Jak na věc


budovy zču

Obsah průkazu energetické náročnosti

    Průkaz energetické náročnosti budovy, nebo-li často zaměňovaný pojem energetický štítek, je definován zákonem č. 318/2012 Sb., jež je novelou zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Dále je průkaz energetické náročnosti budovy (průkaz ENB), někdy nazývaný energetický průkaz, resp. jeho forma a způsob zpracování, rozepsán ve vyhlášce č. 78/2013 Sb.


Průkaz energetické náročnosti budovy

    budovou se rozumí nadzemní stavba, která je prostorově soustředěna a navenek uzavřena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí. V katastru se evidují budovy spojené se zemí pevným základem, a to budovy, kterým se přiděluje popisné nebo evidenční číslo, nebo budovy, kterým se popisné nebo evidenční číslo nepřiděluje a které nejsou příslušenstvím jiné stavby evidované na téže parcele. Dále se v katastru evidují rozestavěné budovy. V katastru se neevidují drobné stavby dle katastrálního zákona s pevně danými výjimkami (zde § 27-m).Jako vlastník nově evidované stavby se do katastru zapisuje vlastník pozemku, na kterém je stavba postavena, pokud není listinou prokázáno, že vlastníkem je jiná osoba. Jako způsob využití nově evidované stavby se zapíše ú
    Zpracováváme zaměření (pasportizace budov) jak pro malé objekty, administrativní celky, tak pro velké technicko-hospodářské soubory. Výhod existence aktuální 3D dokumentace obhospodařovaných objektů je nemalé množství:
    Průkaz energetické náročnosti budovy obsahuje informace o energetické náročnoti budovy vypočtené podle metody stanovené prováděcím právním předpisem. Energetická náročnost budovy se stanovuje výpočtem a mezi ukazatele energetické náročnosti budovy patří - celková primární energie za rok, neobnovitelná primární energie za rok, celková dodaná energie za rok, dílčí dodané energie pro technické systémy vytápění, větrání, chlazení, úpravu vlhkosti, přípravu teplé vody a osvětlení za rok, průměrný součinitel prostupu tepla, součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí na systémové hranici a účinnost technických systémů.


Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)

    Naší zatím nejrozsáhlejší pasportizační akcí byla pasportizace 261 objektů v rámci projektu Centrální registr administrativních budov ("CRAB"), který byl realizován Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových ("ÚZSVM") za podpory Evropského fondu pro regionální rozvoj. Předmětem této zakázky byl sběr dat 261 budov vybraných pro pasportizaci, dále zpracování sesbíraných dat a jejich příprava pro vložení do systému CRAB. Mezi zjištěnými daty jsou například informace o stáří objektů, jejich technickém stavu, energetické náročnosti a detailní zaměření veškerých ploch, které je zpracováno do výkresů ve formátu CAD. Objekty byly v rámci pasportizace geodeticky zaměřeny, zakresleny dispozice všech podlaží a situace, pořízen podrobný technický popis objektů se zhodnocením jejich technického stavu včetně fotodokumentace. Samotnému sběru dat předcházelo vypracování metodiky pasportizace, podle které byla tato pasportizace realizována, a která bude sloužit jako závazný předpis pro pasporti
    - budovy užívané orgány veřejné moci (např. krajské, městské, obecní úřady, budovy soudů, policie atd.) s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 500 m2
    Průkaz energetické náročnosti budovy může zpracovávat pouze příslušný energetický specialista podle zákona č. 318/2012 Sb. § 10 odst. 1 písm. b). Energetický specialista pro zpracování energetického průkazu - průkazu ENB je přezkoušený ministerstvem podle prováděcího právního předpisu z podrobností vypracování energetického průkazu náročnosti budov.
    Průkaz energetické náročnosti budovy (tzv. energetický štítek) je povinen vlastník budovy, stavebník nebo společenství vlastníků doložit při prokazování plnění požadavků na energetickou náročnost budovy. Průkaz energetické náročnosti budovy nesmí být starší 10 let a je povinnost ho přiložit k dokumentaci při -


Průkaz energetické náročnosti budovy bytového domu Paculova, Praha

    Povinnost vystavit průkaz energetické náročnosti budovy na veřejně přístupném místě v budově mají budovy užívané orgány veřejné moci. Graf průkazu energetické náročnosti budovy se umisťuje na plochu vnější stěny budovy bezprostředně vdle veřejného vchodu do budovy nebo na stěnu uvnitř budovy vedle tohoto vchodu.


Povinnost zpracování průkazu energetické náročnosti budovy

    rozestavěná budova se zapisuje do katastru nemovitostí na podkladě ohlášení jejího vlastníka. Ohlášení má formu formuláře, který je možno stáhnout zde. Zápis rozestavěné stavby nepodléhá správnímu poplatku.Přílohami žádosti jsou:- geometrický plán pro vyznačení rozestavěné budovy- rozhodnutí nebo souhlas stavebního úřadu s provedením stavby (stavební povolení, kopie ohlášení stavby, souhlas stavebního úřadu s provedením ohlášené stavby, rozhodnutí o umístění stavby, územní souhlas)- čestné prohlášením vlastníka s jeho úředně ověřeným podpisem, že se jedná o rozestavěnou budovu- podklad pro zápis vlastnického práva k budovědokončená budova se zapisuje do katastru nemovitostí na podkladě ohlášení jejího vlas
    pro zápis nových staveb musí být předložen geometrický plán pro vyznačení budovy. Geometrický plán může být vyhotoven pro:- vyznačení rozestavěné stavby se obvykle provádí z důvodu získání úvěru nebo hypotéky od peněžních ústavů. Rozestavěná budova musí být alespoň v takovém stupni rozestavěnosti, že již patrné stavebně technické a funkční uspořádání prvního nadzemního podlaží nebo je vystavěn alespoň 1m obvodového zdiva. Takovýto geometrický plán může posloužit i k následnému zápisu již hotové stavby, pokud nedojde během výstavby ke změně jejího obvodu.- vyznačení dokončené stavby, který slouží jako podklad ke kolaudačnímu řízení a následně k zápisu stavby do katastru nemovitostí.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00