Jak na věc


bakalářské práce témata ošetřovatelství

Pravopis není Vaše silná stránka?

    Každý text a tiskový výstup by měl projít jazykovou a stylistickou korekturou. Provádíme jazykové a stylistické korektury bakalářských, diplomových a dalších VŠ prací. Ve firemní sféře se specializujeme na korektury knih, časopisů, bulletinů, prezentací a další.
    Sociální deviace - zjevné (rozpoznané a označkované)deviantní chování, zjevné deviantní fyzické charakteristiky při normálním chování, zjevné poruchy ... (detail)
     Formální stránka vzoru vlastní bakalářské práce je naopak detailně rozpracována. Při posuzování útvaru vzor bakalářská práce je třeba vycházet ze skutečnosti, že bakalářská práce bude odevzdávána svázaná jako kniha v klasické pevné vazbě (i když některé školy mohou požadovat také odevzdání v určitém formátu na elektronickém médiu), a přizpůsobit tomu formát stránky. To je ostatně první záležitost, na niž manuály obyčejně upozorňují.
    Studenti musí již zcela běžně prezentovat či obhajovat své bakalářské či diplomové práce a projekty. Rovněž v podnikové sféře jsou hospodářské výsledky, porady, projekty či konference doprovázeny prezentacemi.
    Níže máte přehled zkoušek a zápočtů po jednotlivých semestrech kliknutím na předmět se propojíte na Univerzitní informační systém, kde máte informace o jednotlivých předmětech.


Vytvoření prezentace pro obhajobu Vaší práce / Vytvoření firemní prezentace

    Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze organizuje v Konzultačním středisku v Sezimově Ústí - Tábor bakalářské studium oboru "Veřejná správa a regionální rozvoj" formou kurzů celoživotního vzdělávání v kombinované formě studia.
    Nastupující studenti prvních ročníků kurzů CŽV naleznou podklady k platbě za studium prvního semestru v tzv. Návratce k přihlášce ke studiu na ČZU. Podklady k platbě za 2. a případný další semestr studia CŽV naleznou studenti celoživotního vzdělávání v Univerzitním informačním systému > Portál studenta > části Financování studia - nejméně 90 dní přede dnem splatnosti, kterým zpravidla je datum zápisu do studia do daného semestru. V podkladech k platbě jsou uvedeny Číslo účtu v české bance, Variabilní symbol, Specifický symbol a požadovaná Částka (případně částka ručně upravená, která má v případě zadání přednost), je nutné tyto údaje správně vyplnit při zadávání bankovního platebního příkazu, aby mohla být platba řádně spárována. Platbu lze uhradit také hotově v pokladně Studijního informačního centra ČZU. Aby mohl být student zapsán do daného semestru, musí být poplatek uhrazen.


Mezilidské vztahy na pracovišti - bakalářská práce

    Tato práce se zabývá mezilidskými vztahy na pracovišti, možnými konfliktními situacemi, důvody vedoucích ke stresům na pracovišti, a vzájemným vliv... (detail)
     Bakalářská práce bude nakonec hodnocena z formálního a obsahového hlediska. Vzor bakalářské práce sice nedokáže zabránit chybám obsahovým, jeho respektování, založené na podrobném prostudování, ale jistě napomůže tomu, aby se student vyhnul naprosto zbytečným chybám formálního rázu.
     Vzor bakalářské práce obvykle poskytuje sama škola společně s podrobně vypracovaným manuálem, který upozorňuje studenta závěrečného ročníku bakalářského typu studia na úskalí při psaní útvaru bakalářská práce. Cílem takového manuálu je vytvořit vzor správného postupu při psaní bakalářky.


Sociální deviace v naší společnosti - bakalářská práce

     Vlastní vzor bakalářky bývá obvykle uveden jako samostatná příloha manuálu. U autora útvaru bakalářská práce se již předpokládá znalost základních metod odborné práce, proto se vzor bakalářské práce nevěnuje nijak hluboce práci s odbornou vědeckou literaturou. Tu si již student zajisté osvojil během psaní seminárních prací. Stejně tak se nepočítá s tím, že by student mohl mít problémy s jazykovou a literární stránkou bakalářské práce. Pozornost je snad věnována pouze uvedení vhodného formátu psaní dat, zkratek, značek a času, aby se zabránilo po formální stránce sice správným, přesto ale odlišným způsobům zápisu v jednom textu.
     Vzor bakalářské práce je dále vhodné prostudovat i co do způsobu číslování kapitol, velikosti písma nadpisů, začátků nových odstavců, přítomnosti či naopak absence řádkových mezer mezi jednotlivými odstavci a podobně.
    Na základě rozhodnutí vedení PEF ČZU v Praze byla zrušena podmínka studijního průměru. Jedinou podmínkou pro přestup na řádné studium nyní je, že studenti musí mít splněné všechny povinnosti (zkoušky, zápočty) z kurzu CŽV, resp. na základě žádosti lze povolit přesun maximálně dvou neuzavřených předmětů (zkoušek, zápočtů). V případě 3 a více neuzavřených předmětů musí posluchači opakovat semestr (a zároveň zaplatit poplatek za něj).
    Práce se podrobně zabývá e-learningem jako nástrojem efektivnosti ve vzdělávání. První část práce se věnuje jeho pojetí, formám, přínosům, výhodám a n... (detail)


Státní závěrečná zkouška      zkouška - titul Bc.

     V textu manuálu se student dozví všechny potřebné základní informace o požadavcích na úroveň jím zpracovávaného textu. Je samozřejmostí, že každá práce by měla být jedinečná. Bakalářská práce je bezpochyby prací mimořádně náročnou, která představuje pro studenta, který se doposud věnoval psaní seminárních, maximálně ročníkových prací kvalitativní skok. Proto bývá nezbytnou součástí vzoru bakalářské práce varování před plagiátorstvím. Student musí jako součást práce podepsat prohlášení o tom, že nepoužil žádné cizích myšlenky a poznatky nepovoleným způsobem. Spolehlivým způsobem, jak se vyhnout obvinění z plagiátorství, je uvedení zdrojů všech v textu použitých cizích písemných a obrazových materiálů.
    Práce nejprve vymezuje, charakterizuje daně a popisuje historický vývoj daňových teorií. Dále se věnuje funkci daní daňové spravedlnosti, daňové soust... (detail)
    Pokud máte texty, grafy a obrázky a nestíháte z nich vytvořit prezentaci dle zadání, rádi Vám pomůžeme. Potřebujete ze svých materiálů vytvořit interaktivní prezentaci, která zaujme a jasně vystihne Vaši myšlenku či produkt? Jsme tu pro Vás. Texty do prezentací ale rozhodně nepíšeme ani nevytváříme.
    Abstrakt, anotace nebo resumé je součásti každé bakalářské, diplomové, závěrečné či ročníkové práce. Téměř vždy musí být přeloženo do angličtiny či jiného světového jazyka.
     V součtu je možné konstatovat, že vzor bakalářky příliš nenapomůže studentovi během vlastního formulování myšlenek práce. Od toho je zde vedoucí práce. Vzor bakalářské práce má naopak za úkol zbavit studenta nejistoty a pochybností při formální úpravě konečné verze práce.


Ztrácíte se v nařízení školy ohledně formátovánía korektury bakalářské nebo diplomové práce?

    Jedná se o bakalářskou práci, která se věnuje marketingu hotelu. V první, teoretické části práce jsou vymezeny některé pojmy a představeny náležitosti... (detail)
     Manuál a vzor bakalářské práce dále seznamuje studenta mimo jiné s vhodnou podobou pracovního plánu, s efektivním rozvržením časového plánu a podobně. Obvyklým nešvarem studentů je neustálé odkládání práce na poslední termín, před samotnou konzultací s vedoucím práce nebo dokonce před termínem odevzdání.
    Rozsáhlá práce se věnuje zhodnocení marketingového postupu při řízení hotelu a restauračního zařízení. Jedná se o zevrubnou analýzu tohoto typu podnik... (detail)


E-learning jako nástroj efektivnosti ve vzdělávání - bakalářská práce

    Kombinované studium je vhodné pro uchazeče, kteří z různých důvodů nemohou nebo nechtějí studovat prezenčně. Kombinované studium využívá prvky prezenčního a distančního vzdělávání. Student absolvuje méně kontaktních hodin s vyučujícím, studuje samostatně ve virtuálním prostředí - systém Moodle a je spojen on-line s vyučujícími a fakultou prostřednictvím internetu - informační systém ČZU - is.czu.cz . Kurz celoživotního vzdělávání je studium mimořádné (placené), organizované v souladu se zákonem č. 147/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb. - zákon o vysokých školách (§ 60 Celoživotní vzdělávání).
    Stanovení výše poplatku kurzů celoživotního vzdělávání v konzultačních střediscích se řídí níže přiloženým Pokynem děkana k organizaci kurzů CŽV pro akademický rok, za který má být poplatek uhrazen.
    Práce rozebírá tří období vývoje managementu, jež také detailněji popisuje. První část je věnována klasickému období managementu a představuje zde zák... (detail)
    Úvod - seznámení. Historie právní úpravy odměňování práce, mzda - pojem, definice a funkce mzdy, rozdíly mezi mzdou, platem a odměnou, mzda z hlediska... (detail)

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00