Jak na věc


cas prosty aj help for english

Pouze ve třetí osobě jednotného čísla (he, she, it, my friend, my mum, Jane,…) se na konec slovesa přidává přípona -s  U  slov končících na -s, -sh, -ch, -x.   -es

    I do, I write, I read, I sleep, I dreamyou do, you write, you read, you sleepwe do, we write, we read, we sleep, we dreamthey do, they write, they read, they sleep, they dream 
    he does, he writes, he reads, he sleeps, he dreamsshe goes, she speaks, she likes, she wishes, she watchesit happens, it starts, it ends, it sounds, it pushes
    5 PAST PERFECT přeminulý čas (ukázka pozměněného textu z Twilight od Meyerové) Přečti si text a zkus vysvětlit proč je, který z časů použit. Tentokrát se žádné napsané vysvětlení pro ověření pod číslíčky neskrývá, ověření proběhne formou společné diskuze I had never given much thought to how I would die and even if I had, I would not have imagined it like this. 4 5 My dad had really been fairly nice about the whole thing. He seemed 6 7 pleased that I was coming to live with him. He had already got me registered for hight school and was going to help me get a car. 8


Zápor se tvoří pomocí pomocného slovesa 

    Do you live in Prague? Do you speak English?Do we write letters every morning? Do we sing songs at the parties? Do they work at the office? Do they sleep every night? Does he go to the disco every weekend? Does he go out with her?Does she live in London? Does she like this ice cream? Does it work well? What does it look like?


Přítomný čas prostý - present simple

    4 PAST PERFECT a častá souvětí WHEN když se něco stalo ještě předtím When I switched the TV on, the match had already started. Když jsem zapla televizi, zápas už běžel začal. When the police arrived, the robber had already disappeared. Když přijela policie, zloděj už zmizel (zloděj už tam nebyl). I couldn't buy it because she had sold it. Nemohl jsem to koupit, protože to prodala. THAT předmětné vedlejší věty BECAUSE příčina nastala ještě předtím Our teacher was disappointed because we had failed the test. Náš učitel byl zklamaný, protože jsme neprošli testem. I knew that something wrong had happend. Věděl jsem, že se něco špatného stalo. He told his parents that he had passed the exam. Řekl rodičům, že prospěl u zkoušky. WHICH, WHO vedlejší vztažné věty The book (that/which) I had gotten for my birthday was really interesting. Ta knížka, co jsem dostal k narozenimám, byla velmi zajímavá. Our car, what we had bought last year, was stolen. Naše auto, co jsme si loni koupili, bylo ukrade
    1 Anglická gramatika Předminulý čas prostý úvod PAST PERFECT I Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: Anglický jazyk, 9.třída 2014 ZDROJE: Help for English: BETÁKOVÁ L., DVOŘÁKOVÁ K., Angličtina 6 9: Učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. Plzeň: Fraus


Tvoření :  V kladné větě si vystačíme s tvarem slovíčka, jak jej najdeme ve slovníku.

    3 PAST SIMPLE x PAST PERFECT Pro snadější pochopení rozdílu mezi těmito dvěma časy, jsou zde tři příklady vět, na kterých si vysvětlíme rozdíl. When I switched the TV off, the match had already finished. Když jsem vypnul TV, zápas už skončil. (Zápas už skončil, než jsem to vypnul. Skončil už před tím.) I switched the TV off, the match finished. Vypl jsem televizi a zápas právě končil. (Právě v ten okamžik, kdy jsem vypl televizi, zápas končil.) I din't know that book the I had found was my classmate's Nevěděl jsem, že knížka,kterou jsem našel, byla mého spolužáka. (Našel jsem knížu předtím než jsem zjistil, že je mého spolužáka.) I glanced down to make sure I hadn't forgotten anything. Podívala jsem se dolů, abych se ujistila, že jsem nic nezapomněla. (Mám sbaleno, kufr na zemi, podívám se do něj podívám se dolů, abych se ujistil, že jsem při balení nic nezapomněl.)
    I don't do, I don't write, I don't sleepyou don't speak, you don't go, you don't likewe don't sing, we don't work, we don't dancethey don't walk, they don't jump, they don't runhe doesn't do, he doesn't write, he doesn't speakshe doesn't dance, she doesn't work, she doesn't jumpit doesn't work, it doesn't happen, it doesn't sound


Ve třetí osobě jednotného čísla                         does not =  doesn’t

    2 PAST PERFECT přeminulý čas (= minulý čas dokonavý) předm. čas nebo li min. čas dokonavý se v Aj POUŽÍVÁ: 1. v souvislosti s minulým časem prostým (Past Simple) 2. při vyprávění, kdy se na sebe jednotlivé děje nenavazují, ale v jeden okamžik se děje něco dalšího 3. v románech, příbězích hlavní dějová linie Past Simple, vedlejší dějová linie Past Perfect, (vyprávím v minulém čase prostém, dovysvětlování souvislostí např. od kud se kdo zná předminulý čas) to, co se stalo JEŠTĚ před tím (=Past Perfect) než proběhlo něco dalšího UŽ (=Past Simple) činnost v minulosti PAST PERFECT (JEŠTĚ) PAST SIMPLE (UŽ) něco se stalo When he came, everyone had already left. (Když přišel, všichni už byli pryč.) I told you that I had passed the exam. (Říkal jsem ti, že jsem tu zkoušku udělal.) I couldn't buy it becuase I had forgotten my money. (Nemohl jsem to koupit, protože jsem si zapomněl peníze.) He was late because he has missed his buss. (Opozdil se, protože zmeškal autobus) He found out that somebod

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00