Jak na věc


asfaltová lepenka likvidace

Asfaltové izolační pásy lze použít na izolace:

    Tyto výrobky se vyznačují zejména extrémní odolností proti vysokým teplotám a zvýšenou odolností vůči povětrnostním vlivům. Jejich elastické vlastnosti jsou přitom o něco horší než u výrobků modifi kovaných elastomery, zejména při nízkých teplotách. Uplatňují se proto tam, kde jsou plně využity jejich typické vlastnosti – jako finální vrstvy povlakových krytin střech s velmi vysokou životností, na plochách strmých a svislých (střešní atiky a nástavby), na podkladech s vysokým tepelným odporem (přímá pokládka na tepelně izolační vrstvy) a pod povrchové úpravy pokládané za horka – litý asfalt nebo asfaltový beton (pochůzné a pojízdné konstrukce,střešní parkoviště, izolace silničních a dálničních mostů a lávek pro pěší).
    Pásy obsahující sklorohož (netkanou textilii ze skleněných vláken) mají velkou tepelnou stálost a plošnou stabilitu, ale poměrně malou pevnost v tahu (tržné zatížení) a tažnost; používají se tedy zejména jako jednovrstvá izolace proti zemní vlhkosti. Nedoporučují se tam, kde spodní či povrchová stékající voda působí hydrostatickým tlakem. U vícevrstvých povlaků, např. na střechách, mají být vždy kombinovány s jiným typem výrobku.


Pásy s povlakovou hmotou z asfaltu modifikovaného elastomery

    Tyto výrobky vynikají proti klasickým (oxidovaným) asfaltovým pásům mnohonásobně větší tažností a vyšším bodem měknutí povlakové hmoty a vysokou mechanickou odolností pásu při záporných teplotách. Základní hmotou pro výrobu modifikovaných asfaltových pásů je dokonale homogenizovaná směs asfaltů a SBS kaučuku. Modifikátor SBS (styren-butadien-styren) patří do skupiny elastomerů (termoplastických kaučuků), které mají výborné mechanické vlastnosti a tyto pásy je možné natavovat stejným způsobem jako klasické asfaltované pásy z oxidovaného asfaltu. Výsledná modifikovaná asfaltová směs přejímá kladné vlastnosti jak od SBS kaučuků, tak od asfaltů. Kombinace těchto vlastností předurčuje modifikované asfaltované pásy k širokému použití v oboru hydroizolací staveb.
    Pásy s touto nosnou vložkou mají malou pevnost v tahu, nízkou tažnost a díky nasákavosti i omezenou životnost tam, kde pás přichází dlouhodobě do kontaktu s vodou.


Asfaltové pásy s povlakovou hmotou z oxidovaného asfaltu

    Modifikované asfaltové pásy jsou asfaltové pásy s nosnou vložkou a s asfaltovou hmotou upravenou pro hydroizolační účely modifikačními přísadami.Cílem modifikace asfaltové hmoty modifikovaných asfaltových pásů je zvětšit rozmezí jejich použitelnosti, tj. odstranit nebo snížit křehkost asfaltů při teplotách  pod 0° C a na druhé straně omezit stékavost při vyšších teplotách.Modifikací asfaltových pásů se rozumí taková úprava, při které se asfalty mísí s vhodnými látkami organického polymerního původu za účelem úpravy jejich reologických vlastností.V současné době převládají dva způsoby modifikace asfaltových pásů. Jedná se o plastickou modifikaci pomocí ataktického polypropylénu (APP modifikace) a elastickou modifikaci pomocí styren-butadien-styrenu (SBS modifikace).Oxidované asfaltové pásy jsou asfaltové pásy s nosnou vložkou a s asfaltovou hmotou připravenou pro hydroizolační účely oxidací ropných surovin vzduchem (též „foukaný asfalt“).Tepelná stálost oxidovaných asfaltových pásů
    Izolační pásy s nosnou vložkou z kovové fólie (zpravidla hliníkové) mají vysoký faktor difúzního odporu a vysoký poločas prostupu pro radioaktivní plyny. Na střechách se uplatňují jako parozábrany, které mohou současně plnit funkci pojistné izolační vrstvy.
    Izolační pásy tohoto typu mají poměrně vysokou pevnost v tahu (tržné zatížení) a velmi vysokou tažnost. Jsou vhodné jako izolace proti zemní vlhkosti a povrchové stékající vodě. Zejména však jsou určeny pro vytváření izolačních vrstev (povlakových krytin) plochých, ale i šikmých střech.
    Progresivními nosnými vložkami jsou stále více tzv. spřažené vložky, které využívají mechanických vlastností více materiálů. Nejčastěji se jedná o polyesterové rouno vyztužené a stabilizované vůči plošným změnám skleněnými vlákny (skleněnou mřížkou).


Asfaltové pásy se spřaženou nosnou vložkou

    Tradičním asfaltovaným pásem je pískovaná lepenka R 333 H. Jedná se o pás s vložkou z hadrové lepenky o hmotnosti 330 g/m2, která je dokonale impregnovaná primárním asfaltem a na obou stranách opatřena nánosem oxidovaného asfaltu s minerálním posypem.
    Izolační pásy s nosnou vložkou ze sklotkaniny mají poměrně nízkou tažnost, avšak velmi vysokou pevnost v tahu (tržné zatížení). Výhodou je i tepelná stálost a plošná stabilita. Používají se jako izolace proti zemní vlhkosti, proti spodní či povrchové stékající vodě působící hydrostatickým tlakem. Na střechách pak zejména jako podkladní vrstva nebo mezivrstva u vícevrstvých izolací.
    V nabídce asfaltové pásy oxidované, modifikované, penetrační nátěry. Nákup u více prodejců dle výběru nejbližšího místa dodání v rámci jedné objednávky.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00