Jak na věc


aortalni stenoza valvarni významná

Aortální stenóza Aortální regurgitace

    Je podán přehled o současném stavu nukleární kardiologie, zejména o pokroku v zobrazování myokardiální perfuze jednofotonovou emisní výpočetní tomografií (SPECT). Standardem je v současnosti gated SPECT vyšetření umožňující posouzení perfuze i funkce levé komory. Kvantifikace rozsahu a závažnosti perfuzních defektů pomocí stanovení sumačního zátěžového skóre (SSS) přináší důležité informace při rozhodování o dalším terapeutickém postupu. U pacientů s normální perfuzí resp. s mírně abnormální perfuzí (SSS 4 - 8) je riziko srdeční smrti nízké (< 1 % ročně) a lze upřednostnit medikamentózní terapii. Naopak u pacientů se střední resp. těžkou abnormalitou...


Stratifikace rizika náhlé smrti - zpráva z Evropského kardiologického kongresu 2003 (ESC)

    17 Ošetřovatelský proces u dětí s onemocněním kardiovaskulárního systému 19 Defekt síňového septa Vyskytuje se asi u necelých 10 % dětí s vrozenou srdeční vadou, přičemž postihuje 2 častěji dívky než chlapce. Část okysličené krve proniká z levé síně do pravé a opět recirkuluje plicním řečištěm. Dochází k přetížení pravého srdce. V novorozeneckém a předškolním věku jsou děti většinou asymptomatické. Později se objevují časté záněty dýchacích cest, dušnost, poruchy tělesné výkonnosti. Chirurgická. Defekt komorového septa Defekt v komorovém septu umožňuje průtok krve z jedné srdeční komory do druhé. Podle velikosti levo-pravého zkratu a v závislosti na periferní plicní rezistenci se defekty dělí na malé, střední a velké. Závisí na velikosti defektu v komorovém septu. Malý defekt nenarušuje normální vývoj dítěte a nevede k srdečnímu selhání, velký defekt podstatně ovlivňuje vývoj dítěte a vede k srdečnímu selhání. Chirurgická. Atrioventrikulární septální defekt Tato vada je častým nálezem


Balonková valvuloplastika plicnice u 42letého muže

    6 Předmluva 7 Předmluva Ošetřovatelství v pediatrii je rozčleněno na celky ošetřovatelský proces u dětí s onemocněním systému kardiovaskulárního, respiračního, gastrointestinálního, hematologického, urogenitálního, endokrinního a centrálního nervového. V úvodní části je pohled do historie oboru pediatrie, definice oboru a rozdělení dětského věku. Postupně jsou u každého systému v obecném úvodu zařazena anatomická schémata s popisem, přehled nejčastějších chorob se stručnou charakteristikou, etiologií, symptomatologií, vyšetřovacími metodami a terapií. Dále následují podrobněji zpracované ošetřovatelské procesy u vybraných onemocnění. Ošetřovatelský proces v první části popisuje anatomii a patofyziologii, charakteristiku onemocnění, etiologii, symptomatologii, diagnostiku a terapii. Ve druhé části je vytvořena kazuistika na konkrétní onemocnění a zpracovaný ošetřovatelský proces s ošetřovatelskými diagnózami podle domén (členění: doména; ošetřovatelská anamnéza; posouzení aktuálního sta


Distální ochrana - důležitá součást přímého stentingu aortokoronárního by-passu

    20 22 Ošetřovatelství v pediatrii Kardiomyopatie Jedná se o skupinu nezánětlivých onemocnění srdečního svalu různé etiologie a prognózy. Vedou ke kardiální dysfunkci. Podle WHO je primární kardiomyopatie definována jako izolované postižení myokardu, jehož etiologie je neznámá. Při sekundární kardiomyopatii má poškození myokardu známý původ spojený s kardiovaskulárním nebo systémovým onemocněním. Podle anatomických i funkčních znaků rozlišujeme tři základní formy kardiomyopatie: hypertrofickou dilatační restriktivní Zvláštní formou je fibroelastóza endokardu. Diagnostika Základní klinické příznaky, fyzikální vyšetření, rtg srdce a plic, ECHO. únavnost, dušnost, bolesti na hrudi, oběhové selhání. Medikamentózní. Poruchy srdečního rytmu Představují významnou příčinu kardiovaskulární morbidity a náhlého úmrtí v dětském věku. Příčinou mohou být poruchy tvorby nebo vedení vzruchu, které se manifestují změnou srdeční frekvence a nepravidelností pulzů. Etiologie Podkladem poruch srdečního rytm


Valvuloplastika pulmonální chlopně u dospělých

    8 10 Ošetřovatelství v pediatrii Batolecí období: 1 3 roky Rozvoj řeči, myšlení, jemné motoriky, osamostatňování dítěte Typické zdravotní problémy: úrazy, otravy Předškolní věk: 3 6 let Rozvoj abstraktního myšlení, talentu, zařazení do dětského kolektivu Časný školní věk: 6 10 let Socializace, rozvoj intelektu Pozdější školní věk: let Pohlavní diferenciace, puberta Dorostový věk: let Psychosociální dozrávání, fyzické dospívání Pediatrická péče je poskytována jako: ambulantní zdravotní péče primární ordinace praktického lékaře pro děti a dorost, specializované pediatrické poradny nemocniční zdravotní péče novorozenecká a dětská lůžková oddělení: standardní, intermediární, intenzivní, resuscitační péče ve zvláštních dětských zařízeních dětské léčebny a ozdravovny, stacionáře, kojenecké ústavy, dětské domovy, jesle, ústavy sociálního zabezpečení Ambulantní zdravotní péče je poskytována jako primární zdravotní péče dětem a dospívajícím praktickým lékařem pro děti a dorost, který je smluvní
    10 12 Ošetřovatelství v pediatrii Ve stacionářích, které se soustřeďují na komplexní a diferencovanou péči uspokojení biopsycho-sociálních potřeb zdravotně postižených dětí. Stacionáře mohou zajišťovat denní i týdenní pobyty těchto dětí. V kojeneckých ústavech a dětských domovech, které dočasně nahrazují rodinnou péči, pokud není vlastní rodina schopna zajistit výchovu dítěte. V jeslích, jejichž počet se v poslední době výrazně snížil, vzhledem k tomu, že pro děti do tří let je optimálním prostředím pro zdárný vývoj vlastní rodina. V ústavech sociálního zabezpečení pro děti s vážným mentálním a tělesným postižením, kdy nejsou v rodině z různých důvodů dostatečně uspokojovány potřeby těchto postižených dětí.


Intervenční kardiologie - quo vadis?

    V předloženém sdělení popisujeme případ 42letého pacienta s hemodynamicky významnou vrozenou stenózou chlopně plicnice. Pacient byl při farmakologické léčbě symptomatický, s námahou dušností NYHA III, echokardiograficky byl zjištěn na chlopni plicnice maximální gradient 137 mmHg a těžká hypertrofie pravé komory srdeční s tloušťkou stěny 20 mm. Při katetrizaci byla potvrzena významná valvární stenóza plicnice s gradientem 165 mmHg, byla provedena perkutánní balonková pulmonální valvuloplastika s okamžitým poklesem gradientu na 53 mmHg. Po třech měsících od výkonu je pacient subjektivně zlepšen do funkční třídy NYHA II, echokardiograficky je patrná regrese...
    Předpokládáme, že se vám tato prezentace líbila. Chcete-li si ji stáhnout, doporučte prosím tuto prezentaci svým přátelům v kterékoli sociální síti. Tlačítka jsou dole. Děkujeme.
    Použití pozitivně inotropně působícího inhibitoru fosfodiesterázy milrinonu v léčbě těžkého srdečního selhání je známé a dostupné již delší dobu. Přesto je jeho využití v České republice minimální. Jedním z důvodů je zřejmě vedle vyšší ceny obava z nežádoucích účinků a pomíjivosti příznivého efektu. Na koronární jednotce III. interní kliniky VFN v Praze jsme s pomocí milrinonu opakovaně úspěšně léčili nemocné s těžkým srdečním selháním refrakterním ke standardním léčebným postupům. Úspěšní jsme byli přesto, že se jednalo o starší nemocné, bez možnosti revaskularizační nebo jiné kauzální léčby a navíc s řadou relativních kontraindikací podání milrinonu....


VIII. zjazd Slovenskej kardiologickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou - 9.-11. 10. 2003, Bratislava

    13 Ošetřovatelský proces u dětí s onemocněním kardiovaskulárního systému 15 horní dutá žíla sinoatriální uzel pravá síň atrioventrikulární uzel Hisův svazek aorta levá síň levé plicní žíly aortální chlopeň dvojcípá chlopeň Tawarova raménka trojcípá chlopeň levá komora pravá komora Purkyňova vlákna dolní dutá žíla Obr. 2 Anatomie srdce Celá přestavba oběhu trvá u novorozence několik hodin, úplné uzavření všech spojek se uskuteční během prvních dnů až týdnů po narození. Nedojde-li k této přestavbě a spojky zůstávají úplně nebo částečně průchodné, jsou postnatálně považovány za vrozenou srdeční vadu. Přetrvávající fetální zkraty mohou v časném postnatálním období dočasně zabránit zhroucení oběhu u novorozenců s kritickou srdeční vadou, mluvíme pak o duktus dependentních vadách. Během novorozeneckého období se tlakovým a objemovým změnám přizpůsobují obě srdeční komory. Po porodu začíná převažovat velikost levé komory na úkor komory pravé, jejíž objem je intrauterinně větší. Srdce novoroze


Pulmonary Balloon valvuloplasty in 42-year-old man

    11 Ošetřovatelský proces u dětí s onemocněním kardiovaskulárního systému 13 1 Ošetřovatelský proces u dětí s onemocněním kardiovaskulárního systému Vývoj kardiovaskulárního systému Kardiovaskulární systém se vyvíjí z mezodermu. Buňky mezenchymu, který vzniká z mezodermu, mají schopnost diferencovat se v buňky endotelové a hemocytoblasty (zárodečné buňky krevních řad). Základy extraembryonálního oběhu se tvoří den vývoje ve stěně žloutkového váčku (tzv. žloutkový oběh) a v mezenchymu úponového stvolu (tzv. pupeční oběh). Intraembryonálně se cévní systém zakládá o 2 3 dny později (tj den). Cévní systém se zakládá v podobě štěrbin, které jsou ohraničeny mezenchymovými buňkami, ty se přemění v endotel. Uvnitř štěrbin je tkáňová tekutina a mezenchymové buňky, které se přemění v hemocystoblasty. Extraembryonální cévní síť se napojí na intraembryonální a vytvoří primitivní krevní oběh. Primitivní embryonální krevní oběh Je tvořen primitivní srdeční trubicí, která probíhá podélně perikardovou


Petr Růžička, Josef Nečas, Petr Malík

    19 Ošetřovatelský proces u dětí s onemocněním kardiovaskulárního systému 21 Závisí na závažnosti stenózy plicnice. Nejtěžší případy se projevují závažnou cyanózou již po narození. Děti neprospívají, somatický vývoj je opožděn, je omezena fyzická aktivita, dítě již po krátké chůzi zaujímá typickou polohu v podřepu. Chirurgická. Transpozice velkých tepen Je nejčastější kritickou srdeční vadou. U transpozice velkých tepen odstupuje aorta z pravé komory a plicnice z levé komory. U izolované transpozice okysličená krev odtéká z plic plicními žilami do levé síně a levé komory a plicnicí se vrací zpět do plic. Odkysličená krev odtéká z dutých žil do pravé síně a pravé komory a aortou je opět vypuzována do systémového oběhu. Jedná se tedy o dva krevní oběhy pracující paralelně vedle sebe a nikoliv za sebou. Přežití je podmíněno tím, zda dojde na úrovni srdce nebo velkých tepen ke smíšení krve přes oválné okénko a Botallovu dučej. Po spontánním uzávěru těchto fetálních zkratů dochází ke zhrouce
    Perkutánní transluminální pulmonální valvuloplastika (PTPV) je léčbou volby vrozené stenózy plicnice. Metoda: PTPV je od svého prvního provedení v roce 1982 používána k léčbě vrozené stenózy plicnice, zpravidla v dětství. U dospělých nemocných je PTPV podstatně méně častá. Výsledky: od ledna 1996 jsme na našem pracovišti provedli PTPV u 5 dospělých pacientek. Ve všech případech s dobrým efektem, bez výskytu významnější komplikace. U 4 dále sledovaných nemocných zaznamenáváme dlouhodobě přetrvávající efekt zákroku. Závěr: PTPV představuje bezpečnou metodu s vysokou úspěšností a nízkým rizikem komplikací. Je proto léčbou volby u dětských i dospělých...


Jan Škvařil, Pavel Jebavý, Miroslav Erbrt, Rudolf Feuereisl, Bohdan Kallmünzer, Bronislava Veselá, Michaela Lindovská

    9 Pediatrie 11 boje proti drogovým závislostem alkoholizmus, kuřáctví a ostatní závislosti poskytování první pomoci Nemocniční zdravotní péče dětská lůžková oddělení umožňují hospitalizaci dítěte a dospívajícího tam, kde není možné zajistit vyšetření a léčbu ambulantním způsobem. Zásady přístupu k dětem a dospívajícím v nemocnici jsou vyjádřeny v Chartě práv hospitalizovaných dětí: Děti mají být do nemocnice přijímány jen tehdy, pokud péče, kterou vyžadují, nemůže být stejně dobře poskytnuta v domácím ošetřování nebo při ambulantním docházení. Děti v nemocnici mají mít právo na neustálý kontakt se svými rodiči a sourozenci. Tam, kde je to možné, mělo by se rodičům dostat pomoci a povzbuzení k tomu, aby s dítětem v nemocnici zůstali. Aby se na péči o své dítě mohli podílet, měli by rodiče být plně informováni o chodu oddělení a povzbuzováni k aktivní účasti na něm. Děti nebo jejich rodiče mají právo na informace v takové podobě, jaká odpovídá jejich věku a chápání. Musejí mít zároveň mo


Tomáš Janota, Jan Šimek, Jan Malík, Jaromír Hradec

    14 16 Ošetřovatelství v pediatrii Vady s levo-pravým zkratem Defekt síňového septa Defekt komorového septa Atrioventrikulární septální defekt Otevřená tepenná dučej Aortopulmonální okénko Anomální odstup levé věnčité tepny z plicnice Vady s pravo-levým zkratem Fallotova tetralogie Transpozice velkých tepen Vzácné vrozené srdeční vady Ebsteinova anomálie trikuspidální chlopně Chlopenní vady Zánětlivá onemocnění srdce Endokarditida Myokarditida Perikarditida Revmatická horečka Kardiomyopatie Dilatační kardiomyopatie Hypertrofická kardiomyopatie Restriktivní kardiomyopatie Fibroelastóza myokardu Poruchy srdečního rytmu Hypertenze Ischemická choroba srdeční Srdeční selhání vrozených vad Vrozené srdeční vady jsou nejčastějším onemocněním oběhového ústrojí u dětí. Vyskytují se u 6 až 10 dětí z 1000 živě narozených. Asi 35 % těchto vad řadíme mezi kritické vrozené srdeční vady. Ty se vyznačují přítomností závažné hypoxie nebo těžkým srdečním selháním, případně oběma příznaky současně. Bez pom
    Předpokládáme, že se vám tato prezentace líbila. Chcete-li si ji stáhnout, doporučte prosím tuto prezentaci svým přátelům v kterékoli sociální síti. Tlačítka jsou dole. Děkujeme.


Pulmonary valvuloplasty in adults

    16 18 Ošetřovatelství v pediatrii U novorozenců se závažnou stenózou aortální chlopně a s projevy kritické vady se provádí balonková valvuloplastika, v dospělosti náhrada aortální chlopně umělou chlopní. Vrozená stenóza plicnice Stejně jako aortální stenóza se dělí na stenózu valvární, supravalvární a subvalvární. Může se vyskytovat jako izolovaná srdeční vada nebo ve spojení s jinými vrozenými srdečními vadami (Fallotova tetralogie, transpozice velkých cév). Závisí na stupni stenózy. Lehké a střední formy nealterují celkový stav, těžké formy však způsobují námahovou dušnost a dysfunkci pravé komory (patří ke kritickým srdečním vadám novorozenců). Diagnostika Základní klinické příznaky, fyzikální vyšetření, EKG, rtg hrudníku, ECHO. Balonková valvuloplastika, operace. Vrozené vady srdce a velkých tepen s levo-pravým zkratem Jsou to nejčastější vrozené srdeční vady. Princip poruchy spočívá v tom, že část krve, která prošla plicním řečištěm a obohatila se zde kyslíkem, přechází zpět na pr


Milan Kamínek, Miroslav Mysliveček, Václav Hušák

    12 14 Ošetřovatelství v pediatrii dále mísí s krví přitékající z horní duté žíly. Větší část této krve dále proudí z pravé síně oválným otvorem do levé síně, odtud do levé komory a aortou do těla plodu. Pouze menší část jde z pravé síně přes pravou komoru do plicní tepny, ale ani ta se nedostává do plic. Plíce plodu jsou nevzdušné. Část krve z horní duté žíly, která přeteče do pravé komory a do plicního kmene, je převedena širokou cévní spojkou, tzv. Botallovou dučejí (ductus arteriosus), z plicního kmene do aortálního oblouku. Pomocí dvou zkratů oválného okénka a Botallovy dučeje obchází u plodu krev plíce. Přes plíce prochází asi jen % kombinovaného srdečního výdeje, tedy, že plicní oběh u fetu je přítomen, ale tvoří jen 10 % systémového výdeje. Krev proteklá fetálním srdcem je aortou a jejími větvemi rozvedena k orgánům a tkáním těla. úprava cév těla je u plodu téměř totožná s dospělým organizmem. Pouze z kyčelních tepen odstupují dvě pupeční tepny (aa. umbilicales), které jdou po z


Milrinon in the treatment of heart failure refractory to any other pharmacological treatment

    5 Obsah 5 Obsah Předmluva Pediatrie Ošetřovatelský proces u dětí s onemocněním kardiovaskulárního systému Ošetřovatelský proces u dítěte s arteriální hypertenzí Ošetřovatelský proces u dítěte se zánětlivým onemocněním srdce Ošetřovatelský proces u dětí s onemocněním respiračního systému Ošetřovatelský proces u dítěte se zánětem sliznice nosní Ošetřovatelský proces u dítěte se zánětem hrtanu Ošetřovatelský proces u dítěte se zánětem plic Ošetřovatelský proces u dětí s onemocněním gastrointestinálního systému Ošetřovatelský proces u dítěte s akutní apendicitidou Ošetřovatelský proces u dítěte se zánětlivou enteritidou v kojeneckém věku Ošetřovatelský proces u dětí s onemocněním hematologického systému Ošetřovatelský proces u dítěte s anémií Nemoci provázené zvýšenou krvácivostí Ošetřovatelský proces u dítěte s hemofilií Ošetřovatelský proces u dětí s onemocněním urogenitálního systému Ošetřovatelský proces u dítěte s infekcí močových cest Ošetřovatelský proces u dětí s enurézou Ošetřovat


Miroslav Brtko, Pavel Polanský, Ivo Varvařovský, Jaroslav Malý, Viera Dytrychová

    7 Pediatrie 9 Pediatrie úvod do oboru Historie pediatrie Pediatrie z řečtiny: pais dítě; iatria léčba. Péče o zdravé a nemocné děti má velmi dlouhou tradici. Babylónské nápisy již před lety před naším letopočtem určovaly pokyny kojícím matkám. Z Hippokratovy doby existují podrobné zprávy např. o přirozené výživě a střevních parazitech. V minulosti byly děti léčeny doma a jen výjimečně byly přijímány do nemocnic pro dospělé. Zkušenosti s léčbou dětí byly velmi malé. Velká úmrtnost dětí poukazuje nejen na špatné léčení, ale také na těžkou fyzickou práci, kterou děti vykonávaly. Pro nemanželské a pohozené děti byly kolem 11. století zřizovány nalezince. V těch byla poskytnuta pouze sociální péče, ale ani ta nebyla dostačující. První dětská nemocnice byla zřízena v Paříži v roce U nás potom v Praze až v roce V roce 1953 byl založen Spolek na ochranu dětí se sídlem v Hannoveru. Boj proti špatnému tělesnému zacházení a sexuálnímu zneužívání dětí začal být oceňován jako velmi potřebný zvláště


Přihlásit se přes sociální síť:

    15 Ošetřovatelský proces u dětí s onemocněním kardiovaskulárního systému 17 Vrozené vady srdce a velkých tepen bez zkratu Koarktace aorty Je ze srdečních vad bez zkratu nejčastější (častější ještě může být aortální a pulmonální stenóza). Vzniká segmentálním zúžením aorty nejčastěji v blízkosti ústí ductus arteriosus. Může být kombinována s jinými srdečními vadami. Podle lokalizace stenózy aorty se koarktace dělí na preduktální, juxtaduktální a postduktální. Nejčastěji se vyskytuje juxtaduktální lokalizace stenózy (v místě ústí ductus arteriosus). Koarktace aorty v novorozeneckém a kojeneckém věku má zcela rozdílné projevy než u starších dětí. Kritická koarktace aorty u novorozence se projeví po závěru tepenné dučeje. Důsledkem je rychle progredující oběhové selhání, hypoxie a metabolická acidóza. Klinická diagnóza může být poměrně obtížná. Klinické příznaky jsou netypické, mohou být zaměněny za septický šok, metabolickou vadu nebo perzistující plicní hypertenzi. Koarktace aorty je v po


Porovnání nefrakcionovaného heparinu a dalteparinu během perkutánních koronárních intervencí - výsledky laboratorní části multicentrické randomizované studie

    18 - 20 Ošetřovatelství v pediatrii Otevřená Botallova dučej (ductus arteriosus patens) Tato vrozená srdeční vada tvoří asi 5 % vrozených srdečních vad. Jde o přetrvávající fetální komunikaci mezi aortou a plicnicí, která se neuzavře v několika hodinách až dnech po narození. Je častější u nedonošených novorozenců. Umožňuje průtok krve ze systémového oběhu do plicního řečiště. Vede k přetížení levé komory a ke zvýšení plicní cévní rezistence, což způsobuje přetížení pravé srdeční komory. Závisí na velikosti zkratu. Při větších zkratech dítě neprospívá, má časté infekty dýchacích cest a je dušné. Chirurgická nebo katetrizační uzávěr otevřené dučeje. Vrozené vady srdce a velkých tepen s pravo-levým zkratem Tyto vady se vyznačují centrální cyanózou. Jde o malformace, při kterých se část neokysličované krve dostává do levé poloviny srdce nebo aorty, aniž by prošla plícemi. Je tedy chudá na kyslík a obsahuje více redukovaného hemoglobinu. Organizmus dítěte trpí chronickým nedostatkem kyslíku
    Přednemocniční trombolýza nabízí nejkratší možný interval do zahájení léčby u nemocných s akutním infarktem myokardu (AIM). Kumulativní analýza studií srovnávajících přednemocniční a nemocniční trombolýzu (TL) prokazuje statisticky významné snížení hospitalizační mortality při přednemocniční TL, srovnatelné s mortalitou při léčbě primární koronární perkutánní angioplastiky (PPTCA). Tento příznivý vliv na prognózu nemocných přetrvává dlouhodobě. Základní problém je záznam 12svodového EKG a jeho interpretace, protože TL je indikována pouze při přítomnosti elevací ST nebo blokády Tawarova raménka. Kromě vyškolení personálu poskytujícího přednemocniční...


Evropský kardiologický kongres 2003 (ESC) konaný 31. 8. - 3. 9. 2003 ve Vídni z pohledu intervenčního kardiologa a něco navíc

    4 OŠETŘOVATELSTVÍ V PEDIATRII Vedoucí autorského kolektivu: Mgr. Lenka Slezáková, Ph.D. Autorský kolektiv: Mgr. Dana Červenková, Mgr. Pavla Gazdošová, Mgr. Petra Kaduchová, Mgr. Alena Ostřanská, Mgr. Andrea Spáčilová, Mgr. Lenka Slezáková, Ph.D., Mgr. Růžena Zaoralová, Miloslava Zajíčková Recenze: MUDr. Eva Klásková, Doc. PhDr. Miroslava Kyasová, Ph.D. Odborní konzultanti: MUDr. Mária Velgáňová-Véghová, Andrea Salajová, Renáta Kemelová Grada Publishing, a.s., 2010 Obrázek 4 převzat s laskavým svolením autorky, Mgr. Markéty Křivánkové, z publikace Křivánková, M., Hradová, M.: Somatologie. Učebnice pro střední zdravotnické školy. Praha, Grada Publishing Obrázky 5, 6, 29, 30 a 31 převzaty z publikace Slezáková, L., a kolektiv: Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty II. Pediatrie, chirurgie. Praha, Grada Publishing Autorkou kreseb je MgA. Kateřina Novotná. Ostatní obrázky a fotografie dodaly autorky. Cover Photo fotobanka allphoto, 2010 Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00