají jednoduchou a levnou montáž i zatepleni, šetří nosné stěny a sloupy (vč. základů), drahé konstrukce schodišť, lešení, atd. a v neposlední řadě umožňují i levnější a kvalitnější obvodové stěny. Vyšší kvalita a vyšší ekonomická (morální) životnost volně řešitelného půdorysu přízemí, s velkými přesahy před okny o
    Cena vodného se od 1. 1. 2020 zvýší o 1,84 Kč/m3 s DPH a cena stočného rovněž o 1,84 Kč/m3 včetně DPH. Celkově dochází ke zvýšení ceny vodného a stočného o 3,68 Kč/m3 s DPH. Obyvatelé zaplatí celkem za vodné a stočné 85,33 Kč/m3 s DPH. Uvedené ceny se od 1. 5. 2020 sníží u vodného o 1,91 Kč/m3 a u stočného o 1,80 Kč/m3, celkem cena za vodné a stočné klesne na 81,62 Kč/m3 s DPH. V meziročním srovnání se ceny včetně s téměř srovnají.


2. Cena stočného dle pravidel OPŽP od 1. 1. 2019

    Jiné srovnání cen platí pro dřevostavby, kde strukturu cen ovlivňuje vyšší podíl materiálových nákladů a nižší podíl pracnosti. Dnešní ceny dřevostaveb jsou srovnatelné s domy EKORD, jejichž tepelně technické principy jsou od dřevostaveb odvozeny. Při obdobných cenách však mají konstrukce stěn EKORD vyšší kvalitu ve většině základních parametrů a proto jsou dnes výhodnější ve většině případů. Hlavní výhodou zděných konstrukcí EKORD proti dřevostavbám je jejich nesrovnatelně menší zranitelnost, a to zejména přetrvávající nedostatečnou kvalitou řemeslných prací, které mohou vést až k jejich fatálnímu znehodnocení např. dřevomorkou. Se zvyšováním cen práce a energie budou kvalitní dřevostavby stále více konkurovat vyšší kvalitě konstrukcí EKORD nižší cenou méně pracných konstrukcí, možností lepší kontroly kvality prefabrikátů ve výrobních halách i větším potenciálem obvodových stěn pro zvyšování tepelného odporu. Týká se to zejména přízemních dřevostaveb, protože stropní konstrukce dřevos
    Závaznou cenu domu může určit pouze zvolený dodavatel podle konkrétní varianty a konkrétní parcely. U menších variant může být cena vyšší, jelikož část dodávky je stejná pro malé i velké domy. Kvalitnější firmy mívají ceny vyšší, méně kvalitní nižší. Nadstandardním vybavením, které má na cenu vliv výrazně vyšší než hrubá stavba, lze cenu zvýšit i dvojnásobně, svépomocnou výstavbou při základním standardu lze cenu výrazně snížit. S pomocí místních firem a řemeslníků (nejčastější případ svépomocné výstavby) může investor snížit cenu přibližně o třetinu, někdy i více.


1. Ceník vodného a stočného za a. s. od 1. 1. 2016 (DPH 15%)

    Orientační cena části B dokumentace, kterou dodává projektant, bývá přibližně o třetinu levnější než část A, tedy kolem 350 Kč/m2 ZP, ale u každé konkrétní realizace je nutno individuálně nacenit objekty mimo dům (přípojky, čističky, studny, přístřešky, atd) a rozdílné požadavky místních úřadů na rozsah dokumentace. Větší rozdíly mohou být např. v Praze s výrazně složitějšími podmínkami a u malých domů, protože část nákladů na projekt je u velkých i malých domů konstantní.
    Častým mylným argumentem dodavatelů konstrukcí tenčích obvodových stěn (nejvíce u dřevostaveb) je ušetření např. 10 m2 podlahové plochy, což by měla být úspora např. 250 tis. Kč. I laikovi je však po jednoduché úvaze jasné, že větší tloušťka stěn ubírá plochu zahrady, která je za zcela jinou cenu než podlahová plocha. Zvyšují se pouze, a to ještě nepřímoúměrně náklady na větší plochu spodní stavby a střechy, takže u průměrného domu EKORD se zastavěnou plochou kolem 170 m2vychází zdražení rozpočítané na 1m2 obvodové stěny orientačně 300 Kč. Tato částka většinou nepostačuje ani na dorovnání rozpočtových nákladů, natož na lepší poměr cena/kvalita. Tyto výpočty nejsou jednoduché ani jednoznačné, ale je při nich třeba přihlédnout přinejmenším k degradaci tepelně izolační vrstvy tepelnými mosty, což je např. u zmíněných (a tepelně v principu výborných) dřevostaveb - min. čtvrtina, takže rozdíl v ekvivalentních tloušťkách je menší, než tito dodavatelé zpavidla uvažují.


4. Ceník stočného pro obec Bílovice od 1. 9. 2016 (DPH 15%)

    Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2016 a dosažené skutečnosti v témže roce
    Jen použití patentu na vytváření valbových střech šetří u typických domů EKORD větší částku, proti jiným konstrukčním řešením (např. z drahých ocelových konstrukcí), než je cena celé dokumentace ke stavebnímu povolení! Jiná konstrukční řešení navíc způsobují často znehodnocení a prodražení domu vnějšími i vnitřními sloupy a stěnami, dražším projektem, atd.
    Vodné a stočné se pro příští rok zvýší o 3,96%, tj. o 3,11 Kč/m3 a bude činit 81,65 Kč/m3 včetně 15% DPH. U vodného se cena zvýší o 1,40 Kč/m3 a u stočného o 1,30Kč/m3.


2. Cena stočného dle pravidel OPŽP od 1. 1. 2018

    Cena za dokumentaci samotného domu ke stavebnímu povolení činí cca 3% rozpočtových nákladů. Tržní cena (užitná hodnota) domu EKORD s dodrženou dokumentací bývá o mnoho desítek procent vyšší než rozpočtové náklady. Tržní ceny (užitná hodnota) plagiátů nedosahují často ani pořizovacích nákladů (dostatek příkladů k dispozici). Případ plagiátu, u něhož by úspora nákladů na originální dokumentaci nebyla mnohonásobně znehodnocena, není znám ani jeden (bez ohledu na možné právní důsledky).
    Změna ceny se týká odběratelů napojených přímo na kanalizaci v majetku Města Kunovice, a to jak nové kanalizace realizované v rámci Projektu – „Dostavba kanalizační sítě ve Městě Kunovice“ spolufinancované z Operačního programu Životního prostředí, tak i stávající kanalizace vybudované před dokončením Projektu. Konkrétní seznam ulic včetně čísel popisných naleznete zde.
    Změna ceny vodného a stočného zahrnuje především nárůst nákladů na nákup povrchové vody, zvýšení cen energií, chemikálií a služeb, zvýšené náklady na obnovu infrastrukturního majetku a nárůst osobních nákladů. Cena stočného je současně podřízena ceně vyplývají z finanční analýzy z důvodu poskytnuté dotace z OPŽP na akci „Kanalizace Šumice“ a akci „Kanalizace v ulici Sokolovská, Uh. Hradiště-Mařatice“.


2. Cena stočného dle pravidel OPŽP od 1. 1. 2017

    Změna ceny se týká odběratelů napojených přímo na kanalizaci v majetku města Uherské Hradiště a odběratelů napojených na kanalizaci místních částí Vések a Míkovic, a to jak nové kanalizace realizované v rámci Projektu – „Převedení OV z MČ Vésky a Míkovice na ČOV Uherské Hradiště“ spolufinancované z Operačního programu Životného prostředí, tak i stávající kanalizace vybudované před dokončením Projektu. Konkrétní seznam ulic včetně čísel popisných naleznete zde.
    Změna geometrie střechy, kde by úžlabí a nároží (kromě kolmých koncových) nebyla rovnoběžná, což tvarově jednoznačně definuje střechy klasických domů EKORD, vede k tvarovým paskvilům, které nejsou přijatelné ani pro elementární estetické vnímání a jsou jasným porušením Autorského zákona.
    Závazná cena části A dokumentace, kterou dodává autor architektonických řešení EKORD a konstrukčního systému EKORD - Ing. Marian Groch, činí 500 Kč/m2 ZP. U vícepodlažních objektů (nejčastěji přízemních se suterénem) se počítá cena za zastavěnou plochu dalšího podlaží (např. suterénu) zvlášť - za stejnou cenu. Přístřešky a prefabrikované garáže, které se pouze schematicky zakreslí do výkresu "situace", nebudou v části "A" dokumentace účtovány. V uvedené ceně lze zpracovat pro investora postupně, podle autorem odsouhlasených připomínek, maximálně 3 varianty řešení. Za každou další variantu již bude účtována pouze částka 150 Kč/m2 ZP.


1. Cena vodného a stočného za a. s. s účinností od 1. 1. 2020

    Naprostá většina cen domů nabízených v různých médiích, se týká domů, které nejenže nesplňují požadavky na dotace z programu Nová zelená úsporám, ale často ani závazné předpisy, někdy jsou bez spodní stavby, jinak by byla jejich cena obdobná.
    S účinností od 1. 1. 2019 vstupují pro zákazníky Slováckých vodáren a kanalizací, a. s. v platnost nové ceny za odběr pitné vody a odvádění odpadních vod

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00